№ 4(42) (2007)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА

Проблеми формування галузевої політики в Україні: аспект взаємодії малих і великих телекомунікацій підприємств PDF
Юлія Вячеславівна Богоявленська 186-192
Оцінка ефективності інвестиційних рішень як інструмент стратегічного управління грошовими потоками підприємства PDF
Василь Володимирович Варавка 193-200
Розвиток оптового продовольчого ринку в Україні: теоретичний аспект PDF
Руслан Вадимович Глібов 201-206
Інвестиційний клімат АПК: привабливість та проблеми PDF
Віталій Петрович Киценко 207-210
Регіональна політика в контексті інтеграції до Європейського союзу PDF
Роман Омелянович Кулинич 211-216
Класифікація підприємства малого бізнесу в Україні та за кордоном: порівняльний аспект PDF
Світлана Михайлівна Лайчук 217-223
Трудовий потенціал в системі оцінки людського капіталу України PDF
Дмитро Петрович Мельничук 224-231
Менеджмент персоналу сфери послуг: теоретичні аспекти та світова практика PDF
Світлана Вікторівна Обіход 232-238
Використання біомаси як альтернативного джерела енергії: актуальність для аграрного сектора України PDF
Наталія Олександрівна Передерій 239-242
Показники ефективності діяльності аграрних підприємств: сутність і шляхи удосконалення PDF
О. В. Приказюк 243-249
Мотивація персоналу- як одна з головних функцій менеджменту PDF
Т. В. Рибачук-Ярова, Л. В. Яровой 250-255
Демографічні проблеми формування трудових ресурсів села та напрямки їх подолання( за матеріалами Житомирської області) PDF
Леонід Володимирович Рудницький 256-261
Методи обгрунтування поведінки організацій на ринку PDF
Надія Борисівна Стоволос 262-269
Моделювання виробничих процесів в умовах обмеженого фінансово-інвестиційного забезпечення PDF
О. С. Чеботар 270-273

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

У Тернополі- "інтелектуал", а в науці- вуйко, який ставить заслін вульгаризації обліку PDF
Франц Францович Бутинець 6-15
Контроль формирования себестоимости туристического продукта PDF (Русский)
Жаннета Анатольевна Богданова 16-22
Докази в аудиті: протиріччя теорії та практики PDF
Валерій Петрович Бондар 23-31
Внесок вітчизняної облікової думки в розвиток вчення про рахунки бухгалтерського обліку: огляд та аналіз публікацій фахових періодичних видань протягом 1888-2007 рр. PDF
Катерина Павлівна Боримська 32-47
Що таке контролінг? PDF
Наталія Степанівна Брохун 48-53
Висновок українського аудитора: вимоги міжнародних стандартів аудиту та їх дотримання PDF
Юрій Георгійович Гаргола 54-63
Організація і методика бюджетування у торговельному підприємстві PDF
В. Ю. Гордополов 64-73
Соціальна відповідальність бізнесу через призму бухгалтерського обліку PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 74-81
Екологічна інформація: сутність, суб'єкти формування та користувачі PDF
Ірина Валеріївна Замула 82-87
Трактування сутності прибутку підприємства: диференціація підходів PDF
Василь Іванович Кузь 88-97
Результати інвентаризації та їх відображення в бухгалтерському обліку PDF
Дмитрій Леонідович Кузьмін 99-104
Розподіл доходів в умовах соціально орієнтованої економіки: проблеми облікового відображення PDF
Олена Адамівна Лаговська 105-109
Концепція документування операцій суб'єктів господарювання в Україні PDF
Наталія Михайлівна Малюга 110-116
Інформаційні бухгалтерські системи: функції, мета і завдання PDF
Роман Іванович Мачуга 117-125
Контролінг як система інформаційного забезпечення управління холдингом PDF
Валерій Захарович Мошенський 126-134
Визначальні чинники системної трансформації економічного аналізу: глобалізація економіки PDF
Оксана Вікторівна Олійник 135-141
Оцінка ліквідності будівельних підприємств та їх платоспроможності PDF
Ірина Ярославівна Омецінська 142-148
Вплив організації внутрішнього контролю на трудову мотивацію персоналу підприємства PDF
Володимир Павлович Пантелеєв 149-158
Актуальні питання обліку необоротних активів в різних літературних джерелах PDF
Вікторія Сергіївна Семйон 159-166
Вплив професійної етики на розвиток бухгалтерського обліку PDF
Людмила Степанівна Скакун 167-175
Варіативне моделювання системи бухгалтерського обліку в Україні: можливості і загрози PDF
Марія Михайлівна Шигун 176-185

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

Методика оцінювання соціально-економічної ефективності банку PDF
О. В. Лисенок 274-279
Аналіз закордонного досвіду венчурного інвестування PDF
Сергій Захарович Мошенський 280-290