№ 1(55) (2011)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ЗАКОНИ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ НАУКИ ПРО ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець 7-11
КЛАСИФІКАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 12-17
ГЕНЕЗИС КАТЕГОРІЇ “КАПІТАЛ”: ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Микита Олександрович Бєлоусов 18-26
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ PDF
Жанетта Анатоліївна Богданова 27-30
ЗАЛУЧЕННЯ КЛІЄНТІВ АУДИТОРСЬКИМИ ФІРМАМИ: ПРОЦЕДУРНИЙ АСПЕКТ PDF
Валерій Петрович Бондар 31-32
АМОРТИЗАЦІЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ: ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ PDF
Микола Іванович Бондар, Віталій Васильович Бабіч 33-34
ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАУКИ ТА ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Віталій Вікторович Бондарчук 35-39
ДОХОДИ ПІДПРИЄМСТВА В ПОДАТКОВОМУ КОДЕКСІ УКРАЇНИ ТА ПОЛОЖЕННЯХ (СТАНДАРТАХ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ШЛЯХИ ГАРМОНІЗАЦІЇ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко 40-42
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ В ДОВІДКОВІЙ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Віктор Тарасович Венцель 43-45
ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Олена Миколаївна Глущук 46-49
РОЗРАХУНКИ ПІДПРИЄМСТВА: ПОРІВНЯННЯ СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В РЕСПУБЛІЦІ БІЛОРУСЬ, УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Наталія Валеріївна Гойло 50-58
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ЗА УКЛАДАННЯМ ТА ВИКОНАННЯМ ДОГОВОРІВ ПІДРЯДУ PDF
Микола Петрович Городиський 59-62
СОЦІАЛЬНА ТА ЕКОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: НАПРЯМИ РОЗКРИТТЯ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Димитрий Олександрович Грицишен, Анатолій Петрович Дикий 63-68
ОНТОЛОГІЯ ПРОБЛЕМАТИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ В НАУКОВИХ ПРАЦЯХ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 69-72
ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПАСІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМИ “1С: ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7.” PDF
О. В. Данілочкіна 73-75
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ НАУЧНОЙ ДИСЦИПЛИНОЙ? PDF (Русский)
Мечислав Добия 76-81
ЗАСТАВА: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ PDF
Тетяна Вікторівна Затока 82-88
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ В ЕКОНОМІЧНОМУ АНАЛІЗІ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна 89-91
ГРОШОВІ КОШТИ ЯК СКЛАДОВА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Іванівна Кащенко 92-93
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКГО ОБЛІКУ ПОТОЧНИХ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ТВАРИННИЦТВА PDF
О. П. Клименко 94-97
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “КРАДІЖКА”: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін, І. В. Заєць 98-103
ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ В УМОВАХ ВДОСКОНАЛЕННЯ КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ PDF
Віктор Васильович Коваль 104-106
ІНТЕРНЕТ АНАЛІЗ ІННОВАЦІЙНОСТІ ТЕРМІНОЛОГІЇ З УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Адамівна Лаговська 107-109
ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ НАУКОВИХ ТЕОРІЙ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 110-118
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕНТИ З ПОГЛЯДУ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Світлана Іванівна Мельник 119-124
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА ОСНОВІ П(С)БО ТА ВИМОГ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА PDF
Лариса Миколаївна Одінцова 125-126
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ PDF
Наталія Анатоліївна Остап'юк 127-129
ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ БАНКІВ УКРАЇНИ: ОБГРУНТУВАННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ЇХ ІДЕНТИФІКАЦІЯ PDF
Ольга Віталіївна Павелко 130-133
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Євгенія Броніславовна Пономаренко, Ірина Леонідівна Томашевська 134-138
РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ПРЕМІЙ НА ПІДПРИЄМСТВІ ЗГІДНО З ТЕОРІЄЮ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ PDF
Юрій Леонідович Ренкас, Валерій Вікторович Подік 139-140
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З КОНВЕРТОВАНИМИ ОБЛІГАЦІЯМИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук, Ганна Юріївна Яковець 141-144
ОРГАНІЗАЦІЯ ДОГОВІРНОГО ПРОЦЕСУ: ОБЛІКОВО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Василівна Романчук, Денис Леонідович Кузьмін 145-146
ОБЛІК ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ З КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ PDF
С. В. Сисюк, Т. В. Кирик 147-149
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ЗНИЩЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ДОКУМЕНТІВ PDF
Людмила Степанівна Скакун 150-154
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ УКРАЇНИ PDF
О. В. Сметанко 155-160
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЙОРДАНІЇ PDF
Петро Леонідович Сук, Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні 161-164
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ В КОРМОВИРОБНИЦТВІ PDF
Надія Олександрівна Томілова 165-168
МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ІНОЗЕМНУ ВАЛЮТУ: ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Д. М. Чирка 169-172
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКУ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ НА ОСНОВІ ІНДИКАТИВНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ PDF
Людмила Петрівна Шевчук 173-176

ЕКОНОМІКА

ДІАГНОСТИКА ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СТРАТЕГІЧНОМУ УПРАВЛІННІ МАШИНОБУДІВНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Т. Ю. Бондаренко, Д. П. Волков 177-179
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ СТРУКТУРИ ВИСОКОТОВАРНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ю. Б. Бродський, В. Є. Данкевич 180-183
ВИРОБНИЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ – ОСНОВА РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Лариса Миколаївна Гаєвська, Ольга Вадимівна Чернова 184-185
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
І. В. Ганза 186-187
ДИВЕРСИФІКАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇЇ РОЛЬ У ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ PDF
Оксана Петрівна Демченко 188-191
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ PDF
Наталя Олександрівна Долгошея 192-195
ЕКОНОМІЧНА ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА У КОНТЕКСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Ганна Вікторівна Кірейцева 196-198
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО БІЗНЕС-ПОРТФЕЛЯ PDF
Борис Олегович Язлюк, Василь Степанович Здреник 199-202
АДАПТАЦІЯ ПРОДУКТУ ДО НАЦІОНАЛЬНИХ ПОТРЕБ, ЯК ІНСТРУМЕНТ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ PDF
Василь Степанович Здреник 203-204
МОДЕЛЮВАННЯ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Т. Б. Ігнашкіна, Н. О. Шура 205-210
КЛАСИФІКАЦІЯ БРАКУ ТА ЇЇ ПРАКТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Інна Миколаївна Ізвєкова, Григорета Олександрівна Король, Наталія Павлівна Потрус 211-215
ЕВОЛЮЦІЯ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ ДО ТИПОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ PDF
Є. М. Кирилюк 216-221
СУТНІСТЬ СТРАТЕГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЯК ОСНОВИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ангеліна Анатоліївна Корнійчук 222-224
"ГОЛОСУВАННЯ ГРОШИМА" З ПОЗИЦІЙ ТЕОРІЇ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ PDF
Сергій Васильович Кузьмінов 225-229
ПРОФОРІЄНТАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЯКІСТЬ РОБОЧОЇ СИЛИ PDF
Тарас Юрійович Кулаковський 230-233
МЕХАНІЗМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ МАШИНІСТІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ БУДІВНИЦТВ PDF
П. М. Майданевич, В. В. Войтенко 234-235
ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА СКЛАДОВА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ: ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Любов Ігорівна Коровчук 236-239
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ СТВОРЕННЯ РЕСУРСНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВИДАВНИЧО-ПОЛІГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
О. В. Михайловська 240-243
СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЇ ТОВАРНОГО СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Галина Валеріївна Моріна 244-245
ЕТИМОЛОГІЯ ТА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА” PDF
Ольга Миколаївна Николюк 246-249
УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ PDF
Л. Г. Олейнікова 250-253
ПРОЦЕСИ РЕФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Євгеніївна Орлова 254-256
СИСТЕМНЕ МИСЛЕННЯ В УПРАВЛІННІ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ НА ОСНОВІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
О. В. Осмятченко, О. М. Москаленко 257-261
СТАН ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ В ХАРЧОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
І. І. Погоріла 262-264
СТАН ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Т. В. Пуліна 265-268
ДИНАМИКА АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СПРОСА УКРАИНЫ В АСПЕКТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ PDF (Русский)
Ольга Сергеевна Резникова 269-271
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АР КРЫМ PDF (Русский)
В. И. Сафонова 272-276
АНАЛІТИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ОПТИМІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Руслана Віталіївна Скалюк 277-279
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА РІВНІ РЕГІОНУ PDF
Наталія Валеріївна Ткаленко 280-281
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТНИЧИМИ КАДРАМИ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
В'ячеслав Олександрович Ткачук 282-287
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Володимирівна Харчишина 288-290
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА PDF
Н. І. Холявко 291-292
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ КООПЕРАЦІЇ В ЗЕРНОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ АПК PDF
Наталія Андріївна Цимбаліста 293-298
АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В УПРАВЛЕНИИ АГРАРНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ PDF (Русский)
Виктор Андреевич Шапкин 299-302
АКТУАЛЬНІСТЬ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Людмила Іллівна Шваб 303-308
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Анна Юріївна Масловська 309-312
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ ПРИВАТНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ PDF
Ольга Іванівна Янковська 313-315

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ БРОКЕРІВ ЯК СУБ’ЄКТІВ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ PDF
Роберт Йосипович Бачо 316-317
МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ PDF
О. Л. Білий, О. Г. Череп 318-319
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЯК ІНСТРУМЕНТ АДАПТАЦІЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДО ВИМОГ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
Людмила Вікторівна Гусак 320-322
ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ СТРЕС-ТЕСТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ СТРАХОВИКІВ PDF
Любов Михайлівна Клапків 323-325
СТАТИСТИЧНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ЯК ОСНОВА РИНКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
І. О. Клімова 326-328
ЗАСТОСУВАННЯ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ В ОЦІНЦІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Ганна Петрівна Костенко 329-332
ФІНАНСОВІ БІЗНЕС-МЕРЕЖІ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СХІДНОЇ УКРАЇНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський 333-335
БЮДЖЕТНИЙ ПІДХІД ДО УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТНОЗДАТНІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Галина Володимирівна Осовська 336-339
СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ЇЇ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Ніна Никифорівна Пойда-Носик 340-342
ФІНАНСОВІ ІНДИКАТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я PDF
Оксана Валентинівна Портна 343-346
МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ PDF
Мар'яна Володимирівна Тимчак 347-349
ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ: ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ PDF
І. М. Удачина 350-352