№ 1(51) (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

РІШЕННЯ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Франц Францович Бутинець
АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ФІЛІЇ ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” PDF
Ірина Дмитрівна Бенько, Світлана Василівна Сисюк
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Вадим Данилович Бєлік
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА PDF
Олена Леонідівна Біляченко
ОЦІНКА НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Юрій Іванович Боярський
УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР PDF
Юрій Францович Бутинець
МЕХАНІЗМ УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯ Ф’ЮЧЕРСНИХ УГОД: ОБЛІКОВО-ВИТРАТНИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Іванович Дема
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Павло Євгенович Житний, І. І. Афанас’єва
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: МІСЦЕ ТА БУХГАЛТЕРСЬКА ПРИРОДА PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
МЕТОДИ ЗБОРУ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ СЛУЖБОЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТА PDF
Т. О. Каменська
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ ЧАСТИНА 1 PDF
Сергій Федорович Легенчук
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Ірина Юріївна Литвиненко
ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ І ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: СПІВСТАВНІСТЬ ОКРЕМИХ НОРМ П(С)БО 31 “ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ” І П(С)БО 32 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ PDF
Ольга Іванівна Міронова
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ-АНАЛІТИКА З ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ”: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Ігор Віталійович Орлов
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
АУДИТ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Анатоліївна Переймивовк
МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Наталія Іванівна Петренко
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СПРАВЕДЛИВОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ: ДОСВІД МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇН PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, Димитрій Олександрович Грицишен
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБЛІГАЦІЇ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА РОСІЇ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА СТАДІЯМИ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВИ PDF
Віталій Вікторович Травін
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Надія Василівна Фірсова
ВПЛИВ ТЕОРІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ PDF
Жанна Миколаївна Ющак
ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ТА ЕТИЧНІ СКЛАДОВІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ PDF
О. В. Філозоп

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Юріівна Бірюченко
СУТНІСТЬ ТА СКЛАД ВИТРАТ ПІДСОБНО-ДОПОМІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Л. І. Боїла
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ольга Іванівна Вікарчук
КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ PDF
В. В. Вітлінський
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
З. Е. Касьян, Т. Є. Воронкова
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ PDF
Ольга Валеріївна Костеньова
МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Т. П. Костюк
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ольга Володимирівна Крушельницька
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ PDF
Віталій Олександрович Кучменко
МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ЕФЕКТІВ ЗЛИТТЯ КОРПОРАЦІЙ PDF
Валентина Миколаївна Марченко
АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ В КОМПЛЕКСІ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
МОНІТОРИНГ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз
РИЗИКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Тетяна Леонідівна Мостенська
ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПІД ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук
ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ PDF
Ольга Петрівна Пащенко
КОНЦЕПЦІЯ АКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА PDF
Б. А. Писаренко, Н. Б. Проценко
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Лариса Валеріївна Протасова
ПАРАДИГМА НАУКИ “ЭКОНОМИКА АГРАРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ” PDF (Русский)
В. И. Сафонова
ЕКОЄМНІСТЬ І ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ АПК ЖИТОМИРЩИНИ PDF
В. В. Тарасова
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ В КОНЦЕПЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА МЕТОДИКУ І ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ PDF
Лариса Василівна Титенко
ЗМІСТОВНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА”: СУПЕРЕЧНОСТІ ПОГЛЯДІВ PDF
Олександр Леонідович Трухан
ВПЛИВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
Людмила Іллівна Шваб
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ У ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Людмила Вікторівна Щербаченко
ПРИВАТНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ PDF
Ольга Іванівна Янковська

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ ЗА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО PDF
Наталія Сергіївна Білань
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ PDF
С. В. Бреус
ПРИНЦИП МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЦІНИ ПОРТФЕЛЯ PDF
Богдан Васильович Гречук, Тетяна Любомирівна Гречук
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук
СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ PDF
Сергій Захарович Мошенський
“СТАТИСТИЧНЕ ОЦIНЮВАННЯ ДЕМОГРАФIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ НАСЕЛЕННЯ СIЛЬСЬКОI МIСЦЕВОСТI ЖИТОМИРЩИНИ” PDF
Л. В. Рудницький