№ 1(59) Ч.2 (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ПРОДУКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ: ЯКИЙ ВІН? PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець 7-14
УМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПОРУШЕНЬ ТА ВІДХИЛЕНЬ: ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець, Дмитро Леонідович Кузьмін 15-19
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА PDF
Ореста Володимирівна Боднар 20-21
АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Дмитро Іванович Дема 22-24
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Генріхй Генріхович Казарян 25-31
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Вавилівна Кирик 32-35
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 36-42
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Олександр Олександрович Снісар 43-46
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В КРАЇНАХ СВІТУ PDF
Стелла Євгенівна Пиріжок 47-52
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
Ольга Василівна Щирська 53-56

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕЗОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Михайло Григорович Акулов 57-61
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС PDF
Оксана Сергіївна Бакулина 62-65
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СПЕЦИФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Миколаївна Бацалай 66-70
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Анатоліївна Белоусова 71-74
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Володимир Олександрович Васюренко 75-78
ЛОГІСТИЧНИЙ ІНСОРСИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Олександр Петрович Величко 79-83
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ УКРАЇНИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ PDF
Ірина Анатоліївна Верещинська 84-86
РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Олександрівна Горшкова 87-90
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ольга Іванівна Грабар, Оксана Миколаївна Кушніренко 91-94
ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Олена Григорівна Денисюк, Ольга Валеріївна Задерейко 95-99
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Інна Геннадіївна Федосєєнко 228-231
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ЯК НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Ірина Василівна Драган 100-102
СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
Світлана Миколаївна Еш 103-107
СИСТЕМА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ ТА ІЄРАРХІЧНІ РІВНІ PDF
Олена Олександрівна Зеленська 108-112
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF
Сабина Сергеевна Ильясова 113-115
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова 116-119
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк 120-122
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ PDF
Людмила Миколаївна Кириченко 123-127
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ НА ЕТАПІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Олена Володимирівна Коляда 128-132
ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
Олена Євгенівна Костюченко 133-136
СВІТОВИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Ольга Володимирівна Крушельницька, С. О. Олійник 137-139
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Андрій Анатолійович Кузнецов 140-142
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ЗНИЖЕННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Васильович Лепьохін 143-146
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Ліпич 147-150
ФОРМИ І ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ І ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Валерій Валерійович Лісовий 151-153
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Оксана Анатоліївна Макарова 154-159
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук 160-163
ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
Ольга Петрівна Мельничук 164-171
ВРАХУВАННЯ ВАРТІСНОГО АСПЕКТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук 172-177
РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Татьяна Михайловна Одинцова 178-183
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ PDF
Ярослав Васильович Остафійчук 184-187
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Валерій Михайлович Посторонко 188-191
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА НА КРИВІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НА ОСНОВІ МАТРИЦІ BCG PDF
Павло Маркович Рибалка 192-195
К ВОПРОСУ О ЦЕНЕ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР PDF (Русский)
Юлия Викторовна Рощина 196-200
УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА PDF
Андрей Владимирович Сидорин 201-204
СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В'ячеслав Павлович Соловйов, Василь Васильович Сенченко, Зінаїда Борисівна Янченко 205-210
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПРОЕКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна, Ірина Валеріївна Супрунова 211-214
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗПОДІЛУ ОБ’ЄКТІВ СУКУПНОСТІ PDF
В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська 215-217
ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ганна Юріївна Ткачук 218-222
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА PDF
Ірина Вікторівна Троц 223-227
КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ЛАБОРАТОРНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Дарина Ігорівна Черненко 232-235
РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ PDF
Ольга Вадимівна Чернова, Тетяна Володимирівна Подурець 236-238
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Людмила Іллівна Шваб 239-243
РОЛЬ УМОВ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ PDF
Олександра Олександрівна Юмашева, Анна Сергіївна Суходольська 244-247
ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ПРЕМІЇ ЗА РИЗИК ВИКОРИСТАННЯ ІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Вікторія Віталіївна Ярмош 248-250

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Олексій Олександрович Бурлаков 251-253
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Олена Григорівна Головко, Анна Сергіївна Тараскина 254-257
ТРАНСФОРМАЦІЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Михайлівна Жукевич 258-260
ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА СТУПЕНЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ PDF
Георгій Сергійович Корепанов 261-266
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Іванович Коротун 267-270
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Анатолій Петрович Кущик 271-274
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ PDF
Людмила Григорівна Олейнікова 275-277
СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Галина Борисівна Погріщук 278-279
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЕЛЕМЕНТИ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Костянтин Сергійович Процун 280-282
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МЕТОДИК, РОЗРОБЛЕНИХ ПРОВІДНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ PDF
Маргарита Вадимівна Сімонова 283-287
ПОДАТКИ ЯК ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Йосипович Юрківський 288-291