НАПРЯМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Олена Адамівна Лаговська

Анотація


Зміни в інституційному середовищі, визначені інтересами та запитами учасників економічних відносин, зумовлюють необхідність адаптування системи бухгалтерського обліку, яка наповнює інформаційний простір управління соціальним, екологічним та економічним напрямами діяльності підприємства, ефективність яких спричиняє вплив на рівень його вартості. У зв’язку з цим визначено напрями розвитку бухгалтерського обліку в частині його складових (теорії, методології та організації) та сфер прояву (науки, практичної діяльності, професійної діяльності), що сприяє зростанню значимості облікової системи в ієрархії підсистем управління.

Виявлено ряд особливостей функціонування підприємства в інституційному середовищі, досліджено специфіку, проблеми впровадження та реалізації вартісно-орієнтованого управління, що дозволило обґрунтувати напрями його облікового та аналітичного забезпечення.


Ключові слова


бухгалтерський облік; вартісно-орієнтоване управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Strategy and Value, SCCO International CEO Performance 125 CEO Performance of Northern California’s Largest Companies. – SCCO International in association with Pepperdine University, June 2012. – 15 р. 2. Асаул Н.А. Методические принципы институциональных взаимодействий субъектов рынка как открытых «живых» систем в концепции информационного общества / Н.А. Асаул. – М. : СПб. : «Вольное экономическое общество России», 2004. – 175 с. 3. Барков С.А. Организация и рынок как объекты социального управления: институциональный анализ : автореф. дис. … д.соц.н. : специальность 22.00.08 – Социология управления / С.А. Барков. – Москва, 2008. – 46 с. 4. Бердиев Р.Б. Институциональные факторы инвестиционного развития в постсоветском пространстве (на материалах Республики Таджикистан) : автореф. дис. … д.э.н. : специальность 08.00.01 – Экономическая теория / Р.Б. Бердиев. – Бишкек, 2012. – 42 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissers.ru/avtoreferati-doktorskih-dissertatsii1/a23.php. 5. Глобалізація і безпека розвитку: монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін. ; керівник авт. колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К. : КНЕУ, 2001. – 733 с. 6. Згуровський М. Україна у глобальних вимірах сталого розвитку / М.Згуровський // Дзеркало тижня. – 2006. – № 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dt.ua/SCIENCE/ukrayina_u_globalnih_vimirah_stalogo_rozvitku-46725.html. 7. Лесков Л.В. Апокалиптика глобализации / Л.В. Лесков // Экономическая теория на пороге ХХІ века – 7: Глобальная экономика ; под ред. Ю.М. Осипова, С.Н. Бабурина, В.Г. Белолипецкого, Е.С. Зотовой. – М. : Юристъ, 2003. – 992 с. 8. Фролов Д.П. Основные направления развития институциональной экономики в современной России : автореф. дис. … д.э.н. : 08.00.01 – Экономическая теорія / Д.П. Фролов. – Волгоград, 2009. – 50 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2014-3(69)-63-68

Copyright (c) 2014 Олена Адамівна Лаговська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.