№ 3(41) (2007)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІДЕЙ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В ДОКТОРСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЯХ ПОПЕРЕДНИКІВ PDF
Наталія Георгіївна Виговська 5-15
ИНТЕГАЦИЯ ФИНАНСОВОГО И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА: АНАЛИЗ ТИПИЧНЫХ ОШИБОК PDF (Русский)
Ирина Владимировна Десяткина 16-22
ПРОБЛЕМИ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ PDF
Ірина Валеріївна Замула 23-30
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В БЕЛАРУСИ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
Сергей Леонидович Коротаев 31-42
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Максим Вікторович Корягін 43-49
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ В АУДИТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 50-57
ЗВИЧАЙНА ЦІНА: СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Світлана Вікторівна Кучер 58-64
ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ПІДХІД В ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 65-73
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СПОЖИВЧІЙ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ PDF
Володимир Олександрович Озеран, А. В. Озеран 74-80
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Юрій Володимирович Чибісов 81-87
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ДОХОДІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ ОРГАНІВ СТАТИСТИКИ PDF
Олександр Михайлович Петрук, Тетяна Яківна Тищенко 88-97
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Н. В. Попрозман 98-102
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА БУХГАЛТЕРА: ПОНЯТТЯ ТА СКЛАДОВІ PDF
Людмила Степанівна Скакун 103-113
ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ІІ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ПОЛІТИКОЮ ВИНАГОРОД ПЕРСОНАЛУ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 114-121
ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ СТОСОВНО ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ДОГОВОРАМИ НА ІМПОРТ ТОВАРІВ PDF
Наталія Василівна Федькевич 122-129

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ФОРМУВАННЯ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ PDF
Юлія Вячеславівна Богоявленська 130-136
ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ДОТУВАННЯ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Руслан Вадимович Глібов 137-144
ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СТАНУ ЗАБРУДНЕННЯ Й ОХОРОНИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ТА ЇХ АНАЛІЗ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Оксана Юріївна Борецька 145-154
Амортизація як джерело відтворення майнового потенціалу підприємства PDF
Олена Григорівна Денисюк 155-165
ВПЛИВ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ НА ВІДТВОРЕННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко 166-171
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 172-179
ПРИЧИНИ СПАДУ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
П. К. Канінський 180-184
РИНКОВИЙ МЕХАНІЗМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ У СФЕРІ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Ольга Володимирівна Крушельницька, Людмила Степанівна Мельничук 185-191
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ю. Г. Левченко 192-197
РОБОТА З КАДРОВИМ РЕЗЕРВОМ ЯК ФОРМА НАКОПИЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ОРГАНІЗАЦІЇ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 198-206
ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА УКРАЇНИ PDF
Ольга Василівна Рєвнівцева 207-211
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ СЕЛА ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ PDF
Леонід Володимирович Рудницький 212-217
ОСОБЕННОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕКРЕАЦИОННОЙ СФЕРЕ АР КРЫМ PDF (Русский)
Вера Ивановна Сафонова 218-223
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ PDF
Олена Миколаївна Тарабукіна 224-229
РЕСУРСОЄМНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ В АГРОПІДПРИЄМСТВАХ РІЗНИХ ФОРМ ВЛАСНОСТІ PDF
В. В. Тарасова 230-238
АНАЛІІТИЧНЕ ДОСЛІІДЖЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ PDF
Ганна Юріївна Ткачук 239-247
ІНВЕСТИЦІІЙНО-ІННОВАЦІІЙНИЙ РОЗВИТОК АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В КОНТЕКСТІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІІННЯ PDF
Ганна Володимирівна Циганенко 248-254
КРЕАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ: СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ХАРАКТЕРНІ РИСИ PDF
Костянтин Сергійович Шапошников 255-259

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АПК PDF (Русский)
Сергей Владимирович Додонов 260-264
ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 265-272