№ 4(46) (2008)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Тетяна Анатолівна Бутинець, Віктор Валерійович Євдокимов
ЯКІСТЬ АУДИТУ ТА ФАКТОРИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ PDF
Валерій Петрович Бондар
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ: ЕКСКУРС В МИНУЛЕ PDF
Катерина Павлівна Боримська
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІК АРАБСЬКИХ КРАЇН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анатолій Петрович Дикий, Юрій Дмитрович Довгаль
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ ДЕРЖАВ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ЕКСКУРС В МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕКОСВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ірина Валеріївна Замула
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Зінаїда Федорівна Канурна
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ PDF
Лілія Петрівна Коритник
СУБ’ЄКТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
КОРПОРАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олексій Іванович Пилипенко
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Інна Василівна Семчук
ТЕХНОЛОГІЧНІ СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ У МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко
МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ* PDF
Марія Михайлівна Шигун
Вплив мікроекономічної інформації на формування ринкових цін акцій PDF (Polski)
M. Dudek, P. Mazurkiewicz

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Т. І. Балановська, Н. І. Драгнєва
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Ольга Вікторівна Горобець
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР PDF
Н. О. Дорошенко
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДЗЕРКАЛІ СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
ЕФЕКТИВНІ МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. А. Міщенко
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МОДЕЛЕЙ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ НАЯВНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
А. Д. Остапчук
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СВИНАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ PDF
Олександр Анатолійович Подік
ДО МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ PDF
Ігор Іванович Світлишин
СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ЕКСПЕРНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк
ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ PDF (Русский)
А. Н. Турбина, Ю. П. Майданевич
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АПК PDF
Надія Володимирівна Черевик, М. В. Вітченко, Анна Олегівна Титаренко
ІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ ДО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Людмила Іллівна Шваб, Ольга Валеріївна Шваб
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ: МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Михайло Михайлович Шкільняк
КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ PDF
Анатолій Йосипович Щехорський, Людмила Францівна Міляр

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Тетяна Михайлівна Бульчак
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
Віталій Петрович Киценко
ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТОКУ ВІДНОСНО РОБОТИ БАНКУ ТА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
О. В. Козьменко, О. В. Меренкова, Т. В. Доценко
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНУ PDF
П. М. Майданевич
ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕБАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
Сергій Захарович Мошенський
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ PDF
Валентина Вікторівна Попова
МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЯК ФАКТОРА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ PDF
Наталія Василівна Попрозман
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В БАНКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О. О. Чуб