№ 1(39) (2007)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

П'ятнадцять років надій та ілюзій PDF
Франц Францович Бутинець 7-23
Підходи до побудови науково обгрунтованої клисифікації рахунків: історія та сучасність PDF
Катерина Павлівна Боримська 24-34
Ідентифікація об'єктів контролю в різних господарських системах* PDF
Наталія Георгіївна Виговська 35-43
Методика аналізу ймовірності банкрутства підприємств PDF
Олена Миколаївна Глущук 49-56
Укладання та виконання договорів підряду: узгодженість понятійного апарату та нормативне регулювання PDF
Микола Петрович Городиський 57-62
Вдосконалення програмного забезпечення та автоматизації внутрішнього аудиту основних засобів промислових підприємств PDF
А. Ф. Гуменюк 63-67
Економічна безпека суб'єкта господарювання: характеристика загроз PDF
Анатолій Петрович Дикий 68-71
Обгрунтування вибору методу нарахування амортизації для підприємств м'ясної галузі PDF
О. І. Драган 72-76
До питання методики та організації обліку і контролю у допоміжних виробництвах PDF
Юрій Мирославович Іванечко 77-81
ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В Х-ЕКОНОМІЦІ1: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк 82-91
ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ТА ДОХІД ВІД ЇХ ВИКОРИСТАННЯ: СПРАВЕДЛИВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ PDF
В. І. Кузь 92-97
ПОВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 98-104
ЛУКА ПАЧОЛІ – ЛЮДИНА РЕНЕСАНСУ PDF
Олена Сергіївна Магдун 112-116
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ PDF
Ю. П. Майданевич 117-124
СУТНІСТЬ І ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Леся Іванівна Марущак 135-138
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ЗМЕНШЕННЯ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Ігорівна Наумова 139-142
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ* PDF
Оксана Вікторівна Олійник 143-154
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ЮРИДИЧНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Інна Анатоліївна Панченко 155-162
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 163-173
МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ПРИ РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ PDF
Валерій Олександрович Сорочкін, Ярослав Вікторович Ошмарін 183-194
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ МІСЦЯ І РОЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Василь Олексійович Цибульський 208-213
ЧИ МОЖЛИВЕ ПРИЙНЯТТЯ ЄДИНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ* PDF
Людмила Віталіївна Чижевська 214-220
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ДЕРЕВООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Надія Валеріївна Шатило 221-227
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗОВАНОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Володимир Микитович Яценко, Антон Миколайович Шевченко 239-246
УЧЕТ И ВНЕДРЕНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ PDF (Русский)
Е. И. Волошина 44-48
СТАНДАРТЫ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
В. Н. Лемеш 105-111
ПРОЕКТ ПАСПОРТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ” PDF
Наталія Михайлівна Малюга 125-134
МІСЦЕ ТА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Володимир Олександрович Сорокін 174-182
ПРИДБАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: ВІДМІННОСТІ В ОБЛІКУ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 195-200
ВПЛИВ ІДЕОЛОГІЧНИХ УПОДОБАНЬ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Віталій Вікторович Травін 201-207
СОЦІІАЛІІЗАЦІІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІІКУ ЯК НАПРЯМ ДІЇ СОЦІІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ЇЇЇЇ ЗВЯЗОК З СОЦІІАЛЬНОЮ ЗАХИЩЕНІІСТЮ НАСЕЛЕННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 228-238

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
В. П. Галушко, І. Г. Кушнір 247-251
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ PPS ПРИ ФОРМУВАННІ ВИБІРКОВИХ СУКУПНОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ PDF
Олександр Миколайович Гладун 252-257
РОЛЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Руслан Вадимович Глібов 258-264
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ PDF
В. Ю. Гордополов 265-270
РАСЧЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ РЕНТЫ РАЗНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДНИКОВ PDF (Русский)
Мир Абдул Каюм Джалал 271-275
СИСТЕМНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ВИДУ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. А. Єфіменко 276-280
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА КРЫМА PDF (Русский)
Михаил Минович Караман, Виталий Николаевич Дятел 292-301
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Наталія Андріївна Козорез 302-306
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ТА ПІДПОРЯДКУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Марина Євгенівна Кочубей 312-315
ПАРАДИГМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА PDF (Русский)
Т. И. Ломаченко 316-320
ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ВИМІРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТЕКОНОМІЇ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 321-326
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З МЕТОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук 327-336
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЗВАЖУВАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОН’ЮНКТУРНИХ ОБСТЕЖЕНЬ PDF
Марина Володимирівна Пугачова 349-354
ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PDF (Русский)
В. И. Сафонова 362-370
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Ігор Іванович Світлишин 371-374
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Сьомченков 375-382
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Юріївна Ткачук 383-391
ПЕРЕСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВЦЕВОДСТВА В КРЫМУ PDF (Русский)
Г. А. Туварчиева 392-395
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ PDF
Інна Петрівна Федоренко 396-402
РОЛЬ БІРЖОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РИНКОВОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ НА ПРОДУКЦІЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Вікторія Сергіївна Чубань 415-420
ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КРЫМА PDF (Русский)
Виктор Андреевич Шапкин 421-424
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ: СПЕЦИФІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Марія Михайлівна Шигун 425-433
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ НА ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ганна Валеріївна Пузіна 355-361
СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АГРОПРОИЗВОДСТВА PDF (Русский)
Н. С. Колпакова 307-311
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РІШЕНЬ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Ірина Сергіївна Осіпенко 337-340
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ганна Володимирівна Циганенко 403-414
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Ольга Владимировна Кантаева 281-291

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Марина Михайлівна Александрова 434-438
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк, Сергій Федорович Легенчук, Олександр Михайлович Петрук 439-448
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВИХ ОСНОВ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ PDF
Василь Степанович Здреник 449-451
ДЕФІНІЦІЯ "ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ" ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ НОРМАТИВНИХ АКТАХ PDF
Сергій Захарович Мошенський, Віта Валентинівна Перегуда 452-456