№ 3(41) (2007)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЯХ ПОПЕРЕДНИКІВ PDF
Наталія Георгіївна Виговська
ИНТЕГАЦИЯ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА: АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК PDF (Русский)
Ирина Владимировна Десяткина
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ PDF
Ірина Валеріївна Замула
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Максим Вікторович Корягін
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В АУДИТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ЗВИЧАЙНА ЦІНА: СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Світлана Вікторівна Кучер
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Володимир Олександрович Озеран, А. В. Озеран
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Юрій Володимирович Чибісов
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ СТАТИСТИКИ PDF
Олександр Михайлович Петрук, Тетяна Яківна Тищенко
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Н. В. Попрозман
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ PDF
Людмила Степанівна Скакун
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ІІ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ПОЛІТИКОЮ ВИНАГОРОД ПЕРСОНАЛУ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ СТОСОВНО ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРАМИ НА ІМПОРТ ТОВАРІВ PDF
Наталія Василівна Федькевич

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ФОРМУВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Юлія Вячеславівна Богоявленська
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДОТУВАННЯ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Руслан Вадимович Глібов
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ Й ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Оксана Юріївна Борецька
Амортизація як джерело відтворення майнового потенціалу підприємства PDF
Олена Григорівна Денисюк
ВПЛИВ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
ПРИЧИНИ СПАДУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
П. К. Канінський
РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Ольга Володимирівна Крушельницька, Людмила Степанівна Мельничук
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ю. Г. Левченко
РОБОТА З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ ЯК ФОРМА НАКОПИЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ PDF
Ольга Василівна Рєвнівцева
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Леонід Володимирович Рудницький
ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ АР КРЫМ PDF (Русский)
Вера Ивановна Сафонова
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Олена Миколаївна Тарабукіна
РЕСУРСОЄМНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ PDF
В. В. Тарасова
АНАЛІІТИЧНЕ ДОСЛІІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ PDF
Ганна Юріївна Ткачук
ІНВЕСТИЦІІЙНО-ІННОВАЦІІЙНИЙ РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІІННЯ PDF
Ганна Володимирівна Циганенко
КРЕАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ PDF
Костянтин Сергійович Шапошников

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК PDF (Русский)
Сергей Владимирович Додонов
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич