ПРОБЛЕМИ ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ВИРІШЕННЯ

Роман Теодорович Герман

Анотація


Документальне оформлення господарських операцій забезпечує систему бухгалтерського обліку вхідною інформацією. Національне законодавство визначає перелік обов’язкових реквізитів для визнання документу первинним, тому від правильності його складання залежить
порядок оподаткування фінансових результатів підприємницької діяльності. Розкрито національний та зарубіжний досвід вирішення проблемних питань оформлення господарських операцій первинними документами. На підставі аналізу вимог до первинних документів у США, Великій Британії, Польщі, Росії, Молдові та Білорусі виявлено ряд розбіжностей із національною практикою первинного обліку, що стосуються таких питань як визначення сторін-укладачів первинного документа, а також процедури підпису та ідентифікації осіб, що
складають документи. Проте вивчення зарубіжного досвіду регулювання питань первинного обліку дозволило сформувати рекомендації щодо його покращення в частині відображення
факту реєстрації первинного документа у системі бухгалтерського обліку, формулювання змісту господарської операції та можливість від слідкування за первинним документом виконання попередніх домовленостей.


Ключові слова


первинний документ; реквізити первинних документів; зарубіжний досвід первинного обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Parhomenko, V. (2010), “Dokumental'ne zabezpechennja buhgalters'kogo obliku”, Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 8, pp. 7–11.

Veryga, Ju.A. and Nochovna, Ju.O. (Eds.) (2014), Problemy i perspektyvy rozvytku buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju v umovah globalizacii' ekonomiky, VNZ Ukoopspilky “Poltavs'kyj universytet ekonomiky i torgivli”, Poltava, 332 p.

Pavelko, O. (2011), “Pervynnyj oblik: sutnist' ta aktualizacija znachennja v umovah dii' norm Podatkovogo kodeksu Ukrai'ny”, Galyc'kyj ekonomichnyj visnyk, No. 3 (32), pp. 161–168.

Lyshylenko, O.V. (2003), Buhgalters'kyj oblik, Vydavnyctvo “Centr navchal'noi' literatury”, Kyiv, 628 p.

Education Scotland Foghlam Alba, “Dorothy Brown Accounting Business Documents”, available at: educationscotland.gov.uk/businessdocuments_tcm4-148085.doc

DSTU 4423-1:2005 (2007), Informacija ta dokumentacija. Keruvannja dokumentacijnymy procesamy. Ch. 1. Osnovni polozhennja, Derzhspozhyvstandart Ukrai'ny, Kyiv, 28 p.

The Parliament of the Republic of Moldova (2007), Zakon o bukhgalterskom uchete, available at: www.mf.gov.md/ru/actnorm/contabil/lawcontabil

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

The State Duma (2011), O bukhgalterskom uchete, available at: www.consultant.ru/popular/buch/

The Seimas of the Republic of Poland (1994), Ustawa o rachunkowości, available at: www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/akty_ prawne/ustawa_o_rachunkowosci.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку / В.Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 8. – С. 7–11.

2. Проблеми і перспективи розвитку бухгалтерського обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки : монографія / за заг. ред. проф. Ю.А. Вериги, Ю.О. Ночовної ; ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». – Полтава, 2014 – 332 с.

3. Павелко О. Первинний облік: сутність та актуалізація значення в умовах дії норм Податкового кодексу України / О.Павелко // Галицький економічний вісник. – 2011. – № 3 (32). – С. 161–168.

4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / О.В. Лишиленко. – К. : Видавництво
«Центр навч. л-ри», 2003. – 628 с.

5. Dorothy Brown Accounting Business Documents [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
www.educationscotland.gov.uk/businessdocuments_tcm4-148085.doc.

6. Національний стандарт України ДСТУ 4423-1:2005 «Інформація та документація. Керування документаційними процесами. – Ч. 1. Основні положення». – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – 28 с.

7. Постановление Парламента Республики Молдова «Закон о бухгалтерском учете», от 27.04.2007. – № 113-XVI [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.mf.gov.md/ru/actnorm/contabil/lawcontabil.

8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», від 16.07.1999. – № 996-XIV, ВВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996- 14.

9. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 р. – № 402-ФЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.consultant.ru/popular/buch/.

10. «Ustawa o rachunkowości» ustawa z dnia 29.09.1994 roku [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/akty_ prawne/ustawa_o_rachunkowosci.pdf.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-37-42

Copyright (c) 2017 Роман Теодорович Герман

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.