№ 4(54) (2010)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ КОНТРОЛЮ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
СУТНІСТЬ АНАЛІТИЧНИХ ПРОЦЕДУР В АУДИТІ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Тетяна Василівна Барановська
ЗБІЛЬШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ: ПРАВОВІ ТА ОБЛІКОВІ НАСЛІДКИ PDF
Микита Олександрович Бєлоусов
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Леонідівна Біляченко
ОБЛІК, АНАЛІЗ І КОНТРОЛЬ ДОХОДІВ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: СТАН ВИСВІТЛЕННЯ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
КОНЦЕПЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ В ПАРАМЕТРАЛЬНОМУ УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ КОРПОРАЦІЙ PDF
Олександр Михайлович Брадул
ПИТАННЯ ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ ДОГОВІР”: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ PDF
Віктор Тарасович Венцель
СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ РИЗИКІВ ОБЛІКОВОГО ПЕРСОНАЛУ PDF
Ірина Миколаівна Вигівська
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ І РЕСУРСІВ PDF
Роман Михайлович Воронко
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ: ПРОБЛЕМАТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ПРИ ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВА PDF
Олена Миколаївна Глущук
ОБ’ЄКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗА ДОГОВОРАМИ ПІДРЯДУ: МОЖЛИВІСТЬ ВИЗНАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ PDF
Микола Петрович Городиський
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ТРАНСАКЦІЙНИМИ ВИТРАТАМИ PDF
Наталія Василівна Гордополова, Володимир Юрійович Гордополов
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ: ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Людмила Вікторівна Гусак
ВИЗНАЧЕННЯ РЕКВІЗИТІВ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ В РІЗНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Олександрівна Дударєва
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФАКТОРИНГУ ЯК ЕЛЕМЕНТУ ПОЗИКОВОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ PDF
Олена Анатоліївна Зоріна
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ДАВАЛЬНИЦЬКИХ УМОВАХ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Алла Олександрівна Касич, Ірина Миколаївна Гноєва
ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ PDF
Денис Леонідович Кузьмін
МОНІТОРИНГ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В РОЗРІЗІ ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: СУЦІЛЬНИЙ ПІДХІД PDF
Олена Адамівна Лаговська
РОЗУМІННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК НАУКИ: ІСТОРІЯ ПРОБЛЕМИ, ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
ЯКІСТЬ РОЗКРИТТЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ PDF
К. М. Лісничий
ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ОБОРОТНИЙ ТА НЕОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ: ПОЛІТЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Анна Юріівна Масловська
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУПЕРЕЧНОСТІ ПОГЛЯДІВ PDF
Алла Анатоліївна Михалків
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Л. Г. Михальчишина
СУЧАСНИЙ СТАН БАНКІВСЬКОГО КОНТРОЛІНГУ І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В УКРАЇНІ PDF
Л. В. Мороз, О. М. Сарахман
ДОГОВІРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Вадим Валентинович Мушинський
ПЕРЕОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ДОСТОВІРНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Алла Володимирівна Озеран, Наталія Михайлівна Озеран
ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ НАУКОВИХ ПРАЦЬ PDF
Ігор Віталійович Орлов, Димитрій Олександрович Грицишен
МЕТОДИКИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ІНФЛЯЦІЇ: ДОСВІД КРАЇН СВІТУ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк
ЗАСТОСУВАННЯ ПОНЯТТЯ “ЧИСТІ АКТИВИ” В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ВІДПОВІДНО ДО КОНЦЕПЦІЇ ФІНАНСОВОГО КАПІТАЛУ PDF
Ірина Романівна Поліщук
ФАКТОРНІ ПОКАЗНИКИ ОБРАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ФОРМИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Інна Тадеушівна Райковська
СПОСОБИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ: ОГЛЯД НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБЛІКОВОЇ ПРАКТИКИ PDF
Катерина Василівна Романчук, Тетяна Вікторівна Затока, Олександр Миколайович Діділовський
ЄДИНИЙ ВНЕСОК НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ: ДОЦІЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПОДАННЯ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ PDF
Людмила Степанівна Скакун
АНАЛІЗ АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ ЗА НАПРЯМОМ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК” ЗА ПЕРІОД З 1991-2010 Р. PDF
Маргарита Іванівна Скрипник
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ФОРМУВАННЯХ PDF
Петро Леонідович Сук
СПРАВЕДЛИВА ВАРТІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ДЕРЖАВИ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк
DUE DILIGENCE: ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Надія Михайлівна Хорунжак
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИБУТКУ PDF
Сергій Валентинович Шевчук
ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ PDF
Валентин Аркадійович Шпак
МОДУЛЬНА СТРУКТУРА ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ ДЛЯ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Людмила Йосипівна Юрківська
АУДИТ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА В КОМП’ЮТЕРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Юстина Андріївна Верига
КОНВЕРГЕНЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ЗВІТНОСТІ В ОБЛАСТІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ: ПЕРСПЕКТИВА ІНФОРМУВАННЯ ПРО ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ФОРМУВАННЯ ДІЄВОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОМ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Тетяна Іванівна Балановська, Олексій Вікторович Степаненко
ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Жанетта Анатоліївна Богданова
ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ РЕГІОНУ PDF
В'ячеслав Анатолійович Вакалюк
ВПЛИВ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ ЗАГРОЗ НА РІВЕНЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Інна Олексіївна Доценко
ФОРМУВАННЯ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ В МЕЖАХ КОНЦЕПЦІЇ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ PDF
Ірина Валеріївна Замула, Віталій Вікторович Травін
ГЕОЕКОНОМІЧНІ ПРІОРИТЕТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Микола Миколайович Костриця
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ Й ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Крушельницька, В. Н. Коваленко
СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ ЯК ОСНОВНИЙ ЕЛЕМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ PDF
Н. І. Лугинець
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ ЯК ОЗНАКА ДОСЯГНУТОГО РІВНЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ PDF
Дмитро Петрович Мельничук
СУЧАСНІ ОЗНАКИ ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
Ольга Петрівна Мельничук
РЕФЛЕКСИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
О. В. Мосієнко
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОГО ТРИПАРТИЗМУ PDF
Оксана Михайлівна Нестеренко, Юлія Євгенівна Чирва
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧЕ РЕГЛАМЕНТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОРГАНІЗАЦІЙ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
В. А. Панченко, Л. А. Рибалко-Рак
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Петрівна Пащенко
УТОЧНЕННЯ ЧИННОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ ЯК ОКРЕМИЙ АСПЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ НАФТОГАЗОВИДОБУВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
І. В. Перевозова, С. М. Кафка
ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ВІННИЦЬКОГО РЕГІОНУ В УМОВАХ КРИЗИ PDF
Олександр Анатолійович Поліщук
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Н. М. Савченко
ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ: ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ PDF
І. В. Саух
СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ PDF
Алла Леонтіївна Северенчук
СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ PDF
О. І. Скаско, О. М. Сарахман
ІНТЕГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ PDF
Костянтин Степанович Солонінко
ОЦІНКА ВПЛИВУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ РАЙОНІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА СУКУПНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ PDF
Ганна Юріівна Ткачук
НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ В УКРАЇНІ PDF
Наталія Андріївна Цимбаліста
ЛІКВІДНІСТЬ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ОСНОВНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ PDF
Надія Володимирівна Черевик, Юлія Вікторівна Горяна
ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В СФЕРІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська
БЮДЖЕТНА СИСТЕМА ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ГАРМОНІЗАЦІЇ ҐЕНДЕРНИХ ПРОЦЕСІВ PDF
Ольга Іванівна Піжук
ВПЛИВ ГАЛУЗЕВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ НА ФОРМУВАННЯ ВИТРАТ В ОЛІЙНОЖИРОВІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
О. М. Черновол

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО ПІДХОДУ PDF
Олена Вікторівна Антонова
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF (Русский)
С. Я. Дементьева, Е. А. Ляляскина
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ СТРУКТУРНОЇ ПЕРЕОРІЄНТАЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ: АНАЛІЗ СТАНУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко
МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Л. О. Матвійчук
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ МОНІТОРИНГУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КРЕДИТНИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ЇХ ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Юлія Юзефівна Мороз
РИНОК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ЯК ДЖЕРЕЛО ФІНАНСУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ У ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. PDF
Сергій Захарович Мошенський
ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ НА ПРИКЛАДІ ВНЗ PDF
Ганна Леонідівна Норд, Наталія Олександрівна Руденко
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
А. В. Череп, В. В. Сьомченко