DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-93-101

ВИТРАТИ У БУДІВНИЦТВІ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ, НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА ВІДОБРАЖЕННЯ У ЗВІТНОСТІ

Ольга Віталіївна Павелко

Анотація


Необхідність існування ефективної системи обліку витрат у будівництві обґрунтовується потребою власників, інвесторів, Державної служби статистики України, Державної фіскальної служби України в об’єктивному інформаційному забезпеченні, що постає у вигляді звітності (фінансової, статистичної, податкової). Наявність розбіжностей між положеннями різних нормативно-правових документів, якими регламентовано облік витрат у будівництві, створює
труднощі в роботі практикуючих бухгалтерів та науковців у частині розуміння сутності витрат, відмінностей даного поняття від поняття «затрати», класифікацій витрат, ідентифікації сутності будівельних робіт та будівельних послуг. З метою досягнення поставленої мети з-поміж загальнонаукових та спеціальних методів пізнання у процесі дослідження використано методи індукції, дедукції, аналогії, порівняння, аналізу, синтезу, а також метод системного підходу та метод групування даних. Графічний метод застосовано для наочного представлення результатів проведеного дослідження. Розкрито сутність понять «витрати», «затрати», окреслено їх значення при формуванні облікової інформації. Проаналізовано проблемні питання щодо використання даних понять у різних нормативно-правових документах, розглянуто можливі шляхи їх вирішення. Обґрунтовано необхідність узгодження положень досліджених у статті документів, якими визначається облік витрат у будівництві, та форм статистичної звітності будівельних підприємств.


Ключові слова


витрати; затрати; економічна сутність; облік; звітність; будівництво; будівельне підприємство

Повний текст:

PDF

Посилання


Derij, V.A. (2009), Vytraty i dohody pidpryjemstv u systemi obliku ta kontrolju, Ekonomichna dumka, Ternopil', 272 p.

Zadorozhnyj, Z.-M.V. (2007), Vnutrishn'ogospodars'kyj oblik v budivnyctvi: metodologija ta organizacija: dissertation, Ternopil', 293 p.

Kostjakova, A.A. (2010), Oblik vytrat na vyrobnyctvo produkcii' roslynnyctva: Author’s abstract, Kyiv, 19 p.

Metodychni rekomendacii' z formuvannja sobivartosti budivel'no-montazhnyh robit (2010), available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/z0433-01

Muzhevych, N.V. (2013), “Normatyvno-pravove reguljuvannja obliku vytrat u budivnyctvi”, Statystyka, oblik, analiz ta audyt, Vol. 9, pp. 196–201.

Napadovs'ka, L.V. (2004), Upravlins'kyj oblik, Knyga, Kyiv, 544 p.

Odyncova, T.M. (2008), “Pryznanye y otrazhenye v systeme fynansovogo y upravlencheskogo ucheta zatrat y rashodov predpryjatyja”, Visnyk SevDTU: Ekonomika i finansy, Vol. 92, pp. 155–162.

Pogorjelov, Ju.S. (2006), Vybir i obg'runtuvannja metodiv upravlinnja zatratamy pidpryjemstva: dissertation, Donetsk, 32 p.

The Ministry of Finance of Ukraine (2001), Budivel'ni kontrakty, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/z0433-01

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro buhgalters'kyj oblik i finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/lashs/shosh/996-14

Rudnichenko, Je.M. (2006), Mehanizm upravlinnja nakladnymy zatratamy v systemi formuvannja finansovyh rezul'tativ promyslovyh pidpryjemstv: dissertation, Khmelnytskyj, 207 p.

Skrypnyk, M.I., (2012), Rozvytok buhgalters'kogo obliku i vnutrishn'ogo kontrolju vytrat ta kal'kuljuvannja sobivartosti produkcii': dissertation, Kyiv, 41 p.

Sopko, V.V. (2000), Buhgalters'kyj oblik, 3rd ed., KNEU, Kyiv, 578 p.

Spodaryk, V.M. (2013), “Analiz ekonomichnyh kategorij “vytraty” i “zatraty” za zmistom i pryznachennjam”, Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt, Vol. 1–2, pp. 49–51.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Дерій В.А. Витрати і доходи підприємств у системі обліку та контролю : монографія / В.А. Дерій. – Тернопіль : ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – 272 с.

2. Задорожний З.-М.В. Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація : дис. … доктора екон. наук : 08.00.09 / Задорожний Зеновій-Михайло. – Тернопіль, 2007.

3. Костякова А.А. Облік витрат на виробництво продукції рослинництва : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – К., 2010. – 19 с.

4. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт № 573 від 31.12.2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433- 01.

5. Мужевич Н.В. Нормативно-правове регулювання обліку витрат у будівництві / Н.В. Мужевич // Статистика, облік, аналіз та аудит. – 2013. – № 9. – С. 196–201.

6. Нападовська Л.В. Управлінський облік : підруч. для студ. вищ.навч. закл. / Л.В. Нападовська. – К. : Книга, 2004. – 544 с.

7. Одинцова Т.М. Признание и отражение в системе финансового и управленческого учета затрат и расходов предприятия / Т.М. Одинцова // Вісник СевДТУ: Економіка і фінанси : зб. наук. пр. –
Севастополь : СевНТУ. – 2008. – Вип. 92. – С. 155–162.

8. Погорєлов Ю.С. Вибір і обґрунтування методів управління затратами підприємства : автореф. дис. канд. екон. наук : спец. 08.06.01 «Економіка, організація і управління підприємствами» /
Ю.С. Погорєлов. – Донецьк, 2006. – 32 с.

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» № 205 від 28.04.2001 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01.

10. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14/.

11. Рудніченко Є.М. Механізм управління накладними затратами в системі формування фінансових результатів промислових підприємств : дис... канд. екон. наук : 08.06.01 / Є.М. Рудніченко. – Хмельницький, 2006. – 207 с.

12. Скрипник М.І. Розвиток бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю витрат та калькулювання собівартості продукції : автореф. дис. … док. екон. наук : спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз / М.І. Скрипник. – К., 2012. – 41 с.

13. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : навч посібник. – 3-е вид., перероб. і доп. / В.В. Сопко. – К. : КНЕУ, 2000. – 578 с.

14. Сподарик В.М. Аналіз економічних категорій «витрати» і «затрати» за змістом і призначенням / В.М. Сподарик // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – 2013. – № 1–2. – С. 49–51.

Copyright (c) 2017 Ольга Віталіївна Павелко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.