№ 2(48) (2009)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ1 PDF
Олена Леонідівна Біляченко
ДОХОД ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ЩОДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ PDF
Світлана Юріївна Бірюченко
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ PDF
Наталія Степанівна Брохун
ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЮ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
МІНЛИВІСТЬ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇН PDF
Димитрій Олександрович Грицишен
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей, Людмила Степанівна Скакун
ЗАЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Запорожан
ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ФОРМИ ОБЛІКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ PDF
Н. А. Канцедал
СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Василь Іванович Кузь
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ І МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ПРЕТЕНЗІЯ ЯК СПОСІБ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ PDF
Денис Леонідович Кузьмін
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОНСЕРВАТИЗМУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Ерна Георгіївна Георгіївна Мельник
МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХІД: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВИДІВ ТА НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ: КОМПОНЕНТИ МЕТОДИКИ PDF
В. М. Пархоменко
МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
О. І. Пилипенко
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ PDF
Оксана Григорівна Пономаренко
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІГАЦІЯМИ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук
РОЗВИТОК КАЛЬКУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF
М. І. Скрипник
КЛАСИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Світлана Василівна Василівна Стендер
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко
ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Філозоп
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ І НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ PDF
Надія Михайлівна Хорунжак
СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Марія Михайлівна Шигун
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА В МЕЖАХ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська
СТУПІНЬ ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ PDF
Ж. М. Ющак

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Володимир Володимирович Бала
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ PDF
Михайло Петрович Войнаренко, Антоніна Андріївна Береза
КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Константин Анатольевич Лебедев
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИРОВИННИХ ЗОН В КРУПНОТОВАРНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ PDF
Вікторія Миколаївна Науменко
ЗАХОДИ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ, КІЛЬКІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Лариса Миколаївна Одінцова, Тетяна Вікторівна Дворецькова, Анна Олегівна Красій
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА АКТИВІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Аліна Василівна Троян
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В УСЛОВИЯХ АГРАРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА PDF (Русский)
Виктор Андреевич Шапкин
ТЕХНОЛОГІЯ “НАВЧАННЯ ДІЄЮ” У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ОПЕРАТОРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Костянтин Сергійович Шапошников

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН PDF
Наталія Богданівна Андрухів
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ PDF (Русский)
Елена Ивановна Волошина
СТАТИСТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІЗ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Юлія Олександрівна Голуб
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР РУХУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МАЙБУТНЬОМУ PDF
Ірина Геннадієвна Доннік, Надія Володимирівна Черевик
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПОЗИЧЕНИХ КОШТІВ: УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ВИЯВЛЕННЯ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук, Наталія Миколаївна Бурківська
ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
Юлия Петровна Майданевич, Эльнара Аккиевна Хаирова
РУХОМІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОТОКОВОЇ МОДЕЛІ ЇХ АНАЛІЗУ PDF
Валерій Андрійович Малахов
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко
ФОНДОВІ ІНДЕКСИ ЯК ОСНОВА РОЗКРИТТЯ ВЗАЄМОДІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Вікторівна Синюгіна
ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ УКРАЇНИ, ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Надія Володимирівна Черевик, Людмила Миколаївна Гуріна