№ 3(53) Ч.1 (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ВИЯВЛЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ, УМОВ ТА ПРИЧИН ЇХ ВИНИКНЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ PDF (Русский)
Сергей Викторович Арестов
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: ОГЛЯД АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ PDF
Вадим Данилович Бєлік
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ PDF
Микита Олександрович Бєлоусов
СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ “ТУРИЗМ” ТА “ТУРИСТ” В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ж. А. Богданова
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Микола Іванович Бондар
МІСЦЕ ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Т. Ю. Бондаренко
ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА: ЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Віталій Вікторівна Бондарчук
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНТЕГРОВАНА ОБЛІКОВА МОДЕЛЬ: ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ PDF
Катерина Павлівна Боримська
ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ “ЗВІТНІСТЬ” ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ PDF
О. М. Брадул
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ PDF
О. Т. Бровко
АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віктор Тарасович Венцель
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАХОДІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
ПРИНЦИП ВІДОКРЕМЛЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Надія Іванівна Георгієва
МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Миколаївна Глущук
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ PDF
Надія Олександрівна Гура
СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОБЛІКОВЕ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Людмила Вікторівна Гусак
ШАХРАЙСТВО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. В. Заєць
КРИТИЧНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Марина Станіславівна Кобилянська
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР ВНЗ PDF
Григорета Олександрівна Король, Марія Володимирівна Куцинська
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Руслан Олександрович Костирко
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЧИ ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ:ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Cвітлана Вікторівна Кучер
МОДЕЛЮВАННЯ В ОБЛІКУ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СПАДЩИНА ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ Без заголовку
Анжеліка Сергіївна Крутова
ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ПРО ТЕОРІЮ, ЕМПІРИКУ ТА ПРАКТИКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: В ПОШУКАХ КРИТЕРІЇВ ДЕМАРКАЦІЇ PDF
Сергій Федорович Легенчук
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ СКЛАДОВИХ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД PDF
Л. Г. Михальчишина
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА СПЛОШНОЙ ПРОВЕРК PDF (Русский)
Ольга Ивановна Миронова
ПОНЯТТЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF
Вадим Валентинович Мушинський
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ Без заголовку
Євгенія Валеріївна Набок
БІБЛІОМЕТРІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Ігор Віталійович Орлов, Димитрій Олександрович Грицишен
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Світлана Володимирівна Панібратова
ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПЕРІОДИЧНІЙ ТА НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
МЕТОДИКА АУДИТУ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГУРТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕСУРСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Анатоліївна Полянська
ЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ірина Василівна Саух
ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ЕФЕКТ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
АКЦІЙНА ЦІНА: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ярослава Василівна Сливка
МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Валерія Василівна Сопко, Світлана Вікторівна Андрос
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олександр Григорович Череп, Ірина Валеріївна Буряк
ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Д. М. Чирка
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПОЕТАПНИЙ ПІДХІД PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Віра Олексіївна Шпильова
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ PDF
Ірина Маркіянівна Щирба

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ/ПОСЛУГ PDF
В. Г. Акопова
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” PDF
Олена Юріівна Березіна
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ PDF
Тарас Григорович Білокінь
КАДРОВИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Н. О. Бородкіна, О. В. Крушельницька
ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Т. М. Бурбела
МІСЦЕ І РОЛЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Д. П. Волков
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ КОМПАНІЇ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Олена Григорівна Денисюк
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Роман Антонович Залевський, Ольга Павлівна Князєва
УКРАЇНА В СВІТОВОМУ ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ: ОЦІНКА СТАНУ ТА ОСНОВНІ КОНКУРЕНТИ PDF
Олександр Олександрович Коваль
ПРІОРИТЕТИ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ PDF
Олена Віталіївна Коломицева
“ПРОСТІР ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА” – МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петро Олексійович Куцик, О. М. Мазуренко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ PDF
Артем Володимирович Лобунько
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ: ПОНЯТТЯ ТА СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Світлана Іванівна Мельник
МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК Без заголовку
Юлія Юзефівна Мороз
ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ВІДНОСИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПОКУПЦЯМИ PDF
Ніна Іванівна Норинчак
RAB-РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Світлана Іванівна Павлова, Ірина Олегівна Юхимчук
ДІАГНОСТИКА ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВ PDF
Борис Андрійович Писаренко, Наталія Борисівна Проценко
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Ольга Сергеевна Резникова
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Катерина Володимирівна Смірнова
РОЛЬ КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ФОРМУВАННІ ОБЄДНАНЬ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. З. Стожок
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Юрій Олегович Ткаченко
СУЧАСНІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕМПІРИЧНОЇ БАЗИ НАУКИ ПРО СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Леонідович Трухан
НАПРЯМИ ОЦІНКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ PDF
Ігор Іванович Уманський
РОЛЬ ЛЮДИНИ В “НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ” PDF
Олена Вікторівна Харламова
ІНТЕГРОВАНЕ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. О. Юшкевич
РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯМ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Миколаївна Тарасюк

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ТА ВИЗНАННЯ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ PDF
Віктор Васильович Коваль
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЇ ВИПУСКУ АКЦІЙ PDF
Юлія Володимирівна Лупенко
ВИНИКНЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ХІІ-ХVІІІ СТ.: ІННОВАЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ PDF
Сергій Захарович Мошенський
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Світлана Вікторівна Обіход
ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ PDF
Людмила Костянтинівна Сергієнко
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Елена Николаевна Сердюк
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ PDF
Анна Станіславівна Сурай
РОЗРАХУНКИ З ВЛАСНИКАМИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ У ВИПАДКУ ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Олексій Іванович Пилипенко