Моделювання кривих виробничих можливостей і попиту

Костянтин Степанович Солонінко, Анатолій Йосипович Щехорський

Анотація


Досліджено питання функціональних характеристик кривих виробничих можливостей та попиту.
Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями. За своєю природою, ринкова економіка нестабільна і знаходиться в постійному русі. У економіці є дієвий інструмент для пояснення змін в економічному оточенні – це моделювання економічних процесів. Моделювання економічних процесів залежить, насамперед, від побудови економічної моделі, на основі якої відбувається формалізація економічного процесу, тобто, побудова математичної моделі. Дієвий спосіб формалізації економічного процесу – створення моделі гіпотетичної, або уявної економіки. Щодо ринку товарів і послуг – важлива побудова моделі попиту. Проблема враховує отримання, внаслідок моделювання, певних функціональних характеристик кривих виробничих можливостей і кривих попиту, за якими визначається їх математична модель. А також, є проблема отримання мажорантних властивостей кривих сукупного попиту на ринку товарів і послуг.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню і побудові моделей кривих виробничих можливостей та попиту присвячено праці багатьох вчених як зарубіжних, так і вітчизняних. Незважаючи на значний доробок вчених, існують такі проблеми, як функціональні характеристики таких кривих, їх практичне використання в модельному процесі.
Метою статті є обґрунтування функціональних характеристик кривих виробничих можливостей та попиту на ринку товарів і послуг, на основі модельного процесу їх побудови.
Наукова актуальність та практична значущість. Отримані в результаті дослідження теоретичні положення для функціональних характеристик кривих виробничих можливостей та попиту, а саме, опуклість, дають додаткові практичні можливості в мікроекономічному аналізі і в побудові моделей кривих за статистичними даними. Методи досліджень можуть бути застосовані для визначення функціональних характеристик і для кривих пропозиції.

Ключові слова


крива попиту; модель; закон спадної віддачі ресурсів; крива виробничих можливостей

Повний текст:

PDF

Посилання


Ablanskaja, L.V. (2006), Jekonomiko-matematicheskoe modelirovanie, Jekzamen, Moscow, 798 p.

Avreh, G.L. (1990), Zatraty i rezul'taty, Nauka, Moscow, 512 p.

Bazylevych, V. (2008), Ekonomichna teorija, in Bazylevych, V. (ed.), Znannja, Kyi'v, 713 p.

Kolemaev, V.A. (2002), Matematicheskaja jekonomika, JuNITI, DANA, Moscow, 480 p.

Natanson, I.P. (1974), Teorija funkcij veshhestvennoj peremennoj, Nauka, Moscow, 480 p.

Makkinel, K.R. and Brju, S.L. (1999), Analitychna ekonomika. Mikroekonomika, Translated from English by Panchyshyn, S. and Vatamanjuk, O., Prosvita, L'viv, 423 p.

Fisher, S., Dornbush, R. and Shmalenzi, R. (1993), Jekonomika, Delo, Moscow, 289 p.

Jastrems'kyj, O.I. and Grycenko, O.G. (2007), Osnovy mikroekonomiky, Tovarystvo «Znannja», KOO, Kyi'v, 578 p.

Makkonnel, K.R. and Brju, S.L. (1992), «Ekonomika firmy i raspredelenie resursov», Jekonomiks (principy, problemy, politika), Respublika, Moscow, 400 p.

Kosik, A.F. and Grantkovs'ka, G.E. (2008), Mikroekonomika, CUL, Kyi'v, 435 p.

Konoplic'kyj, V.A. and Filina, G.I. (2007), Ekonomichnyj slovnyk: tlumachno-terminologichnyj, KNT, Kyi'v, 577 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Абланская Л.В. Экономико-математическое моделирование / Л.В. Абланская. – М. : Экзамен, 2006. – 798 с.
 2. Аврех Г.Л. Затраты и результаты / Г.Л. Аврех. – М. : Наука, 1990. – 512 с.
 3. Базилевич В. Економічна теорія : підручник / В.Базилевич ; за ред. В.Базилевича. – К. : Знання, 2008. – 713 с.
 4. Колемаев В.А. Математическая экономика : учебник / В.А. Колемаев. – М. : ЮНИТИ – ДАНА, 2002. – 480 с.
 5. Натансон И.П. Теория функций вещественной переменной / И.П. Натансон. – М. : Наука, 1974. – 480 с.
 6. Маккінел К.Р. Аналітична економіка. Мікроекономіка / К.Р. Маккінел, С.Л. Брю ; пер. з англ. С.Панчишин, О.Ватаманюк. – Львів : Просвіта, 1999. – 423 с.
 7. Фишер С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи. – М. : Дело, 1993. – 289 с.
 8. Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : підручник / О.І. Ястремський., О.Г. Гриценко. – К. : Товариство «Знання» ; КОО, 2007. – 578 с.
 9. Макконнел К.Р. Экономикс (принципы, проблемы, политика) / К.Р. Макконнел, С.Л. Брю // Раздел Економика фирмы и распределение ресурсов. – М. : Республика, 1992. – 400 с.
 10. Косік А.Ф. Мікроекономіка : навч. посібник / А.Ф. Косік, Г.Е Грантковська. – К. : ЦУЛ, 2008. – 435 с.
 11. Конопліцький В.А. Економічний словник: тлумачно термінологічний / В.А. Конопліцький, Г.І. Філіна. – К. : КНТ, 2007. – 577 c.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-94-99

Copyright (c) 2017 Костянтин Степанович Солонінко, Анатолій Йосипович Щехорський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.