Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: економіка, управління та адміністрування


Зображення домашньої сторінки журналу

Основна мета журналу – висвітлення і обговорення теоретичних та емпіричних результатів наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних вчених у сфері національної та міжнародної економіки, фінансової системи, економіки підприємств, статистики, інформаційного забезпечення систем управління, економічної безпеки держави та суб’єктів підприємництва.

Вісник ЖДТУ. Серія: економіка, управління та адміністрування містить:

  • актуальні вагомі наукові доповіді, проголошені на фахових міжнародних і всеукраїнських конференціях;
  • статті, що висвітлюють результати наукових досліджень;
  • результати емпіричних досліджень і моделювання в галузі економіки, фінансів, статистики, інформаційного забезпечення та управління підприємствами.

Підготовка і випуск журналу здійснюються у тісній співпраці з провідними науковими школами ЖДТУ, докторантурою й аспірантурою, а його проблематика кореспондує із тематикою наукових і прикладних наукових досліджень університету (інженерних, соціальних, екологічних).

Редакційна колегія, до складу якої входять провідні українські та іноземні фахівці по кожному з напрямів журналу, здійснює зовнішнє та внутрішнє рецензування всіх статей, що надходять до неї. Видання співпрацює з провідними ВНЗ України, громадськими та професійними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування.

 Журнал є рецензованим виданням, що підтримує політику відкритого доступу до наукових публікацій.

ISSN 2617-5630 (Online), ISSN 2617-5649 (Print)

 


ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Євдокимов В.В., доктор економічних наук, професор, ректор

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Олійник О.В., доктор економічних наук, професор

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Грицишен Д.О., доктор економічних наук, професор

 

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ

Андрушків Б.М. – д.е.н., проф.; Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Боголіб Т.М. – д.е.н., проф.; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди";

Бутко М.П. – д.е.н., проф.; Чернігівський державний технологічний університет;

Виговська Н.Г. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Герасимович А.М. – д.е.н., проф., ДВНЗ "Київський національний економічний уніеврситет імені Вадима Гетьмана";

Жиглей І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Замула І.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Легенчук С.Ф. -  д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Манцуров І.Г. – д.е.н., проф., Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

Мартинюк Т. - д.е.н., проф., Сопотська Вища школа (м.Сопот, Польща);

Марченко В.М. – д.е.н., проф., Національний технічний університет України "КПІ" м.Київ;

Мейзлік Л. - доц., Вища економічна школа (м.Прага, Республіка Чехія);

Мельник Т.М. – д.е.н., проф.; Київський національний торговельно-економічний університет;

Мошенський С.З. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Петрук О.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Ремлейн М. - д.е.н., проф., Познанський економічний університет (м.Познань, Польща);

Романчук К.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Сазонець О.М. - д.е.н., проф., Національний університет водного господарства та природокористування м.Рівне;

Синчак В.П. – д.е.н., проф.; Хмельницький університет управління та права;

Тарасюк Г.М. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Фролова Л.В. – д.е.н., проф.; Донецький національний університет економіки і торгівлі;

Хвесик М.А. – д.е.н., проф.; Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України;

Чижевська Л.В. – д.е.н., проф., Житомирський державний технологічний університет;

Яковлєв А.І. – д.е.н., проф.; НТУ "Харківський політехнічний інститут".

 

АДРЕСА РЕДАКЦІЇ
Житомирський державний технологічний університет
вул. Чуднівська 103, Житомир, Україна, 10005
e-mail: rvv@ztu.edu.ua 

Тел. 0412 22-89-18