DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-4(78)-3-13

АУДИТ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МЕДІА РИНКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Сергій Володимирович Бардаш, Вікторія Олександрівна Мисюк

Анотація


Активний розвиток медійного ринку в Україні та його інтеграція у світовий ринковий простір, зумовлюють виникнення певних проблем, що постають перед науковцями та практиками, в частині організації аудиту в компаніях, що насичують цей сектор ринку. Питання дослідження ринку та організації аудиту параметрів діяльності його суб’єктів носить сегментальний характер, оскільки, медійний ринок, облік його фінансових показників та їх аудит розглядаються переважно окремо, таким чином залишають поза увагою причинно- наслідковий зв’язок між тенденціями розвитку галузі та специфікою організації аудиту діяльності її суб’єктів, що, в свою чергу, наведені у різній організаційно-правовій формі. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку медійного ринку в межах використання його суб’єктами інструменту маркетингових комунікацій. За основу дослідження
визначено організаційну форму діяльності медійних компаній, що є підставою для організації й проведення внутрішнього та зовнішнього аудитів. На основі цього, в статті узагальнено перелік викликів для вітчизняного аудиту, якими супроводжується процес глобалізації медійних ринків cвіту. Саме тому, створення системи, що оперативно реагувала б на ці виклики і, таким
чином забезпечувала б ефективну роботу компанії, має велику значущість щодо суб’єктів медійного ринку, враховуючи їх організаційно-правовий статус та вид бізнесу.


Ключові слова


аудит; внутрішній аудит; зовнішній аудит; контроль; медійна компанія

Повний текст:

PDF

Посилання


The Verkhovna Rada of Ukraine (2008), Pro akcionerni tovarystva, available at: http:zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514

The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), Pro holdyngovi kompanii' v Ukrai'ni, available at: http:zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3528-15

The United States Congress (2002), Sarbanes-Oxley Act, available at: http:soxlaw.com/s302.htm

Bardash, S.V. and Mnyh, Je.V. (2011), Kontrol' u systemi innovacijnogo menedzhmentu pidpryjemstva [Control in a system of enterprise innovation management], KNUTE, Kyiv, 452 p.

Bardash, S.V. (2013), "Organizacijno-pravova identyfikacija vnutrishn'ogo kontrolju u pryvatnomu sektori ekonomiky” [The legal identification of internal control in the private sector iky], Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. Serija: Ekonomichni nauky, No. 4 (66), pp. 3–9.

Dubovyk, T.V. (2014), Internet-marketyngovi komunikacii [Online Marketing Communications], Kyi'vs'kyj nac. torgovel'no-ekonomichnyj un-t, Kyiv, 332 p.

Hab’juk, O. (2012), Konceptual'ni osnovy media-ekonomiky [Conceptual basis of media economics], LNU imeni Ivana Franka, Lviv, 180 p.

Vitrenko, A. (2009), "Procesy globalizacii' svitovogo rynku reklamnyh poslug ta i'h vplyv na rozvytok nacional'nogo rynku reklamy Ukrai'ny" [Globalization of the world market of advertising services and their impact on the national advertising market Ukraine], available at: http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/ index.php?ur/Source

Dmitrenko, I.N. (2009), "Informatsionno-reglamentnoe obespechenie vnutrifirmennogo kontrolya kachestva auditors'kikh uslug” [Information and routine maintenance of internal quality control audit services], Auditor Ukrainy, No. 7–8, pp. 62–63.

Maksymenko, I.Ja. (2013), "Vnutrishnyj audyt: pidvyshhennja efektyvnosti roboty ta zabezpechennja prybutkovosti pidpryjemstva” [Internal audit: improve efficiency and ensure profitability], Stalyj rozvytok ekonomiky, No. 1, pp. 294–296.

Novikova, A.A. (2006), Metodika audita deyatel'nosti reklamnyh agentstv [Methods of audit activities of advertising agencies]: dissertation, RGB, Moscow, 184 p.

Hrjapina, I.S. (2010), Upravlinnja vytratamy pidpryjemstva na marketyngovi komunikacii [Cost management on marketing communications]: Author's abstract, KNEU, Kharkiv, 20 p.

Shcherbakova, E.P. (2012), "Problemy reglamentacyy i standartyzacyy funkcyonyrovanyja vnutrennego audyta v holdyngah” [Problems of regulation and standardization of the internal audit functioning in holdings], available at: http: auditfin.com/fin/2013/2/2013_II_07_03.pdf

VRK (2016), The Ukrainian Advertising Coalition official website, available at: http:vrk.org.ua/adv/statistics

State Statistics Service of Ukraine (2016), State Statistics Service of Ukraine official website, available at: http: ukrstat.gov.ua

Statista (2016), Global Statistics Portal official website, available at: http: statista.com


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Закон України Про акціонерні товариства від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514.

2. Закон України Про холдингові компанії в Україні від 15.03.2006 № 3528-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3528-15.

3. Sarbanes-Oxley Act від 30.07.2002 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.soxlaw.com/s302.htm.

4. Контроль у системі інноваційного менеджменту підприємства : монографія / Є.І. Мних, С.В. Бардаш, та ін. ; за ред. Мниха Є.В. – Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. – 452 с.

5. Бардаш С.В. Організаційно-правова ідентифікація внутрішнього контролю у приватному секторі економіки / С.В. Бардаш // Вісник ЖДТУ / Серія: Економічні науки. – № 4 (66). – 2013. – С. 3–9.

6. Дубовик Т.В. Інтернет-маркетингові комунікації : монографія / Т.В. Дубовик; Київський нац. торговельно-економічний ун-т. – К. : КНТЕУ, 2014. – 332 с.

7. Хаб’юк О. Концептуальні основи медіа-економіки : монографія / О.Хаб’юк. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2012. – 180 с.

8. Вітренко А. Процеси глобалізації світового ринку рекламних послуг та їх вплив на розвиток національного ринку реклами України / А.Вітренко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/ index.php?ur/Source.

9. Дмитренко И.Н. Информационно-регламентное обеспечение внутрифирменного контроля качества аудиторських услуг / И.Н. Дмитренко // Аудитор Украины. – 2009. – № 7 – 8. – С. 62–63.

10. Максименко І.Я. Внутрішний аудит: підвищення ефективності роботи та забезпечення прибутковості підприємства / І.Я. Максименко // Сталий розвиток економіки. – 2013. – № 1. – С. 294–296.

11. Новикова А.А. Методика аудита деятельности рекламный агентств / А.А. Новикова : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.12. – М. : РГБ, 2006.

12. Хряпіна І.С. Управління витратами підприємства на маркетингові комунікації : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 «Економіка та упр. п-вами (за видами екон. діяльн.)» / Хряпіна Інна Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т. – Х., 2010. – 20 с.

13. Щербакова Е.П. Проблемы регламентации и стандартизации функционирования внутреннего аудита в холдингах / Е.П. Щербакова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.auditfin.com/fin/2013/2/2013_II_07_03.pdf.

14. Офіційний сайт Всеукраїнської рекламної коаліції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vrk.org.ua/adv/statistics.

15. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

16. Глобальний портал статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.statista.com.

Copyright (c) 2017 Сергій Володимирович Бардаш, Вікторія Олександрівна Мисюк

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.