ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Автор(и)

  • О. М. Столяренко Житомирський державний технологічний університет
  • Н. П. Щербельова Житомирський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2011-4(58)-146-149

Анотація

Визначено сутність понять “ресторанне господарство”, “ресторанний бізнес” та “громадське харчування”. Виділено види закладів ресторанного господарства, які здійснюють вплив на
бухгалтерське відображення діяльності підприємств цієї галузі.

Посилання

Артемова Е.Н. Планирование на предприятиях ресторанного бизнеса: учеб. пособие / Е.Н. Артемова, О.Г. Владимирова. – М.: Издательский центр “Академия”, 2011. – 176 с. – (Ресторанный бизнес). 2. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства: [навч. посібник] /В.В. Архіпов – К.: Центр учбової літератури; Фірма “Інкос”, 2007. – 280 с. 3. Воробйова Н.П. Управління рекламною діяльністю підприємств ресторанного господарства: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами”/ Н.П. Воробйова. – Донецьк, 2008. – 19 с. 4. Горностаєва В. Облік витрат і доходів у закладах ресторанного господарства: міжнародна науково- практична конференція. Частина 2. [“Концепція розвитку бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в умовах міжнародної інтеграції”] / Горностаєва В. – Київ – 2005. – 92- 94 с. 5. Дзюба Н. Особливості обліку в закладах ресторанного господарства: [Електронний ресурс] / Н. Дзюба – Режим доступу: http://www.nibu.factor.ua/ ukr/golden/doc.html?id=2083 6. Захарчук Т. Управління та організація обліку витрат підприємств громадського харчування: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів та аспірантів [“Перспективи економічного розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів”] / Т. Захарчук, І.Комборот. – Київ. – 2006. – 401-403 с. 7. Зміна №1 ДСТУ 3862-99 “Громадське харчування. Терміни та визначення” Затверджено та надано чинності наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29 жовтня 2003 р. № 185. http://document.org.ua/restoranne-gospodarstvo.-termini taviznachennja.- nor2733.html 8. Коваленко А. Облік у ресторанному бізнесі / Анатолій Коваленко // Баланс. – № 12 (946). – 2010 р. – С. 14-22. 9. Козловський С.В. Система показників оцінки в управлінні рухом кадрів підприємства сфери ресторанного бізнесу (на прикладі ресторану “МакДональдз” м. Вінниці): збірник наукових праць [“Економіка: проблеми теорії та практики”] / С.В. Козловський, С.В. Семенюк, О.М. Кудирко – Дніпропетровськ. – 2004. –1134-1135 c. 10. Мунін Г.Б.Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: [навч. посібн.] / Г.Б. Мунін, Ю.О. Карягін, Х.Й. Роглєв, С.І. Руденко; під загальною редакцією М.М. Поплавського і О.О. Гаца – К.Кондор, 2008. – 460 с. 11. НоводворськаВ.В. Удосконалення методики контролю витрат впідприємствах громадського харчування: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Ч. 2. [“Обліково-аналітичні системи: глобальний і національний аспекти”] / В.В. Новодворська, С.В. Присяжнюк, В.І. Волинець – Полтава. – 2006 –61-63 с. 12. Панасенко Н.Удосконалення обліку витрат виробництва в підприємствах ресторанного господарства: збірник міжнародних тез. V Міжнародна науково-теоретична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених [“Соціально-економічні, політичні та культурні оцінки і прогнози на рубежі двох тисячоліть”] // Н. Панасенко, В. Новодворська. – 2007. – 266-268 c. 13. Ресторанне господарство: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Ресторанне_господарство 14. Романків І.Я. Проблемні аспекти обліку витрат на підприємствах ресторанного господарства матеріали першої Міжнародної науково- практичної конференції [“Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці”], (Ужгород, 26-28 квітня 2010 р.) / І.Я. Романків: // М-во освіти і науки України, Ужгородський національний університет. – Ужгород: УжНУ, 2010. – С. 256-257. 15. Сало Я.М. Організація обслуговування населення на підприємствах ресторанного сервісу. Ресторанна справа. Довідник офіціанта / Я.М. Сало – Львів: Афіша – 2007. – 301 с. 16. Скавронська І.В. Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України в контексті світового досвіду / І.В. Скавронська // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету “Економічні науки”. Випуск ІІ (34). – Чернівці, 2009. – С. 232-244. 17. Смірнова Н.В. Облік в ресторанному господарстві: організація і методика: автореф. дис. на здобуття наук, ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06.04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” / Н.В. Смірнова. – Київ, 2006. – 20 с. 18. Тетянич Л. Облік харчування працівників закладу ресторанного господарства / Любов Тетянич // Головбух. – 2006. – № 47 (596). – С. 24-27

##submission.downloads##

Опубліковано

2011-03-16

Як цитувати

Столяренко, О. М., & Щербельова, Н. П. (2011). ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (4(58), 146–149. https://doi.org/10.26642/jen-2011-4(58)-146-149

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ