№ 1(55) (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ЗАКОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ НАУКИ ПРО ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець
КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЇ “КАПІТАЛ”: ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Микита Олександрович Бєлоусов
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ PDF
Жанетта Анатоліївна Богданова
ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ АУДИТОРСЬКИМИ ФІРМАМИ: ПРОЦЕДУРНИЙ АСПЕКТ PDF
Валерій Петрович Бондар
АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Микола Іванович Бондар, Віталій Васильович Бабіч
ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАУКИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віталій Вікторович Бондарчук
ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА В ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ТА ПОЛОЖЕННЯХ (СТАНДАРТАХ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ В ДОВІДКОВІЙ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Віктор Тарасович Венцель
ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Миколаївна Глущук
РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПОРІВНЯННЯ СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ, УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Наталія Валеріївна Гойло
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА УКЛАДАННЯМ ТА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ PDF
Микола Петрович Городиський
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: НАПРЯМИ РОЗКРИТТЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Димитрий Олександрович Грицишен, Анатолій Петрович Дикий
ОНТОЛОГІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ “1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7.” PDF
О. В. Данілочкіна
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ? PDF (Русский)
Мечислав Добия
ЗАСТАВА: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Тетяна Вікторівна Затока
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна
ГРОШОВІ КОШТИ ЯК СКЛАДОВА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Іванівна Кащенко
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА PDF
О. П. Клименко
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “КРАДІЖКА”: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін, І. В. Заєць
ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ PDF
Віктор Васильович Коваль
ІНТЕРНЕТ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ З ПОГЛЯДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Світлана Іванівна Мельник
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА ОСНОВІ П(С)БО ТА ВИМОГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Лариса Миколаївна Одінцова
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ PDF
Наталія Анатоліївна Остап'юк
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКІВ УКРАЇНИ: ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЯ PDF
Ольга Віталіївна Павелко
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Євгенія Броніславовна Пономаренко, Ірина Леонідівна Томашевська
РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПРЕМІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Юрій Леонідович Ренкас, Валерій Вікторович Подік
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КОНВЕРТОВАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук, Ганна Юріївна Яковець
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Василівна Романчук, Денис Леонідович Кузьмін
ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ З КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ PDF
С. В. Сисюк, Т. В. Кирик
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗНИЩЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ PDF
Людмила Степанівна Скакун
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ PDF
О. В. Сметанко
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЙОРДАНІЇ PDF
Петро Леонідович Сук, Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ В КОРМОВИРОБНИЦТВІ PDF
Надія Олександрівна Томілова
МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Д. М. Чирка
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКУ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ PDF
Людмила Петрівна Шевчук

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ДІАГНОСТИКА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Т. Ю. Бондаренко, Д. П. Волков
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. Б. Бродський, В. Є. Данкевич
ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Миколаївна Гаєвська, Ольга Вадимівна Чернова
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І. В. Ганза
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Оксана Петрівна Демченко
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталя Олександрівна Долгошея
ЕКОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Ганна Вікторівна Кірейцева
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ PDF
Борис Олегович Язлюк, Василь Степанович Здреник
АДАПТАЦІЯ ПРОДУКТУ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ, ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
Василь Степанович Здреник
МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. Б. Ігнашкіна, Н. О. Шура
КЛАСИФІКАЦІЯ БРАКУ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Інна Миколаївна Ізвєкова, Григорета Олександрівна Король, Наталія Павлівна Потрус
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Є. М. Кирилюк
СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯК ОСНОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ангеліна Анатоліївна Корнійчук
"ГОЛОСУВАННЯ ГРОШИМА" З ПОЗИЦІЙ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ PDF
Сергій Васильович Кузьмінов
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ PDF
Тарас Юрійович Кулаковський
МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ МАШИНІСТІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ БУДІВНИЦТВ PDF
П. М. Майданевич, В. В. Войтенко
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
О. В. Михайловська
СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ТОВАРНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Валеріївна Моріна
ЕТИМОЛОГІЯ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА” PDF
Ольга Миколаївна Николюк
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Л. Г. Олейнікова
ПРОЦЕСИ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Євгеніївна Орлова
СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. В. Осмятченко, О. М. Москаленко
СТАН ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
І. І. Погоріла
СТАН ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Т. В. Пуліна
ДИНАМИКА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СПРОСА УКРАИНЫ В АСПЕКТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Ольга Сергеевна Резникова
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АР КРЫМ PDF (Русский)
В. И. Сафонова
АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Руслана Віталіївна Скалюк
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РІВНІ РЕГІОНУ PDF
Наталія Валеріївна Ткаленко
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТНИЧИМИ КАДРАМИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
В'ячеслав Олександрович Ткачук
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Володимирівна Харчишина
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
Н. І. Холявко
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В ЗЕРНОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК PDF
Наталія Андріївна Цимбаліста
АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ PDF (Русский)
Виктор Андреевич Шапкин
АКТУАЛЬНІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Людмила Іллівна Шваб
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Анна Юріївна Масловська
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИВАТНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ PDF
Ольга Іванівна Янковська

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ БРОКЕРІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ PDF
Роберт Йосипович Бачо
МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ PDF
О. Л. Білий, О. Г. Череп
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДО ВИМОГ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Людмила Вікторівна Гусак
ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕС-ТЕСТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИКІВ PDF
Любов Михайлівна Клапків
СТАТИСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЯК ОСНОВА РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
І. О. Клімова
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЦІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Ганна Петрівна Костенко
ФІНАНСОВІ БІЗНЕС-МЕРЕЖІ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СХІДНОЇ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський
БЮДЖЕТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Галина Володимирівна Осовська
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЇЇ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Ніна Никифорівна Пойда-Носик
ФІНАНСОВІ ІНДИКАТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я PDF
Оксана Валентинівна Портна
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ PDF
Мар'яна Володимирівна Тимчак
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
І. М. Удачина