Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки— науковий журнали в галузі економічних наук , який видає Житомирський державний технологічний університет. Заснований у квітні 1994 р. Журнал зареєстровано ВАК України як фахове видання з економічних наук .

Журнал виходить 4 рази на рік.

Приймає до друку наукові праці за напрямами:

  • Бухгалтерський облік, контроль і аналіз.
  • Економіка, організація і управління підприємством.
  • Фінанси і статистика
  • Світове господарство і міжнародні економічні відносини.

 Журнал представлено у базах даних:  

DOAJ , Ulrich's Periodicals DirectoryWorldCatBASE ; eLibrary.ruGoogle ScholarResearchBib


Зображення домашньої сторінки журналу

Основна мета журналу – висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки містить:

  • актуальні вагомі наукові доповіді, проголошені на фахових міжнародних і всеукраїнських конференціях;
  • статті, що висвітлюють результати наукових досліджень;
  • результати емпіричних досліджень і моделювання в галузі економіки, фінансів, статистики, інформаційного забезпечення та управління підприємствами.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЖДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Редакційна колегія, до складу якої входять провідні українські та іноземні фахівці по кожному з напрямів журналу, здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Видання співпрацює з провідними ВНЗ України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.

 Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

ISSN  1728-4236

 


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов В.В., доктор економічних наук, професор, ректор

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., доктор економічних наук, професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Легенчук С.Ф., доктор економічних наук, профессор

e-mail: legenchyk@list.ru, тел. +38 067 303-8458

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Андрушків Б.М. – д.е.н., проф.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Боголіб Т.М. – д.е.н., проф.; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди";

Бутко М.П. – д.е.н., проф.; Чернігівський державний технологічний університет;

Виговська Н.Г. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Герасимович А.М. – д.е.н., проф., ДВНЗ "Київський національний економічний уніеврситет імені Вадима Гетьмана";

Данилко В.К. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Євдокимов В.В. - д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Замула І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Манцуров І.Г. – д.е.н., проф., Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Мартинюк Т. - д.е.н., проф., Сопотська Вища школа (м.Сопот, Польща);

Марченко В.М. – д.е.н., проф., Національний технічний університет України "КПІ" м.Київ;

Мейзлік Л. - доц., Вища економічна школа (м.Прага, Республіка Чехія);

Мельник Т.М. – д.е.н., проф.; Київський національний торговельно-економічний університет;

Мошенський С.З. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Петрук О.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Ремлейн М. - д.е.н., проф., Познанський економічний університет (м.Познань, Польща);

Романчук К.В. – д.е.н., доц., Житомирський державний технологічний університет;

Сазонець О.М. - д.е.н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування м.Рівне;

Синчак В.П. – д.е.н., проф.; Хмельницький університет управління та права;

Тарасюк Г.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Фролова Л.В. – д.е.н., проф.; Донецький національний університет економіки і торгівлі;

Хвесик М.А. – д.е.н., проф.; Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України;

Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Яковлєв А.І. – д.е.н., проф.; НТУ "Харківський політехнічний інститут".

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Черняховського 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 22-89-18