МІСЦЕ ЗОВНІШНЬОГО ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ У НАЦІОНАЛЬНІЙ КОНТРОЛЬНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

Наталія Георгіївна Виговська, Альона Юріївна Славіцька

Анотація


Обґрунтовано теоретичні основи зовнішнього державного фінансового контролю в Україні у контексті визначення його місця у формуванні єдиної національної контрольної системи та окреслено функціональні області внутрішнього та зовнішнього контролю з метою усунення їх дублювання. Авторами досліджено наукові підходи до трактування поняття «зовнішній державний фінансовий контроль», «внутрішній фінансовий контроль», «державний аудит» з
метою усунення термінологічної плутанини. З’ясовано відмінності зовнішнього та внутрішнього фінансового контролю на підставі порівняльної характеристики таких ознак, як сутність, контролюючі суб’єкти, підконтрольні об’єкти, предмет, методи та напрямки
контролю. Поняття внутрішнього та зовнішнього контролю вважаємо доцільним пов’язувати з даному випадку є тотожнім внутрішньосистемному контролю, тобто знаходиться в системі виконавчої влади, в той час як зовнішній контроль не включений до неї і є зовнішнім по відношенню до контрольованих виконавчим органам інститутом, не пов’язаним з ними і, як наслідок,
незалежним. Авторами запропоновано сформувати єдину систему державного фінансового контролю, чітко розмежувавши повноваження внутрішнього та зовнішнього його видів.
Доцільним в такому контексті буде прийняття єдиного законодавчого акту «Про державний фінансовий контроль», запропонована структура якого наведена в статті. Реалізація такого Закону сприятиме чіткому розмежуванню функціональних сфер державного фінансового
контролю (внутрішнього та зовнішнього), усуненню відомчих конфліктів та сприятиме формуванню єдиної цілісної контрольної системи в Україні, здатної протидіяти зловживанням та попереджувати можливі втрати бюджетних коштів.


Ключові слова


контроль; державний фінансовий контроль; зовнішній державний фінансовий контроль; внутрішній державний контроль; державний аудит; об’єкт контролю

Повний текст:

PDF

Посилання


Blankart, Sh. (2000), Derzhavni finansy v umovah demokratii': vstup do finansovoi' nauky, translated by Tereshhenko, S.I. and Tereshhenko, O.O., in Fedosova, V.M. (Ed.), Lybid', Kyiv, 653 p.

Burtsev, V.V. (2002), Organizatsiya sistemy gosudarstvennogo finansovogo kontrolya: teoriya i praktika, Dashkov i K, Moscow, 496 p.

Gucalenko, L.V. (2009), Derzhavnyj finansovyj kontrol', CUL, Kyiv, 236 p.

Dvurechenskikh, V.A. (2006), Problemy teorii i metodologii vneshnego audita byudzheta. Nachala gosudarstvennogo audita, Izd. dom “Finansovyy kontrol'”, Moscow, 256 p.

Demidov, M.V. (2006), “Sistema vneshnego gosudarstvennogo finansovogo kontrolya”, Vestnik Chuvashskogo un-ta. Gumanitarnye nauki, No. 6, pp. 157–163.

Mnyh, Je.V., Nykonovych, M.O. and Barabash, N.S. (2009), Derzhavnyj finansovyj audyt: Metodologija ta organizacija, in Mnyh, Je.V. (Ed.), Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyiv, 319 p.

Ivanova, I.M. (2010), Derzhavnyj finansovyj kontrol': Paradygmy rozvytku, Akademvydav, Kyiv, 168 p.

Symonenko, V.K., Baranovs'kyj, O.I. and Petrenko, P.S. (2006), Osnovy jedynoi' systemy derzhavnogo finansovogo kontrolju v Ukrai'ni (makroekonomichnyj aspekt), Znannja Ukrai'ny, Kyiv, 280 p.

Polishhuk, V.V. (2014), “Naprjamky udoskonalennja systemy derzhavnogo finansovogo kontrolju: vprovadzhennja strategichnogo audytu”, Publichne upravlinnja: teorija ta praktyka, Vol. 1, pp. 145–

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), Pro osnovni zasady zdijsnennja derzhavnogo finansovogo kontrolju v Ukrai'ni, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12

Rodionova, V.M. and Shleynikov, V.I. (2002), Finansovyy kontrol' , ID FKB-PRESS, Moscow, 320 p.

Rol', V.F., Sergijenko, V.V. and Popova, S.M. (2011), Finansove pravo, Centr uchbovoi' literatury, Kyiv, 392 p.

Skoropad, I.S. (2011), “Derzhavnyj finansovyj kontrol' v Ukrai'ni: problemy ta shljahy reformuvannja”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 21.3, pp. 263–268.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бланкарт Ш. Державні фінанси в умовах демократії: вступ до фінансової науки : підручник / Ш.Бланкарт ; за наук. ред. та перед. В.М. Федосова ; пер. з нім. С.І. Терещенко, О.О. Терещенка. – К. : Либідь, 2000. – 653 с.

2. Бурцев В.В. Организация системы государственного финансового контроля: теория и практика / В.В. Бурцев. – М. : Дашков и К, 2002. – 496 с.

3. Гуцаленко Л.В. Державний фінансовий контроль : навч. посібник / Л.В. Гуцаленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 236 с.

4. Двуреченских В.А. Проблемы теории и методологии внешнего аудита бюджета. Начала государственного аудита / В.А. Двуреченских. – М. : Изд. дом «Финансовый контроль», 2006. – 256 с.

5. Демидов М.В. Система внешнего государственного финансового контроля / М.В. Демидов // Вестник Чувашского ун-та / Гуманитарные науки. – 2006. – № 6. – С. 157–163.

6. Державний фінансовий аудит: Методологія та організація : монографія / Є.В. Мних, М.О. Никонович, Н.С. Барабаш та ін. ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 319 с.

7. Іванова І.М. Державний фінансовий контроль: Парадигми розвитку : монографія / І.М. Іванова. – К. : Академвидав, 2010. – 168 с.

8. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні (макроекономічний аспект) / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – К. : Знання України, 2006. – 280 с.

9. Поліщук В.В. Напрямки удосконалення системи державного фінансового контролю: впровадження стратегічного аудиту / В.В. Поліщук // Публічне управління: теорія та практика. – 2014. – Вип. 1. – С. 145–149.

10. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України № 2939-ХІІ від 26.01.1993 (із змінами і доп. № 901-VIII від 23.12.2015, ВВР, 2016, № 4, ст. 44) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2939-12.

11. Родионова В.М. Финансовый контроль : учебник / В.М. Родионова, В.И. Шлейников. – М. : ИД ФКБ-ПРЕСС, 2002. – 320 с.

12. Роль В.Ф. Фінансове право : навч. посібник / В.Ф. Роль, В.В. Сергієнко, С.М. Попова. – К. : Центр навч. літератури, 2011. – 392 с.

13. Скоропад І.С. Державний фінансовий контроль в Україні: проблеми та шляхи реформування / І.С. Скоропад // Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.3. – С. 263–268.

 

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-219-228

Copyright (c) 2017 Наталія Георгіївна Виговська

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.