№ 4(54) (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 7-10
СУТНІСТЬ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Тетяна Василівна Барановська 11-16
ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ: ПРАВОВІ ТА ОБЛІКОВІ НАСЛІДКИ PDF
Микита Олександрович Бєлоусов 17-21
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Леонідівна Біляченко 22-26
ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: СТАН ВИСВІТЛЕННЯ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко 27-29
КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПАРАМЕТРАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ КОРПОРАЦІЙ PDF
Олександр Михайлович Брадул 30-33
ПИТАННЯ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР”: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Віктор Тарасович Венцель 34-36
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ PDF
Ірина Миколаівна Вигівська 40-43
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ І РЕСУРСІВ PDF
Роман Михайлович Воронко 44-47
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ: ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРИ ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА PDF
Олена Миколаївна Глущук 48-55
ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ: МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Микола Петрович Городиський 56-61
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ PDF
Наталія Василівна Гордополова, Володимир Юрійович Гордополов 62-64
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Людмила Вікторівна Гусак 65-68
ВИЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТІВ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ В РІЗНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Олександрівна Дударєва 74-77
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФАКТОРИНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 78-81
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна 82-88
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ДАВАЛЬНИЦЬКИХ УМОВАХ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко 89-93
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Алла Олександрівна Касич, Ірина Миколаївна Гноєва 94-98
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ PDF
Денис Леонідович Кузьмін 99-102
МОНІТОРИНГ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЦІЛЬНИЙ ПІДХІД PDF
Олена Адамівна Лаговська 103-108
РОЗУМІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАУКИ: ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ, ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 109-117
ЯКІСТЬ РОЗКРИТТЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ PDF
К. М. Лісничий 118-119
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ОБОРОТНИЙ ТА НЕОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Анна Юріівна Масловська 120-122
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУПЕРЕЧНОСТІ ПОГЛЯДІВ PDF
Алла Анатоліївна Михалків 123-127
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Л. Г. Михальчишина 128-131
СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛІНГУ І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ PDF
Л. В. Мороз, О. М. Сарахман 132-138
ДОГОВІРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Вадим Валентинович Мушинський 139143
ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Алла Володимирівна Озеран, Наталія Михайлівна Озеран 144-152
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРАЦЬ PDF
Ігор Віталійович Орлов, Димитрій Олександрович Грицишен 153-156
МЕТОДИКИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН СВІТУ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк 157-159
ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ЧИСТІ АКТИВИ” В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ PDF
Ірина Романівна Поліщук 160-162
ФАКТОРНІ ПОКАЗНИКИ ОБРАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 163-168
СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: ОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ PDF
Катерина Василівна Романчук, Тетяна Вікторівна Затока, Олександр Миколайович Діділовський 169-172
ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ PDF
Людмила Степанівна Скакун 173-176
АНАЛІЗ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА НАПРЯМОМ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК” ЗА ПЕРІОД З 1991-2010 Р. PDF
Маргарита Іванівна Скрипник 177-184
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ PDF
Петро Леонідович Сук 185-187
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 188-191
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 192-193
DUE DILIGENCE: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 194-196
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Надія Михайлівна Хорунжак 197-200
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИБУТКУ PDF
Сергій Валентинович Шевчук 201-203
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ PDF
Валентин Аркадійович Шпак 204-206
МОДУЛЬНА СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська 207-212
АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Юстина Андріївна Верига 37-39
КОНВЕРГЕНЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЗВІТНОСТІ В ОБЛАСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ПЕРСПЕКТИВА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 69-73

ЕКОНОМІКА

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Тетяна Іванівна Балановська, Олексій Вікторович Степаненко 213-214
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Жанетта Анатоліївна Богданова 215-219
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ PDF
В'ячеслав Анатолійович Вакалюк 224-226
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ ЗАГРОЗ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Інна Олексіївна Доценко 227-230
ФОРМУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Віталій Вікторович Травін 231-238
ГЕОЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Микола Миколайович Костриця 239-241
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Крушельницька, В. Н. Коваленко 242-244
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ PDF
Н. І. Лугинець 245-248
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ ЯК ОЗНАКА ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 249-251
СУЧАСНІ ОЗНАКИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ольга Петрівна Мельничук 252-254
РЕФЛЕКСИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. В. Мосієнко 255-258
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ТРИПАРТИЗМУ PDF
Оксана Михайлівна Нестеренко, Юлія Євгенівна Чирва 259-262
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
В. А. Панченко, Л. А. Рибалко-Рак 263-267
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Петрівна Пащенко 268-272
УТОЧНЕННЯ ЧИННОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ЯК ОКРЕМИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
І. В. Перевозова, С. М. Кафка 273-274
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Олександр Анатолійович Поліщук 280-285
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Н. М. Савченко 286-287
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ PDF
І. В. Саух 288-292
СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ PDF
Алла Леонтіївна Северенчук 293-295
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ PDF
О. І. Скаско, О. М. Сарахман 296-298
ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ PDF
Костянтин Степанович Солонінко 299-301
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ РАЙОНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СУКУПНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF
Ганна Юріівна Ткачук 302-306
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Андріївна Цимбаліста 307-310
ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ОСНОВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF
Надія Володимирівна Черевик, Юлія Вікторівна Горяна 311-313
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська 220-223
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ГАРМОНІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Ольга Іванівна Піжук 275-279
ВПЛИВ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В ОЛІЙНОЖИРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. М. Черновол 314-317

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ PDF
Олена Вікторівна Антонова 318-321
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF (Русский)
С. Я. Дементьева, Е. А. Ляляскина 322-323
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко 324-329
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. О. Матвійчук 330-332
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Юлія Юзефівна Мороз 333-337
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський 338-341
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ НА ПРИКЛАДІ ВНЗ PDF
Ганна Леонідівна Норд, Наталія Олександрівна Руденко 342-347
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
А. В. Череп, В. В. Сьомченко 348-350