№ 1(47) (2009)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ЧОМУ ЛЮДИ МАЮТЬ КОРОТКУ ПАМ’ЯТЬ, АБО ЧИ МОЖНА БУТИ УЧЕНИМ, НЕ МАЮЧИ УЧИТЕЛЯ? PDF
Франц Францович Бутинець 5-10
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Олена Іванівна Авраменко, Леся Анатоліївна Ватуля, Олена Іванівна Худик 11-13
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук 14-18
ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: СУПЕРЕЧНОСТІ ПОГЛЯДІВ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 18-26
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська 27-30
ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, РОБОЧА СИЛА, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 30-35
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 35-40
НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ ГРОМАДЯН PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 41-47
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВІДХОДІВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Ірина Валеріївна Замула 48-50
ФОРМУВАННЯ ОБЛIКОВО-АНАЛIТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Володимирiвна Кантаєва 51-56
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИБУТКУ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ PDF
Василь Іванович Кузь 56-61
РОЛЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ У ЗБЕРЕЖЕННІ МАЙНА ВЛАСНИКА PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 61-65
ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО УКЛАДАННЯ PDF
Денис Леонідович Кузьмін 65-67
ОБЛІКОВИЙ КОНСЕРВАТИЗМ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Сергій Федорович Легенчук 68-76
АНАЛІЗ СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПИТАНЬ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 76-81
СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ І РОЗВИТОК АУДИТОРСТВА В УКРАЇНІ PDF
Лариса Миколаївна Одінцова, Анна Олегівна Титаренко, Маргарита В’ячеславівна Швець 81-83
ЛЮДСЬКА ПРАЦЯ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Ігор Віталійович Орлов 83-86
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII ПОЧАТКУ XХІ СТОЛІТЬ PDF
Мирослав Ярославович Остап’юк, Йосип Якимович Даньків 86-93
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ PDF
В. М. Пархоменко 93-100
МОДЕЛІ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В КОРПОРАЦІЯХ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
О. І. Пилипенко 101-107
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Інна Тадеушівна Райковська 108-115
ПОНЯТТЯ ОБЛІГАЦІЇ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
С. В. Рудейчук 115-121
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Василівна Семчук 121-123
СУБ’ЄКТИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД PDF
Людмила Степанівна Скакун 123-128
ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Петро Леонідович Сук 129-134
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко 134-137
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Олександр Леонідович Трухан 137-139
ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОГО ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ PDF
О. В. Філозоп 140-144
ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Р. М. Циган, І. В. Кашуба 145-147
МІСЦЕ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ПІЗНАННІ ФУНКЦІЙ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Катерина Павлівна Боримська 148-152
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 153-158
АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський, Олег Анатолійович Рудківський 158-162

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГУ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ТА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ PDF
Оксана Василівна Борович 163-165
МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Олена Григорівна Денисюк 165-169
ПЛАНУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК PDF
Ю. Ю. Карлик, М. Г. Бігдан 169-171
ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ольга Олександрівна Колесник 171-175
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК PDF
Г. М. Кулешова 176-179
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ PDF
Владислав Иванович Левандовский 179-181
ЗОВНІШНІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКОВАНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олексій Володимирович Лисенок 182-185
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ: ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОХОДНОГО ПІДХОДУ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук 185-190
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГІПЕРТЕКСТУ PDF
Володимир Васильович Муравський 190-193
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ АГРОФОРМУВАНЬ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
В. М. Науменко 193-194
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Світлана Іванівна Павлова 195-198
УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДНА БАГАТОВИМІРНА КАТЕГОРІЯ PDF
Ю. В. Поканевич 198-200
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Леонід Володимирович Рудницький 201-202
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА PDF
Олена Петрівна Русак 203-204
ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ В УКРАЇНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ольга Зосимівна Стожок 205-207
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ АГРАРНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
Т. В. Стройко 208-210
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
І. В. Федулова 210-214
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ВНЕСОК В ЕКОНОМІЧНУ ДУМКУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В.М. НАВРОЦЬКОГО PDF
Ірина Борисівна Шафранська 214-216

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ РИЗИКІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Марина Михайлівна Александрова, Каріна Касумбеківна Уллубієва 217-220
СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ БЕЗПЕКУ PDF
Сергій Захарович Мошенський 221-224