№ 2(36) (2006)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

КОНТРОЛЬ: НЕДОЛІКИ ТА НАСЛІДКИ PDF
Франц Францович Бутинець
УЧЕТ И ВНЕДРЕНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ PDF (Русский)
Е. И. Волошина
РОЗВИТОК СТАНДАРТИЗАЦІЇ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
Н. І. Дорош
АНАЛИЗ ТРУДОЕМКОСТИ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА КАК ФАКТОР ОПТИМИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ PDF (Русский)
Екатерина Николаевна Казак
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ У ПОРЕФОРМЕНИЙ ПЕРІОД PDF
Н. М. Коробова
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Наталія Михайлівна Королюк
ДОХОДИ ТА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ЯК ОБ’ЄКТИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ PDF
Олена Адамівна Лаговська
ЕНЕРГО-ЕНТРОПІЙНИЙ ПІДХІД В ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АР КРЫМ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА PDF (Русский)
П. Н. Майданевич
ВИТРАТИ ТА СОБІВАРТІСТЬ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ П(С)БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ” PDF
Борис Вікторович Мельничук
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ ФОНД: НЕОБХІДНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ PDF
Ярослав Вікторович Ошмарін
РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА PDF (Русский)
И. М. Пожарицкая
МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ ПРИ НЕВІДПОВІДНОСТІ РОЗМІРУ ЧИСТИХ АКТИВІВ В ТОВАРИСТВАХ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ PDF
Ірина Романівна Поліщук
ОСОБЛИВОСТІ КАЛЬКУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В ДЕРЖАВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Світлана Василівна Сисюк
ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ БАЛАНСУ PDF
Дмитро Сергійович Сушко
УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С АКЦИЯМИ СОБСТВЕННОЙ ЭМИССИИ PDF (Русский)
Людмила Павловна Толстова
ПРИДБАННЯ, ЗЛИТТЯ, ПОГЛИНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ: УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
СЕМЬ ПРИЧИН, ЧТОБЫ НЕ ДОВЕРЯТЬ БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ PDF (Русский)
Людмила Витальевна Чижевская
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ПЛОДОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ КРЫМА PDF (Русский)
М. В. Шевченко

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЗАРОБІТНА ПЛАТА ЯК ОСНОВНИЙ ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Т. І. Балановська, С. В. Герчанівська
ПРИЧИНЫ ПОТЕРЬ ПРИРОДНОГО ГАЗА НА ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ПУТИ ИХ МИНИМИЗАЦИИ PDF (Русский)
Вадим Данилович Белик
КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІІЗАЦІЇ ВНУТРІІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН НА ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ РИНКОВИХ ВІДНОСИН PDF
Катерина Олександрівна Бужимська
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ПРОДОВОЛЬЧОГО РИНКУ PDF
Руслан Вадимович Глібов
РЕШЕНИЕ ПАРАДОКСА НЕСОВПАДЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ И ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ PDF (Русский)
А. К. Джалал
ВНУТРІШНЯ ПІДТРИМКА ВИРОБНИЦТВА ЯЧМЕНЮ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
А. Д. Діброва
ВЛИЯНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ НА УРОВЕНЬ ДОХОДОВ И ЗАНЯТОСТЬ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ PDF (Русский)
С. В. Додонов
ВПЛИВ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗПОДІЛУ РЕСУРСІВ НА ЕКОНОМІЧНУ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА PDF
В. М. Дятел
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ЭКСПОРТНОЙ ОРИЕНТАЦИИ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ КРЫМА PDF (Русский)
О. В. Епишкина
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АГРАРНОЙ ПРОДУКЦИИ КРЫМА PDF (Русский)
Марина Ивановна Еримизина
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВІДТВОРЮВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ PDF
О. С. Коровченко
ІННОВАЦІЇ ЯК ОСНОВА ЕКОНОМІЧНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Кудирко
ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МІЖГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В МОЛОКОПРОДУКТОВОМУ ПІДКОМПЛЕКСІ PDF
Т. М. Паневник
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Борисівна Проценко
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АГРОМАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ДЛЯ КАЖДОЙ СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА PDF (Русский)
Ольга Сергеевна Резникова
ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
О. А. Сьомченков
КОРИСТУВАЧІ ПЛАНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ПОТРЕБ PDF
Галина Миколаївна Тарасюк
ЗАСАДИ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ У КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ PDF
Ганна Юріївна Ткачук
ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЦІЛЬОВИХ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
К. А. Фісун
УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ОЦІНКИ РИЗИКУ СТРУКТУРИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко
МОДЕЛІ БЕЗЗБИТКОВИХ ОБСЯГІВ ВИРОБНИЦТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський