Первинна організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах України: розробка робочого плану рахунків

Світлана Володимирівна Свірко, Анатолій Петрович Дикий, Максим Юрійович Самчик

Анотація


Розглянуто питання первинної організації бухгалтерського обліку господарської діяльності бюджетних установ в умовах модернізації підсистеми бюджетного обліку. За об’єкт дослідження обрано механізм розбудови та власне робочий план рахунків бухгалтерського обліку господарської діяльності бюджетних установ. З метою розвитку тезауруса бюджетного обліку сформовано визначення поняття “робочий план рахунків господарської діяльності бюджетних установ”. Розглянуто підходи до визначення факторів впливу, принципів та етапів побудови робочого плану рахунків, на основі чого сформовано модель розробки робочого плану рахунків бухгалтерського обліку господарської діяльності бюджетних установ, яка базується на сукупності загальних і технічних принципів та враховує визначені вектори регуляторного впливу. Доведено необхідність формування на рівні Міністерства фінансів України трьох типових планів рахунків для основних суб’єктів державного сектору. На підставі опрацювання Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі сформовано та презентовано типовий план рахунків бухгалтерського обліку діяльності бюджетних установ. Зроблено висновки про необхідність формування механізму розробки аналітичних рахунків для різних суб’єктів господарювання бюджетної сфери.

Ключові слова


бюджетні установи; бухгалтерський облік; робочий план рахунків; принципи, фактори впливу; етапи розробки робочого плану рахунків; модель розробки робочого плану рахунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Shmigel', A.D. (1978), Organizatsiya bukhgalterskogo ucheta v promyshlennosti, Vishcha shkola, Kyiv 232 p.

Kuz'mins'kyj, A.M., Sopko, V.V. and Zavgorodnij, V.P. (1993), Organizacija buhgalters'kogo obliku, ekonomichnogo kontrolju i analizu, Vyshha shkola, Kyiv 223 p.

Lytvyn, Ju.Ja., Olijnyk, V.M. and Paljuh, M.S. (1998), Organizacija buhgalters'kogo obliku v sil's'komu gospodarstvi, TANT Ternopil', 375 p.

Biluha, M.T. (2000), Teorija buhgalters'kogo obliku. KDTEU, Kyiv, 692 p.

Butynec', F.F. Vojnalovych, O.P., and Tomashevs'ka, I.L. (2002), Organizacija buhgalters'kogo obliku, Pidruchnyk dlja studentiv special'nosti «Oblik i audyt» vyshhyh navchal'nyh zakladiv, PP «Ruta», Zhytomyr, 592 p.

Sopko, V.V. and Zavgorodniy̆ V.P. (2004), Organizacija buhgalters'kogo obliku, ekonomichnogo kontrolju ta analizu: pidruchnyk, KNEU, Kyiv, 412 p.

Svirko, S.V. (2003), Organizacija buhgalters'kogo obliku bjudzhetnyh ustanovah, KNEU, Kyiv, 380 p.

Deriy̆, V.A. (2003), Organizacija buhgalters'kogo obliku v pidpryjemstvi: Kurs lekciy̆, Dzhura, Ternopil', 92 p.

Pushkar, M.S. (2003), Oblikova polityka i zvitnist', Navch. Posibnyk. Kart-blansh, Ternopil', 141 p.

Organizacija buhgalters'kogo obliku, Navchal'nyy̆ posibnyk, za red. V.S. Lenja, Centr navchal'noi' literatury, Kyiv , 2006, 696 p.

Lovins'ka, L.G. and Stefanjuk, I.B. (2006), Organizacija buhgalters'kogo obliku ta finansovogo kontrolju v suchasnyh umovah gospodarjuvannja v Ukrai'ni, Kyiv, 237 p.

Ivahnenkov, S.V. (2008), Informacijni tehnologii' v organizacii' buhgalters'kogo obliku ta audytu, Znannja, Kyiv, 343 p.

Kuzhel'nyy̆, M.V. and Levyc'ka S.O. (2010), Organizacija obliku: pidruchnyk Centr uchbovoï literatury, Kyiv, 352p.

Karpushenko, M. Ju. (2011), Organizacija obliku: navch. posib. HNAMG, Harkiv, 239 p.

Buhgalters'kyj oblik ta finansovyj kontrol' – skladovi informacijnogo pidg'runtja jevrointegracijnyh procesiv v Ukrai'ni: U 4 t., Redkol.: M.Ja. Azarov (golova) ta in. – K., NDFI, 2007, T. 3: Buhgalters'kyj oblik i zvitnist' ustanov ta organizacij derzhavnogo sektoru v Ukrai'ni: naprjamy ta perspektyvy rozvytku, T.I. Jefymenko, S.O. Levyc'ka, L.G. Lovins'ka, S.V. Svirko, 2007, 552 p.

nformacijne zabezpechennja upravlinnja derzhanymy finansamy, u 2-h t., za zag. red.. F.O. Jaroshenka, K., DNNU «Akad. fin. upravlinnja», 2010, T.I. Standartyzacija bjudzhetnogo obliku jak instrument modernizacii' derzhavnyh finansiv Ukrai'ny, T.I. Jefimenko, L.G. Lovins'ka, S.V. Svirko ta in., 2010. 226 p.

Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012–2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny, u 4 t., DNNU «Akad. fin. upravlinnja»; za red. F.O. Jaroshenka, K., 2011, T. 1, Stabilizacija derzhavnyh finansiv u konteksti strategii' reform, 2011, 920 p.

Derzhavnyj bjudzhet i bjudzhetna strategija 2012–2014: stabilizacija ta stalyj rozvytok v umovah reformuvannja ekonomiky Ukrai'ny: u 4 t., DNNU «Akad. fin. upravlinnja» ; za red. F.O. Jaroshenka, K., 2011, T. 2: Bjudzhetna strategija i Derzhavnyj bjudzhet 2012: zbalansovanist',prozorist', realistychnist', 2011, 882 p., P.744–764.

Buhgalterskyj oblik i kontrol' derzhavnogo sektoru v umovah modernizacii' upravlinnja derzhavnymy finansamy: u 2 t., za red. L.G. Lovyns'koi', K., DNNU «Akad.fin.upravlinnja», 2013, T.1: Reformuvannja buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori vidpovidno do mizhnarodnyh standartiv, L.G. Lovins'ka, N.I. Sushko, S.V. Svirko ta in. 2013, 568 p.

Pro zatverdzhennja Planu rahunkiv buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori, Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 31.12.13 № 1203, available at: http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publis /article?showHidden=1&art_id=389725&cat_id=363499 ctime=1387183247121

Svyrko, S.V. (2014), «Sovremennыe tendencyy razvytyja bjudzhetnogo ucheta v Ukrayne», Mezhdunarodnуі buhgalterskyj uchet, № 21 (315), M.. Fynansы y statystyka, 2014, S. 53–66.

Svirko, S.V. (2014), «Sovremennye tendentsii razvitiya byudzhetnogo ucheta v Ukraine», Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, Vol. № 21 (315), M., Finansy i statistika, P. 53–66.

Farion, A.I. (2011), Modernizacija buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori ta shljahy i'i' realizacii': dys... kand. ekon. nauk: 08.06.04, DVNZ «KNEU im.V.Get'mana», Kyiv, 199 p.

Svirko, S.V. and Farion, A.I. (2013), «Pobudova systemy rahunkiv buhgalters'kogo bjudzhetnogo obliku v umovah formuvannja integrovanogo informacijnogo zabezpechennja upravlinnja derzhavnymy finansamy Ukrai'ny», Nezalezhnyj audytor: Naukovo-praktychne vydannja, Vyp.4 (II), P. 19–27.

Svirko, S.V. and Farion, A.I. (2014). «Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku v sektori zagal'nogo derzhavnogo upravlinnja: vyhidni polozhennja ta formotvorchi faktory», Formuvannja rynkovoi' ekonomiky, Vol. № 32, KNEU, Kyiv, P. 349–360.

Baranovs'ka, T.V. (2004), Oblikova polityka pidpryjemstva v Ukraïni: teorija i praktyka: dys. ... kandydata ekon. nauk: 08.06.04, Zhytomyr, 200 p.

Bradul, O. (2009), «Zabezpechennja informatyvnosti Robochogo planu rahunkiv korporaciy̆ v seredovyshhi KISO», Buhgalters'kyy̆ oblik i audyt, Vol. 7, P. 25–33.

Voy̆nalovych, O.P. (2006), Organizacija buhgalters'kogo obliku: teoretyko-metodychni zasady: dys. ... kandydata ekon. nauk: 08.06.04, Zhytomyr, 189 p.

Belova, E.L. (2004), Rabochiy plan schetov v sisteme bukhgalterskogo ucheta: avtoref. dis. na soiskanie nauch. stepeni kand. ekon. nauk: spets. 08.00.12 «Bukhgalterskiĭ uchet, statistika», M. 26 p.

Boryms'ka, K.P. 2010 «Plan rahunkiv buhgalters'kogo obliku jak integrovana oblikova model': pidhody do pobudovy», Visnyk ZhDTU, Zhytomyr, ZhDTU, Vol. 3 (53). P. 37–43.

Boryms'ka, K.P. (2010), «Porjadok pobudovy robochogo planu rahunkiv jak elementa oblikovoï polityky pidpryjemstva», Naukovi praci Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Ekonomichni nauky, Vol. 18 (I), Kyrovograd, KNTU, P. 298–305.

Mezhueva, T. Rabochyj plan schetov, available at: http://www.rosbuh.ru/?item=3345&page=article

Sushko, N.I. (2017), «Robochyj plan rahunkiv. Pryncypy rozbudovy, etapy rozrobky ta pryklady detalizacii'», Balans Bjudzhet, Vol. 5-1, Dnipro, Balans_Klub, P. 1–21.

«Pro zatverdzhennja Strategii' modernizacii' systemy buhgalters'kogo obliku v derzhavnomu sektori na 2007–2015 roky», Postanova Kabinetu Ministriv Ukrai'ny vid 16.01.07 r. N 34, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/34-2007 p/print1360051017911272

Svirko, S.V. (2002), «Pervynna organizacija buhgalters'kogo obliku bjudzhetnyh ustanov: formuvannja oblikovoi' polityky», Ekonomika ta pidpryjemnyctvo, Zbirnyk naukovyh prac' molodyh uchenyh i aspirantiv, Vol. 8, KNEU, Kyiv, P. 137–148.

Svirko, S.V. (2004), Organizacija buhgalters'kogo obliku v bjudzhetnyh ustanovah: navch. Posibnyk, KNEU, Kyiv, 380 p.

Gnatyshyn, L.B. and Prokopyshyn O.S. (2014), Organizacija obliku: navch. posibnyk, Magnolija 2006, L'viv, 432 p.

Belova, E.L. (2005), Postroenye rabochego plana schetov v otdel'nуh hozjajstvujushhyh sub’jektah, Sovremennуj buhuchet, Vol. 1. P. 12–17.

Kil'kist' ustanov ta organizacij, vkljuchenyh do Jedynogo rejestru rozporjadnykiv ta oderzhuvachiv bjudzhetnyh koshtiv, Sajt DKS Ukrai'ny, available at: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publis /category/222338


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Шмигель А.Д. Организация бухгалтерского учёта в промышленности / А.Д. Шмигель. – К. : – Вища школа, 1978. – 232 с.
 2. Кузьмінський А.М. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю і аналізу / А.М. Кузьмінський, В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – К. : Вища школа. 1993. – 223 с.
 3. Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обліку в сільському господарстві / Ю.Я. Литвин, В.М. Олійник, М.С. Палюх. – Тернопіль : ТАНТ, 1998. – 375 с.
 4. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку / М.Т. Білуха. – К. : КДТЕУ, 2000. – 692 с.
 5. Бутинець Ф.Ф. Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності «Облік і аудит» вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, О.П. Войналович, І.Л. Томашевська ; за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП «Рута», 2002. – 592 с.
 6.  Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : підручник / В.В .Сопко, В.П. Завгородній. – К. : КНЕУ, 2004. – 412 с.
 7. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку бюджетних установах / С.В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2003. – 380 с.
 8.  Дерій В.А. Організація бухгалтерського обліку в підприємстві : курс лекцій / В.А. Дерій. –Тернопіль : Джура, 2003. – 92 с.
 9. Пушкар М.С. Облікова політика і звітність : навч. посібник / М.С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 141 с.
 10. Організація бухгалтерського обліку : навч.̆ посібник / За ред. В.С. Леня. – К. : Центр навч. літератури, 2006. – 696 с.
 11. Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні: Монографія / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк. – К., 2006. – 237 с.
 12. Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту : навч. посібник / С.В. Івахненков. – 4-те вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2008. – 343 с.
 13. Кужельний М.В. Організація обліку : підручник / М.В. Кужельний, С.О. Левицька. – К. : Центр навч. літератури, 2010 – 352 с.
 14. Карпушенко М.Ю. Організація обліку : навч. посібник / М.Ю. Карпушенко ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2011. – 239 с.
 15.  Бухгалтерський облік та фінансовий контроль – складові інформаційного підґрунтя євроінтеграційних процесів в Україні: У 4 т. / Редкол.: М.Я. Азаров (голова) та ін. – К. : НДФІ, 2007. –. Т. 3: Бухгалтерський облік і звітність установ та організацій державного сектору в Україні: напрями та перспективи розвитку / Т.І. Єфименко, С.О. Левицька, Л.Г. Ловінська, С.В. Свірко. – 2007. – 552с.
 16. Інформаційне забезпечення управління держаними фінансами: у 2-х т. / За заг. ред. Ф.О. Ярошенка. – К. : ДННУ «Акад. фін. управління», 2010. – Т. І. Стандартизація бюджетного обліку як інструмент модернізації державних фінансів України / Т.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська, С.В.Свірко та ін. – 2010. – 226 с.
 17.  Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Ф.О. Ярошенка. – К., 2011. –Т. 1: Стабілізація державних фінансів у контексті стратегії реформ. – 2011. – 920 с. – С. 765–783.
 18. Державний бюджет і бюджетна стратегія 2012–2014: стабілізація та сталий розвиток в умовах реформування економіки України: у 4 т. / ДННУ «Акад. фін. управління» ; за ред. Ф.О. Ярошенка. – К., 2011. – Т. 2: Бюджетна стратегія і Державний бюджет 2012: збалансованість, прозорість, реалістичність. – 2011. – 882 с. – С. 744–764.
 19.  Бухгалтерский облік і контроль державного сектору в умовах модернізації управління державними фінансами: у 2 т. / за ред. Л.Г. Ловинської. – К. : ДННУ «Акад.фін.управління», 2013. – Т. 1: Реформування бухгалтерського обліку в державному секторі відповідно до міжнародних стандартів / Л.Г. Ловінська, Н.І. Сушко, С.В.Свірко та ін. – 2013. – 568 с.
 20.  Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.13 № 1203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://195.78.68.18/minfin/control/uk/publish/article?showHidden=1 art_id=389725&cat_id=363499&ctime=1387183247121.
 21.  Свирко С.В. Современные тенденции развития бюджетного учета в Украине / С.В. Свирко // Международный бухгалтерский учет. – № 21 (315). – 2014 (июнь). – М. :Финансы и статистика. – 2014. – С. 53–66.
 22.  Свірко С.В. Бюджетний облік в Україні: новації ХХІ ст. / С.В. Свірко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу ; міжнар. зб. наук. пр. – Вип. 5 (35). – Житомир : ЖДТУ, 2016.
 23.  Фаріон А.І. Модернізація бухгалтерського обліку в державному секторі та шляхи її реалізації : дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Фаріон Антоніна Іванівна ; ДВНЗ «КНЕУ ім. В.Гетьмана». – К., 2011. – 199 с.
 24.  Свірко С.В. Побудова системи рахунків бухгалтерського бюджетного обліку в умовах формування інтегрованого інформаційного забезпечення управління державними фінансами України / С.В. Свірко, А.І. Фаріон //Незалежний аудитор: Науково- практичне видання. – Вип. 4 (ІІ). – 2013. – С. 19–27.
 25.  Свірко С.В. План рахунків бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління: вихідні положення та формотворчі фактори / С.В. Свірко, А.І. Фаріон //Формування ринкової економіки. – Вип. –№ 32. – К. :КНЕУ, 2014. – С. 349–360.
 26.  Барановська Т.В. Облікова політика підприємства в Україні: теорія і практика : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.04 / Т.В. Барановська. – Житомир, 2004. – 200 с.
 27. Брадул О. Забезпечення інформативності Робочого плану рахунків корпорацій в середовищі КІСО / О.Брадул // Бухгалтерський облік і аудит. – 2009. – № 7. – С. 25–33.
 28.  Войналович О.П. Організація бухгалтерського обліку: теоретико методичні засади : дис. ... кандидата екон. наук: 08.06.04 / О.П. Войналович. – Житомир, 2006. – 189 с.
 29. Белова Е.Л. Рабочий план счетов в системе бухгалтерского учета: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. экон. наук: спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Е.Л. Белова. – М., 2004. – 26 с.
 30.  Боримська К.П. План рахунків бухгалтерського обліку як інтегрована облікова модель: підходи до побудови / К.П. Боримська // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – № 3 (53). – С. 37–43.
 31.  Боримська К.П. Порядок побудови робочого плану рахунків як елемента облікової політики підприємства / К.П. Боримська // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету: Економічні науки. – 2010. – Вип. 18 (І). – Кировоград : КНТУ, 2010. – С. 298–305.
 32.  Межуева Т. Рабочий план счетов / Т.Межуева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rosbuh.ru/?item=3345 page=article.
 33. Сушко Н.І. Робочий план рахунків. Принципи розбудови, етапи розробки та приклади деталізації / Н.І. Сушко // Баланс Бюджет. – 2017. – № 5-1. – Дніпро : Баланс_Клуб. – С. 1–21.
 34.  Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 рр.: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.01.07 р. № 34 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.u /laws/show/34-2007-п/print1360051017911272.
 35.  Свірко С.В. Первинна організація бухгалтерського обліку бюджетних установ: формування облікової політики / С.В. Свірко // Економіка та підприємництво. Збірник наукових праць молодих учених і аспірантів. – Вип. 8. – К. :КНЕУ, 2002. – С. 137–148.
 36.  Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : навч. посібник / С.В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2004. – 380 с.
 37. Гнатишин Л.Б. Організація обліку : навч. посібник / Л.Б. Гнатишин, О.С. Прокопишин. – Львів : Магнолія, 2006, 2014. – 432 с.
 38. Белова Е.Л. Построение рабочего плана счетов в отдельных хозяйствующих субъектах / Е.Л. Белова // Современный бухучет. – 2005. – № 1. – С. 12–17.
 39.  Кількість установ та організацій, включених до Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів / Сайт ДКС України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.treasury.gov.ua/main/uk/publish/category/222338.
DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-53-65

Copyright (c) 2017 Світлана Володимирівна Свірко, Анатолій Петрович Дикий, Максим Юрійович Самчик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.