№ 2(44) (2008)

Вісник ЖДТУ.Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Олена Леонідівна Біляченко
ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ АУДИТОРА УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ PDF
Валерій Петрович Бондар
СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ: ОБ’ЄКТ, СУБ’ЄКТ ТА ЗАВДАННЯ PDF
Наталія Степанівна Брохун
ВНУТРІШНІЙ КОНТРОЛЬ: СУТЬ І ЗМІСТ PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
РИНОК АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Ю. Г. Гаргола
ОЦІНКА АУДИТУ ЕФЕКТИВНОСТІ У ДЕРЖАВНОМУ ФІНАНСОВОМУ КОНТРОЛІ PDF
Ірина Миколаївна Гноєва, Яна Валеріївна Кугубаєва
КЛАСИФІКАЦІЯ ПОХІДНИХ ФІНАНСОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ДЛЯ ПОТРЕБ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
В. С. Здреник
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ PDF (Русский)
Ольга Владимировна Кантаева
АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ФОРМИ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Миколаївна Ковбич
ПІДПРИЄМСТВО ЯК ОБ’ЄКТ НАКОПИЧЕННЯ, РОЗМІЩЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ МАЙНА PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМАЛЬНОГО МЕТОДУ Т.С. КУНА: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД PDF
Сергій Федорович Легенчук
МЕТОДИКА И ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИХ АКТИВОВ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ PDF (Русский)
П. Н. Майданевич
МАРЖА ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
ПОДІБНІСТЬ І РОЗБІЖНОСТІ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
М. З. Николюк
СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ PDF
Олексій Іванович Пилипенко
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ PDF
Інна Тадеушівна Райковська
АКТИВИ ЯК ОБЛІКОВА КАТЕГОРІЯ: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ PDF
Вікторія Сергіївна Семйон
БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ ЯК ВИХІДНИЙ ЕЛЕМЕНТ СИСТЕМИ ОБЛІКУ PDF
Інна Василівна Семчук
ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ PDF
Людмила Степанівна Скакун
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ – БАЗОВА СКЛАДОВА ОБЛІКУ ТА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА PDF
Геннадій Сергійович Суков
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ОПЕРАЦІЙ З КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Ірина Леонідівна Томашевська
СУТЬ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
О. В. Філозоп
ОБЛІКОВО-КОНТРОЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Марія Михайлівна Шигун

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ТЕОРІЯ МОДЕРНІЗАЦІЇ: ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК, СУЧАСНИЙ СТАН PDF
Катерина Олександрівна Бужимська
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗРАХУНКУ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ PDF
Олександр Григорович Величко, Григорета Олександрівна Король, Тетяна Валеріївна Акімова
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА НА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ PDF
Руслан Вадимович Глібов
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ PDF
Олена Іванівна Драган
ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ PDF
Оксана Миколаївна Збиранник, Зоя Іванівна Черненко, Олена Володимирівна Гопта
СВІТОВИЙ ДОСВІД УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ PDF
Сергій Леонідович Карпець
ЗАСОБИ ПРАЦІ: ПРОБЛЕМИ ДЕФІНІЦІЙ ТА ОСОБЛИВОСТІ КРУГООБІГУ PDF
Наталія Василівна Кравчук
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ В АНТИ-КРИЗИСНОМ УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ PDF (Русский)
Владислав Иванович Левандовский
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО ДОБРОБУТУ У ПАРАДИГМІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРАЦЕЗДАТНОГО НАСЕЛЕННЯ PDF
Дмитро Петрович Мельничук, Юлія Вячеславівна Богоявленська
ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ З БІОГАЗУ – ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЇ PDF
Наталія Олександрівна Передерій
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНІВ PDF
Олена Миколаївна Тарабукіна
РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ АГРОХІМІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Людмила Валеріївна Тарасович
ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ PDF
Ірина Григорівна Ткачук
ВПЛИВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ PDF
Ольга Валеріївна Шваб, Людмила Іллівна Шваб, Зінаїда Борисівна Янченко

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ОКРЕМІ СТАТИСТИЧНІ УЗАГАЛЬНЕННЯ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Володимир Олександрович Васюренко
ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В КОНТЕКСТІ ДІЮЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ТА ПРОБЛЕМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ PDF
Анна Олександрівна Гончарюк, Аліна Олександрівна Наріжня, Надія Володимирівна Черевик
ВИКОРИСТАННЯ ІНДЕКСНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ PDF
Роман Омелянович Кулинич
ВАЛЮТНО-КУРСОВА ПОЛІТИКА НБУ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ PDF
Світлана Адамівна Кучеренко
ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЇЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ PDF
Сергій Захарович Мошенський
ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ: ПЕРЕДУМОВИ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ PDF
Ольга Петрівна Пащенко
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА БАНКІВСЬКУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
СТАТИСТИКА ІНФРАСТРУКТУРИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
Наталія Георгіївна Фатюха
МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКУ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ПОДАТКУ ЗГІДНО ЗАПРОПОНОВАНОЇ МЕТОДИКИ PDF
Людмила Петрівна Шевчук