№ 1(39) (2007)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

П'ятнадцять років надій та ілюзій PDF
Франц Францович Бутинець
Підходи до побудови науково обгрунтованої клисифікації рахунків: історія та сучасність PDF
Катерина Павлівна Боримська
Ідентифікація об'єктів контролю в різних господарських системах* PDF
Наталія Георгіївна Виговська
Методика аналізу ймовірності банкрутства підприємств PDF
Олена Миколаївна Глущук
Укладання та виконання договорів підряду: узгодженість понятійного апарату та нормативне регулювання PDF
Микола Петрович Городиський
Вдосконалення програмного забезпечення та автоматизації внутрішнього аудиту основних засобів промислових підприємств PDF
А. Ф. Гуменюк
Економічна безпека суб'єкта господарювання: характеристика загроз PDF
Анатолій Петрович Дикий
Обгрунтування вибору методу нарахування амортизації для підприємств м'ясної галузі PDF
О. І. Драган
До питання методики та організації обліку і контролю у допоміжних виробництвах PDF
Юрій Мирославович Іванечко
ПРИБУТОК ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ В Х-ЕКОНОМІЦІ1: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк
ФАКТОРИ ВИРОБНИЦТВА ТА ДОХІД ВІД ЇХ ВИКОРИСТАННЯ: СПРАВЕДЛИВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ PDF
В. І. Кузь
ПОВНА МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА: ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ЛУКА ПАЧОЛІ – ЛЮДИНА РЕНЕСАНСУ PDF
Олена Сергіївна Магдун
ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПОБУДОВУ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ PDF
Ю. П. Майданевич
СУТНІСТЬ І ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНИХ ПРИЙОМІВ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВАХ НАФТОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Леся Іванівна Марущак
СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ ЗМЕНШЕННЯ ОБЛІКОВО-ЗВІТНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Ігорівна Наумова
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ* PDF
Оксана Вікторівна Олійник
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ЮРИДИЧНО ЗНАЧИМОЇ ІНФОРМАЦІЇ PDF
Інна Анатоліївна Панченко
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: ІСТОРІЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Інна Тадеушівна Райковська
МОЖЛИВОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ПРОГРАМ ПРИ РОЗРАХУНКУ ТА ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ PDF
Валерій Олександрович Сорочкін, Ярослав Вікторович Ошмарін
ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ АНАЛІЗУ МІСЦЯ І РОЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ ТРАНЗИТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Василь Олексійович Цибульський
ЧИ МОЖЛИВЕ ПРИЙНЯТТЯ ЄДИНОЇ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ОСНОВИ* PDF
Людмила Віталіївна Чижевська
ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ В ДЕРЕВООБРОБНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Надія Валеріївна Шатило
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ОРГАНІЗОВАНОГО РИНКУ УКРАЇНИ PDF
Володимир Микитович Яценко, Антон Миколайович Шевченко
УЧЕТ И ВНЕДРЕНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ PDF (Русский)
Е. И. Волошина
СТАНДАРТЫ АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ PDF (Русский)
В. Н. Лемеш
ПРОЕКТ ПАСПОРТУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ” PDF
Наталія Михайлівна Малюга
МІСЦЕ ТА РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Володимир Олександрович Сорокін
ПРИДБАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ТА ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ: ВІДМІННОСТІ В ОБЛІКУ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
ВПЛИВ ІДЕОЛОГІЧНИХ УПОДОБАНЬ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК PDF
Віталій Вікторович Травін
СОЦІІАЛІІЗАЦІІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІІКУ ЯК НАПРЯМ ДІЇ СОЦІІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ТА ЇЇЇЇ ЗВЯЗОК З СОЦІІАЛЬНОЮ ЗАХИЩЕНІІСТЮ НАСЕЛЕННЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

КІЛЬКІСНА ОЦІНКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ PDF
В. П. Галушко, І. Г. Кушнір
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ PPS ПРИ ФОРМУВАННІ ВИБІРКОВИХ СУКУПНОСТЕЙ НАСЕЛЕННЯ PDF
Олександр Миколайович Гладун
РОЛЬ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У РОЗВИТКУ РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Руслан Вадимович Глібов
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНИХ ТОВАРІВ В ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ PDF
В. Ю. Гордополов
РАСЧЕТ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ РЕНТЫ РАЗНЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДНИКОВ PDF (Русский)
Мир Абдул Каюм Джалал
СИСТЕМНІ ПІДХОДИ ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ ЯК ВИДУ ПРОМИСЛОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Н. А. Єфіменко
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИНОГРАДАРСТВА КРЫМА PDF (Русский)
Михаил Минович Караман, Виталий Николаевич Дятел
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ ЕКОЛОГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ PDF
Наталія Андріївна Козорез
МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ ТА ПІДПОРЯДКУВАННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ PDF
Марина Євгенівна Кочубей
ПАРАДИГМА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА PDF (Русский)
Т. И. Ломаченко
ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ У ВИМІРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТЕКОНОМІЇ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ З МЕТОЮ АВТОМАТИЗАЦІЇ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ЗВАЖУВАННЯ ДАНИХ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОН’ЮНКТУРНИХ ОБСТЕЖЕНЬ PDF
Марина Володимирівна Пугачова
ЭВОЛЮЦИЯ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PDF (Русский)
В. И. Сафонова
ПРО НЕОБХІДНІСТЬ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Ігор Іванович Світлишин
КАПІТАЛ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. А. Сьомченков
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ганна Юріївна Ткачук
ПЕРЕСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОВЦЕВОДСТВА В КРЫМУ PDF (Русский)
Г. А. Туварчиева
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КРАЇН СВІТУ PDF
Інна Петрівна Федоренко
РОЛЬ БІРЖОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ У РИНКОВОМУ ЦІНОУТВОРЕННІ НА ПРОДУКЦІЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА PDF
Вікторія Сергіївна Чубань
ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА В РАЗВИТИИ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА КРЫМА PDF (Русский)
Виктор Андреевич Шапкин
ЗАСТОСУВАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОДІВ В ЕКОНОМІЦІ: СПЕЦИФІКА, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Марія Михайлівна Шигун
ВПЛИВ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПРИРОДНИХ МОНОПОЛІЙ НА ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ганна Валеріївна Пузіна
СИСТЕМА МОДЕЛЕЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ АГРОПРОИЗВОДСТВА PDF (Русский)
Н. С. Колпакова
КІЛЬКІСНА ОЦІНКА РІШЕНЬ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Ірина Сергіївна Осіпенко
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Ганна Володимирівна Циганенко
ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМ ПРОИЗВОДСТВА ИННОВАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩИХ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ PDF (Русский)
Ольга Владимировна Кантаева

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Марина Михайлівна Александрова
РОЗВИТОК МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ І ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк, Сергій Федорович Легенчук, Олександр Михайлович Петрук
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАВОВИХ ОСНОВ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ PDF
Василь Степанович Здреник
ДЕФІНІЦІЯ "ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТУВАННЯ" ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У ВІТЧИЗНЯНИХ НОРМАТИВНИХ АКТАХ PDF
Сергій Захарович Мошенський, Віта Валентинівна Перегуда