DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-133-138

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ ЯК МЕТОД ЇХ КОНТРОЛЮ: ПРОЦЕСНИЙ ПІДХІД

Анна Павлівна Семенець

Анотація


Розглянуто ступінь нормативно-правового регулювання процесу інвентаризації електронних  грошей на підприємстві. Виявлено відсутність розроблених методик оцінки та відображення на рахунках обліку електронних грошей, що призводить до викривлення показників фінансової звітності. Розроблено організаційно-методичні положення проведення інвентаризації електронних грошей відповідно до етапів, що забезпечить уникнення викривлень у фінансовій
звітності підприємства та надання користувачам більш достовірної інформації про обсяги розрахунків та залишки електронних грошей на підприємстві на дату балансу. Визначено вплив облікової політики, положення про організацію бухгалтерського обліку та посадової інструкції на систему контролю за операціями з електронними грошима, зокрема їх інвентаризацію. Виявлено типові порушення, які виникають під час відображення операцій з електронними
грошима в обліку, своєчасне виявлення яких дозволять провести відповідні коригування задля уникнення викривлення інформації, що подається у фінансовій звітності підприємства.


Ключові слова


бухгалтерський облік; електронні гроші; інвентаризація; контроль; метод

Повний текст:

PDF

Посилання


Brovko, O.T., Bondar, N.V. and Terepa, L.O. “Etapy provedennya inventaryzatsiyi tovarno-material'nykh tsinnostey rozdribnoho pidpryyemstva”, available at: www.kpi.kharkov.ua/archive/

Butynets', T.A. (2011), Rozvytok nauky hospodars'koho kontrolyu: problemy teoriyi, metodolohiyi, praktyky, ZhDTU, Zhytomyr, 772 p.

Datsenko, H.V. and Levchenko, I.A. (2013), „Audyt ta inspektuvannya hroshovykh koshtiv i kasovykh operatsiy: sut', problemni aspekty ta shlyakhy yikh podolannya”, available at: http://vestnikdnu.com.ua/archive/201374/210-216.htm

“Elektronni hroshi bankiv Ukrayiny u 2015 rotsi", available at: www.bank.gov.ua/control /uk/ publish/article?art_id=125412&cat_id=22918283

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro bukhhalters'kyy oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrayini, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Illyashenko, O.V. (2012) , “Doslidzhennya sutnosti inventaryzatsiyi yak vazhlyvoho metodu obliku ta vnutrishn'ohospodars'koho kontrolyu diyal'nosti pidpryyemstv”, Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, Vol. 1 (1), pp. 45–52, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1(1)__9

Korin'ko, M.D. (2014), “Audytors'kyy kontrol' hroshovykh koshtiv”, Biznes ta intelektual'nyy kapital, No. 6, pp. 80–85.

Mel'nychenko, O.V. (2013), “Metodolohiya audytu elektronnykh hroshey”, Visnyk ZhDTU. Seriya: Ekonomichni nauky, No. 2 (64), pp. 124–130.

The Ministry of Finance of Ukraine (2014), Polozhennya pro inventaryzatsiyu aktyviv ta zobov"yazan', available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14

Smorzhanyuk, T.P. (2015), “Inventaryzatsiya – odyn iz holovnykh metodiv obliku i kontrolyu”, Molodyy vchenyy, No. 2 (17), pp. 66–69.

The Ministry of Finance of Ukraine (1999), Instruktsiya pro zastosuvannya Planu rakhunkiv bukhhalters'koho obliku aktyviv, kapitalu, zobov"yazan' i hospodars'kykh operatsiy pidpryyemstv i orhanizatsiy, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

Chudovets', V.V. (2006), Inventaryzatsiya yak metod obliku i kontrolyu diyal'nosti sil's'kohospodars'kykh pidpryyemstv 2006 hoda: Author’s abstract, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrayiny, Kyiv, 21 p., available at: http://disser.com.ua/contents/34773.html

Shnurko, A.M. (2014), “Osoblyvosti provedennya inventaryzatsiyi na pidpryyemstvi”, Proceedings of the Perspective innovations in science, education, production and transport Conference , available at: www.sworld.com.ua/konfer37/738.pdf

Yuhas, E.F. and Popovych, M.S. (2014), “Kontrol' i reviziya bezhotivkovykh rozrakhunkiv”, Naukovyy visnyk Uzhhorods'koho universytetu, Vol. 1 (42), pp. 212–217.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бровко О.Т. Етапи проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей роздрібного підприємства / О.Т. Бровко, Н.В. Бондар, Л.О. Терепа [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kpi.kharkov.ua/archive/.

2. Бутинець Т.А. Розвиток науки господарського контролю: проблеми теорії, методології, практики : монографія / Т.А. Бутинець. – Житомир : ЖДТУ, 2011. – 772 с.

3. Даценко Г.В. Аудит та інспектування грошових коштів і касових операцій: суть, проблемні аспекти та шляхи їх подолання // Г.В. Даценко, І.А. Левченко [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://vestnikdnu.com.ua/archive/201374/210-216.htm.

4. Електронні гроші банків України у 2015 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=125412&cat_id=22918283.

5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14.

6. Ілляшенко О.В. Дослідження сутності інвентаризації як важливого методу обліку та внутрішньогосподарського контролю діяльності підприємств / О.В. Ілляшенко // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – Вип. 1 (1). – 2012. – С. 45–52 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/esprstp_2012_1(1)__9.

7. Корінько М.Д. Аудиторський контроль грошових коштів / М.Д. Корінько // Бізнес та інтелектуальний капітал ; Інтелект ХХІ, 2014. – № 6. – С. 80–85.

8. Мельниченко О.В. Методологія аудиту електронних грошей / О.В. Мельниченко // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – 2013. – № 2 (64). – С. 124–130.

9. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань ; Затверджено наказом Міністерства фінансів України 02.09.2014 р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.

10. Сморжанюк Т.П. Інвентаризація – один із головних методів обліку і контролю / Т.П. Сморжанюк // «Молодий вчений». – 2015. – № 2 (17). – С. 66–69.

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій ; Затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.

12. Чудовець В.В. Інвентаризація як метод обліку і контролю діяльності сільськогосподарських підприємств 2006 року : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / В.В. Чудовець; Держ. акад.
статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006. – 21 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://disser.com.ua/contents/34773.html.

13. Шнурко А.М. Особливості проведення інвентаризації на підприємстві / А.М. Шнурко, М.О. Бражко // PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND
TRANSPORT. – 16–26 December 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sworld.com.ua/konfer37/738.pdf.

14. Югас Е.Ф. Контроль і ревізія безготівкових розрахунків / Е.Ф. Югас, М.С. Попович // Науковий вісник Ужгородського університету. – Вип. 1 (42). – 2014. – С. 212–217.

Copyright (c) 2016 Анна Павлівна Семенець

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.