№ 3(49) (2009)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

ЕКОНОМІКА

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ТЕХНОЛОГІЧНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська 214-217
КЛАСИФІКАЦІЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Олена Григорівна Денисюк 217-221
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ PDF
Ярослав Петрович Квач, О. І. Добровольський 221-223
ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ УПРАВЛІННІ АСОРТИМЕНТОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Т. В. Полінчик-Ярова 224-226

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

АТЕСТАЦІЯ НАУКОВЦІВ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ АБО РЕФОРМУВАТИ ТРЕБА, АЛЕ ОБДУМАНО PDF
Франц Францович Бутинець 6-11
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ PDF
Віта Олександрівна Андрієнко, Петро Семенович Тютюнник 12-14
ВАЛОВИЙ ДОХІД: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко 15-18
ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець 19-27
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ PDF
Юрій Францович Бутинець 27-29
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Людмила Степанівна Скакун 29-39
АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ: ПРИРОДА І ПОНЯТТЯ PDF
Юрій Георгійович Гаргола 40-42
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДОГОВОРАМИ (КОНТРАКТАМИ) PDF
Микола Петрович Городиський 42-46
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА PDF
Олена Миколаївна Глущук 47-51
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НАУКОЄМНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ НАПРЯМІВ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк 52-54
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Дмитро Леонідович Лозинський 55-60
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДВИЩЕННЯМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ, В СВІТЛІ П(С)БО 26 “ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ” PDF
Ірина Вікторівна Жиглей 60-67
АНАЛІЗ СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валентина Олександрівна Іваненко 67-74
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк 74-79
БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ PDF
Микола Данилович Корінько 79-87
МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін 87-88
ПРОЦЕС ПРИДБАННЯ ЯК СКЛАДОВА КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Денис Леонідович Кузьмін 89-92
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОТОЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ PDF
Дмитро Олександрович Лазаренко 92-95
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСЕРВАТИЗМУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук 96-104
КАПІТАЛ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЧЕНИХ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Ольга Андріївна Разумна 104-107
ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ ТА РЕЗЕРВ МАЙБУТНІХ ВИПЛАТ ТА ПЛАТЕЖІВ: СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Ерна Георгіївна Мельник 107-111
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ PDF
Ярослав Васильович Мех, Наталія Іванівна Федоронько 111-113
ОБЛІК ЗАТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Олена Анатоліївна Мошковська 114-117
ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко 117-120
СИНТЕЗ ПРАВОВОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ СКЛАДОВИХ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник 121-126
ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: АНАЛІЗ РОЗКРИТТЯ В ЛІТЕРАТУРІ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк 127-129
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Володимир Анатолійович Панченко 130-132
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко 133-139
ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З КУРСУ “СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА” PDF
Наталія Іванівна Петренко 139-144
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ” НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
О. І. Пилипенко 144-148
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ PDF
Наталія Попадюха 149-152
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ PDF
І. Ю. Предко 152-154
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Тадеушівна Райковська 154-158
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук 159-161
ПОНЯТТЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАД PDF
Вікторія Сергіївна Семйон 162-167
КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР PDF
Інна Василівна Семчук 167-172
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Світлана Василівна Сисюк 172-176
АВС-КАЛЬКУЛЮВАННЯ PDF
М. І. Скрипник 176-179
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова 180-185
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко 185-189
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
Галина Борисівна Тітаренко 190-195
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК З МЕТОЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО PDF
Андрій Валерійович Шайкан 196-199
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: СЕМАНТИКА ПОНЯТЬ І ЗМІСТУ PDF
Марія Михайлівна Шигун 199-203
АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський, Олег Анатолійович Рудківський 203-208
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ПРИ ВХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНОК: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 208-210
ПАСИВИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВАРТІСТЬ БАНКУ PDF
Андрій Валерійович Яцюта 211-213

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА PDF
Омран Ахмад Мохаммад Аль-Иббини 227-228
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Роберт Йосипович Бачо 229-232
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ЯК МЕТОД ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Олександр Анатолійович Козиренко 232-234
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДИК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ PDF
Василь Степанович Здреник 234-238
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСТІ PDF
Інна Олександрівна Клімова 238-240
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ТУРИЗМУ PDF
Ольга Олександрівна Колесник 241-244
МОНИТОРИНГ КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ PDF
Петр Николаевич Майданевич, А. В. Кривошлык 244-246
МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Ю. Ю. Мороз 246-249