№ 2(48) (2009)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКОВИХ ХАРАКТЕРИСТИК ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ PDF
Володимир Володимирович Бала 150-152
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВІЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН В УКРАЇНІ PDF
Михайло Петрович Войнаренко, Антоніна Андріївна Береза 153-155
КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ В ЗЕРНОПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ УКРАИНЫ PDF (Русский)
Константин Анатольевич Лебедев 155-157
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИРОВИННИХ ЗОН В КРУПНОТОВАРНИХ АГРОФОРМУВАННЯХ PDF
Вікторія Миколаївна Науменко 158-160
ЗАХОДИ ЩОДО ВИЯВЛЕННЯ, КІЛЬКІСНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ РЕЗЕРВІВ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ВИРОБНИЧИМИ ЗАПАСАМИ ТА ЕФЕКТИВНОГО ЇХ ВИКОРИСТАННЯ PDF
Лариса Миколаївна Одінцова, Тетяна Вікторівна Дворецькова, Анна Олегівна Красій 160-162
ВПЛИВ ФАКТОРІВ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА АКТИВІЗАЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Аліна Василівна Троян 162-163
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР В УСЛОВИЯХ АГРАРНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА PDF (Русский)
Виктор Андреевич Шапкин 163-166
ТЕХНОЛОГІЯ “НАВЧАННЯ ДІЄЮ” У КОРПОРАТИВНОМУ УПРАВЛІННІ ОПЕРАТОРАМИ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ PDF
Костянтин Сергійович Шапошников 166-168

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЯК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ1 PDF
Олена Леонідівна Біляченко 6-11
ДОХОД ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ЩОДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ PDF
Світлана Юріївна Бірюченко 11-14
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ PDF
Наталія Степанівна Брохун 15-20
ПРИНЦИПИ КОНТРОЛЮ В НОВІЙ ЕКОНОМІЦІ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 21-27
МІНЛИВІСТЬ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ПІД ВПЛИВОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА МУСУЛЬМАНСЬКИХ КРАЇН PDF
Димитрій Олександрович Грицишен 27-31
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ: УЗАГАЛЬНЕННЯ МАТЕРІАЛІВ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 32-35
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Ірина Вікторівна Жиглей, Людмила Степанівна Скакун 36-46
ЗАЛУЧЕНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. М. Запорожан 47-49
ВАРІАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ВИБОРУ ФОРМИ ОБЛІКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ PDF
Н. А. Канцедал 50-51
СИСТЕМА РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОБЛЕМИ ІДЕНТИФІКАЦІЇ PDF
Василь Іванович Кузь 51-56
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ І МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 56-63
ПРЕТЕНЗІЯ ЯК СПОСІБ ДОСУДОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СПОРУ PDF
Денис Леонідович Кузьмін 64-67
СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОНСЕРВАТИЗМУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 68-77
МЕТОДИКА ОБЛІКУ ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ В УКРАЇНІ ТА РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Ерна Георгіївна Георгіївна Мельник 77-85
МАРЖИНАЛЬНИЙ ДОХІД: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 85-88
ФОРМУВАННЯ МОДЕЛІ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ВИДІВ ТА НАПРЯМІВ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 89-96
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ: КОМПОНЕНТИ МЕТОДИКИ PDF
В. М. Пархоменко 96-104
МОДЕЛЮВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
О. І. Пилипенко 104-110
ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ PDF
Оксана Григорівна Пономаренко 110-112
АНАЛІЗ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ОБЛІГАЦІЯМИ В НАУКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 112-114
РОЗВИТОК КАЛЬКУЛЮВАННЯ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ PDF
М. І. Скрипник 115-121
КЛАСИФІКАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
Світлана Василівна Василівна Стендер 122-124
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ПІДХІД, ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко 124-126
ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ PDF
О. В. Філозоп 127-130
ПРОБЛЕМИ УЗГОДЖЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ І НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ PDF
Надія Михайлівна Хорунжак 131-133
СТАНДАРТИЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Марія Михайлівна Шигун 133-137
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАКЕТУ ПРАЦІВНИКАМ ПІДПРИЄМСТВА В МЕЖАХ ВИКОНАННЯ ПОЛОЖЕНЬ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ PDF
Катерина Володимирівна Шиманська 138-144
СТУПІНЬ ВИСВІТЛЕННЯ ПИТАННЯ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ В ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ ВЧЕНИХ PDF
Ж. М. Ющак 144-149

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ ЯК ОСОБЛИВИЙ ОБ’ЄКТ ОБЛІКУ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЗОН PDF
Наталія Богданівна Андрухів 169-171
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ PDF (Русский)
Елена Ивановна Волошина 171-174
СТАТИСТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ІЗ НАДАННЯ КРЕДИТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Юлія Олександрівна Голуб 174-177
ПЕНСІЙНА РЕФОРМА ЯК ГОЛОВНИЙ ФАКТОР РУХУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В МАЙБУТНЬОМУ PDF
Ірина Геннадієвна Доннік, Надія Володимирівна Черевик 177-179
СУТНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ПОЗИЧЕНИХ КОШТІВ: УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ PDF
Олена Олександрівна Зеленіна 179-185
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПОРУШЕНЬ В СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ ТА ЗАХОДИ ЩОДО ЇХ ВИЯВЛЕННЯ PDF
Яна Вікторівна Лебедзевич 185-190
ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ: НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Ірина Вікторівна Литвинчук, Наталія Миколаївна Бурківська 190-194
ОСОБЕННОСТИ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В УКРАИНЕ PDF (Русский)
Юлия Петровна Майданевич, Эльнара Аккиевна Хаирова 194-198
РУХОМІСТЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ТА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПОТОКОВОЇ МОДЕЛІ ЇХ АНАЛІЗУ PDF
Валерій Андрійович Малахов 198-201
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ НА СВІТОВИХ РИНКАХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ PDF
Сергій Захарович Мошенський 201-206
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко 206-208
ФОНДОВІ ІНДЕКСИ ЯК ОСНОВА РОЗКРИТТЯ ВЗАЄМОДІЇ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ВИРОБНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Наталія Вікторівна Синюгіна 208-212
ДЕПОЗИТНА ПОЛІТИКА БАНКІВ УКРАЇНИ, ОБЛІК ДЕПОЗИТНИХ ОПЕРАЦІЙ PDF
Надія Володимирівна Черевик, Людмила Миколаївна Гуріна 212-214