Теоретично-методичне значення аналізу валютних ризиків у системі управління діяльністю підприємства

Автор(и)

  • Віктор Валерійович Євдокимов Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3577-081X
  • Володимир Юрійович Гордополов Київський національний торговельно-економічний університет, Ukraine
  • Ганна Леонідівна Норд Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-106-120

Ключові слова:

валютні ризики, хеджування, аналіз, управління, ризики, оцінка, валютна політика

Анотація

Проведено аналіз наукової літератури щодо валютних ризиків. Встановлено, що більшість науковців розглядають в розрізі здійснення фінансової діяльності банківськими установами. В процесі дослідження було розкрито характеристики особливостей функціонування підприємства, які пов’язані зі здійсненням операцій в іноземній валюті. Було проведено дослідження факторів, які визначають необхідність виокремлення валютної політики, створення системи управління валютними ризиками та застосування методів аналізу. Проілюстровано механізм формування валютної політики підприємства, яке здійснює зовнішньоекономічні операції. В дослідженні представлено модель вибору інструментів валютної політики під час прийняття рішення про застосування методів управління валютними ризиками. Визначено етапи процесу управління валютними ризиками, зокрема, ідентифікація валютного ризику (визначення ризику та валютної позиції, опис, вимірювання ризику); прийняття рішення та застосування методів управління ризиками; контроль, моніторинг та оцінка прийнятих рішень і реалізованих дій. Обґрунтовано роль аналізу валютних ризиків у процесі управління ризиками, що враховує особливості організаційно-методичного забезпечення аналітичних процедур.

Біографії авторів

Віктор Валерійович Євдокимов, Державний університет «Житомирська політехніка»

V.V. Ievdokymov

Володимир Юрійович Гордополов, Київський національний торговельно-економічний університет

 V.Yu. Gordopolov

Ганна Леонідівна Норд, Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Чорноморського національного університету імені Петра Могили

G.L. Nord

Посилання

Miciuła I. Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej / І.Miciuła // Kwartalnik Zarządzanie i Finanse. – 2013. – Vol. 4. – Р. 131–146 [Electronic resource]. – Access mode : http://zif.wzr.pl/pim/2013_4_4_9.pdf.

Rittenberg D.L. Understanding and Communicating Risk Appetite’, the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission / D.L. Rittenberg, F.Martens. – 2012. URL : https://www.coso.org/Documents/ERM-Understanding-and-Communicating-Risk-Appetite.pdf.

Асаулко В.С. Підвищення ефективності управління валютними ризиками туристичних підприємств : автореф. Дис. ... к. е. н. : спец. 08.00.04 / В.С. Асаулко. – Сімф. : Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, 2009. – 20 с.

Боков И.А. Предпринимательские риски и хеджирование / И.А. Боков. – М. – 1999. – 127 с.

Вербіцька І.І. Управління економічними ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємств : автореф. дис. ... к. е. н. : спец. 08.00.04 / І.І. Вербіцька. – Т. :Терноп. нац. екон. ун-т, 2011. – 20 с.

Двоеглазов С.И. Необходимость и приниципы формирования валютной политики предприятия в ходе ведения внешнеэкономической деятельности / С.И. Двоеглазов, Е.В. Ильичева // Международный научно-исследовательский журнал. – 2012. – № 6–1. – С. 91–92.

Двоеглазов С.И. Управление валютными рисками с применением финансовых и нефинансовых методов на примере предприятия горно-металлургического холдинга / С.И. Двоеглазов, Е.В. Ильичева // Вестник БУКЭП. – 2011. – № 3. – С. 226–235.

Документы по годам [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=587b4465fdabf52a8e1a3cab4e210e35&origin=resultslist&src=s&s=currency+risk+analysis&sort=plff&sdt=a&sot=a&sl=22&count=24805&analyzeResults=Analyze+results&txGid=4a8a4c2e2d12ea33690c5790a655a0a6.

Документы по отрасли знаний [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=587b4465fdabf52a8e1a3cab4e210e35&origin=resultslist&src=s&s=currency+risk+analysis&sort=plf&sdt=a&sot=a&sl=22&count=24805&analyzeResults=Analyze+results&txGid=4a8a4c2e2d12ea33690c5790a655a0a6.

Документы по странам или териториям [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.scopus.com/term/analyzer.uri?sid=587b4465fdabf52a8e1a3cab4e210e35&origin=resultslist&src=s&s=currency+risk+analysis&sort=plff&sdt=a&sot=a&sl=22&count=24805&analyzeResults=Analyze+results&txGid=4a8a4c2e2d12ea33690c5790a655a0a6.

Ефимов А.А. Финансовые методы хеджирования валютных рисков на промышленных предприятиях / А.А. Ефимов // Экономика и право. – 2010. – № 3. – С. 13–21.

Журавка Ф.О. Формування валютної політики підприємства в умовах нестабільного фінансового середовища / Ф.О. Журавка, Ф.А. Журавка. – 2003. URL : http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Zhuravka_24.pdf.

Камінський Я.Є. Управління валютними ризиками в нефінансовому секторі країн з ринковою економікою : автореф. дис. ... к. е. н. : спец. 08.05.01 / Я.Є. Камінський. – К. : НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин, 2000. – 19 с.

Корж Н.В. Методи управління фінансовими ризиками / Н.В. Корж // ТРАЕКТОРИЯ НАУКИ. Международный электронный научный журнал. – 2016. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oaji.net/articles/2016/3992-1478384580.pdf.

Крейдич І.М. Теоретичні аспекти поняття економічної політики розвитку підприємства / І.М. Крейдич, Г.І. Вістяка // Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка. – 2012. – № 12. – С. 12–17.

Ксендзук В.В. Методи управління валютними ризиками в зовнішній торгівлі / В.В. Ксендзук // Вісник ЖДТУ. Економічні науки. – 2016. – № 1. – С. 142–151. – URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2016_1_20.

Левицька С.О. Облік і аудит операцій в іноземній валюті : автореф. дис. ... к. е. н. : спец. 08.06.04 / С.О. Левицька. – Т. : Терноп. акад. народ. госп-ва, 2000. – 16 с.

Международный Стандарт ISO 31000 Риск-менеджмент. Принципы и руководства. URL : http://www.pqm-online. com/assets/files/lib/std/iso_31000- 2009(r).pdf.

Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків». – К. : Національного банк України, 2004. – № 104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04.

Паценко О.Ю. Конкурентоспроможність національної економіки і валютний курс: оцінка впливу, прогнозування динаміки : автореф. дис. ... к. е. н. : спец. 08.02.03 / О.Ю. Паценко. – К. : НАН України. Ін-т екон. прогнозування, 2001. – 19 с.

Писаревський І.М. Управління ризиками : навч. посібник / І.М. Писаревський, О.Д. Стешенко – Харків : ХНАМГ, 2008. – 124 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/11051/1/%D0%BF%D0%BE%D1%81risk_%D0%BF%D0%B5%D1%87._%D0%B2%D0%B0%D1%80.pdf.

Бухгалтерський облік 13 «Фінансові інструменти» : Положення (стандарт) : від 30.11.2001 р. : № 559 / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1050-01.

Про управління ризиками, пов’язаними з державним боргом : Положення : від 16.06.2010 : № 461 / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=255474.

Попова Г.Ю. Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності : автореф. дис. ... д-ра е. н. : спец. 08.02.03 / Г.Ю. Попова. – Х. : Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2006. – 40 с.

Репа Л.В. Управління валютним ризиком: політекономічний аспект : автореф. дис. ... к. е. н. : спец. 08.00.01 / Л.В. Репа. – Донецьк : Донец. нац. ун-т., 2008. – 20 с.

Русаненко І.С. Управління валютними ризиками підприємств-експортерів / І.С. Русаненко. – Суми : Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004. URL : https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/51487/1/Rysanenko_hedging.pdf.

Русаненко І.С. Управління валютними ризиками підприємств-експортерів : автореф. дис. … на здобуття наукового ступеня к. е. н. : спец. 08.04.01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит». – Суми : Українська академія банківської справи Національного банку України, 2004. URL : http://uabs.sumdu.edu.ua/images/stories/sc_autoref/2004/2004_05_ken.pdf.

Українська О.О. Фінансові ризики суб'єктів господарювання: оцінка і зниження їх негативного впливу : автореф. дис. ... к. е. н. : спец. 08.00.08 / О.О. Українська. – Донецьк : Донец. нац. ун-т, 2010. – 20 с.

Федерация европейских ассоциаций риск-менеджеров. Русское общество управления рисками Стандарты управления рисками [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.dvbi.ru/risk-management/library/Token/ViewInfo/ItemId/6/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-FERMA-eng-rus.

Шереметьєва О.Ю. Правові основи регулювання валютних ризиків : автореф. дис. ... к. ю. н. : спец. 12.00.07 / О.Ю. Шереметьєва. – К. : Ін-т законодавства Верхов. Ради України., 2007. – 21 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-08-09

Як цитувати

Євдокимов, В. В., Гордополов, В. Ю., & Норд, Г. Л. (2019). Теоретично-методичне значення аналізу валютних ризиків у системі управління діяльністю підприємства. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (2(88), 106–120. https://doi.org/10.26642/jen-2019-2(88)-106-120

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ