№ 2(44) (2008)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА

ТЕОРІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК, СУЧАСНИЙ СТАН PDF
Катерина Олександрівна Бужимська 216-226
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Олександр Григорович Величко, Григорета Олександрівна Король, Тетяна Валеріївна Акімова 227-232
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ PDF
Руслан Вадимович Глібов 233-238
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Олена Іванівна Драган 239-246
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ PDF
Оксана Миколаївна Збиранник, Зоя Іванівна Черненко, Олена Володимирівна Гопта 247-251
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ PDF
Сергій Леонідович Карпець 252-258
ЗАСОБИ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРУГООБІГУ PDF
Наталія Василівна Кравчук 259-270
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В АНТИ-КРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ PDF (Русский)
Владислав Иванович Левандовский 271-274
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ У ПАРАДИГМІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Юлія Вячеславівна Богоявленська 275-280
ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ З БІОГАЗУ – ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Наталія Олександрівна Передерій 281-284
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ PDF
Олена Миколаївна Тарабукіна 285-295
РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ АГРОХІМІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Валеріївна Тарасович 396-300
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ірина Григорівна Ткачук 301-304
ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Ольга Валеріївна Шваб, Людмила Іллівна Шваб, Зінаїда Борисівна Янченко 305-311

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Леонідівна Біляченко 7-12
ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АУДИТОРА УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Валерій Петрович Бондар 13-21
СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ: ОБ’ЄКТ, СУБ’ЄКТ ТА ЗАВДАННЯ PDF
Наталія Степанівна Брохун 22-30
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: СУТЬ І ЗМІСТ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 31-42
РИНОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Ю. Г. Гаргола 43-48
ОЦІНКА АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСОВОМУ КОНТРОЛІ PDF
Ірина Миколаївна Гноєва, Яна Валеріївна Кугубаєва 49-53
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
В. С. Здреник 54-60
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF (Русский)
Ольга Владимировна Кантаева 61-67
АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ФОРМИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Миколаївна Ковбич 68-77
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ’ЄКТ НАКОПИЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 78-86
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНОГО МЕТОДУ Т.С. КУНА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Сергій Федорович Легенчук 87-100
МЕТОДИКА И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF (Русский)
П. Н. Майданевич 101-105
МАРЖА ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 106-110
ПОДІБНІСТЬ І РОЗБІЖНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
М. З. Николюк 111-115
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 116-128
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Олексій Іванович Пилипенко 129-132
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 133-145
АКТИВИ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ PDF
Вікторія Сергіївна Семйон 146-155
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ВИХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ОБЛІКУ PDF
Інна Василівна Семчук 156-166
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Людмила Степанівна Скакун 167-181
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ – БАЗОВА СКЛАДОВА ОБЛІКУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Геннадій Сергійович Суков 182-187
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська 188-197
СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Філозоп 198-206
ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Марія Михайлівна Шигун 207-215

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ОКРЕМІ СТАТИСТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Володимир Олександрович Васюренко 312-317
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Анна Олександрівна Гончарюк, Аліна Олександрівна Наріжня, Надія Володимирівна Черевик 318-323
ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ PDF
Роман Омелянович Кулинич 324-327
ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА НБУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ PDF
Світлана Адамівна Кучеренко 328-338
ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Сергій Захарович Мошенський 339-348
ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ольга Петрівна Пащенко 349-356
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 357-364
СТАТИСТИКА ІНФРАСТРУКТУРИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Наталія Георгіївна Фатюха 365-369
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКУ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПОДАТКУ ЗГІДНО ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕТОДИКИ PDF
Людмила Петрівна Шевчук 370-375