№ 3(49) (2009)

Вісник ЖДТУ. Серія: Економічні науки

Зміст

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ

АТЕСТАЦІЯ НАУКОВЦІВ ПОТРЕБУЄ ВДОСКОНАЛЕННЯ АБО РЕФОРМУВАТИ ТРЕБА, АЛЕ ОБДУМАНО PDF
Франц Францович Бутинець
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ ТА ЗА КОРДОНОМ PDF
Віта Олександрівна Андрієнко, Петро Семенович Тютюнник
ВАЛОВИЙ ДОХІД: ПРОБЛЕМИ ТРАКТУВАННЯ PDF
Юлія Володимирівна Борисейко
ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ: ІНСТИТУЦІЙНИЙ ПІДХІД PDF
Тетяна Анатоліївна Бутинець
ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ PDF
Юрій Францович Бутинець
СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ВЕДЕННІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ДОГОВІРНИХ УМОВАХ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Людмила Степанівна Скакун
АУДИТОРСЬКІ ПОСЛУГИ: ПРИРОДА І ПОНЯТТЯ PDF
Юрій Георгійович Гаргола
СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З ПРОБЛЕМ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ДОГОВОРАМИ (КОНТРАКТАМИ) PDF
Микола Петрович Городиський
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА-БАНКРУТА PDF
Олена Миколаївна Глущук
ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ НАУКОЄМНИХ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ НАПРЯМІВ PDF
Тетяна Вікторівна Давидюк
АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ PDF
Віктор Валерійович Євдокимов, Дмитро Леонідович Лозинський
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХОДІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДВИЩЕННЯМ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ, В СВІТЛІ П(С)БО 26 “ВИПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ” PDF
Ірина Вікторівна Жиглей
АНАЛІЗ СТАНУ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Валентина Олександрівна Іваненко
АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ PDF
Ольга Анатоліївна Карпюк
БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ КОРПОРАТИВНИХ ОБ’ЄДНАНЬ PDF
Микола Данилович Корінько
МАТЕРІАЛЬНА ШКОДА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ PDF
Дмитро Леонідович Кузьмін
ПРОЦЕС ПРИДБАННЯ ЯК СКЛАДОВА КРУГООБОРОТУ КАПІТАЛУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ PDF
Денис Леонідович Кузьмін
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПЕРВИННОЇ ОБЛІКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОТОЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО АНАЛІЗУ PDF
Дмитро Олександрович Лазаренко
УПРАВЛІНСЬКІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНСЕРВАТИЗМУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Сергій Федорович Легенчук
КАПІТАЛ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ВЧЕНИХ ЖИТОМИРСЬКОЇ НАУКОВОЇ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ШКОЛИ PDF
Наталія Михайлівна Малюга, Ольга Андріївна Разумна
ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ ТА РЕЗЕРВ МАЙБУТНІХ ВИПЛАТ ТА ПЛАТЕЖІВ: СКЛАД ТА ХАРАКТЕРИСТИКА PDF
Ерна Георгіївна Мельник
ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ PDF
Ярослав Васильович Мех, Наталія Іванівна Федоронько
ОБЛІК ЗАТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ЗГІДНО ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ PDF
Олена Анатоліївна Мошковська
ПІДХОДИ ДО МЕТОДИКИ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛІЗУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ PDF
Тетяна Петрівна Назаренко
СИНТЕЗ ПРАВОВОЇ, ЕКОНОМІЧНОЇ ТА МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ СКЛАДОВИХ У РЕГУЛЮВАННІ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ PDF
Оксана Вікторівна Олійник
ВПЛИВ ІНФЛЯЦІЇ НА БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: АНАЛІЗ РОЗКРИТТЯ В ЛІТЕРАТУРІ PDF
Наталія Анатоліївна Остап’юк
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ТОРГОВЕЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЯХ І НА ПІДПРИЄМСТВАХ СИСТЕМИ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ PDF
Володимир Анатолійович Панченко
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Валерій Миколайович Пархоменко
ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРНОЇ ПОБУДОВИ НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ З КУРСУ “СУДОВО-БУХГАЛТЕРСЬКА ЕКСПЕРТИЗА” PDF
Наталія Іванівна Петренко
ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ “ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ” НА РІЗНИХ РІВНЯХ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ PDF
О. І. Пилипенко
ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКІВ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ PDF
Наталія Попадюха
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В УМОВАХ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ PDF
І. Ю. Предко
ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИК АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Інна Тадеушівна Райковська
ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОБЛІГАЦІЙ PDF
Світлана Володимирівна Рудейчук
ПОНЯТТЯ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СКЛАД PDF
Вікторія Сергіївна Семйон
КОНСОЛІДАЦІЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ ПРОЦЕДУР PDF
Інна Василівна Семчук
МЕТОДИКА ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ PDF
Світлана Василівна Сисюк
АВС-КАЛЬКУЛЮВАННЯ PDF
М. І. Скрипник
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОЦІНКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ PDF
Ірина Валеріївна Супрунова
ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ ВІДОБРАЖЕННЯ ВИТРАТ НА ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Ірина Юріївна Тимрієнко
УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК В ОРГАНІЗАЦІЇ АГРАРНИХ КОРПОРАЦІЙ PDF
Галина Борисівна Тітаренко
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК З МЕТОЮ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО PDF
Андрій Валерійович Шайкан
ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: СЕМАНТИКА ПОНЯТЬ І ЗМІСТУ PDF
Марія Михайлівна Шигун
АНАЛІЗ РИЗИКУ ВТРАТИ ПРИБУТКУ І БЕЗПЕКИ В ОПЕРАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Анатолій Йосипович Щехорський, Олег Анатолійович Рудківський
ТРАНСАКЦІЙНІ ВИТРАТИ ПРИ ВХОДІ ПІДПРИЄМСТВА НА РИНОК: ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ PDF
Жанна Миколаївна Ющак
ПАСИВИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ВАРТІСТЬ БАНКУ PDF
Андрій Валерійович Яцюта

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

МОДЕРНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ: ТЕХНОЛОГІЧНО-СТРУКТУРНИЙ АСПЕКТ PDF
Катерина Олександрівна Бужимська
КЛАСИФІКАЦІЯ МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АПК PDF
Олена Григорівна Денисюк
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ PDF
Ярослав Петрович Квач, О. І. Добровольський
ВИКОРИСТАННЯ ПОРТФЕЛЬНОГО АНАЛІЗУ ПРИ УПРАВЛІННІ АСОРТИМЕНТОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ХЛІБОПЕКАРНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ PDF
Т. В. Полінчик-Ярова

ФІНАНСИ ТА СТАТИСТИКА

ПРОБЛЕМЫ НАЛОГОВОЙ РЕФОРМЫ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА PDF
Омран Ахмад Мохаммад Аль-Иббини
ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ PDF
Роберт Йосипович Бачо
ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА МЕХАНІЗМ САНАЦІЇ ЯК МЕТОД ОЗДОРОВЛЕННЯ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Валерій Кирилович Данилко, Олександр Анатолійович Козиренко
КРИТИЧНИЙ АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ МЕТОДИК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ З ПОХІДНИМИ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ PDF
Василь Степанович Здреник
СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСТІ PDF
Інна Олександрівна Клімова
СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ТУРИЗМУ PDF
Ольга Олександрівна Колесник
МОНИТОРИНГ КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АГРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ PDF
Петр Николаевич Майданевич, А. В. Кривошлык
МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ PDF
Ю. Ю. Мороз