№ 4(50) (2009)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Тетяна Миколаївна Банасько
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Вадим Данилович Бєлік
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ В СИСТЕМІ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. С. Борисюк
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ КОНТРОЛІНГ PDF
Наталія Степанівна Брохун
ТЕОРІЯ КОНТРОЛЮ: НЕОБХІДНІСТЬ НОВИХ ПІДХОДІВ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лариса Миколаївна Одінцова, Леся Анатоліївна Ватуля, Катерина Анатоліївна Худик
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ PDF
Наталія Миколаївна Голуб
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ У ПЕРСОНАЛ НА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНУ СИСТЕМУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ЙОГО ГАРМОНІЗАЦІЇ PDF
Іван Анатолійович Дерун
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віктор Валерійович Євдокимов
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ В БУДІВНИЦТВІ PDF
Зеновій Васильович Задорожний
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ЕКОСВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ірина Валеріївна Замула
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Інна Василівна Семчук
ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Олена Іванівна Кащенко
ДОХОДИ І ВИДАТКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Олена Володимирівна Кравченко
ПРОБЛЕМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ У ПРАЦЯХ НАУКОВЦІВ (1912-2008 рр.) PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін, Ірина Вікторівна Левицька
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ “ПРИБУТОК” В ЗАГАЛЬНІЙ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ PDF
Світлана Вікторівна Кучер
ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ КОНСЕРВАТИЗМУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Сергій Федорович Легенчук
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРЕНДИ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Юріївна Литвиненко
“ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ”: УЗГОДЖЕННЯ ПОНЯТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Дмитро Леонідович Лозинський
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ PDF
Ерна Георгіївна Мельник
ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ, ЇХ ВИМІРЮВАННЯ І ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКОНОМІКУ В ЦІЛОМУ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк, Катерина Олександрівна Дударєва
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
О. І. Пилипенко
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ: ПРОГНОСТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Романівна Поліщук
ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
К. М. Радченко
ПІДХОДИ ДО НАЗВИ АНАЛІТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ PDF
Інна Тадеушівна Райковська
СУТНІСТЬ КОНВЕРТОВАНИХ ОБЛІГАЦІЙ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Леся Миколаївна Сакун
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В РІЗНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Сергіївна Семйон
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ: РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Людмила Степанівна Cкакун
СУТНІСТЬ ВИТРАТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
М. І. Скрипник
ПОКУПЕЦЬ І ЗАМОВНИК: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ PDF
Ярослава Василівна Сливка
ДОБАВЛЕНА ТА ДОДАНА ВАРТІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва
МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ PDF
О. В. Філозоп
УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Оксана Володимирівна Цвєтнова
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ БЕЗ ВИВЕЗЕННЯ ТА ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ PDF
Раїса Миколаївна Циган, Тетяна Іванівна Гориславець
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марія Михайлівна Шигун
СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
Ірина Маркіянівна Щирба

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ж. А. Богданова
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Юлія Вячеславівна Богоявленська
ДЕЯКІ СКЛАДОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська
ВИБІРКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРУДОВІ МІГРАЦІ PDF
Наталія Василівна Звірід
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Валентин Петрович Карпюк
ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Юріївна Мельник
ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ АБО ВІДСУТНІСТЬ НЕОБХІДНОГО PDF
Тетяна Петрівна Остапчук, Світлана Іванівна Мельник
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
Н. Б. Рошко
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВ З РІЗНОЮ РЕСУРСОЄМНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА PDF
В. В. Тарасова

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Володимир Олександрович Васюренко
РЕЗЕРВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Михайлівна Дячек
ПОРЯДОК ОЦІНКИ ТА ПЕРЕОЦІНКИ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Василь Степанович Здреник
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА БАЗІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PDF
Г. В. Кравчук
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ТИПУ “ІНЖИНІРИНГ” PDF
Наталія Василівна Федькевич