DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-15-25

Оцінка в бухгалтерському обліку

Софія Михайлівна Кафка

Анотація


Правильна оцінка об’єктів обліку суттєво впливає на достовірність оцінки фінансового стану підприємства. У зв’язку із цим, проблема оцінки в бухгалтерському обліку є досить актуальною. Саме праці вітчизняних і зарубіжних вчених, з проблем оцінювання об’єктів обліку, нормативно-законодавчі акти України, що регулюють бухгалтерський облік та складання фінансової звітності підприємств, є методологічною основою дослідження. Теоретичні методи пізнання (абстрагування й узагальнення, аналізу і синтезу, індукції й дедукції та інші методи продукування понятійного знання) використовувалися для узагальнення теоретичних і методологічних засад оцінки в обліку активів, зобов’язань та капіталу. Для аналітичних досліджень застосовувалися методи табличного подання та порівняння інформації. Розглядаються сучасні підходи до проблеми оцінки об’єктів бухгалтерського обліку і статей фінансової звітності. Обґрунтовується доцільність вести облік за історичною вартістю, а статті фінансової звітності наводити за оцінкою на дату складання звітності. У зв’язку з оцінкою розглядається амортизація необоротних активів, як процес систематичного повернення до обігу авансованих раніше коштів, на придбання (виготовлення, поліпшення) основних засобів і нематеріальних активів, шляхом зарахування суми їх зносу до витрат виробництва. Тому, пропонується амортизувати лише фактично понесені витрати, тобто, не амортизувати безоплатно отримані необоротні активі і різні дооцінки.

Ключові слова


оцінка; історична вартість; вартість на звітну дату; теперішня вартість; основні засоби; нематеріальні активи; необоротні активи; амортизація; користувачі фінансової інформації

Повний текст:

PDF

Посилання


The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro buhgalters'kyj oblik i finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Ishhenko, O.A (2017), Sutnist' ocinky ta i'i' znachennja v obliku neoborotnyh aktyviv bjudzhetnyh ustanov, аvailable at: http://eztuir.ztu.edu.ua/3702/1/170.pdf

Mizhnarodni standarty buhgalters'kogo obliku (2004), in Golova, S.F. (ed), FPBAU, Kyi'v, 248 p.

Osnovni zasoby (2012), MSBO 16, аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929-014

Podatkovyj kodeks Ukrai'ny (2010), vid 02 grudnja, № 2755-VI, Redakcija stanom na 01.01.2017, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Osnovni zasoby (2000), P(S)BO 7, № 92, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00

Nematerial'ni aktyvy (1999), P(S)BO 8, № 242, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99

Zapasy (1999), P(S)BO 9, № 246, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99

Debitors'ka zaborgovanist' (1999), P(S)BO 10, № 237, аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99

Zobov’jazannja (2000), P(S)BO 11, № 20, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00

Vytraty (1999), P(S)BO 16, № 318, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

Ob’jednannja pidpryjemstv (1999), P(S)BO 19, № 163, аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99

Finansovi vytraty (2006), P(S)BO 31, № 415, аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0610 06


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-XIV : Редакція станом на 03.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 2. Іщенко О.А. Сутність оцінки та її значення в обліку необоротних активів бюджетних установ / О.А. Іщенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eztuir.ztu.edu.ua/3702/1/170.pdf.
 3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку / за ред. С.Ф. Голова. – К. : ФПБАУ, 2004. – 248 с.
 4. МСБО 16 «Основні засоби» від 01.01.2012 : Редакція станом на 01.01.2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929-014.
 5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI : Редакція станом на 01.01.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 6. П(С)БО 7 «Основні засоби» від 27.04.2000 р. № 92 : Редакція станом на 24.07.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
 7. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи» від 18.10.1999 № 242 : Редакція станом на 01.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.
 8. П(С)БО 9 «Запаси» від 20.10.1999 р. № 246 : Редакція станом на 01.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99.
 9. П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість» від 08.10.1999 р. № 237 : Редакція станом на 09.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99.
 10.  П(С)БО 11 «Зобов’язання» від 31.01.2000 р. № 20 : Редакція станом на 18.03.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00.
 11.  П(С)БО 16 «Витрати» від 31.12.1999 р. № 318 : Редакція станом на 09.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00.
 12.  П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» від 07.07.1999 № 163 : Редакція станом на 09.08.2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99.
 13. П(С)БО 31 «Фінансові витрати» від 28.04.2006 № 415 : Редакція станом на 19.08.2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0610-06.
Copyright (c) 2017 Софія Михайлівна Кафка

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.