№ 4(42) (2007)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

У Тернополі- "інтелектуал", а в науці- вуйко, який ставить заслін вульгаризації обліку PDF
Франц Францович Бутинець
Контроль формирования себестоимости туристического продукта PDF (Русский)
Жаннета Анатольевна Богданова
Докази в аудиті: протиріччя теорії та практики PDF
Валерій Петрович Бондар
Внесок вітчизняної облікової думки в розвиток вчення про рахунки бухгалтерського обліку: огляд та аналіз публікацій фахових періодичних видань протягом 1888-2007 рр. PDF
Катерина Павлівна Боримська
Що таке контролінг? PDF
Наталія Степанівна Брохун
Висновок українського аудитора: вимоги міжнародних стандартів аудиту та їх дотримання PDF
Юрій Георгійович Гаргола
Організація і методика бюджетування у торговельному підприємстві PDF
В. Ю. Гордополов
Соціальна відповідальність бізнесу через призму бухгалтерського обліку PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
Екологічна інформація: сутність, суб'єкти формування та користувачі PDF
Ірина Валеріївна Замула
Трактування сутності прибутку підприємства: диференціація підходів PDF
Василь Іванович Кузь
Результати інвентаризації та їх відображення в бухгалтерському обліку PDF
Дмитрій Леонідович Кузьмін
Розподіл доходів в умовах соціально орієнтованої економіки: проблеми облікового відображення PDF
Олена Адамівна Лаговська
Концепція документування операцій суб'єктів господарювання в Україні PDF
Наталія Михайлівна Малюга
Інформаційні бухгалтерські системи: функції, мета і завдання PDF
Роман Іванович Мачуга
Контролінг як система інформаційного забезпечення управління холдингом PDF
Валерій Захарович Мошенський
Визначальні чинники системної трансформації економічного аналізу: глобалізація економіки PDF
Оксана Вікторівна Олійник
Оцінка ліквідності будівельних підприємств та їх платоспроможності PDF
Ірина Ярославівна Омецінська
Вплив організації внутрішнього контролю на трудову мотивацію персоналу підприємства PDF
Володимир Павлович Пантелеєв
Актуальні питання обліку необоротних активів в різних літературних джерелах PDF
Вікторія Сергіївна Семйон
Вплив професійної етики на розвиток бухгалтерського обліку PDF
Людмила Степанівна Скакун
Варіативне моделювання системи бухгалтерського обліку в Україні: можливості і загрози PDF
Марія Михайлівна Шигун

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Проблеми формування галузевої політики в Україні: аспект взаємодії малих і великих телекомунікацій підприємств PDF
Юлія Вячеславівна Богоявленська
Оцінка ефективності інвестиційних рішень як інструмент стратегічного управління грошовими потоками підприємства PDF
Василь Володимирович Варавка
Розвиток оптового продовольчого ринку в Україні: теоретичний аспект PDF
Руслан Вадимович Глібов
Інвестиційний клімат АПК: привабливість та проблеми PDF
Віталій Петрович Киценко
Регіональна політика в контексті інтеграції до Європейського союзу PDF
Роман Омелянович Кулинич
Класифікація підприємства малого бізнесу в Україні та за кордоном: порівняльний аспект PDF
Світлана Михайлівна Лайчук
Трудовий потенціал в системі оцінки людського капіталу України PDF
Дмитро Петрович Мельничук
Менеджмент персоналу сфери послуг: теоретичні аспекти та світова практика PDF
Світлана Вікторівна Обіход
Використання біомаси як альтернативного джерела енергії: актуальність для аграрного сектора України PDF
Наталія Олександрівна Передерій
Показники ефективності діяльності аграрних підприємств: сутність і шляхи удосконалення PDF
О. В. Приказюк
Мотивація персоналу- як одна з головних функцій менеджменту PDF
Т. В. Рибачук-Ярова, Л. В. Яровой
Демографічні проблеми формування трудових ресурсів села та напрямки їх подолання( за матеріалами Житомирської області) PDF
Леонід Володимирович Рудницький
Методи обгрунтування поведінки організацій на ринку PDF
Надія Борисівна Стоволос
Моделювання виробничих процесів в умовах обмеженого фінансово-інвестиційного забезпечення PDF
О. С. Чеботар

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

Методика оцінювання соціально-економічної ефективності банку PDF
О. В. Лисенок
Аналіз закордонного досвіду венчурного інвестування PDF
Сергій Захарович Мошенський