№ 1(59) Ч.1 (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

КОЖЕН ЛЮБИТЬ ПРАВДУ, АЛЕ НЕ КОЖЕН ЛЮБИТЬ ПО ПРАВДІ ЖИТИ, АБО МОЯ ЧЕРГОВА ВІДПОВІДЬ ОПОНЕНТУ PDF
Франц Францович Бутинець 6-13
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАУКА: ФОРМУВАННЯ ЇЇ СКЛАДОВИХ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець 14-21
ВИМІРИ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 22-27
КОМПЛЕКСНИЙ СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВ, ЙОГО ФОРМИ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ PDF
Марія Михайлівна Александрова 28-30
ОСНОВИ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Віталій Васильович Бабіч, Інна Анатоліївна Герасимович 31-32
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ореста Володимирівна Боднар 33-35
СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЗАТРАТ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛІ PDF
Олександр Михайлович Брадул, Олена Вікторівна Кулакова 36-38
ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ АМОРТИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНОЇ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
Олександр Михайлович Брадул, Любов Ярославівна Шевченко, Анна Вікторівна Пантюхова 39-41
МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ PDF
Ігор Володимирович Бурачек, Віктория Вікторівна Свіцельська 42-45
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ PDF
Михайло Олександрович Гончарук 46-47
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: КОЛІЗІЇ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ PDF
Роман Петрович Гончарук 48-51
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Сергій Миколайович Гречко 52-57
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 58-60
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ PDF
Євген Валерійович Дейнеко 61-64
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛОМБАРДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Олена Сергіївна Дика 65-69
ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІТНОСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ В ВІТЧИЗНЯНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Олена Вікторівна Кузнєцова 70-73
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Любов Петрівна Черевко 74-76
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко 77-80
СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ PDF
Уляна Вікторівна Івасечко 81-82
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ” PDF
Генріх Генріхович Казарян 83-89
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБЛІКОВОГО РЕЗЕРВУВАННЯ PDF
Марія Олегівна Козлова, Ольга Олексіївна Пархомчук 90-94
АУДИТ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВИСНОВКІВ АУДИТОРА PDF
Микола Данилович Корінько 95-96
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Павло Миронович Кузьмович 97-102
МОНІТОРИНГ МЕТОДИК ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Олена Адамівна Лаговська 103-107
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ PDF
Сергій Федорович Легенчук 108-113
ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ РОЗВИТОК PDF
Ігор Віталійович Орлов 114-116
ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ PDF
Альона Василівна Лисюк 117-119
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНОВ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Петр Николаевич Майданевич, Диана Викторовна Рудая 120-121
ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Алла Анатоліївна Михалків 122-124
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вадим Валентинович Мушинський 125-130
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Ольга Василівна Орлова 131-135
ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька 136-139
ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ: СТАН І ПРОБЛЕМИ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук 140-144
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ У ВАРТОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ PDF
Наталія Анатоліївна Остап'юк 145-147
ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Інна Анатоліївна Панченко 148-153
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ: АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Наталія Іванівна Петренко 154-159
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Стелла Євгеніївна Пиріжок 160-162
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко, Тетяна Сергіївна Суботенко 163-165
ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ СТАНДАРТІВ US GAAP: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, Констянтин Михайлович Лісничий 166-171
КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДИК СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 172-178
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УМОВНИМИ ФАКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ PDF
Катерина Василівна Романчук, Тетяна Вікторівна Затока 179-184
ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Роман Олександрович Савченко, Олена Феліксівна Ярмолюк 185-186
ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Максим Юрійович Самчик 187-189
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Анна Таджидінівна Сафарова 190-192
ГРОШОВІ КОШТИ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ: ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова 193-197
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ярослава Василівна Сливка 198-203
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Олександр Олександрович Снісар 204-207
ВПЛИВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ПОДАЛЬШУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Олена Миколаївна Столяренко 208-210
ПРИРОДООХОРОННІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марина Миколаївна Цюга 211-215
ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В РЕЗУЛЬТАТІ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ Й ДОВГОВІЧНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Алла Василівна Череп, Анна Євгеніївна Лепьохіна 216-218
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Дмитро Михайлович Чирка, Анна Анатоліївна Поплавська 219-221
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ: ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 222-228
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Світлана Борисівна Шипіна 229-232
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Василівна Щирська 233-236
АКТУАЛЬНІСТЬ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Василівна Яненко, Любов Петрівна Черевко 237-240