№ 1(59) Ч.1 (2012)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

КОЖЕН ЛЮБИТЬ ПРАВДУ, АЛЕ НЕ КОЖЕН ЛЮБИТЬ ПО ПРАВДІ ЖИТИ, АБО МОЯ ЧЕРГОВА ВІДПОВІДЬ ОПОНЕНТУ PDF
Франц Францович Бутинець
ГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК НАУКА: ФОРМУВАННЯ ЇЇ СКЛАДОВИХ PDF
Франц Францович Бутинець, Тетяна Анатоліївна Бутинець
ВИМІРИ ФУНКЦІЙ І ЗАВДАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
КОМПЛЕКСНИЙ СТРАХОВИЙ ЗАХИСТ ПІДПРИЄМСТВ, ЙОГО ФОРМИ ТА СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ PDF
Марія Михайлівна Александрова
ОСНОВИ МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ЇХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ PDF
Віталій Васильович Бабіч, Інна Анатоліївна Герасимович
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Ореста Володимирівна Боднар
СИСТЕМА АНАЛІЗУ ЗАТРАТ КОКСОХІМІЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕЛЕМЕНТИ МОДЕЛІ PDF
Олександр Михайлович Брадул, Олена Вікторівна Кулакова
ОЦІНКА ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ АМОРТИЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РОЗРАХУНОК ОПТИМАЛЬНОЇ НОРМИ АМОРТИЗАЦІЇ PDF
Олександр Михайлович Брадул, Любов Ярославівна Шевченко, Анна Вікторівна Пантюхова
МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ PDF
Ігор Володимирович Бурачек, Віктория Вікторівна Свіцельська
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З БАНКІВСЬКИМИ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ PDF
Михайло Олександрович Гончарук
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ: КОЛІЗІЇ НАУКОВИХ ПІДХОДІВ PDF
Роман Петрович Гончарук
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА В ЧАСТИНІ НАДХОДЖЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Сергій Миколайович Гречко
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ PDF
Євген Валерійович Дайнеко
ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛОМБАРДНОГО БІЗНЕСУ PDF
Олена Сергіївна Дика
ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВІТНОСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ В ВІТЧИЗНЯНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Олена Вікторівна Кузнєцова
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Любов Петрівна Черевко
ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ДАВАЛЬНИЦЬКОЇ СИРОВИНИ ТА РЕЗУЛЬТАТІВ ЇЇ ПЕРЕРОБКИ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
СТРАХУВАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ PDF
Уляна Вікторівна Івасечко
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА НАПРЯМОМ “ПОСЕРЕДНИЦЬКІ ОПЕРАЦІЇ” PDF
Генріхй Генріхович Казарян
ДОКУМЕНТУВАННЯ ПРОЦЕСУ ОБЛІКОВОГО РЕЗЕРВУВАННЯ PDF
Марія Олегівна Козлова, Ольга Олексіївна Пархомчук
АУДИТ ОБЛІКОВИХ ОЦІНОК: ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ВИСНОВКІВ АУДИТОРА PDF
Микола Данилович Корінько
ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗГІДНО З ВИМОГАМИ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Павло Миронович Кузьмович
МОНІТОРИНГ МЕТОДИК ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Олена Адамівна Лаговська
ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКИХ КАТЕГОРІЙ PDF
Сергій Федорович Легенчук
ФУНКЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЇХ РОЗВИТОК PDF
Ігор Віталійович Орлов
ВИТРАТИ НА РЕКЛАМУ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: АНАЛІЗ ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ PDF
Альона Василівна Лисюк
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНОВ СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА PDF (Русский)
Петр Николаевич Майданевич, Диана Викторовна Рудая
ЗДІЙСНЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ТАРОЮ НА ТОРГОВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Алла Анатоліївна Михалків
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Вадим Валентинович Мушинський
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ ФАКТОРИНГОВИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Ольга Василівна Орлова
ЕЛЕМЕНТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В ЧАСТИНІ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ PDF
Наталія Анатоліївна Осницька
ОБЛІКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ: СТАН І ПРОБЛЕМИ PDF
Тетяна Петрівна Остапчук
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ВПЛИВУ ІНФЛЯЦІЇ У ВАРТОСТІ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ PDF
Наталія Анатоліївна Остап'юк
ПРИБУТОК ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: ТРАНСФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Інна Анатоліївна Панченко
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ: АНАЛІЗ СТАНУ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Наталія Іванівна Петренко
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ PDF
Стелла Євгеніївна Пиріжок
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ PDF
Жанна Володимирівна Прокопенко, Тетяна Сергіївна Суботенко
ЕЛЕМЕНТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В СИСТЕМІ СТАНДАРТІВ US GAAP: ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКА PDF
Аліна Володимирівна Рабошук, Констянтин Михайлович Лісничий
КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ МЕТОДИК СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Інна Тадеушівна Райковська
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ УМОВНИМИ ФАКТАМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ЖИТТЯ PDF
Катерина Василівна Романчук, Тетяна Вікторівна Затока
ОБЛІК КАПІТАЛЬНИХ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Роман Олександрович Савченко, Олена Феліксівна Ярмолюк
ВИТРАТИ НА РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЮ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ТА БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ PDF
Максим Юрійович Самчик
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ЄДИНИМ СОЦІАЛЬНИМ ВНЕСКОМ НА ХЛІБОПЕКАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Анна Таджидінівна Сафарова
ГРОШОВІ КОШТИ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА МОНЕТАРНИХ АКТИВІВ: ЕКОНОМІЧНА ТА ОБЛІКОВА СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ PDF
Вікторія Вікторівна Скоробогатова
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРОДАЖ ПРОДУКЦІЇ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Ярослава Василівна Сливка
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК МЕТОД ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Олександр Олександрович Снісар
ВПЛИВ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ЙОГО ПОДАЛЬШУ ДІЯЛЬНІСТЬ PDF
Олена Миколаївна Столяренко
ПРИРОДООХОРОННІ ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марина Миколаївна Цюга
ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА В РЕЗУЛЬТАТІ ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ Й ДОВГОВІЧНОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ PDF
Алла Василівна Череп, Анна Євгеніївна Лепьохіна
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПЕРАЦІЇ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Дмитро Михайлович Чирка, Анна Анатоліївна Поплавська
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ НАЙМАНОЇ ПРАЦІ: ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ “ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ” ЯК ОБ’ЄКТА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Світлана Борисівна Шипіна
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ ТА ПІДПРИЄМСТВА PDF
Ольга Василівна Щирська
АКТУАЛЬНІСТЬ ОБЛІКУ БІОЛОГІЧНИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ PDF
Оксана Василівна Яненко, Любов Петрівна Черевко