DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-43-60

СКЛАДОВІ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОБ’ЄКТА УПРАВЛІННЯ

Володимир Юрійович Гордополов

Анотація


Досліджено складові зовнішньоекономічної діяльності як об’єктів бухгалтерського обліку та управління, також проведено аналіз чинного законодавства та наукової літератури, який дозволив сформувати класифікацію форм та видів зовнішньоекономічної діяльності, що сприятиме процесам планування на підприємстві, а також побудові ефективної системи управлінського та бухгалтерського обліку, економічного аналізу та внутрішнього контролю.
В частині розробленої класифікації охарактеризовано основні форми, види зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх здійснення та нормативно-правового регулювання. На основі вивчення основних форм та видів зовнішньоекономічної діяльності, встановлено ряд проблем понятійно- категоріального апарату чинного законодавства. Запропоновано дев’ять трактувань категорій – операцій зовнішньоекономічної діяльності із закріпленням у конкретних нормативно-правових актах. Операції зовнішньоекономічної діяльності (імпортні операції, експортні операції, зовнішньоекономічні операції з цінними паперами, зовнішньоекономічні кредитно-розрахункові
операції, зовнішньоекономічні орендні операції, міжнародний лізинг, валютні операції, операції з іноземними інвестиціями та операції, пов’язані зі спільною діяльністю) ідентифіковано як об’єкти системи бухгалтерського обліку в зовнішньоекономічній сфері та розділено відповідно до видів діяльності суб’єктів господарювання (операційна, фінансова та інвестиційна).


Ключові слова


бухгалтерський облік; об’єкти управління; зовнішньоекономічна діяльність; складові зовнішньоекономічної діяльності

Повний текст:

PDF

Посилання


Artemov, N.M. (2002), Valyutnoe regulirovanie v Rossiyskoy Federatsii: dis. … doktora yurid. nauk, Moscow, 347 p.

Bernar, I. (1997), Tolkovyy ekonomicheskiy i finansovyy slovar': frantsuzskaya, russkaya, angliyskaya, nemetskaya, ispanskaya terminologiya: v 2-kh tomakh, Mezhdunar. otnosheniya, Moscow, 784 p.

Azriliyan, A.N. (1999), Bol'shoy ekonomicheskiy slovar', Institut novoy ekonomiki, Moscow, 1248 p.

Borisov, A.B. (2001), Bol'shoy ekonomicheskiy slovar', Knizhnyy mir, Moscow, 895 p.

Butinec, F.F. (2001), Bukhgalters'kiy slovnik, PP «Ruta», Zhitomir, Ukraine, 224 p.

Kuznjecov, V. and Myhajlenko, O. (2005), Velykyj slovnyk buhgaltera, Faktor, H. 532 p.

Vencel', V.T. (2012), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' eksportno-importnyh operacij: teorija, metodyka, organizacija : avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk, Zhytomyr, derzh. tehnol. un-t, Zhytomyr, 21 p.

Faminskogo, I.P. (2000), Vneshneekonomicheskiy tolkovyy slovar', INFRA-M, Moscow, 512 p.

Goloshchapov, N.A. (1999), Slovar'-spravochnik auditora, «Ekzamen», Moscow, 384 p.

Gordijenko, D.D. (2006), Ekonomichnyj tlumachnyj slovnyk, Ponjatijna baza zakonodavstva Ukrai'ny u sferi ekonomiky, KNT, Kyiv, Ukraine, 308 p.

Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny vid 16.01.2003 r. (2003). «Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR)», Vol. 18, 144 p.

Dekret Kabinetu Ministriv Ukrai'ny «Pro systemu valjutnogo reguljuvannja i valjutnogo kontrolju» vid 19.02.1993 № 15-93 (1993), аvailable at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93

Mochernyj, S.V. (2000), Ekonomichna encyklopedija: u tr'oh tomah, Vydavnychyj centr «Akademija», Kyiv, Ukraine, 864 p.

Djakiv, R. (2002), Encyklopedija biznesmena, ekonomista, menedzhera, Mizhnarodna ekonomichna fundacija, Kyiv, Ukraine, 703 p.

Zavads'kyj, J.S., Osovs'ka, G.V. and Jushkevych, O.O. (1999), Slovnyk ekonomichnyh terminiv: menedzhment, marketyng, pidpryjemnyctvo, ZhITI, Zhytomyr, Ukraine, 444 p.

Zaval'na, Zh.V. and Staryns'kyj, M.V. (2005), Valjutne pravo Ukrai'ny, VTD «Uni- versytets'ka knyga», Sumy, Ukraine, 304 p.

Zagorodnij, A.G. and Voznjuk L.G. (2007), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Znannja, Kyiv, Ukraine. 1071 p.

Zagorodnij, A.G. and Voznjuk, G.L. (2007), Zovnishn'oekonomichna dijal'nist': terminologichnyj slovnyk, Kondor, Kyiv, Ukraine, 168 p.

Zagorodnij, A.G., Voznjuk, G.L. and Smovzhenko, T.S. (2000), Finansovyj slovnyk, t-vo «Znannja», KOO, Kyiv, Ukraine, 587 p.

Zakon Ukrai'ny «Pro rezhym inozemnogo investuvannja» vid 19.03.1996 № 93/96-VR (1993), аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80

Zakon Ukrai'ny «Pro zovnishn'oekonomichnu dijal'nist'» vid 16 kvitnja 1991 r. № 959-HII, iz zminamy i dopovnennjamy (1991), аvailable at: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=959-12

Zakon Ukrai'ny Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro lizyng» vid 11 g rudnja 2003 r., № 1381-XV (2004), Urjadovyj kur’jer, Vol. 8, P. 4.

Zakon Ukrai'ny «Pro orendu derzhavnogo ta komunal'nogo majna» vid 10.04.1992 № 2269-XII (1992), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-12

Zahozhaj, V.B. and Fedorenko, V.G. (2002), Strahovyj ta investycijnyj menedzhment, MAUP, Kyiv, Ukraine, 344 p.

Kozyk, V.V., Pankova, L.A. and Karp’jak, Ja.S. (2004), Zovnishn'oekonomichni operacii' ta kontrakty, Centr navchal'noi' li teratury, Kyiv, 608 p.

Zolotogorov, V.G. (1997), Entsiklopedicheskiy slovar po ekonomike, Polymya, Mn., 1997, 571 p.

Ivasiv, B.S. (2004), Mizhnarodni rozrahunky, Kart-blansh, Ternopil', 223 p.

Karpins'kyj, B.A. and Gerasymenko, O.V. (2005), Finansovo-investycijnyj slovnyk, Magnolija Pljus, L'viv, Ukraine, 304 p.

Konvencija pro mizhderzhavnyj lizyng vid 25.11.1998 (1998), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_179

Konoplic'kyj, V.A. and Filina G.I. (2007), Ekonomichnyj slovnyk: tlumachno-terminologichnyj, KNT,Kyiv, Ukraine. 580 p.

Kosak, V.M. (2005), Pravovi zasady inozemnogo investuvannja v Ukrai'ni, Centr Jevropy L'viv, Ukraine, 223 p.

Kostjuchenko, O.A. (2009), Pravovi zasady valjutnogo reguljuvannja v Ukrai'ni, KNT, Kyiv, Ukraine, 224 p.

Rybalkin, V.E. (1991), Kratkiy vneshneekonomicheskiy slovar'-spravochnik, Mezhdunarod. otnosheniya, Moscow, 256 p.

Abarenkov, V.P., Abova, T.E. and Averkin, A.G. (1989), Kratkiy politicheskiy slovar, Politizdat, Moscow, 623 p.

Belik, Yu.A. (1987), Kratkiy ekonomicheskiy slovar', Politizdat, Moscow, 399 p.

Krokhina, Yu.A. (2008), Finansovoe pravo Rossii: uchebnik, Norma, Moscow, 720 p.

Kolesnikov, G.O. (2007), Menedzhers'kyj slovnyk: navchal'no-dovidkove vydannja, «VD «Profesional», Kyiv, Ukraine, 288 p.

Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 17 (MSBO 17) «Orenda» vid 01.01.2012 r. (2012), аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_018

Moiseev, A.V., Petrosyan, K.Ts. and Pilipenko, N.N. (1985), Ekonomicheskiy slovar'-spravochnik, Prosveshchenie, Moscow, 256 p.

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny Pro zatverdzhennja Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 14 «Orenda» vid 28 lypnja 2000 r., № 181 (2000), аvailable at: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO14.aspx

Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai'ny «Pro zatverdzhennja Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku 12 «Finansovi investycii'" vid 26.04.2000 № 91 (2000), аvailable at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00

Nacional'ne polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 1 «Zagal'ni vymogy do finansovoi' zvitnosti», zatverdzhene Nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 07.02.2013 r., № 73 (2013), аvailable at: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/ main?art_id=366860&cat_id=285157

Pepelyaeva, S.G. (1995), Osnovy nalogovogo prava, Invest Fond, Moscow, 210 p.

Pavlova, L.N. (1998), Finansy pidpryjemstv, Finansy, JuNITI, Moscow, 639 p.

Podatkovyj kodeks Ukrai'ny vid 02.12.2010 r., № 2755-VI (2010), аvailable at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Ozherel'ev, O.I. (1990), Politicheskaya ekonomiya: slovar', Politizdat, Moscow, 607 p.

Pro cinni papery ta fondovyj rynok: Zakon Ukrai'ny vid 23 ljutogo 2006 r. (2006), аvailable at: http://zakon1.rada.gov.ua

Rayzberg, B.A., Lozovskiy, L.Sh. and Starodubtseva E.B. (1996), Sovremennyy ekonomicheskiy slovar', INFRA-M, Moscow, 496 p.

Rjeznikova, V.V. (2013), «Spil'na gospodars'ka dijal'nist' v Ukrai'ni: ekonomiko-pravova sutnist'», Publichne pravo, Vol. 2, P. 269–273.

Koporulina, V.N. and Koporulina L.V. (1997), Russko-ukrainskiy finansovo-bankovskiy slovar', Fortuna-Press, Konsum, Kharkiv, Ukraine, 208 p.

Slipushko, O.M. (1999), Politychnyj i finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Vydavnyctvo «Krynycja», Kyiv, Ukraine, 389 p.

Slovnyk suchasnoi' ekonomiky MAKMILLANA (2000), «ArtEk», Kyiv, Ukraine, 640 p.

Prokhorov, A.M. (1988), Sovetskiy entsiklopedicheskiy slovar', Sov. Entsiklopediya, Moscow, 1600 p.

Nachalov, A.V. (2006), Sovremennyy tolkovyy nalogovyy slovar', OOO IIA «Nalog Info», OOO «Status-Kvo 97», Moscow, 480 p.

Gryaznov, V.I. (1965), Statisticheskiy slovar', Statistika, Moscow, 706 p.

Suhars'kyj, V.S. (2002), Ekonomichnyj slovnyk-dovidnyk: navchal'na knyga, Bogdan, Ternopil', 328 p.

Suhyj, R. (2013), «Do pytannja vyznachennja ponjattja "valjutna operacija”», Visnyk Nacional'nogo banku Ukrai'ny, Vol. 9. P. 28–30.

Kudryc'kyj, A.V. (1986), Ukrai'ns'kyj Radjans'kyj Ekonomichnyj Slovnyk, Kolibr, Kyiv, 752 p.

Shkarupa, V.K., Skvyrs'kyj, I.O. and Kolomojec', T.O. (2007), Finansove pravo Ukrai'ny, Istyna, Kyiv, 256 p.

Holodnyj, G.O. (2007), Lizyng v investyci jnomu mehanizmi innovacijnogo rozvytku pidpryjemstv, H, 195 p.

Homutenko, L.I. (2013), «Mizhnarodnyj lizyng jak al'ternatyva tradycijnogo kredytuvannja», Oblik, analiz, ta audyt v umovah mizhnarodnoi' integracii' Ukrai'ny, zb. mater. Vseukrai'ns'koi' nauk.-prakt. internet konf., 12 grudnja 2013 r., DonDUU, Donec'k, Pр. 195–198.

Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny vid 16.01.2003 r. (2003), Vidomosti Verhovnoi' Rady Ukrai'ny (VVR), Vol. 40–44, 356 p.

Chyrkov, V.G., Cherevan' I.V. (2010), Lizyng: inform.-metod. posib., Feniks, Kyiv, 78 p.

Shul'gina, L.M. and Balic'ka I.P. (2013), “Sutnist' ponjattja «mizhnarodnyj lizyng»” Suchasni problemy ekonomiky i pidpryjemnyctvo, Vol. 12., IVC Vydavnyctvo «Politehnika», Kyi'v, Ukraine, аvailable at: http://sb-keip.kpi.ua/issue/view/2656

Olsacka, B. and Paczyska-Gociniak, R. (1998), Leksykon zarządzania finansamy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdask, 370 s.

Rymarczyk, J. and Niemiec, M. (2007), Współczesne tendencje whandlu międzynarodowym, Wrocław.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Артемов Н.М. Валютное регули- рование в Российской Федерации : дис. … док. юрид. наук : 12.00.14 / Артемов Николай Михайлович. – М., 2002. – 347 с.

2. Бернар И. Толковый экономический и финансовый словарь: французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология: в 2-х томах / И.Бернар ; пер. с фр. И.Бернар, Ж.-К. Колли. – Т. 1. – М. : Междунар. отношения, 1997. – 784 с.

3. Большой экономический словарь / под ред. А.Н. Азрилияна. – 4-е изд. доп. и перераб. – М. : Институт новой экономики, 1999. – 1248 с.

4. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М. : Книжный мир, 2001. – 895 с.

5. Бухгалтерський словник / за ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2001. – 224 с.

6. Великий словник бухгалтера / уклад. В.Кузнєцов, О.Михайленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х. : Фактор, 2005. – 532 с.

7. Венцель В.Т. Бухгалтерський облік і контроль експортно-імпортних операцій: теорія, методика, організація : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / В.Т. Венцель ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2012. – 21 c.

8. Внешнеэкономический толковый словарь / под ред. И.П. Фаминского. – М. : ИНФРА-М, 2000. – 512 с.

9. Голощапов Н.А. Словарь-справочник аудитора / Н.А. Голощапов ; под ред. В.И. Осипова. – М. : «Экзамен», 1999. – 384 с.

10. Гордієнко Д.Д. Економічний тлумачний словник. Понятійна база законодавства України у сфері економіки / Д.Д. Гордієнко. – К. : КНТ, 2006. – 308 с.

11. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18. – Ст. 144.

12. Декрет Кабінету Міністрів України / «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 № 15-93 // Кабінет Міністрів України. – 1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/15-93.

13. Економічна енциклопедія: у трьох томах. / ред. кол.: відпов. ред. С.В. Мочерний та інші. – Т. 1 – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

14. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / за ред. Р.Дяківа. – К. : Міжнародна економічна фундація, 2002. – 703 с.

15. Завадський Й.С. Словник економічних термінів: менеджмент, маркетинг, підприємництво : навч.-метод. посібник / Й.С. Завадський, Г.В. Осовська, О.О. Юшкевич. – Житомир : ЖІТІ, 1999.– 444 с.

16. Завальна Ж.В. Валютне право України : навч. посібник / Ж.В. Завальна, М.В. Старинський. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 304 с.

17. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. Загородній, Л.Г. Вознюк. – К. : Знання, 2007. – 1071 с.

18. Загородній А.Г. Зовнішньоекономічна діяльність: термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк. – К. : Кондор, 2007. – 168 с.

19. Загородній А.Г. Фінансовий словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Т.С. Смовженко. – 3-тє видання, виправл., доп. – К. : т-во «Знання», КОО, 2000. – 587 с.

20. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 № 93/96-ВР // Верховна Рада України. – 1993 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80.

21. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959-ХІІ, із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/ laws/main.cgi?nreg=959-12.

22. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про лізинг» від 11 грудня 2003 р. № 1381-XV // Урядовий кур’єр. – 2004. – № 8. – 16 січня – C. 4

23. Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 № 2269-XII // Верховна Рада України. – 1992 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2269-12.

24. Захожай В.Б. Страховий та інвестиційний менеджмент / В.Б. Захожай, В.Г. Федоренко. – К. : МАУП, 2002. – 344 с.

25. Зовнішньоекономічні операції та контракти : навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Я.С. Карп’як і інші. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 608 с.

26. Золотогоров В.Г. Энциклопедический словар по экономике / В.Г. Золотогоров. – Мн. : Полымя, 1997. – 571 с.

27. Івасів Б.С. Міжнародні розрахунки : підручник / Б.С. Івасів. – Тернопіль : Карт- бланш, 2004. – 223 с.

28. Карпінський Б.А. Фінансово-інвестиційний словник : навч. посібник / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко. – Львів : Магнолія Плюс, 2005. – 304 с.

29. Конвенція про міждержавний лізинг від 25.11.1998 // Міжнародний документ – СНД. – 1998 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/997_179.

30. Конопліцький В.А. Економічний словник: тлумачно-термінологічний / В.А. Конопліцький, Г.І. Філіна. – К. : КНТ, 2007. – 580 с.

31. Косак В.М. Правові засади іноземного інвестування в Україні / В.М. Косак. – Львів : Центр Європи, 2005. – 223 с.

32. Костюченко О.А. Правові засади валютного регулювання в Україні : навч. посібник / О.А. Костюченко. – К. : КНТ, 2009. – 224 с.

33. Краткий внешнеэкономический словарь-справочник / под ред. В.Е. Рыбалкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Международ. отношения, 1991. – 256 с.

34. Краткий политический словар / Абаренков В.П., Абова Т.Е., Аверкин А.Г. ; сост. и общ. ред. Л.А. Оникова, Н.В. Шишлина. – 6-е изд., доп. – М. : Политиздат, 1989. – 623 с.

35. Краткий экономический словарь / под ред. Ю.А. Белика и др. – М. : Политиздат, 1987. – 399 с.

36. Крохина Ю.А. Финансовое право России : учебник / Ю.А. Крохина. – 3-е изд., перераб. и. доп. – М. : Норма, 2008. – 720 с.

37. Менеджерський словник: навчально-довідкове видання / укладач Колесніков Г.О. – К. : «ВД «Професіонал», 2007. – 288 с.

38. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 (МСБО 17) «Оренда» від 01.01.2012 р. // IASB. – 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_018.

39. Моисеев А.В. Экономический словарь-справочник : учеб пособие для учащихся / А.В. Моисеев, К.Ц. Петросян, Н.Н. Пилипенко ; под. ред. А.В. Моисеева. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1985. – 256 с.

40. Наказ Міністерства фінансів України Про затвердження Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» від 28 липня 2000 р. № 181 // Міністерство фінансів України. – 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO14.aspx.

41. Наказ Міністерства фінансів України / Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» від 26.04.2000 № 91 // Міністерство фінансів України. – 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00.

42. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/ main?art_id=366860&cat_id=285157.

43. Основы налогового права / под ред. С.Г. Пепеляева. – М. : Инвест Фонд, 1995. – 210 с.

44. Павлова Л.Н. Фінанси підприємств : підручник для вузів. – М. : Фінанси, ЮНІТІ, 1998. – 639 с.

45. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

46. Политическая экономия: словарь / под ред. О.И. Ожерельева и др. – М. : Политиздат, 1990. – 607 с.

47. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23 лютого 2006 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.

48. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М. : ИНФРА-М, 1996. – 496 с.

49. Рєзнікова В.В. Спільна господарська діяльність в Україні: економіко-правова сутність / В.В. Рєзнікова // Публічне право. – 2013. – № 2. – С. 269–273 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pp_2013_2_38.

50. Русско-украинский финансово-банковский словарь / сост. В.Н. Копорулина, Л.В. Копорулина. – Х. : Фортуна-Пресс, Консум, 1997. – 208 с.

51. Сліпушко О.М. Політичний і фінансово-економічний словник / О.М. Сліпушко. – К. : Видавництво «Криниця», 1999. – 389 с.

52. Словник сучасної економіки МАКМІЛЛАНА / пер. з англ. – К. : «АртЕк», 2000. – 40 с.

53. Советский энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Прохоров. – 4-е изд. – М. : Сов. Энциклопедия, 1988. – 1600 с.

54. Современный толковый налоговый словарь / сост. А.В. Началов. – М. : ООО ИИА «Налог Инфо», ООО «Статус-Кво 97», 2006. – 480 с.

55. Статистический словарь. / ред. кол., завед. ред. В.И. Грязнов. – М., Статистика, 1965. – 706 с.

56. Сухарський В.С. Економічний словник-довідник: навчальна книга / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Богдан, 2002. – 328 с.

57. Сухий Р. До питання визначення поняття «валютна операція» / Р.Сухий // Вісник Національного банку України. – 2013. – № 9. – С. 28–30 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnbu_2013_9_14.

58. Український Радянський Економічний Словник: в 3-х томах / редкол.: А.В. Кудрицький (відпов. ред.) та інші. – 2-ге вид. – К. : Голов. ред. УРЕ, 1986. – Т. 1 А. – Колібр. 752 с.

59. Фінансове право України : навч. посібник / В.К. Шкарупа, І.О. Сквирський, Т.О. Коломоєць та ін.; за заг. ред. В.К. Шкарупи, Т.О. Коломоєць. – К. : Істина, 2007. – 256 с.

60. Холодний Г.О. Лізинг в інвестиці йному механізмі інноваційного розвитку підприємств / Г.О. Холодний. – Х., 2007. – 195 с.

61. Хомутенко Л.І. Міжнародний лізинг як альтернатива традиційного кредитування / Л.І. Хомутенко // Облік, аналіз, та аудит в умовах міжнародної інтеграції України ; зб. матер. Всеукраїнської наук.-практ. інтернет конф., 12 грудня 2013 р. – Донецьк : ДонДУУ, 2013. – С. 195–198.

62. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

63. Чирков В.Г. Лізинг : інформ.- метод. посібник / В.Г. Чирков, І.В. Черевань ; НАН України та ін. – К. : Фенікс, 2010. – 78 с.

64. Шульгіна Л.М. Сутність поняття «міжнародний лізинг» / Л. М. Шульгіна, І. П. Баліцька // Сучасні проблеми економіки і підприємництво [Текст]: Збірник наукових праць. – Випуск 12. –
Київ: ІВЦ Видавництво «Політехніка». – 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sbkeip. kpi.ua/issue/view/2656.

65. Экономика и бизнес. А–Я: словарь-справочник / Н.Уолл, Я.Маркузе, Д.Лайнз, Б.Мартин ; пер. с англ. К.С. Ткаченко. – М. : ФАИР-ПРЕСС, 1999. – 624 с.

66. Olsacka B. Leksykon zarządzania finansamy / B.Olsacka, R.Paczyska-Gociniak. – Gdask : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 1998. – 370 s.

67. Rymarczyk J. Współczesne tendencje whandlu międzynarodowym / J.Rymarczyk. – M. Niemiec.– Wrocław, 2007.

Copyright (c) 2017 Володимир Юрійович Гордополов

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.