№ 3(53) Ч.1 (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ВИЯВЛЕННЯ ВІДХИЛЕНЬ, УМОВ ТА ПРИЧИН ЇХ ВИНИКНЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 7-12
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В ПОДХОДАХ К ОЦЕНКЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ PDF (Русский)
Сергей Викторович Арестов 13-15
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: ОГЛЯД АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ PDF
Вадим Данилович Бєлік 16-19
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ PDF
Микита Олександрович Бєлоусов 20-22
СУТНІСТЬ ПОНЯТЬ “ТУРИЗМ” ТА “ТУРИСТ” В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Ж. А. Богданова 23-26
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Микола Іванович Бондар 27-29
МІСЦЕ ВИРОБНИЧОГО ОБЛІКУ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Т. Ю. Бондаренко 30-33
ЗАСОБИ ВИРОБНИЦТВА: ЕКОНОМІЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Віталій Вікторівна Бондарчук 34-36
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНТЕГРОВАНА ОБЛІКОВА МОДЕЛЬ: ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ PDF
Катерина Павлівна Боримська 37-43
ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДСИСТЕМИ “ЗВІТНІСТЬ” ДІЯЛЬНОСТІ КОРПОРАЦІЙ PDF
О. М. Брадул 44-47
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ PDF
О. Т. Бровко 48-50
АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЩОДО ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віктор Тарасович Венцель 51-56
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАХОДІВ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 57-61
ПРИНЦИП ВІДОКРЕМЛЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Надія Іванівна Георгієва 62-65
МЕХАНІЗМ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР НЕПЛАТОСПРОМОЖНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Миколаївна Глущук 66-72
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ НАРАХУВАННЯ PDF
Надія Олександрівна Гура 73-74
СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО: ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ТА ОБЛІКОВЕ ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Людмила Вікторівна Гусак 75-79
ШАХРАЙСТВО В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
І. В. Заєць 80-82
КРИТИЧНИЙ АСПЕКТ СИСТЕМНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна 83-86
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА СУТНІСТЬ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Марина Станіславівна Кобилянська 87-91
ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДР ВНЗ PDF
Григорета Олександрівна Король, Марія Володимирівна Куцинська 92-96
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА: МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Руслан Олександрович Костирко 97-99
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ЧИ ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ:ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Cвітлана Вікторівна Кучер 100-102
МОДЕЛЮВАННЯ В ОБЛІКУ: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СПАДЩИНА ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ Без заголовку
Анжеліка Сергіївна Крутова 103-107
ПЕРЕДУМОВИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ PDF
Олена Адамівна Лаговська 108-119
ПРО ТЕОРІЮ, ЕМПІРИКУ ТА ПРАКТИКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: В ПОШУКАХ КРИТЕРІЇВ ДЕМАРКАЦІЇ PDF
Сергій Федорович Легенчук 120-127
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇХ СКЛАДОВИХ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ОГЛЯД PDF
Л. Г. Михальчишина 128-131
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА ОПЕРАЦИЙ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА СПЛОШНОЙ ПРОВЕРК PDF (Русский)
Ольга Ивановна Миронова 132-135
ПОНЯТТЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ПРАВОВИЙ ВИМІР PDF
Вадим Валентинович Мушинський 136-142
НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ Без заголовку
Євгенія Валеріївна Набок 143-145
БІБЛІОМЕТРІЯ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Ігор Віталійович Орлов, Димитрій Олександрович Грицишен 146-151
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Світлана Володимирівна Панібратова 152-154
ОГЛЯД ПРОБЛЕМАТИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ПЕРІОДИЧНІЙ ТА НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 155-161
МЕТОДИКА АУДИТУ РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Олексіївна Пархомчук 162-164
КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ ГУРТОВОЇ ТОРГІВЛІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РЕСУРСНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ СИСТЕМИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Анатоліївна Полянська 165-168
ЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЗА УМОВ РИНКОВОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ірина Василівна Саух 169-170
ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ: ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ЕФЕКТ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 171-173
АКЦІЙНА ЦІНА: ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ярослава Василівна Сливка 174-178
МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Валерія Василівна Сопко, Світлана Вікторівна Андрос 179-185
ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ: ЕТАПИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко 186-190
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПРИДБАННЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 191-193
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва 194-196
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ ЗАПАСІВ НА ВЕЛИКИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Олександр Григорович Череп, Ірина Валеріївна Буряк 197-200
ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Д. М. Чирка 201-203
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ: ПОЕТАПНИЙ ПІДХІД PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 204-208
АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
Віра Олексіївна Шпильова 209-213
ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ В УМОВАХ КОМП’ЮТЕРНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ PDF
Ірина Маркіянівна Щирба 214-219

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ЯК МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО - ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ/ПОСЛУГ PDF
В. Г. Акопова 220-222
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ “КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ” PDF
Олена Юріівна Березіна 223-225
МЕТОДИКА ДІАГНОСТИКИ РЕГІОНАЛЬНОГО СПОЖИВЧОГО РИНКУ PDF
Тарас Григорович Білокінь 226-228
КАДРОВИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ PDF
Н. О. Бородкіна, О. В. Крушельницька 229-230
ОЦІНКА СТРУКТУРНИХ ЧИННИКІВ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Т. М. Бурбела 231-234
МІСЦЕ І РОЛЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СИСТЕМІ ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Д. П. Волков 235-238
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул 239-241
РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЄЮ КОМПАНІЇ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 242-244
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Олена Григорівна Денисюк 245-247
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ РИЗИКИ У СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ УМОВАХ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Роман Антонович Залевський, Ольга Павлівна Князєва 247-251
УКРАЇНА В СВІТОВОМУ ЛІСОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ: ОЦІНКА СТАНУ ТА ОСНОВНІ КОНКУРЕНТИ PDF
Олександр Олександрович Коваль 252-253
ПРІОРИТЕТИ І КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ В УПРАВЛІННІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ РЕГІОНІВ PDF
Олена Віталіївна Коломицева 254-257
“ПРОСТІР ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА” – МЕТОД УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ КОНДИТЕРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Петро Олексійович Куцик, О. М. Мазуренко 258-260
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ РЕГІОНУ PDF
Артем Володимирович Лобунько 261-265
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ: ПОНЯТТЯ ТА СУЧАСНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Світлана Іванівна Мельник 266-269
МОНІТОРИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК Без заголовку
Юлія Юзефівна Мороз 270-274
ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ВІДНОСИН СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ З ПОКУПЦЯМИ PDF
Ніна Іванівна Норинчак 275-277
RAB-РЕГУЛЮВАННЯ ТАРИФІВ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ PDF
Світлана Іванівна Павлова, Ірина Олегівна Юхимчук 278-281
ДІАГНОСТИКА ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВ PDF
Борис Андрійович Писаренко, Наталія Борисівна Проценко 282-284
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Ольга Сергеевна Резникова 285-287
ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Катерина Володимирівна Смірнова 288-290
РОЛЬ КООПЕРАЦІЙНИХ ЗВ’ЯЗКІВ В ФОРМУВАННІ ОБЄДНАНЬ ВЕЛИКИХ І МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. З. Стожок 291-294
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ PDF
Юрій Олегович Ткаченко 299-301
СУЧАСНІ ПЕРІОДИЗАЦІЇ ЕВОЛЮЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕМПІРИЧНОЇ БАЗИ НАУКИ ПРО СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Леонідович Трухан 302-307
НАПРЯМИ ОЦІНКИ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОПЕРАТОРА ЗВ’ЯЗКУ PDF
Ігор Іванович Уманський 308-310
РОЛЬ ЛЮДИНИ В “НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ” PDF
Олена Вікторівна Харламова 311-313
ІНТЕГРОВАНЕ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
О. О. Юшкевич 314-317
РОЛЬ ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЛАНУВАННЯМ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 295298

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ ТА ВИЗНАННЯ БАЛАНСОВОЇ ВАРТОСТІ КРЕДИТУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 318-325
ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНИМ ПРОЦЕСОМ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗБУДОВИ УКРАЇНИ PDF
Віктор Васильович Коваль 326-328
ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ДЕМАТЕРІАЛІЗАЦІЇ ВИПУСКУ АКЦІЙ PDF
Юлія Володимирівна Лупенко 329-332
ВИНИКНЕННЯ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ХІІ-ХVІІІ СТ.: ІННОВАЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗВИТКУ PDF
Сергій Захарович Мошенський 333-336
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ PDF
Світлана Вікторівна Обіход 337-341
ВПЛИВ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ДЕРЖАВИ PDF
Людмила Костянтинівна Сергієнко 342-345
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Елена Николаевна Сердюк 346-348
СТАТИСТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ PDF
Анна Станіславівна Сурай 349-351
РОЗРАХУНКИ З ВЛАСНИКАМИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ У ВИПАДКУ ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Олексій Іванович Пилипенко 352-355