№ 2(36) (2006)

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

КОНТРОЛЬ: НЕДОЛІКИ ТА НАСЛІДКИ PDF
Франц Францович Бутинець 6-17
УЧЕТ И ВНЕДРЕНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ PDF (Русский)
Е. И. Волошина 18-23
РОЗВИТОК СТАНДАРТИЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
Н. І. Дорош 24-33
АНАЛИЗ ТРУДОЕМКОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ PDF (Русский)
Екатерина Николаевна Казак 34-39
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД PDF
Н. М. Коробова 40-45
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Михайлівна Королюк 46-52
ДОХОДИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Олена Адамівна Лаговська 53-59
ЕНЕРГО-ЕНТРОПІЙНИЙ ПІДХІД В ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 60-71
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АР КРЫМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА PDF (Русский)
П. Н. Майданевич 72-76
ВИТРАТИ ТА СОБІВАРТІСТЬ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” PDF
Борис Вікторович Мельничук 77-83
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД: НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ PDF
Ярослав Вікторович Ошмарін 84-91
РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА PDF (Русский)
И. М. Пожарицкая 92-96
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРИ НЕВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРУ ЧИСТИХ АКТИВІВ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ PDF
Ірина Романівна Поліщук 97-106
ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ДЕРЖАВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Світлана Василівна Сисюк 107-115
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ БАЛАНСУ PDF
Дмитро Сергійович Сушко 116-121
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С АКЦИЯМИ СОБСТВЕННОЙ ЭМИССИИ PDF (Русский)
Людмила Павловна Толстова 122-134
ПРИДБАННЯ, ЗЛИТТЯ, ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 135-139
СЕМЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ НЕ ДОВЕРЯТЬ БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ PDF (Русский)
Людмила Витальевна Чижевская 140-151
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛОДОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ КРЫМА PDF (Русский)
М. В. Шевченко 152-157

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Т. І. Балановська, С. В. Герчанівська 158-162
ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ PDF (Русский)
Вадим Данилович Белик 163-172
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІІЗАЦІЇ ВНУТРІІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
Катерина Олександрівна Бужимська 173-178
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ PDF
Руслан Вадимович Глібов 179-181
РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА НЕСОВПАДЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ PDF (Русский)
А. К. Джалал 182-188
ВНУТРІШНЯ ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
А. Д. Діброва 189-195
ВЛИЯНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И ЗАНЯТОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ PDF (Русский)
С. В. Додонов 196-200
ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА PDF
В. М. Дятел 201-205
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КРЫМА PDF (Русский)
О. В. Епишкина 206-209
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ КРЫМА PDF (Русский)
Марина Ивановна Еримизина 210-215
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
О. С. Коровченко 216-219
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Кудирко 220-226
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МІЖГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ PDF
Т. М. Паневник 227-230
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Борисівна Проценко 231-237
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРОМАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ КАЖДОЙ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА PDF (Русский)
Ольга Сергеевна Резникова 238-241
ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. А. Сьомченков 242-253
КОРИСТУВАЧІ ПЛАНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПОТРЕБ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк 254-264
ЗАСАДИ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Ганна Юріївна Ткачук 265-270
ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
К. А. Фісун 271-272
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ РИЗИКУ СТРУКТУРИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко 273-279
МОДЕЛІ БЕЗЗБИТКОВИХ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський 280-287