№ 1(51) (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

РІШЕННЯ У СФЕРІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Франц Францович Бутинець 7-11
АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ФІЛІЇ ВАТ “УКРТЕЛЕКОМ” PDF
Ірина Дмитрівна Бенько, Світлана Василівна Сисюк 11-15
КОНТРОЛЬ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Вадим Данилович Бєлік 15-23
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА PDF
Олена Леонідівна Біляченко 23-28
ОЦІНКА НЕЗАВЕРШЕНОГО ВИРОБНИЦТВА: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Юрій Іванович Боярський 29-31
УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЙОГО ЕЛЕМЕНТИ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 31-37
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНИЙ ВИМІР PDF
Юрій Францович Бутинець 38-41
МЕХАНІЗМ УКЛАДЕННЯ І ВИКОНАННЯ Ф’ЮЧЕРСНИХ УГОД: ОБЛІКОВО-ВИТРАТНИЙ АСПЕКТ PDF
Дмитро Іванович Дема 41-46
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 46-50
ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТОРГОВО-ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Павло Євгенович Житний, І. І. Афанас’єва 51-53
ПОЗИКОВИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: МІСЦЕ ТА БУХГАЛТЕРСЬКА ПРИРОДА PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 53-60
МЕТОДИ ЗБОРУ АУДИТОРСЬКИХ ДОКАЗІВ СЛУЖБОЮ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТА PDF
Т. О. Каменська 61-63
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В АНГЛОМОВНИХ КРАЇНАХ ЧАСТИНА 1 PDF
Сергій Федорович Легенчук 63-70
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Ірина Юріївна Литвиненко 70-76
ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ І ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ: СПІВСТАВНІСТЬ ОКРЕМИХ НОРМ П(С)БО 31 “ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ” І П(С)БО 32 “ІНВЕСТИЦІЙНА НЕРУХОМІСТЬ PDF
Ольга Іванівна Міронова 76-79
ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 80-84
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦЯ-АНАЛІТИКА З ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 84-90
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ЗОБОВ’ЯЗАННЯ”: АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛ PDF
Ігор Віталійович Орлов 90-93
ЕВОЛЮЦІЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ: ДІАЛЕКТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 93-99
АУДИТ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Анатоліївна Переймивовк 100-105
МЕТОДИКА АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Наталія Іванівна Петренко 105-111
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЯК ЗАСІБ СПРАВЕДЛИВОГО РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ: ДОСВІД МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇН PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, Димитрій Олександрович Грицишен 111-116
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙ В ОБЛІГАЦІЇ: ДОСВІД УКРАЇНИ ТА РОСІЇ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 116-120
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ І МЕТОДИ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЗА СТАДІЯМИ PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 120-123
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 124-129
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ПРОЦЕСУ ПРИДБАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 129-132
ЗНАЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У СИСТЕМІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВИ PDF
Віталій Вікторович Травін 132-138
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина 139-142
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ В ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Надія Василівна Фірсова 145-147
ВПЛИВ ТЕОРІЇ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ НА ВИНИКНЕННЯ НОВИХ ОБ’ЄКТІВ ОБЛІКУ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 147-149
ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНІ ТА ЕТИЧНІ СКЛАДОВІ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ PDF
О. В. Філозоп 142-145

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОХОДІВ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Світлана Юріівна Бірюченко 150-153
СУТНІСТЬ ТА СКЛАД ВИТРАТ ПІДСОБНО-ДОПОМІЖНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Л. І. Боїла 153-156
ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В УКРАЇНІ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ольга Іванівна Вікарчук 156-159
КІЛЬКІСНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ PDF
В. В. Вітлінський 159-162
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
М. П. Денисенко, Т. Є. Воронкова 163-167
СУТНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
З. Е. Касьян, Т. Є. Воронкова 168-170
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ РЕГІОНУ PDF
Ольга Валеріївна Костеньова 170-175
МОТИВАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Т. П. Костюк 175-178
УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Ольга Володимирівна Крушельницька 178-182
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ PDF
Віталій Олександрович Кучменко 182-185
МЕТОДОЛОГІЧНА СУТНІСТЬ ЕФЕКТІВ ЗЛИТТЯ КОРПОРАЦІЙ PDF
Валентина Миколаївна Марченко 186-189
АНАЛІЗ ОСВІТНЬОЇ СТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ В КОМПЛЕКСІ ОЦІНЮВАННЯ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 189-194
МОНІТОРИНГ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Юлія Юзефівна Мороз 194-199
РИЗИКИ В СИСТЕМІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Тетяна Леонідівна Мостенська 199-202
ПЛАТА ЗА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ПІД ЖИТЛОВИМ ФОНДОМ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 202-205
ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: СУТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗНАЧЕННЯ PDF
Ольга Петрівна Пащенко 205-211
КОНЦЕПЦІЯ АКТИВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА PDF
Б. А. Писаренко, Н. Б. Проценко 211-214
ДЕЯКІ ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Лариса Валеріївна Протасова 214-216
ПАРАДИГМА НАУКИ “ЭКОНОМИКА АГРАРНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ” PDF (Русский)
В. И. Сафонова 217-220
ЕКОЄМНІСТЬ І ЕКОЛОГІЧНИЙ РИЗИК В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ АПК ЖИТОМИРЩИНИ PDF
В. В. Тарасова 220-224
МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ В КОНЦЕПЦІЇ ПЛАНУВАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 225-233
ВПЛИВ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА НА МЕТОДИКУ І ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ PDF
Лариса Василівна Титенко 234-236
ЗМІСТОВНА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА”: СУПЕРЕЧНОСТІ ПОГЛЯДІВ PDF
Олександр Леонідович Трухан 236-241
ВПЛИВ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ НА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНУ ПРИВАБЛИВІСТЬ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ PDF
Людмила Іллівна Шваб 241-246
ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ У ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Людмила Вікторівна Щербаченко 246-248
ПРИВАТНІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ PDF
Ольга Іванівна Янковська 249-253

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКУ ВАЛЮТНОЇ ПОЗИЦІЇ БАНКУ ЗА МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО PDF
Наталія Сергіївна Білань 254-257
ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРО ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРІОРИТЕТІВ УКРАЇНИ PDF
С. В. Бреус 257-259
ПРИНЦИП МАКСИМУМУ ЕНТРОПІЇ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗПОДІЛУ ЦІНИ ПОРТФЕЛЯ PDF
Богдан Васильович Гречук, Тетяна Любомирівна Гречук 259-262
ДЕЯКІ АСПЕКТИ МОДЕЛЮВАННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук 263-265
СТАНОВЛЕННЯ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.: ПЕРЕДУМОВИ ТА ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ PDF
Сергій Захарович Мошенський 265-269
“СТАТИСТИЧНЕ ОЦIНЮВАННЯ ДЕМОГРАФIЧНИХ ПОКАЗНИКIВ НАСЕЛЕННЯ СIЛЬСЬКОI МIСЦЕВОСТI ЖИТОМИРЩИНИ” PDF
Л. В. Рудницький 270-272