№ 1(47) (2009)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ЧОМУ ЛЮДИ МАЮТЬ КОРОТКУ ПАМ’ЯТЬ, АБО ЧИ МОЖНА БУТИ УЧЕНИМ, НЕ МАЮЧИ УЧИТЕЛЯ? PDF
Франц Францович Бутинець
МЕТОДИ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ТА ПОДАТКОВОМУ ОБЛІКУ PDF
Олена Іванівна Авраменко, Леся Анатоліївна Ватуля, Олена Іванівна Худик
ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Світлана Леонідівна Безручук, Світлана Михайлівна Лайчук
ПРИНЦИПИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: СУПЕРЕЧНОСТІ ПОГЛЯДІВ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМАТИКИ АНАЛІЗУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ РИЗИКІВ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська
ТРУДОВІ РЕСУРСИ, ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, РОБОЧА СИЛА, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК КАТЕГОРІЙ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА: ЗАГАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
НАПРЯМИ СОЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦЮЮЧИХ ГРОМАДЯН PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВІДХОДІВ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ PDF
Ірина Валеріївна Замула
ФОРМУВАННЯ ОБЛIКОВО-АНАЛIТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ IННОВАЦIЙНОЇ ДIЯЛЬНОСТІ PDF
Ольга Володимирiвна Кантаєва
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИБУТКУ: ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ PDF
Василь Іванович Кузь
РОЛЬ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ У ЗБЕРЕЖЕННІ МАЙНА ВЛАСНИКА PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ДОГОВІР ПОСТАВКИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО УКЛАДАННЯ PDF
Денис Леонідович Кузьмін
ОБЛІКОВИЙ КОНСЕРВАТИЗМ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ, ЕВОЛЮЦІЯ НАПРЯМІВ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Сергій Федорович Легенчук
АНАЛІЗ СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПИТАНЬ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
СИСТЕМА ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ І РОЗВИТОК АУДИТОРСТВА В УКРАЇНІ PDF
Лариса Миколаївна Одінцова, Анна Олегівна Титаренко, Маргарита В’ячеславівна Швець
ЛЮДСЬКА ПРАЦЯ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ PDF
Ігор Віталійович Орлов
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ КІНЦЯ XVIII ПОЧАТКУ XХІ СТОЛІТЬ PDF
Мирослав Ярославович Остап’юк, Йосип Якимович Даньків
ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ PDF
В. М. Пархоменко
МОДЕЛІ СИСТЕМ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В КОРПОРАЦІЯХ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД PDF
О. І. Пилипенко
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Інна Тадеушівна Райковська
ПОНЯТТЯ ОБЛІГАЦІЇ: ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
С. В. Рудейчук
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СКЛАДАННЯ КОНСОЛІДОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ГРУПИ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Василівна Семчук
СУБ’ЄКТИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД PDF
Людмила Степанівна Скакун
ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Петро Леонідович Сук
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко
СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ PDF
Олександр Леонідович Трухан
ОРГАНІЗАЦІЯ СЛУЖБИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЯКІСНОГО ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ PDF
О. В. Філозоп
ПЕРСПЕКТИВИ ПЕРЕХОДУ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ PDF
Р. М. Циган, І. В. Кашуба
МІСЦЕ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ПІЗНАННІ ФУНКЦІЙ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ PDF
Марія Михайлівна Шигун, Катерина Павлівна Боримська
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕКТИВНО-ДОГОВІРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОНДУ ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ В ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський, Олег Анатолійович Рудківський

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОБЧИСЛЕННЯ ОБСЯГУ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ ТА ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ МАШИННО-ТРАКТОРНОГО ПАРКУ PDF
Оксана Василівна Борович
МОДЕЛЬ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Олена Григорівна Денисюк
ПЛАНУВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТОВОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ВИХОДІ НА ЗОВНІШНІЙ РИНОК PDF
Ю. Ю. Карлик, М. Г. Бігдан
ФОРМУВАННЯ КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ОЗНАК ТУРИЗМУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНИХ АСПЕКТІВ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ольга Олександрівна Колесник
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ АПК PDF
Г. М. Кулешова
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ PDF
Владислав Иванович Левандовский
ЗОВНІШНІ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКОВАНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Олексій Володимирович Лисенок
УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ: ОСНОВИ МЕТОДОЛОГІЇ ДОХОДНОГО ПІДХОДУ PDF
Ольга Володимирівна Мілінчук
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ І ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІД ВПЛИВОМ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ГІПЕРТЕКСТУ PDF
Володимир Васильович Муравський
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ТРАНСФОРМАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ АГРОФОРМУВАНЬ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ PDF
В. М. Науменко
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ PDF
Світлана Іванівна Павлова
УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДНА БАГАТОВИМІРНА КАТЕГОРІЯ PDF
Ю. В. Поканевич
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОЇ СИЛИ СІЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF
Леонід Володимирович Рудницький
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ПТАХІВНИЦТВА PDF
Олена Петрівна Русак
ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВІ ГРУПИ В УКРАЇНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ЇХ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ольга Зосимівна Стожок
БІРЖОВА ТОРГІВЛЯ АГРАРНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ: СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ PDF
Т. В. Стройко
ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СУТНОСТІІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ PDF
І. В. Федулова
ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ВНЕСОК В ЕКОНОМІЧНУ ДУМКУ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В.М. НАВРОЦЬКОГО PDF
Ірина Борисівна Шафранська

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ РИЗИКІВ В ЕКОНОМІЧНІЙ НАУЦІ: ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Марина Михайлівна Александрова, Каріна Касумбеківна Уллубієва
СТАН ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ІНВЕСТИЦІЙНУ БЕЗПЕКУ PDF
Сергій Захарович Мошенський