№ 1(43) (2008)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

РЕВІЗІЯ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ АБО ПАРАДИГМА ТХОМ PDF
Франц Францович Бутинець 6-17
АУДИТОРСЬКІ ПРОЦЕДУРИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗРОБКИ PDF
Валерій Петрович Бондар 18-27
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА: УПРАВЛІНСЬКИЙ ПІДХІД PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 28-32
УЗГОДЖЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ В КОНТРОЛІ PDF
Наталія Георгіївна Виговська 33-40
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АУДИТ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ PDF (Русский)
Евгения Федоровна Горбатова 41-45
ЯКИЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПОТРІБЕН ДЕРЖАВІ З СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЮ РИНКОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ? PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 46-51
НАПРЯМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ЗВІТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко 52-61
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ PDF
Л. А. Коваленко, Р. М. Циган 62-67
КЛАСИФІКАЦІЯ ІНВЕНТАРИЗАЦІЙ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 68-81
ЗАВДАННЯ ТА ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗАПАСІВ PDF
Ірина Василівна Любезна 82-85
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЛАТЫ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЬНО- РЕВИЗИОННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ PDF (Русский)
П. Н. Майданевич, В. Д. Белик 86-93
РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КОНТРОЛЮ В ЗДІЙСНЕННІ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Оксана Вікторівна Олійник, Тетяна Василівна Барановська 94-103
НОВІ УМОВИ І НОВІ ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Віталій Вікторович Травін 104-108
ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ЯК МЕТОД РЕГУЛЮВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Людмила Віталіївна Чижевська, Людмила Степанівна Скакун 109-114
ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: БІБЛІОМЕТРИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Марія Михайлівна Шигун 115-127

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ PDF (Русский)
Александра Витальевна Артамонова 128-132
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОХОДІВ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ТА АНАЛІЗ ЙОГО ЕФЕКТИВНОСТІ PDF
Світлана Юріївна Бірюченко 133-140
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ PDF
В’ячеслав Анатолійович Вакалюк 141-145
СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНІ PDF
Леся Анатоліївна Ватуля, Юлія Вікторівна Тимошенко, Катерина Анатоліївна Худик 146-151
КОНКУРЕНЦІЯ НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ PDF
Руслан Вадимович Глібов 152-156
АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ПЕСТИЦИДІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ УКРАЇНИ PDF
В. К. Данилко, Л. В. Тарасович 157-161
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Олена Григорівна Денисюк 162-171
СЕРТИФІКАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ВІДТВОРЮВАЛЬНІ ПРОЦЕСИ ТА ПОКРАЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Надія Анатоліївна Єфіменко 172-176
РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ВЕБ-САЙТІВ ЯК УМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Ігор Михайлович Комарницький, Мирослава Іванівна Бублик, Михайло Дмитрович Мужилівський 177-189
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТРАНСПОРТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ У МІСТІ PDF
Віталій Олександрович Кучменко 190-200
ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА І СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Олексій Миколайович Любченко 201-204
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ В КОМПЛЕКСІ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМ КАПІТАЛОМ УКРАЇНИ PDF
Дмитро Петрович Мельничук 205-209
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПАИ: ИСТОРИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ PDF (Русский)
И. А. Окунская 210-214
ПЕРЕВАГИ КОРПОРАТИВНИХ СТРУКТУР PDF
Олексій Іванович Пилипенко 215-220
СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ГРИБІВНИЦТВА В УКРАЇНІ PDF
О. В. Приліпка 221-226

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ СТРАХОВИКА PDF
Марія Михайлівна Александрова, Андрій Юрійович Полчанов 227-233
СТРАХУВАННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНА ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Роберт Йосипович Бачо 234-239
СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ СТАТИСТИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У ЛІСОВІЙ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ PDF
Оксана Юріївна Борецька 240-245
РОЛЬ СТАТИСТИКИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ PDF (Русский)
Мария Владимировна Горячих 246-250
СИСТЕМА ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРИРОДНО- ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ: СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ PDF
Сергій Валерійович Данилко 251-256
СУТНІСТЬ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ТА ЇХ ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ PDF
В. С. Здреник, А. І. Слобчинська 257-262
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ PDF
Тетяна Василівна Кобилинська 263-267
Пропозиція стратегічних порівнянь підприємств PDF (Polski)
Robert Kowalak 268-272
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО І ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА МИСЛИВСТВА ЗА ПОКАЗНИКАМИ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ PDF
Юлія Юзефівна Мороз 273-279
МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ТАБЛИЧНОМ ПРОЦЕССОРЕ MICROSOFT EXCEL PDF (Русский)
О. С. Резникова 280-283
СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕХАНІЗМІВ УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ РЕГІОНУ PDF
Юзеф Сигізмундович Цал-Цалко 284-292