№ 2(52) (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА

ЩЕ РАЗ ПРО ТЛУМАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТЬ “ЗАТРАТИ” І “ВИТРАТИ”, “ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА” ТА “ВИРОБНИЧА СОБІВАРТІСТЬ” PDF
Костянтин Вікторович Безверхий 222-228
РОЗВИТОК КООПЕРАТИВНИХ ВЕРТИКАЛЬНИХ МАРКЕТИНГОВИХ СИСТЕМ ЯК ЧИННИК ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Ірина Миколаївна Величко 229-232
КОНЦЕПЦІЯ СТЕЙКХОЛДЕРІВ В СИСТЕМІ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вікторія Анатоліївна Гросул, Ніна Едуардівна Аванесова 233-236
ПЕРЕДУМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА РОЗВИТКУ КОНТРОЛІНГУ В ПОШТОВІЙ СФЕРІ PDF
Олександра Володимирівна Гуркова 237-239
ВІДТВОРЕННЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АПК PDF
Олена Григорівна Денисюк 240-244
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА НА МЯСО КРС PDF (Русский)
Виталий Николаевич Дятел 245-247
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ PDF (Русский)
Виталий Николаевич Дятел, Ирина Викторовна Степанчук 248-250
ОЦІНКА ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ЦЕГЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ольга Володимирівна Коваленко 255-257
ВПЛИВ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Марія Анатоліївна Мажар 258-261
КОМПЛІМЕНТАРНІ ЕФЕКТИ ОБ’ЄДНАННЯ КОРПОРАЦІЙ PDF
Валентина Миколаївна Марченко 262-265
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ КРАЇНАМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ СВІТОВОГО РОЗВИТКУ PDF
Тетяна Валентинівна Місяць 266-270
СТАН ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Тетяна Леонідівна Мостенська, І. В. Федулова, В. В. Череда 271-276
ДІАГНОСТИКА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ТРУДОВИХ ПРОЦЕСІВ НА АВТОМАТИЗОВАНИХ РОБОЧИХ МІСЦЯХ PDF
Борис Андрійович Писаренко, Наталія Борисівна Проценко 277-280
РИСКИ И УГРОЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Ольга Сергеевна Резникова 281-282
СТРАТЕГІЧНІ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ PDF
І. Л. Сазонець, Ю. В. Вдовиченко 283-286
УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 287-291
БЕНЧМАРКІНГ ЯК ПОТЕНЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ АГРОБІЗНЕСУ PDF
Ганна Юріївна Ткачук 292-294
СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Володимирівна Харчишина 295-298
СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВЕНЧУРНОЇ ІНДУСТРІЇ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД PDF
А. В. Череп, В. О. Лігузова 299-301
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВІДТВОРЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Іллівна Шваб 302-306
АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ ПІД ВПЛИВОМ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський, Олег Анатолійович Рудківський 307-311
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛЫХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
И. Л. Калюжный, Л. Р. Мартиросова 251-254

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ШКОЛИ (ЖНБШ) PDF
Франц Францович Бутинець, Наталія Михайлівна Малюга, Людмила Віталіївна Чижевська 7-11
КАТЕГОРІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 12-19
ЗМІНА КОНЦЕПЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ ДІЇ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 20-22
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ СТАНДАРТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Валерій Миколайович Жук 23-25
РОЗВИТОК ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Ірина Валеріївна Замула 26-31
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ. ЧАСТИНА 2 PDF
Сергій Федорович Легенчук 32-41
РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЯК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: РОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 42-46
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ: НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк 47-50
ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ОБЛІКОВИЙ ВИМІР PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 51-56
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАСНОВНИКАМИ ТА УЧАСНИКАМИ PDF
Олексій Іванович Пилипенко 57-61
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙ З ПРОБЛЕМ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Олена Леонідівна Біляченко 62-71
СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДОХОДІВ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Юлія Володимирівна Борисейко 72-76
КОНТРОЛІНГ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ: ЗАВДАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Наталія Степанівна Брохун 77-80
ПОНЯТТЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ PDF
Р. В. Варичева 81-85
ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ PDF
Надія Іванівна Георгієва 86-88
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЛОГІСТИКА ЯК СКЛАДОВІ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Людмила Вікторівна Гусак 89-94
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Дмитро Іванович Дема 95-96
РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І. В. Заєць 97-98
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ЦІЛЕЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 99-103
ЗВІТНІСТЬ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФОРМА СТАТИСТИЧНОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко 104-112
СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ PDF
Зінаїда Федорівна Канурна 113-115
КЛАСИФІКАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ТА СПРОБА ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ PDF
Марія Олегівна Козлова 116-122
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ У РІЗНИХ ОБЛІКОВИХ СИСТЕМАХ PDF
Володимир Миколайович Краєвський 123-124
МАЙНО ЯК ОБ’ЄКТ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 125-129
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В РІЗНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛАХ PDF
Павло Миронович Кузьмович 130-135
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ ЗА НАПРЯМОМ “ПРИБУТОК” ТА “ПОДАТОК НА ПРИБУТОК” В УКРАЇНІ, РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ ТА РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ PDF
Світлана Вікторівна Кучер 136-141
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ: НЕВИРІШЕНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ PDF
Дмитро Леонідович Лозинський 142-146
ІДЕНТИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНІХ СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Юріївна Мельник 147-152
МОНІТОРИНГ СТАНУ І РОЗВИТКУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Юлія Юзефівна Мороз 153-156
ПРОБЛЕМИ ГОСПОДАРСЬКИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЯХ PDF
Ігор Віталійович Орлов 157-162
ФУНКЦІЇ БУХАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
В. О. Осмятченко 163-166
КОНВЕРТОВАНІ ОБЛІГАЦІЇ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 167-170
УГОДА ПРО РІВЕНЬ НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО АУТСОРСИНГУ: СТРУКТУРА ТА ПОРЯДОК РОЗРОБКИ PDF
Людмила Степанівна Скакун 171-173
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 174-177
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ: СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ПОГЛЯДІВ PDF
Ярослава Василівна Сливка 178-182
НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 183-188
DUE DILIGENCE: ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 189-191
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВНУТРІШНЬОГО ГУДВІЛУ ЯК ПРОЯВУ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА МІКРОЕКОНОМІЧНОМУ РІВНІ PDF
Віталій Вікторович Травін 192-199
ДОДАНА ВАРТІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА БАЗА ОБКЛАДАННЯ ПДВ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва 200-203
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТА-БУХГАЛТЕРА У СПРАВАХ З ПДВ PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина 204-211
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ЕКСПОРТУ ТА ІМПОРТУ ПОСЛУГ НЕМАТЕРІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ PDF
Д. М. Чирка 212-215
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕСИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марія Михайлівна Шигун 216-218
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ: ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 219-221

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ БУДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
Олена Іванівна Авраменко, Ірина Олексіївна Компанієць 312-314
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
Марина Михайлівна Александрова, А. Ю. Полчанов 315-319
ПРИПИНЕННЯ ВИЗНАННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ PDF
Ірина Миколаївна Бурденко 320-323
ПОБУДОВА ЗВІТУ 3 ЯКОСТІ ДЛЯ РІЧНОГО СТРУКТУРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. В. Гончар 324-328
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРВИННОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
І. О. Клімова 329-335
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВИХ ФІНАНСІВ ТА ЇХ ВРАХУВАННЯ ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ PDF
О. В. Козьменко, Г. В. Кравчук, Д. М. Дмитренко 336-338
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ СТАНУ ТА РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ PDF
Ольга Олександрівна Колесник 339-341
ТЕОРЕТИКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО КОНТРОЛЮ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 342-346
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МОДЕЛЕЙ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Юлія Леонідівна Марцишевська 347-349
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Миколаївна Мельник 350-354
ЗРОСТАННЯ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ГЛОБАЛЬНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський 355-358
СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Алла Василівна Оверчук 359-362
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬЗ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко 363-369