№ 3(57) (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: ПРАВОМІРНІСТЬ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець, Наталія Іванівна Петренко
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАСАД ПРОВЕДЕННЯ АНАЛІЗУ ФОРМУВАННЯ ТА ЗМІН ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ В КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Катерина Павлівна Боримська, Руслана Вікторівна Варічева
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЗМІН У СКЛАДІ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Руслана Вікторівна Варічева
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ ГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ БЮДЖЕТУВАННЯ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Ольга Анатоліївна Чухліб
ПРИРОДНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ PDF
Леся Романівна Воляк
ОБЛІК ГУДВІЛУ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ PDF
Ірина Леонідівна Грабчук, Наталія Леонідівна Хоцька
СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В СИСТЕМЕ ОТЧЕТНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АА 1000 PDF (Русский)
Дмитрий Александрович Грицишен, Елена Сергеевна Дикая
НАДІЙНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
РЕЗЕРВИ МАЙБУТНІХ ВИТРАТ НА ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА: БУХГАЛТЕРСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Марія Олегівна Козлова
АУДИТ ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Олена Вікторівна Кузнєцова, Юлія Василівна Кулій
ПРОБЛЕМИ АУДИТУ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Ольга Володимирівна Кантаєва, Євген Васильович Казьмин
МІСЦЕ ТА РОЛЬ ОЦІНКИ У СИСТЕМІ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ PDF
Тетяна Степанівна Кінєва
ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Вікторівна Кірейцева
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Антон Дмиттрович Коваленко
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ОБЛІКУ ТА ЇХ РОЛЬ В ПІДВИЩЕННІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Євгенія Костянтинівна Ковальчук, Валентина Миколаївна Панасюк
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА СИСТЕМА: КОНСТРУКТИВНИЙ ПІДХІД PDF
Олена Адамівна Лаговська
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОНЯТТЯ СКЛАДОВИХ ДОКУМЕНТООБІГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Світлана Олексіївна Левицька, О. О. Осадча
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ СТРАТЕГІЧНОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Людмила Йосипівна Юрківська
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА СИСТЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Альона Василівна Лисюк
ГРУППИРОВКА МАЛОЦЕННЫХ ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
П. Н. Майданевич, С. Я. Дементьева, А. А. Долгополова
МЕТОДИКА ВІДОБРАЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ З НЕВИЗНАЧЕНИМИ НАСЛІДКАМИ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Лілія Федорівна Маценко
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Лариса Гаврилівна Михальчишина
ВІДОБРАЖЕННЯ УМОВНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Ігор Володимирович Орлов
АНАЛІЗ ПЕРІОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
НАРИСИ ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ PDF (Русский)
А. В. Панчишина
МЕТОД СУДОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ PDF
І. І. Пашинська
ВИТРАТИ НА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ: ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦЇІ ОБЛІК PDF
Катерина Василівна Романчук, Денис Леонідович Кузьмін
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ” В ЕКОНОМІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Максим Юрійович Самчик, Ганна Юріївна Яковець
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Василівна Саух
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ ДЛЯ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ПОДАТКІВ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ “КУПІВЛЯ” І “ЗАМОВЛЕННЯ” В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ярослава Василівна Сливка
ІНФОРМАЦІЙНА ОБМЕЖЕНІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Столяренко
ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗМІНИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
ССП АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ, АНТИКРИЗИСНЬIЙ АНАЛИЗ И ИХ ИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК ПАРАДИГМА ЭКОЛОГИКО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF
Марко Любомиров Тимчев
ВИПЛАТИ ПІДПРИЄМСТВА, ЩО НЕ НАЛЕЖАТЬ ДО ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ: ОБЛІКОВИЙ ПРОЦЕС, СИСТЕМА ЗВІТНОСТІ ТА ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF
Юзеф Сигизмундович Цаль-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз
ФОНД ДОХОДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМСТВА: ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ ТА ВПЛИВ НА ВАРТІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ PDF
Юзеф Сигизмундович Цаль-Цалко, Юлія Юзефівна Мороз
СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ОПОДАТКОВУВАНОГО ПРИБУТКУ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБОТАХ, ЗАХИЩЕНИХ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Сергій Валентинович Шевчук
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ РИСКА БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Н. Ю. Анисимова
ЕКОНОМІЧНІ КРИЗИ ТА ЦИКЛИ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ PDF
Петро Іванович Бакуменко
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СУЩНОСТ PDF (Русский)
А. С. Бондар
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ МЕТОД У БЮДЖЕТНОМУ ПРОЦЕСІ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД І МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇН PDF
Тетяна Володимирівна Бугай, Анна Анатоліївна Галюта
ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОНЦЕПЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Людмила Василівна Ваганова
РОЗВИТОК МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ТА РОСІЇ PDF
Андрій Петрович Василюк
СУКУПНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ PDF
Н. В. Васюк
СОЦІАЛЬНА РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ: ОБҐРУНТУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ PDF
Ганна В'ячеславівна Герасименко
ОБГРУНТУВАННЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ PDF
Ярослава Іванівна Горбуненко
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕГИОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА КАК ФАКТОРА ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА PDF (Русский)
Е. А. Гроздева
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ МАЛИХ ГОТЕЛІВ М. ОДЕСИ PDF
Ольга Володимирівна Гусєва
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ ЯК ЧИННИКА ВІДТВОРЕННЯ ЯКОСТІ КАПІТАЛУ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ПРОГНОЗУВАННЯ: ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ПІДХОДІВ PDF
Тетяна Андріївна Жадан
ДІАГНОСТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анастасія Григорівна Жукова, Валентин Георгійович М'ячин
КОМПЛЕКСНА СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕКОЛОПЧНОСТІ АГРОВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
І. М. Ковалевська
ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РІВНЯ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Вікторівна Кожушко
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ: ЕКОНОМІКО-СУТНІСНЕ НАПОВНЕННЯ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ PDF
Марія Олегівна Козлова, Дмитрій Олександрович Грицишен
КОРЕЛЯЦІЙНО-РЕГРЕСІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Олександрівна Колесник
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЯК ПРІОРИТЕТНОГО ЧИННИКА ПРИМНОЖЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Валеріївна Костеньова
РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА ЯК ІНСТИТУЦІЙНИЙ ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Микола Миколайович Костриця
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕД В УМОВАХ ПОСТКРИЗОВОГО РОЗВИТКУ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко
КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ПРОДВИЖЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНОК PDF (Русский)
Татьяна Ивановна Кравченко
ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ВЫБОРА СЕГМЕНТА РЫНКА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Оксана Васильевна Кузьменко
ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМЦЯ PDF
Тарас Юрійович Кулаковський
ДО ПИТАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ PDF
Галина Олексіївна Кундєєва, Ольга Миколаївна Соломка
МЕТОДИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Володимирівна Куперман
ГНОСЕОЛОГІЯ РЕСУРСІВ В ЕКОНОМІЦІ, ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ І СУЧАСНИЙ КОНЦЕПТ PDF
Леонід Леонідович Кушнір
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОДОВОЛЬЧОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНи PDF
О. М. Кушніренко, В. В. Прохоренкова
СОСТОЯНИЕ И РАЗРАБОТКА НАПРAВЛЕНИЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ВИНОГРАДА PDF (Русский)
Т. В. Лисовая
ІННОВАЦІЙНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЯК ШЛЯХ ЗМІЦНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ PDF
Вікторія Геннадіївна Маргасова, Андрій Віталійович Роговий
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олеся Валентинівна Мартинова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Оксана Миколаївна Масліченко
ДЕМОГРАФІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Ірина Анатоліївна Сурікова
КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ГОЛОВНА ДЕТЕРМІНАНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ольга Петрівна Мельничук
КОНТРОЛІНГ ЯК СУЧАСНА КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Григорій Євстафійович Мошек
МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ В СИСТЕМІ ОНЛАЙН ПРОДАЖІВ PDF
І. Ю. Нагаєць
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЯКІСНОГО ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО АНАЛІЗУ ОПТИМАЛЬНОГО ПЛАНУ МОДЕЛІ ДЛЯ ОБҐРУНТУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ PDF
Наталія Львівна Овандер
ПРОБЛЕМИ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ У 2010 р PDF
Л. Г. Олейнікова
ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ АУТСОРСИНГУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ольга Іванівна Піжук, Галина Володимирівна Вітошко
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ РАЗНЫМИ СТРУКТУРАМИ И ФОРМАМИ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ PDF (Русский)
Юлия Викторовна Рощина
ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Руслана Віталіївна Скалюк
СТРУКТУРИЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ PDF
Христина Ігорівна Скоп
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КІРОВОГРАДСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Людмила Валеріївна Тітенко
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ БРЕНДІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
В. М. Трокоз, Людмила Йосипівна Юрківська
ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ПРОЦЕСУ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олександр Леонідович Трухан
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА PDF (Русский)
Е. И. Фрейдис
ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРІВ В АПК ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ІННОВАЦІЙНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ PDF
Наталія Вікторівна Шевченко
РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ PDF
Олена Олександрівна Юшкевич, Р. Д. Шастун
ІНСТРУМЕНТИ КОНТРОЛІНГУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ЗВ’ЯЗК PDF
Інна Володимирівна Яцкевич
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ДІАГНОСТИКИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Григорівна Денисюк
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСІВ ЗАОЩАДЖЕННЯ У КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ PDF
Аліса Сергіївна Магдіч
ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРІВ МАЛИХ І СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Вадим Вадимович Татарінов
О ВЗАИМОСВЯЗИ СОСТОЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ С ЭКОЛОГО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ PDF (Русский)
Ю. В. Рощина

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ ТА ЙОГО ТРАКТУВАННЯ У ПРАЦЯХ ВЧЕНИХ-ЕКОНОМІСТІВ PDF
Тетяна Григорівна Камінська
ВПЛИВ РИЗИКІВ НА ЦІНОУТВОРЕННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ УКРАЇНИ PDF
Олег Вікторович Котляревський
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ СТРАХОВОЮ КОМПАНІЄЮ PDF
Андрій Юрійович Полчанов
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ США PDF
О. Г. Череп, В. І. Одинець