№ 3(57) (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРАВОМІРНІСТЬ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець, Наталія Іванівна Петренко 8-17
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Катерина Павлівна Боримська, Руслана Вікторівна Варічева 18-25
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЗМІН У СКЛАДІ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Руслана Вікторівна Варічева 26-32
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Ольга Анатоліївна Чухліб 33-35
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ PDF
Леся Романівна Воляк 36-38
ОБЛІК ГУДВІЛУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Наталія Леонідівна Хоцька 39-41
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АА 1000 PDF (Русский)
Дмитрий Александрович Грицишен, Елена Сергеевна Дикая 42-45
НАДІЙНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 46-50
РЕЗЕРВИ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: БУХГАЛТЕРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Марія Олегівна Козлова 51-55
АУДИТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Олена Вікторівна Кузнєцова, Юлія Василівна Кулій 56-57
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Євген Васильович Казьмин 58-61
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОЦІНКИ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ PDF
Тетяна Степанівна Кінєва 62-64
ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Вікторівна Кірейцева 65-69
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Антон Дмиттрович Коваленко 70-72
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ОБЛІКУ ТА ЇХ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Євгенія Костянтинівна Ковальчук, Валентина Миколаївна Панасюк 73-75
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА: КОНСТРУКТИВНИЙ ПІДХІД PDF
Олена Адамівна Лаговська 76-78
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОНЯТТЯ СКЛАДОВИХ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Світлана Олексіївна Левицька, О. О. Осадча 79-81
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Людмила Йосипівна Юрківська 82-85
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Альона Василівна Лисюк 86-92
ГРУППИРОВКА МАЛОЦЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
П. Н. Майданевич, С. Я. Дементьева, А. А. Долгополова 93-94
МЕТОДИКА ВІДОБРАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ НАСЛІДКАМИ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Лілія Федорівна Маценко 95-101
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина 102-108
ВІДОБРАЖЕННЯ УМОВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ігор Володимирович Орлов 109-112
АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька 113-119
НАРИСИ ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 120-128
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ PDF (Русский)
А. В. Панчишина 129-131
МЕТОД СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ PDF
І. І. Пашинська 132-135
ВИТРАТИ НА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦЇІ ОБЛІК PDF
Катерина Василівна Романчук, Денис Леонідович Кузьмін 136-141
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ” В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Максим Юрійович Самчик, Ганна Юріївна Яковець 142-145
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Василівна Саух 146-151
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКІВ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 152-160
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ “КУПІВЛЯ” І “ЗАМОВЛЕННЯ” В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ярослава Василівна Сливка 161-165
ІНФОРМАЦІЙНА ОБМЕЖЕНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Столяренко 166-169
ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІНИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 170-174
ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ, АНТИКРИЗИСНЬIЙ АНАЛИЗ И ИХ ИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК ПАРАДИГМА ЭКОЛОГИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Марко Любомиров Тимчев 175-180
ВИПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС, СИСТЕМА ЗВІТНОСТІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF
Юзеф Сигизмундович Цаль-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз 181-185
ФОНД ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ PDF
Юзеф Сигизмундович Цаль-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз 186-190
СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ, ЗАХИЩЕНИХ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Сергій Валентинович Шевчук 191-194
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук 195-198

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Н. Ю. Анисимова 199-200
ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЦИКЛИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ PDF
Петро Іванович Бакуменко 201-203
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТ PDF (Русский)
А. С. Бондар 204-205
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇН PDF
Тетяна Володимирівна Бугай, Анна Анатоліївна Галюта 206-210
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Василівна Ваганова 211-213
РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ PDF
Андрій Петрович Василюк 214-216
СУКУПНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ PDF
Н. В. Васюк 217-219
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОБҐРУНТУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ PDF
Ганна В'ячеславівна Герасименко 220-222
ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ PDF
Ярослава Іванівна Горбуненко 223-225
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА PDF (Русский)
Е. А. Гроздева 226-227
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ГОТЕЛІВ М. ОДЕСИ PDF
Ольга Володимирівна Гусєва 228-232
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА ВІДТВОРЕННЯ ЯКОСТІ КАПІТАЛУ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко 238-241
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ PDF
Тетяна Андріївна Жадан 242-246
ДІАГНОСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анастасія Григорівна Жукова, Валентин Георгійович М'ячин 247-249
КОМПЛЕКСНА СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОПЧНОСТІ АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
І. М. Ковалевська 250-253
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Вікторівна Кожушко 254-257
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ЕКОНОМІКО-СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ PDF
Марія Олегівна Козлова, Дмитрій Олександрович Грицишен 258-265
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Олександрівна Колесник 266-268
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО ЧИННИКА ПРИМНОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Валеріївна Костеньова 269-275
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Микола Миколайович Костриця 276-279
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕД В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко 280-283
КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК PDF (Русский)
Татьяна Ивановна Кравченко 284-291
ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА СЕГМЕНТА РЫНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Оксана Васильевна Кузьменко 292-294
ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМЦЯ PDF
Тарас Юрійович Кулаковський 295-297
ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ PDF
Галина Олексіївна Кундєєва, Ольга Миколаївна Соломка 298-301
МЕТОДИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Володимирівна Куперман 302-307
ГНОСЕОЛОГІЯ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ, ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ І СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ PDF
Леонід Леонідович Кушнір 308-313
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНи PDF
О. М. Кушніренко, В. В. Прохоренкова 314-317
СОСТОЯНИЕ И РАЗРАБОТКА НАПРAВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА PDF (Русский)
Т. В. Лисовая 318-320
ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ШЛЯХ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Андрій Віталійович Роговий 324-326
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олеся Валентинівна Мартинова 327-329
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Миколаївна Масліченко 330-332
ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Ірина Анатоліївна Сурікова 333-336
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ольга Петрівна Мельничук 337-338
КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Григорій Євстафійович Мошек 339-340
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ОНЛАЙН ПРОДАЖІВ PDF
І. Ю. Нагаєць 341-342
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНОГО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ МОДЕЛІ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF
Наталія Львівна Овандер 343-351
ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У 2010 р PDF
Л. Г. Олейнікова 352-355
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АУТСОРСИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ольга Іванівна Піжук, Галина Володимирівна Вітошко 356-359
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РАЗНЫМИ СТРУКТУРАМИ И ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ PDF (Русский)
Юлия Викторовна Рощина 364-367
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Руслана Віталіївна Скалюк 368-370
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
Христина Ігорівна Скоп 371-379
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КІРОВОГРАДСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Людмила Валеріївна Тітенко 385-389
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ БРЕНДІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Трокоз, Людмила Йосипівна Юрківська 390-392
ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Леонідович Трухан 393-397
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА PDF (Русский)
Е. И. Фрейдис 398-400
ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ В АПК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Наталія Вікторівна Шевченко 401-403
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ PDF
Олена Олександрівна Юшкевич, Р. Д. Шастун 404-407
ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗК PDF
Інна Володимирівна Яцкевич 408-411
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Григорівна Денисюк 233-237
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАОЩАДЖЕННЯ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
Аліса Сергіївна Магдіч 321-323
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Вадим Вадимович Татарінов 380-384
О ВЗАИМОСВЯЗИ СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ PDF (Русский)
Ю. В. Рощина 360-363

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ У ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ PDF
Тетяна Григорівна Камінська 412-415
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ PDF
Олег Вікторович Котляревський 416-418
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ PDF
Андрій Юрійович Полчанов 419-423
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ США PDF
О. Г. Череп, В. І. Одинець 424-428