DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-76-84

ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ІНТЕГРОВАНОЇ ЗВІТНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО МІЖНАРОДНОГО СТАНДАРТУ «ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ»

Марина Олександрівна Максимчук

Анотація


Інтегрована звітність є новаторською звітністю для суб’єктів господарювання, а тому питання організації формування відповідної звітності є актуальним. На цю проблему значно впливає відсутність законодавчого врегулювання положень інтегрованої звітності на
національному рівні нормативно-правових документів, оскільки єдиним документом, що встановлює вимоги до інтегрованої звітності є міжнародний стандарт «Інтегрована звітність». Розглядаються організаційні засади підготовки інтегрованої звітності. Враховуючи
вимоги міжнародного стандарту з інтегрованої звітності зроблено спробу визначити основні організаційні етапи формування такої звітності, що дозволяють структуровано та логічно представити інтегровану звітність. Запропоновано на підприємствах, що складають
інтегровану звітність вести графік формування такої звітності. Крім того, важливим є розробка внутрішньої політики з питань визначення суттєвості, що здійснюється шляхом застосування професійного судження. Відповідна внутрішня політика призначена розкривати
процес суттєвості в інтегрованому звіті для того, щоб процес прийняття рішень про включення або виключення питань був зрозумілим користувачам звіту.


Ключові слова


інтегрована звітність; організація формування інтегрованої звітності; організація подання інтегрованої звітності; міжнародний стандарт з інтегрованої звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bezverhyj, K. (2014), “Integrovana zvitnist' pidpryjemstva: udoskonalennja organizacii' i metodyky i'i' skladannja”, Buhgalters'kyj oblik i audit, No. 5, pp. 23–28.

Jevdokymov, V.V., Legenchuk, S.F., Grycyshen, D.O. and Baryshnikova, O.M. (2014), Integrovana zvitnist' pidpryjemstv, ZhDTU, Zhytomir, 180 p.

Zhyglej, Y.V. (2010), “Bukhgalterskiy uchet kak informatsionnaya baza sotsial'no otvetstvennogo upravleniya”, Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, No. 18 (150), pp. 50–61.

Zhyglej, I.V. (2014), “Zvitnist' z pytan' stalogo rozvytku ta i'i' ocinka”, Proceedings of the III International science-and-practical conference “Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz u suchasnij ekonomichnij nauci ta praktyci”, M-vo osvity i nauky Ukrai'ny, DVNZ “Kyi'v. nac. ekon. un-t im. Vadyma Get'mana”, KNEU, Kyiv, Ukraine, pp. 55–57.

Zhyglej, I. (2015), “Pojava modeli integrovanoi' zvitnosti kompanii' jak vyklyk vymogam chasu”, Proceedings of the International science-and-practical conference “Rozvytok buhgalters'kogo obliku, ekonomichnogo analizu ta audytu u XXI-mu stolitti”, 6–7 November 2015, pp. 145–146.

Zhyglej, I.V. (2007), “Social'na vidpovidal'nist' biznesu cherez pryzmu buhgalters'kogo obliku”, Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, No. 4 (42), pp. 74–81.

Zhyglej, I.V. (2007), “Social'na vidpovidal'nist' biznesu jak peredumova stanovlennja social'noorijentovanoi' ekonomiky v Ukrai'ni”, Visnyk ZhDTU. Ekonomichni nauky, No. 3 (41), pp. 172–179.

Zhyglej, I.V. (2012), “Social'no vidpovidal'na dijal'nist': ponjattja, skladovi ta peredumovy vidobrazhennja u systemi buhgalters'kogo obliku”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac'. Serija: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Vol. 3, pp. 170–181.

Zhyglej, I.V. (2010), “Social'na vidpovidal'nist' biznesu v svitli teorij upravlinnja: oblikovyj aspect”, Visnyk L'vivs'koi' komercijnoi' akademii'. Zbirnyk naukovyh prac'. Serija ekonomichna, Vol. 33, pp. 222–233.

Zhyglej, I.V. (2007), “Social'na komponenta richnoi' zvitnosti pidpryjemstva”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu. Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac'. Serija: Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, Vol. 2 (8), p. 276.

Zhyglej, I. (2016), “Tendencii' rozvytku integrovanogo zvituvannja v Ukrai'ni ta sviti”, Proceedings of the IV International science-and-practical conference “Stan i perspektyvy rozvytku oblikovoinformacijnoi' systemy v Ukrai'ni”, TNEU, Ternopil', Ukraine, pp. 98–100.

Zhyglej, I.V. (2016), “Publichna zvitnist' jak instrument vidobrazhennja social'noi' misii' sub’jektiv gospodarjuvannja”, Proceedings of the International science-and-practical conference “Problemy i perspektyvy rozvytku nacional'noi' ekonomiky v umovah jevrointegracii' ta svitovoi' finansovoekonomichnoi' kryzy”, Chernivci, Ukraine, pp. 261–263.

Dzemishkevych, I.O. (2014), “Integrovana zvitnist' jak evoljucija ponjattja “zvitnist'”, Visnyk Universytetu bankivs'koi' spravy Nacional'nogo banku Ukrai'ny.

Kostyrko, R.O. (2014), “Perspektyvy mizhnarodnoi' integrovanoi' zvitnosti”, Visnyk Nacional'nogo universytetu “L'vivs'ka politehnika”, No. 794, pp. 181–187, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_27

Bezverhyj, K.V. (2014), “Metodychni zasady formuvannja integrovanoi' zvitnosti pidpryjemstva”, Oblik i finansy, No. 3, pp. 8–14.

“Proekt mizhnarodnogo formatu integrovanoi' zvitnosti”, available at: http://asyan.org/potrf/OGLJaDf/main.html

Safanova, F.Yu. (2014), Metodika formirovaniya integrirovannogo otcheta: Author’s abstract, Sankt- Peterburgskiy gosudarstvennyy ekonomicheskiy universitet, St. Petersburg, Russia.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Безверхий К. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання / К.Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит. – 2014. – № 5. – C. 23–28.

2. Євдокимов В.В. Інтегрована звітність підприємств : монографія / В.В. Євдокимов, С.Ф. Легенчук, Д.О. Грицишен, О.М. Баришнікова. – Ж. : ЖДТУ, 2014. – 180 с.

3. Жиглей И.В. Бухгалтерский учет как информационная база социально ответственного управления / И.В. Жиглей // Международный бухгалтерский учет. – М. – 2010. – № 18 (150). – С. 50–61.

4. Жиглей І.В. Звітність з питань сталого розвитку та її оцінка / І.В. Жиглей // Бухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиці : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф., 3–4 квітня 2014 р.: присвяч. 70-річчю каф. обліку підприємницької діяльності ; редкол.: В.І. Єфіменко та ін. ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2014. – С. 55–57.

5. Жиглей І. Поява моделі інтегрованої звітності компанії як виклик вимогам часу / І.Жиглей // Розвиток бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту у ХХІ-му столітті: тези виступів
Міжнар. наук.-практ. конф. 6–7 листопада 2015 р. – 2015. – С. 145 146.

6. Жиглей І.В. Соціальна відповідальність бізнесу через призму бухгалтерського обліку / І.В. Жиглей // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2007. – № 4 (42). – С. 74–81.

7. Жиглей І.В. Соціальна відповідальність бізнесу як передумова становлення соціально- орієнтованої економіки в Україні / І.В. Жиглей // Вісник ЖДТУ / Економічні науки. – 2007. – № 3
(41). – С. 172–179.

8. Жиглей І.В. Соціально відповідальна діяльність: поняття, складові та передумови відобра-ження у системі бухгалтерського обліку / І.В. Жиглей // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнар. зб. наук. пр. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Вип. 3. – Житомир, ЖДТУ, 2012. – C. 170 181.

9. Жиглей І.В. Соціальна відповідальність бізнесу в світлі теорій управління: обліковий аспект / І.В. Жиглей // Вісник Львівської комерційної академії : Зб. наук. пр. / Серія: Економічні науки. – Вип. 33. – 2010. – С. 222–233.

10. Жиглей І.В. Cоціальна компонента річної звітності підприємства / І.В. Жиглей // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнар. зб. наук. пр. / Серія: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Вип. 2 (8). – Житомир, ЖДТУ, 2007. – С. 276.

11. Жиглей І. Тенденції розвитку інтегрованого звітування в Україні та світі / І.Жиглей // Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні : матеріали IV міжнар. наук.- практ. конф., 11 травня 2016 р. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 98–100.

12. Жиглей І.В. Публічна звітність як інструмент відображення соціальної місії суб’єктів господарювання / І.В. Жиглей // Матеріали Ювілейної між нар. наук.-практ. конф., присвяченої 65-річчю Буковинської державної фінансової академії «Проблеми і перспективи розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції та світової фінансово-економічної кризи». – Чернівці : ПП «Технодрук». – 2009. – С. 261–263.

13. Інтегрована звітність як еволюція поняття «звітність» / І.О. Дземішкевич // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2014.

14. Костирко Р.О. Перспективи міжнародної інтегрованої звітності / Р.О. Костирко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» / Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2014. – № 794. – С. 181–187 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2014_794_27.

15. Безверхий К.В. Методичні засади формування інтегрованої звітності підприємства / К.В. Безверхий // Облік і фінанси. – 2014. – № 3. – С. 8–14.

16. Проект міжнародного формату інтегрованої звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://asyan.org/potrf/ОГЛЯДf/main.html.

17. Сафанова Ф.Ю. Методика формирования интегрированного отчета : автореф. … канд. эконом. наук : 08.00.12 / Ф.Ю. Сафанова. – СПб. – 2014.

Copyright (c) 2017 Марина Олександрівна Максимчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.