№ 1(59) Ч.2 (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ПРОДУКТ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ: ЯКИЙ ВІН? PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець
УМОВИ І ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПОРУШЕНЬ ТА ВІДХИЛЕНЬ: ПРОБЛЕМИ ВИЯВЛЕННЯ ТА УСУНЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець, Дмитро Леонідович Кузьмін
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА PDF
Ореста Володимирівна Боднар
АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ: ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Дмитро Іванович Дема
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ОПЕРАЦІЙ (АГЕНТСЬКИХ ВІДНОСИН PDF
Генріхй Генріхович Казарян
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Вавилівна Кирик
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ЯК СКЛАДОВОЇ МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Олександр Олександрович Снісар
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В КРАЇНАХ СВІТУ PDF
Стелла Євгенівна Пиріжок
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
Ольга Василівна Щирська

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ МЕЗОЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Михайло Григорович Акулов
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС PDF
Оксана Сергіївна Бакулина
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК СПЕЦИФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНО-АКТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Миколаївна Бацалай
ВДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ ЯК ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Ірина Анатоліївна Белоусова
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Володимир Олександрович Васюренко
ЛОГІСТИЧНИЙ ІНСОРСИНГ В ДІЯЛЬНОСТІ АГРОХОЛДИНГОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Олександр Петрович Величко
РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОЮ ВЛАДОЮ УКРАЇНИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ PDF
Ірина Анатоліївна Верещинська
РОЗВИТОК ЛОГІСТИКИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Олександрівна Горшкова
СУЧАСНІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ольга Іванівна Грабар, Оксана Миколаївна Кушніренко
ОСОБЛИВОСТІ АСОРТИМЕНТНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Олена Григорівна Денисюк, Ольга Валеріївна Задерейко
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ PDF
Інна Геннадіївна Федосєєнко
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСОЗБЕРЕЖЕННЯМ ЯК НАПРЯМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Ірина Василівна Драган
СИСТЕМА АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
Світлана Миколаївна Еш
СИСТЕМА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ ТА ІЄРАРХІЧНІ РІВНІ PDF
Олена Олександрівна Зеленська
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЛОДОВОДСТВА В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF
Сабина Сергеевна Ильясова
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ СУБ'ЄКТАМИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Вікторівна Калабухова
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ПРОДОВОЛЬЧОМУ РИНКУ PDF
Людмила Миколаївна Кириченко
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ НА ЕТАПІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Олена Володимирівна Коляда
ОСВІТНІ ПОСЛУГИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ PDF
Олена Євгенівна Костюченко
СВІТОВИЙ ДОСВІД МОТИВАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Ольга Володимирівна Крушельницька, С. О. Олійник
ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ КУЛЬТУРОЮ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Андрій Анатолійович Кузнецов
РОЛЬ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ЗНИЖЕННІ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олександр Васильович Лепьохін
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Ліпич
ФОРМИ І ЗНАЧЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ В ЦИВІЛЬНОМУ І ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF
Валерій Валерійович Лісовий
ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Оксана Анатоліївна Макарова
РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА ЕФЕКТИВНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук
ПОГЛЯД НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРІЗЬ ПРИЗМУ УКРАЇНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ PDF
Ольга Петрівна Мельничук
ВРАХУВАННЯ ВАРТІСНОГО АСПЕКТУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук
РОЛЬ КОНТРОЛЛИНГА В ОБЕСПЕЧЕНИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Татьяна Михайловна Одинцова
МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ ПОСЛУГ PDF
Ярослав Васильович Остафійчук
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ PDF
Валерій Михайлович Посторонко
ВИЗНАЧЕННЯ ГРАНИЧНИХ ПОЛОЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА НА КРИВІЙ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ НА ОСНОВІ МАТРИЦІ BCG PDF
Павло Маркович Рибалка
К ВОПРОСУ О ЦЕНЕ ВОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ДЛЯ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР PDF (Русский)
Юлия Викторовна Рощина
УПРАВЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА PDF
Андрей Владимирович Сидорин
СТАН РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ІНВЕСТИЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
В'ячеслав Павлович Соловйов, Василь Васильович Сенченко, Зінаїда Борисівна Янченко
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ПРОЕКТНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна, Ірина Валеріївна Супрунова
ГРАФІЧНИЙ МЕТОД РОЗПОДІЛУ ОБ’ЄКТІВ СУКУПНОСТІ PDF
В. В. Тарасова, І. М. Ковалевська
ЕЛЕМЕНТИ МЕХАНІЗМУ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ганна Юріївна Ткачук
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ З МЕТОЮ ПОПЕРЕДЖЕННЯ БАНКРУТСТВА PDF
Ірина Вікторівна Троц
КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ЛАБОРАТОРНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Дарина Ігорівна Черненко
РОЗВИТОК ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇН СВІТУ PDF
Ольга Вадимівна Чернова, Тетяна Володимирівна Подурець
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Людмила Іллівна Шваб
РОЛЬ УМОВ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ЗМІНИ СИТУАЦІЇ НА РИНКУ ПРАЦІ PDF
Олександра Олександрівна Юмашева, Анна Сергіївна Суходольська
ОЦІНКА ВЕЛИЧИНИ ПРЕМІЇ ЗА РИЗИК ВИКОРИСТАННЯ ІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Вікторія Віталіївна Ярмош

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

СТАНОВЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ PDF
Олексій Олександрович Бурлаков
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Олена Григорівна Головко, Анна Сергіївна Тараскина
ТРАНСФОРМАЦІЯ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Михайлівна Жукевич
ГРУПУВАННЯ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА СТУПЕНЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ PDF
Георгій Сергійович Корепанов
ПРАКТИКА ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ ПІЛЬГ В УКРАЇНІ PDF
Володимир Іванович Коротун
ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Анатолій Петрович Кущик
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ PDF
Людмила Григорівна Олейнікова
СУТНІСНО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
Галина Борисівна Погріщук
ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ АУДИТ В УКРАЇНІ: ЕЛЕМЕНТИ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Костянтин Сергійович Процун
ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ МЕТОДИК, РОЗРОБЛЕНИХ ПРОВІДНИМИ МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ PDF
Маргарита Вадимівна Сімонова
ПОДАТКИ ЯК ІНСТИТУТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Олександр Йосипович Юрківський