Становлення сучасних теоретичних положень про організацію в аспекті розвитку науки управління

Ірина Володимирівна Жалінська

Анотація


Розглянуто наукові уявлення про організацію як об’єкт управління, відповідно до розвитку науки управління. Досліджено основні теоретичні положення про організацію в межах найбільш розповсюджених шкіл менеджменту та в контексті розвитку інших управлінських концепцій, зокрема, стратегічного управління. Визначено, що до певного моменту організація та її розвиток не розглядалися як фактор ефективної діяльності, увага дослідників була прикута до окремих аспектів діяльності організації, які надавали змогу підвищити економічну ефективність. Проте, об’єктивне ускладнення умов діяльності підприємств призвело до необхідності наукового пошуку адекватних моделей функціонування та розвитку організацій, які сьогодні не можуть бути надані традиційними концепціями менеджменту. Відтак, виникають практичні та теоретичні передумови для окремого наукового напрямку досліджень у межах науки управління – теорії організації. Розглянуто основні класифікаційні підходи до моделей організації. Досліджено виклики, з якими стикається наука управління сьогодні, та які призвели до кризи парадигми сучасного менеджменту. Окреслено актуальні аспекти в характеристиці сучасних організаційних процесів, а саме: всебічне застосування сучасних інформаційних мереж і комп’ютерних систем, розвиток процесів інтеграції та кооперації в управлінні, поява нових технологій управління, використання нових критеріїв оцінки діяльності організацій, прагнення до організаційних змін та інновацій. За допомогою узагальнення результатів дослідження щодо змін організаційних процесів та розвитку теоретичного підґрунтя функціонування сучасних організацій виокремлено певні ключові аспекти в розвитку науки управління. До них, зокрема, належать такі: криза традиційного менеджменту впливає на практичну діяльність сучасних організацій; здобутки шкіл традиційного менеджменту стають необхідними, проте не визначальними факторами успіху організацій; сучасні теоретичні розробки пропонують доволі широкий перелік бізнес-концепцій, які не складають єдиної системи; значної трансформації зазнають традиційні бізнес-концепції; сучасна наука управління не пропонує єдиного підходу до вивчення та пояснення організаційних процесів. Результати проведеного дослідження дають змогу зробити висновок про необхідність вивчення організаційних процесів як об’єкту теорії організації. Даний напрямок досліджень може розглядатися як наступний етап у розвитку науки менеджменту після вичерпання потенціалу попередніх етапів. Організації стають важливими самостійними суб’єктами у зовнішньому середовищі, а не одним з чинників економічної ефективності.

Ключові слова


організація; організаційні процеси; моделі організацій; теорія організації; менеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Tokarev, V. (2001), Gipoteza o novoj paradigme upravlenija, «Problemy teorii i praktiki», No. 3, available at: http://vasilievaa.narod.ru/8_3_01.htm

Shekova, E. (2011), Kratkaja ystoryja эvoljucyy menedzhmenta, «Centr dystancyonnogo obrazovanyja Jelytaryum», available at: http://www.elitarium.ru/istorija_evoljucii_menedzhmenta/

Klok, K. and Goldsmyt, Dzh. (2004), Konec menedzhmenta y stanovlenye organyzacyonnoj demokratyy, Pyter, SPb, 368 p.

Vynokurov, V.A. (2006), Kachestvo menedzhmenta – osnova sovremennoj upravlencheskoj paradygmы, «Menedzhment v Rossyy y za rubezhom», No. 6, pp. 11–19, available at: http://dis.ru/librar /detail.php?ID=25834

Kanafoc'ka, G. (2007), Nova paradygma menedzhmentu HHI stolittja, available at: http://www. vox. com. ua/data/publ/2007

Sytnyk, J.M. (2013), Zasady formuvannja paradygmy menedzhmentu svitogljadu j osobystisno-vlasnyc'kogo zrostannja, «Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika». Menedzhment ta pidpryjemnyctvo v Ukrai'ni: etapy stanovlennja i problemy rozvytku», No. 778, pp. 196–205, available at: http://vlp.com.ua/node/12193

Ivanova, T.Ju. and Prihod'ko, V.I. (2004), Teorija organizacii (kratkij kurs), Piter, SPb, 269 p.

Mil'ner, B.Z. (2009), Teorija organizacii, Infra-M, Moskva, 864 p.

Monastyrs'kyj, G.L. (2008), Teorija organizacii', Znannja, Kyi'v, 319 p.

Svidruk, I.I., Myronov, Ju.B. and Kundyc'kyj, O.O. (2013), Teorija organizacii', Novyj svit, L'viv, 175 p.

Pysarevs'kyj, I.M., Tyshhenko, O.M., Pokolodna, M.M. and Petrova, N.B. (2009), Strategichnyj menedzhment, Hark. nac. akad. mis'k. gosp-va, Harkiv, 287 p.

Vasylenko, V.O. (2003), Antykryzove upravlinnja pidpryjemstvom, CUL, Kyi'v, 504 p.

Lalu, F. (2016), Otkryvaja organizacii budushhego, Translated by Kuljabinoj, V., in Golub, E. (ed.), Mann, Ivanov i Ferber, Moskva, 432 p.

Kuznecov, Ju.V. and Meljakova, E.V. (2014), Jevoljucija organizacionnoj teorii: razvitie modelej organizacii, «Perspektivy nauki», No. 2 (53), pp. 187–190, available at: https://papers.ssrn.co /sol3/papers.cfm?abstract_id=2553471


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Токарев В. Гипотеза о новой парадигме управления / В.Токарев // Проблемы теории и практики. – 2001. – № 3 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vasilievaa.narod.ru/8_3_01.htm.
 2. Шекова Е. Краткая история эволюции менеджмента / Е.Шекова // Центр дистанционного образования Єлитариум. – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.elitarium.r /istorija_evoljucii_menedzhmenta/.
 3. Клок К. Конец менеджмента и становление организационной демократии / К.Клок, Дж.Голдсмит. – СПб. : Питер, 2004. – 368 с.
 4. Винокуров В.А. Качество менеджмента – основа современной управленческой парадигмы / В.А. Винокуров // Менеджмент в России и за рубежом. – 2006. – № 6. – С. 11–19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dis.ru/library/detail.php?ID=25834.
 5. Канафоцька Г. Нова парадигма менеджменту ХХІ століття / Г. Канафоцька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www. vox. com. ua/data/publ/2007.
 6. Ситник Й.М. Засади формування парадигми менеджменту світогляду й особистісно-власницького зростання / Й.М. Ситник // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2013. – № 778. – С. 196–205 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vlp.com.ua/node/12193.
 7. Иванова Т.Ю. Теория организации (краткий курс) : учеб. пособие / Т.Ю. Иванова, В.И. Приходько. – СПб. : Питер, 2004. – 269 с.
 8. Мильнер Б.З. Теория организации : учебник / Б.З. Мильнер. – М. : Инфра-М, 2009. – 864 с.
 9. Монастирський Г.Л. Теорія організації : навч. посіб. / Г.Л. Монастирський. – К. : Знання, 2008. – 319 с.
 10. Свідрук І.І. Теорія організації : підручник / І.І. Свідрук, Ю.Б. Миронов, О.О. Кундицький. – Львів : Новий світ, 2013. – 175 с.
 11. Писаревський І.М. Стратегічний менеджмент : підручник / І.М. Писаревський, О.М. Тищенко, М.М. Поколодна, Н.Б. Петрова. – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2009. – 287 с.
 12. Василенко В.О. Антикризове управління підприємством : навч. посібник / В.О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 504 с.
 13. Лалу Ф. Открывая организации будущего / Фредерик Лалу ; пер. с англ. В.Кулябиной ; науч. ред. Е.Голуб. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2016. – 432 с.
 14. Кузнецов Ю.В. Эволюция организационной теории: развитие моделей организации / Ю.В. Кузнецов, Е.В. Мелякова. – Перспективы науки. – 2014. – № 2 (53). – С. 187–190 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://papers.ssrn.co /sol3/papers.cfm?abstract_id=2553471.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-66-71

Copyright (c) 2017 Ірина Володимирівна Жалінська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.