DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-80-83

Оцінка ефективності корпоративного управління на підприємстві

Ангеліна Анатоліївна Корнійчук

Анотація


В статті на основі проведеного дослідження запропоноване трактування поняття «корпоративне управління» як система норм, правил, методів, принципів, інструментів сучасного менеджменту використання яких забезпечує успішне функціонування підприємства і досягнення балансу інтересів зацікавлених сторін. Обґрунтовано, що для оцінки ефективності системи корпоративного управління доцільно використовувати соціально-економічний підхід. Автором запропоновано напрямки оцінки корпоративного управління організації в межах соціально-економічного підходу. Пропонуємо досліджувати ефективність корпоративного управління в межах соціальної, економічної та організаційної ефективності. Реалізація запропонованого процесу оцінки корпоративного управління підприємства дає змогу визначити стан суб’єкта господарювання та напрямки порушення балансу інтересів зацікавлених сторін в розвитку організації. Отриману інформацію про ефективність корпоративного управління можливо використовувати для аналізу стану та перспектив подальшого розвитку підприємства. Впровадження ефективної системи корпоративного управління націлене на досягнення прибуткового рівня діяльності підприємства, стійкого фінансового стану, балансу інтересів зацікавлених сторін, високого рівня корпоративної культури функціонуючої структури. Також, оцінка ефективності корпоративного управління в межах соціально-економічного підходу дає можливість визначити відповідність дій керівництва і власників організації цілям діяльності в межах обраної стратегії розвитку.

Ключові слова


корпоративне управління; соціально-економічний підхід; ефективність діяльності підприємства, баланс інтересів зацікавлених сторін

Повний текст:

PDF

Посилання


Druker, Pyter, F. (2004), Zadachy menedzhmenta v XXIveke., Per. s angl., Yzdatel'skyj dom «Vyl'jams», 272 p.

Zadyhajlo, D.V., Kibenko, O.R. and Nazarova G.V. (2003), Korporatyvne upravlinnja, navch. posibn., Espada, 688 p.

Jevtushevs'kyj, V.A. (2002), Osnovy korporatyvnogo upravlinnja, Navch. posib. dlja stud. ekon. spec. Kyi'v, «Znannja-Pres», 317 p.

Ignat'jeva, I.A. and Garafonova, O.I. (2013), Korporatyvne upravlinnja, «Centr uchbovoi' literatury», 600 р.

Korotkov, E.M. (2010), Antykryzysnoe upravlenye Uchebnyk, YNFRA-M, 620 p.

Kuz'min, O.Je. and Mel'nyk, O.G. (2003), Osnovy menedzhmentu, «Akadem-vydav», 416 р.

Majer, K. (1996), Korporatyvne upravlinnja v rynkovyh ta perehidnyh ekonomikah, Osnovy, 189 р.

Monks, A. and Minow, N. (2007), Corporate Governance, Third Edition, London, Blackwell Publishing, 285 p.

Moroz, O.V. and Karachyna, N.P. (2005), Social'no-ekonomichni aspekty efektyvnosti korporatyvnogo upravlinnja, Vinnycja, UNIVERSUM, 176 р.

Momot, T.V. (2006), Vartisno-orijentovane korporatyvne upravlinnja: vid teorii' do praktychnogo vprovadzhennja, HNAMG, 380 р.

Palyga, Je.M. (2002), Korporatyvne upravlinnja vyrobnyctvom v umovah postpryvatyzacijnyh vidnosyn, dissertation, Lviv, – 351 р.

Rumjancev, S.A. (2003), Ukrai'ns'ka model' korporatyvnogo upravlinnja: stanovlennja ta rozvytok, Znannja, 149 р.

Fedulova, L.I., Sokyrnyk, I.V., Stadnyk, V.V., Johna, M.A., Novykov, O.S. and Rjasnyh. Je.G. (2004), Menedzhment organizacij, Lybid, 448 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Друкер Питер Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / Ф.Друкер Питер ; пер. с англ. : – М. : Издательский дом «Вильямс», 2004. – 272 с.
 2. адихайло Д.В. Корпоративне управління : навч. посібнник / Д.В. Задихайло, О.Р. Кібенко, Г.В. Назарова. –Х. : Еспада, 2003. – 688 с.
 3. Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління : навч. посіб. для студ. екон. спец. / В.А. Євтушевський ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – К. : «Знання-Прес», 2002. – 317 c.
 4. Ігнатьєва І.А. Корпоративне управління : підручник / І.А. Ігнатьєва, О.І. Гарафонова. – К. : Центр навч. л-ри», 2013. – 600 с.
 5. Коротков Э.М. Антикризисное управление : учебник / Э.М. Короткова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 620 с.
 6. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту / О.Є Кузьмін. О.Г. Мельник. – К. : «Академ-видав», 2003. – 416 с.
 7. Майер К. Корпоративне управління в ринкових та перехідних економіках / К.Майер // У пошуках кращого директора: Корпоративне управління в ринкових та перехідних економіках ; пер. з англ. ; наук. ред. С.Синиця. – Основи, 1996. – 189 с.
 8. Monks A. Corporate Governance, Third Edition / A.Monks, N.Minow. – London : Blackwell Publishing, 2007. – 285 p.
 9. Мороз О.В. Соціально-економічні аспекти ефективності корпоративного управління : монографія / О.В. Мороз, Н.П. Карачина ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2005. – 176 c.
 10.  Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження : монографія / Т.В. Момот. – Х. : ХНАМГ, 2006. – 380 c.
 11. Палига Є.М. Корпоративне управління виробництвом в умовах постприватизаційних відносин : дис... д-ра екон. наук : 08.06.02 / Палига // НАН України; Інститут регіональних досліджень. – Л., 2002. – 351 с.
 12. Румянцев С.А. Українська модель корпоративного управління: становлення та розвиток / С.А. Румянцев. – К. : Знання, 2003. – 149 c.
 13. Менеджмент організацій : підручник / Л.І. Федулова, І.В. Сокирник, В.В. Стадник, М.А. Йохна, О.С. Новиков, Є.Г. Рясних ; за ред. Л.І. Федулової. – К. : Либідь, 2004. – 448 с.
Copyright (c) 2017 Ангеліна Анатоліївна Корнійчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.