ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ОБЛІКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ

Єлізавета Сергіївна Шубенко

Анотація


В умовах реорганізації господарських товариств власники приймають рішення щодо подальшої юридичної долі власного капіталу. За таких обставин основним завданням обліку операцій з власним капіталом є приведення їх відповідно до правового змісту з метою забезпечення облікового захисту майнових прав акціонерів (учасників) в операціях з акціями (частками). Сучасні підходи до трактування власного капіталу не дозволяють повною мірою розкрити обліково-правовий зміст операцій з власністю в умовах реорганізації. Мета дослідження полягає у формуванні уточненого визначення власного капіталу для практики організації облікового забезпечення управління власним капіталом в умовах реорганізації. Для досягнення поставленої мети упорядковано структуру власного капіталу для визначення
вартості чистих активів, корпоративних прав (номінальної, балансової вартості) та обґрунтовано їх функцію як інструментів в операціях з власністю. Проведене дослідження дозволило тлумачити сутність власного капіталу в умовах реорганізації господарських товариств як зобов’язання перед власниками господарських товариств-праводавців(я) щодо обміну їх корпоративних прав, забезпечених чистими активами, на корпоративні права у товаристві-правонаступника(ів). Таке розуміння власного капіталу надає можливість окреслити весь спектр розрахункових та облікових операцій з ним та забезпечити взаємозв’язок обліку власного капіталу з майновими інтересами акціонерів (учасників).


Ключові слова


реорганізація; власний капітал; чисті активи; корпоративні права; захист прав власників

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezkorovajna, L.V. (2015), “Osoblyvosti obliku vlasnogo kapitalu na pidpryjemstvah”, Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, Vol. 4, pp. 950–954.

Bjelousov, M.O. (2011), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' ruhu statutnogo kapitalu: Author’s abstract, Zhytomyr, 23 p.

Bobjak, A. (2011), Buhgalters'kyj oblik vlasnogo kapitalu pidpryjemstv riznyh organizacijno-pravovyh form: Author’s abstract, Kyiv, 22 p.

Bojko, O. and Pospolitak, V. (2004), “Korporatyvne upravlinnja v Ukrai'ni”, Priorytety, No. 6, pp. 8–18.

Varicheva, R.V. (2012), Buhgalters'kyj oblik i analiz formuvannja ta zmin vlasnogo kapitalu: organizacija j metodyka: Author’s abstract, Zhytomyr, 21 p.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny, available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15

Kamins'ka, T.V. (2010), “Konceptual'ni pidhody do vartisnogo vymiru kapitalu v buhgalters'komu obliku”, Buhgalters'kyj oblik i audyt: Naukovo-praktychnyj zhurnal, No. 11, pp. 6–12.

National Securities and Stock Market Commission (2004), Metodychni rekomendacii' shhodo vyznachennja vartosti chystyh aktyviv akcionernyh tovarystv, available at: http://nssmc.gov.ua/law/12867

The Ministry of Finance of Ukraine (2013), Pro zatverdzhennja Nacional'nogo polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku № 1 “Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

Nuzhna, O.A. (2012), “Vlasnyj kapital sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: traktuvannja, klasyfikacija, struktura”, Zbirnyk naukovyh prac' Luc'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu. Ekonomichni nauky. Serija oblik i finansy, No. 9 (33), Vol. 2, pp. 498–507.

Petrenko, N.I. (2012), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' operacij z ruhu pasyviv pidpryjemstva: problemy teorii', metodologii', praktyky, ZhDTU, Zhytomyr, 544 p.

Pylypenko, O.I. (2011), Korporatyvni prava v systemi buhgalters'kogo obliku: teorija, metodologija, organizacija: dissertation, Zhytomyr, 520 p.

The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Pro zatverdzhennja Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku 19 “Ob’jednannja pidpryjemstv”, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99

National Securities and Stock Market Commission (2013), Pro zatverdzhennja Polozhennja pro porjadok vyznachennja vartosti chystyh aktyviv instytutiv spil'nogo investuvannja, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1444-13

The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), Pro akcionerni tovarystva, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17

The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), Pro gospodars'ki tovarystva, available at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12

Prosvirina, І.І. (2003), “Chistye aktivy: snova khoteli kak luchshe?”, Finansovyy menedzhment, available at: www.finman.ru/articles/2003/4/739.html

Sokolov, Ya.V., Butynets, F.F., Goretskaya, L.L. and Pankov, D.A. (2005), Bukhgalterskiy uchet v zarubezhnykh stranakh, Prospekt, TK Velbi, Moscow, 664 p.

Hmelevs'ka, A.V. and Nezborec'ka, G.M. (2011), “Vlasnyj kapital za atrybutamy ob’jekta buhgalters'kogo obliku”, Stalyj rozvytok ekonomiky, pp. 192–194, available at: www.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum/sre/2011_2/192.pdf

The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Shvec', V.G. (2008), Teorija buhgalters'kogo obliku, 3rd ed., Znannja, Kyiv, 535 p.

Shepeljuk, V.A. (2015), Buhgalters'kyj oblik i vnutrishnij kontrol' korporatyvnyh prav: organizacija ta metodyka: Author’s abstract, Kyiv, 21 p.

Shherbakova, N.V. (2006), Pravove reguljuvannja zlyttja ta pryjednannja gospodars'kyh tovarystv: Author’s abstract, Donetsk, 20 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безкоровайна Л.В. Особливості обліку власного капіталу на підприємствах / Л.В. Безкоровайна // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 4. – С. 950–954.

2. Бєлоусов М.О. Бухгалтерський облік і контроль руху статутного капіталу : автореф. дис. канд. ек. наук : спец. 08.00.09 «бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної
діяльності)» / Бєлоусов Микита Олександрович. – Житомир, 2011. – 23 с.

3. Бобяк А. Бухгалтерський облік власного капіталу підприємств різних організаційно-правових форм : автореф. дис. … канд. ек. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / А.Бобяк. – К., 2011. – 22 с.

4. Бойко О. Корпоративне управління в Україні / О.Бойко, В.Посполітак // Пріоритети. – 2004. – № 6. – С. 8–18.

5. Варічева Р.В. Бухгалтерський облік і аналіз формування та змін власного капіталу: організація й методика : автореф. дис. … канд. ек. Наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Варічева Руслана Вікторівна. – Житомир, 2012. – 21 с.

6. Господарський кодекс України / від 16.01.2003 р. – № 436-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

7. Камінська Т.В. Концептуальні підходи до вартісного виміру капіталу в бухгалтерському обліку / Т.В. Камінська // Бухгалтерський облік і аудит ; Науково-практичний журнал. – 2010. – № 11. – С. 6–12.

8. Методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств: Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. – № 485 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nssmc.gov.ua/law/12867.

9. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» / Наказ Міністерства Фінансів України від 07.02.2013 р. – № 73
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.

10. Нужна О.А. Власний капітал сільськогосподарських підприємств: трактування, класифікація, структура / О.А. Нужна ; б. наук. пр. Луцького нац. тех. ун-ту // наук. журнал / Економічні науки: Серія облік і фінанси. – 2012. – Вип. № 9 (33). – Ч. 2. – 2012. – С. 498–507.

11. Петренко Н.І. Бухгалтерський облік і контроль операцій з руху пасивів підприємства: проблеми теорії, методології, практики : монографія / Н.І. Петренко. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 544 с.

12. Пилипенко О.І. Корпоративні права в системі бухгалтерського обліку: теорія, методологія, організація : дис. … докт. ек. наук : 08.00.09 / Пилипенко Олексій Іванович. – Житомир, 2011. – 520 с.

13. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» / Наказ Міністерства фінансів України від 07.07.1999 р. – № 163 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.

14. Про затвердження Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування / Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 30.07.2013 р. – № 1336 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1444-13.

15. Про акціонерні товариства / Закон України від 17.09.2008 р. – № 514-ІV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/514-17.

16. Про господарські товариства / Закон України від 19.09.1991 р. – № 1576-XII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1576-12.

17. Просвіріна І.І.Чистые активы: снова хотели как лучше? / І.І. Просвіріна // Финансовый менеджмент. – 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.finman.ru/articles/2003/4/739.html.

18. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет в зарубежных странах : учебник / Я.В. Соколов, Ф.Ф. Бутынец, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков. – М. : Проспект, ТК Велби, 2005. – 664 с.

19. Хмелевська А.В. Власний капітал за атрибутами об’єкта бухгалтерського обліку / А.В. Хмелевська, Г.М. Незборецька // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково- виробничий журнал. – С. 192–194 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.nbuv.gov.ua/portal /soc_gum/sre/2011_2/192.pdf.

20. Цивільний кодекс України / Закон України від 16.01.2003 р. – № 435 – IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

21. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г. Швець; 3-тє вид., пероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

22. Шепелюк В.А. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль корпоративних прав: організація та методика : автореф. дис. … канд. ек. наук : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» (за видами економічної діяльності) / В.А. Шепелюк. – К., 2015. – 21 с.

23. Щербакова Н.В. Правове регулювання злиття та приєднання господарських товариств : автореф. дис. … канд. юр. Наук : спец. 12.00.04 «Господарське право, господарсько-процесуальне право» /
Щербакова Наталія Володимирівна. – Донецьк, 2006. – 20 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-110-122

Copyright (c) 2017 Єлізавета Сергіївна Шубенко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.