№ 2(52) (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ШКОЛИ (ЖНБШ) PDF
Франц Францович Бутинець, Наталія Михайлівна Малюга, Людмила Віталіївна Чижевська
КАТЕГОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ДІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Валерій Миколайович Жук
РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Ірина Валеріївна Замула
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ. ЧАСТИНА 2 PDF
Сергій Федорович Легенчук
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ: НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСНОВНИКАМИ ТА УЧАСНИКАМИ PDF
Олексій Іванович Пилипенко
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙ З ПРОБЛЕМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Олена Леонідівна Біляченко
СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
КОНТРОЛІНГ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ: ЗАВДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Наталія Степанівна Брохун
ПОНЯТТЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ PDF
Р. В. Варичева
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ PDF
Надія Іванівна Георгієва
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЛОГІСТИКА ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Людмила Вікторівна Гусак
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Дмитро Іванович Дема
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І. В. Заєць
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФОРМА СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ PDF
Зінаїда Федорівна Канурна
КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА СПРОБА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ PDF
Марія Олегівна Козлова
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ У РІЗНИХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМАХ PDF
Володимир Миколайович Краєвський
МАЙНО ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Павло Миронович Кузьмович
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ “ПРИБУТОК” ТА “ПОДАТОК НА ПРИБУТОК” В УКРАЇНІ, РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ PDF
Світлана Вікторівна Кучер
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ PDF
Дмитро Леонідович Лозинський
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Юріївна Мельник
МОНІТОРИНГ СТАНУ І РОЗВИТКУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Юлія Юзефівна Мороз
ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЯХ PDF
Ігор Віталійович Орлов
ФУНКЦІЇ БУХАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. О. Осмятченко
КОНВЕРТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук
УГОДА ПРО РІВЕНЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ: СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ PDF
Людмила Степанівна Скакун
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ PDF
Ярослава Василівна Сливка
НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
DUE DILIGENCE: ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВНУТРІШНЬОГО ГУДВІЛУ ЯК ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ PDF
Віталій Вікторович Травін
ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА БАЗА ОБКЛАДАННЯ ПДВ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА У СПРАВАХ З ПДВ PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ PDF
Д. М. Чирка
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марія Михайлівна Шигун
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ: ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Жанна Миколаївна Ющак

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЩЕ РАЗ ПРО ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ “ЗАТРАТИ” І “ВИТРАТИ”, “ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА” ТА “ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ” PDF
Костянтин Вікторович Безверхий
РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Ірина Миколаївна Величко
КОНЦЕПЦІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул, Ніна Едуардівна Аванесова
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОНТРОЛІНГУ В ПОШТОВІЙ СФЕРІ PDF
Олександра Володимирівна Гуркова
ВІДТВОРЕННЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АПК PDF
Олена Григорівна Денисюк
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА МЯСО КРС PDF (Русский)
Виталий Николаевич Дятел
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Виталий Николаевич Дятел, Ирина Викторовна Степанчук
ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ЦЕГЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Володимирівна Коваленко
ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Марія Анатоліївна Мажар
КОМПЛІМЕНТАРНІ ЕФЕКТИ ОБ’ЄДНАННЯ КОРПОРАЦІЙ PDF
Валентина Миколаївна Марченко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КРАЇНАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Валентинівна Місяць
СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Тетяна Леонідівна Мостенська, І. В. Федулова, В. В. Череда
ДІАГНОСТИКА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ НА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ PDF
Борис Андрійович Писаренко, Наталія Борисівна Проценко
РИСКИ И УГРОЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Ольга Сергеевна Резникова
СТРАТЕГІЧНІ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
І. Л. Сазонець, Ю. В. Вдовиченко
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРОБІЗНЕСУ PDF
Ганна Юріївна Ткачук
СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Володимирівна Харчишина
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД PDF
А. В. Череп, В. О. Лігузова
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Іллівна Шваб
АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський, Олег Анатолійович Рудківський
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
И. Л. Калюжный, Л. Р. Мартиросова

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Олена Іванівна Авраменко, Ірина Олексіївна Компанієць
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
Марина Михайлівна Александрова, А. Ю. Полчанов
ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ PDF
Ірина Миколаївна Бурденко
ПОБУДОВА ЗВІТУ 3 ЯКОСТІ ДЛЯ РІЧНОГО СТРУКТУРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Гончар
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРВИННОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
І. О. Клімова
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
О. В. Козьменко, Г. В. Кравчук, Д. М. Дмитренко
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ PDF
Ольга Олександрівна Колесник
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МОДЕЛЕЙ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Юлія Леонідівна Марцишевська
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Мельник
ЗРОСТАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський
СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Алла Василівна Оверчук
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬЗ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко