№ 4(50) (2009)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ЗНАЧЕННЯ ТА МЕТОДИКА ЗДІЙСНЕННЯ PDF
Тетяна Миколаївна Банасько 6-11
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Вадим Данилович Бєлік 12-14
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ В СИСТЕМІ КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. С. Борисюк 15-17
АНАЛІЗ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ПРОБЛЕМАТИКОЮ КОНТРОЛІНГ PDF
Наталія Степанівна Брохун 18-23
ТЕОРІЯ КОНТРОЛЮ: НЕОБХІДНІСТЬ НОВИХ ПІДХОДІВ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 23-28
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОДАТКОВОМУ ТА БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ РЕКЛАМНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лариса Миколаївна Одінцова, Леся Анатоліївна Ватуля, Катерина Анатоліївна Худик 28-31
ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ДОХОДІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ PDF
Наталія Миколаївна Голуб 31-32
ВПЛИВ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИТРАТИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ У ПЕРСОНАЛ НА ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНУ СИСТЕМУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 33-40
УДОСКОНАЛЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ЙОГО ГАРМОНІЗАЦІЇ PDF
Іван Анатолійович Дерун 40-42
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Віктор Валерійович Євдокимов 42-44
ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ ЯК МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ФУНДАМЕНТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ШЛЯХУ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КРИЗИ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 45-47
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОБЛІКУ ВИТРАТ В БУДІВНИЦТВІ PDF
Зеновій Васильович Задорожний 47-50
РОЛЬ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ У ФОРМУВАННІ ЕКОСВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА PDF
Ірина Валеріївна Замула 50-53
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Інна Василівна Семчук 53-64
ПРОБЛЕМИ ПРАКТИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ PDF
Олена Іванівна Кащенко 64-67
ДОХОДИ І ВИДАТКИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ВІТЧИЗНЯНІЙ ТА МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ ПРАКТИЦІ PDF
Олена Володимирівна Кравченко 67-70
ПРОБЛЕМИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ У ПРАЦЯХ НАУКОВЦІВ (1912-2008 рр.) PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін, Ірина Вікторівна Левицька 70-75
ЕВОЛЮЦІЯ ПОНЯТТЯ “ПРИБУТОК” В ЗАГАЛЬНІЙ ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ УЧЕНЬ PDF
Світлана Вікторівна Кучер 76-78
ВПЛИВ КУЛЬТУРИ НА ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ КОНСЕРВАТИЗМУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ PDF
Сергій Федорович Легенчук 79-86
КЛАСИФІКАЦІЯ ОРЕНДИ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Юріївна Литвиненко 86-96
“ВИТРАТИ” ТА “ЗАТРАТИ”: УЗГОДЖЕННЯ ПОНЯТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Дмитро Леонідович Лозинський 96-99
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ PDF
Ерна Георгіївна Мельник 100-103
ВИДИ ІНФЛЯЦІЇ, ЇХ ВИМІРЮВАННЯ І ВПЛИВ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЕКОНОМІКУ В ЦІЛОМУ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк, Катерина Олександрівна Дударєва 104-111
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 112-120
МЕТОДИКА АНАЛІЗУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: МАКРО- І МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ PDF
О. І. Пилипенко 120-127
АНАЛІЗ ДИНАМІКИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ УЧАСНИКІВ: ПРОГНОСТИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Ірина Романівна Поліщук 128-131
ВИТРАТИ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ ТА ЇХ МІСЦЕ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
К. М. Радченко 132-134
ПІДХОДИ ДО НАЗВИ АНАЛІТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 134-140
СУТНІСТЬ КОНВЕРТОВАНИХ ОБЛІГАЦІЙ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 141-145
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ПОКАЗНИКІВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИРОБНИЧО-ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Леся Миколаївна Сакун 146-149
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА В РІЗНИХ КРАЇНАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Вікторія Сергіївна Семйон 149-154
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ: РОЗПОДІЛ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ PDF
Людмила Степанівна Cкакун 155-159
СУТНІСТЬ ВИТРАТ ЯК ЕКОНОМІЧНОЇ КАТЕГОРІЇ PDF
М. І. Скрипник 159-166
ПОКУПЕЦЬ І ЗАМОВНИК: СПІЛЬНЕ І ВІДМІННЕ PDF
Ярослава Василівна Сливка 166-170
ДОБАВЛЕНА ТА ДОДАНА ВАРТІСТЬ: СУТНІСТЬ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОНЯТЬ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Каріна Касумбеківна Уллубієва 170-173
МЕТОДИКА СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ PDF
Віоллета Віталіївна Федчишина 173-176
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ТА ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ PDF
О. В. Філозоп 177-181
УДОСКОНАЛЕННЯ ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У РЕГІСТРАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Оксана Володимирівна Цвєтнова 182-185
СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ БЕЗ ВИВЕЗЕННЯ ТА ВВЕЗЕННЯ ТОВАРІВ PDF
Раїса Миколаївна Циган, Тетяна Іванівна Гориславець 185-187
МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Марія Михайлівна Шигун 188-190
СУТНІСТЬ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА ЩОДО ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ ТА ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА ЇЇ ФОРМУВАННЯ PDF
Ірина Маркіянівна Щирба 191-193

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ PDF
Ж. А. Богданова 194-197
ПРОБЛЕМИ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Юлія Вячеславівна Богоявленська 198-202
ДЕЯКІ СКЛАДОВІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНОЇ БАЗИ ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська 202-207
ВИБІРКОВІ ОБСТЕЖЕННЯ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТРУДОВІ МІГРАЦІ PDF
Наталія Василівна Звірід 207-208
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ PDF
Валентин Петрович Карпюк 209-212
ДЕЯКІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ КОНТРОЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Тетяна Юріївна Мельник 213-215
ЗЕМЕЛЬНА РЕНТА У ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ ВЧЕНИХ АБО ВІДСУТНІСТЬ НЕОБХІДНОГО PDF
Тетяна Петрівна Остапчук, Світлана Іванівна Мельник 216-222
РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ PDF
Н. Б. Рошко 223-226
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АГРОПІДПРИЄМСТВ З РІЗНОЮ РЕСУРСОЄМНІСТЮ ВИРОБНИЦТВА PDF
В. В. Тарасова 226-235

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

МАТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ РЕГУЛЮЮЧОГО ВПЛИВУ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Володимир Олександрович Васюренко 236-238
РЕЗЕРВИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Світлана Михайлівна Дячек 238-240
ПОРЯДОК ОЦІНКИ ТА ПЕРЕОЦІНКИ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ PDF
Василь Степанович Здреник 241-244
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ НА БАЗІ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ PDF
Г. В. Кравчук 244-247
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ ТИПУ “ІНЖИНІРИНГ” PDF
Наталія Василівна Федькевич 247-250