№ 4(46) (2008)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЯКОСТІ МОЛОКА І МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Т. І. Балановська, Н. І. Драгнєва 173-179
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ В ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ PDF
Ольга Вікторівна Горобець 180-185
ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР PDF
Н. О. Дорошенко 186-190
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНИ: ЕКОНОМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У ДЗЕРКАЛІ СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 191-200
ЕФЕКТИВНІ МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
І. А. Міщенко 201-206
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ МОДЕЛЕЙ ГОСПОДАРЮВАННЯ З УРАХУВАННЯМ НАЯВНОГО РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
А. Д. Остапчук 207-210
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СВИНАРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ PDF
Олександр Анатолійович Подік 211-215
ДО МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ПРОДУКЦІЮ PDF
Ігор Іванович Світлишин 216-220
СИСТЕМА ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ЕКСПЕРНА ОЦІНКА СТАНУ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 221-229
ВЛИЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ PDF (Русский)
А. Н. Турбина, Ю. П. Майданевич 230-234
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АПК PDF
Надія Володимирівна Черевик, М. В. Вітченко, Анна Олегівна Титаренко 235-245
ІНТЕГРАЦІЙНІ АСПЕКТИ АДАПТАЦІЇ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРЩИНИ ДО ГЛОБАЛІЗОВАНОГО РИНКОВОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Людмила Іллівна Шваб, Ольга Валеріївна Шваб 246-253
ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ: МЕТОДИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Михайло Михайлович Шкільняк 254-259
КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ PDF
Анатолій Йосипович Щехорський, Людмила Францівна Міляр 260-266

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Тетяна Анатолівна Бутинець, Віктор Валерійович Євдокимов 6-21
ЯКІСТЬ АУДИТУ ТА ФАКТОРИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ PDF
Валерій Петрович Бондар 22-27
ОРГАНІЗАЦІЯ ПОБУДОВИ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ДЛЯ ЦІЛЕЙ УПРАВЛІННЯ: ЕКСКУРС В МИНУЛЕ PDF
Катерина Павлівна Боримська 28-39
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПІДПРИЄМНИЦЬКІ РИЗИКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 40-47
СТАНОВЛЕННЯ ЕКОНОМІК АРАБСЬКИХ КРАЇН: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ВПЛИВ НА РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 48-55
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК СКЛАДОВА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 56-60
ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВЕЛИКИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Анатолій Петрович Дикий, Юрій Дмитрович Довгаль 61-70
МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНИХ ДЕРЖАВ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ: ЕКСКУРС В МИНУЛЕ ТА МАЙБУТНЄ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 71-79
ЕКОЛОГІЧНА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ ЕКОСВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ірина Валеріївна Замула 86-96
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Зінаїда Федорівна Канурна 97-102
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ PDF
Лілія Петрівна Коритник 103-106
СУБ’ЄКТИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 107-120
КОРПОРАЦІЯ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олексій Іванович Пилипенко 121-138
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Інна Василівна Семчук 139-144
ТЕХНОЛОГІЧНІ СТАДІЇ ВИРОБНИЦТВА, ЩО ОБУМОВЛЮЮТЬ ВИНИКНЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ У МОЛОЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко 145-150
МОДЕЛЮВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ НА МАКРО- ТА МІКРОРІВНЯХ* PDF
Марія Михайлівна Шигун 151-160
Вплив мікроекономічної інформації на формування ринкових цін акцій PDF (Polski)
M. Dudek, P. Mazurkiewicz 161-167

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАТИСТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ PDF
Тетяна Михайлівна Бульчак 267-272
ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
Віталій Петрович Киценко 273-276
ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПОТОКУ ВІДНОСНО РОБОТИ БАНКУ ТА СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ PDF
О. В. Козьменко, О. В. Меренкова, Т. В. Доценко 277-288
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНУ PDF
П. М. Майданевич 289-294
ІНДИКАТОРИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ НЕБАНКІВСЬКОГО ІНСТИТУЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯ PDF
Сергій Захарович Мошенський 295-306
СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПРОПОРЦІЙ РОЗВИТКУ PDF
Валентина Вікторівна Попова 307-313
МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ЯК ФАКТОРА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ PDF
Наталія Василівна Попрозман 314-321
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В БАНКАХ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
О. О. Чуб 322-329