DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-80-86

ПРИНЦИПИ ПЛАНУВАННЯ ЯК НЕВІД’ЄМНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Алла Василівна Оверчук

Анотація


Розглянуто основні проблеми використання важелів фінансового планування, а саме, його принципів з метою досягнення ефективної системи фінансового планування на підприємстві. Планування є складовим елементом управління та забезпечує досягнення стійкого розвитку підприємства, саме тому ефективне фінансове планування є необхідним засобом реалізації головної мети підприємства – максимізації прибутку підприємства. Визначено, що принципи фінансового планування – це об'єктивна категорія науки планування, що є відправним основоположним поняттям, яке виражає сукупну дію низки законів розвитку. Також, на основі узагальнення та аналізу принципів планування уточнена система принципів фінансового планування, що забезпечує ефективне використання функцій фінансового планування та контролю, досягнення місії та цілей управління діяльністю господарюючого суб’єкта та забезпечення його прибутковості. Наукова новизна проведеного дослідження полягає в уточненні щодо визначення принципів системи фінансового планування на підприємстві та їх змістової характеристики.


Ключові слова


планування; фінансове планування; принципи планування

Повний текст:

PDF

Посилання


Akoff, R. (1985), Planirovanie budushchego korporatsii, Progress, Moscow, 320 p.

Akoff, R. (1985), Planirovanie v bol'shikh ekonomicheskikh sistemakh, Progress, Moscow, 326 p.

Ansoff, I. (2003), Strategicheskoe upravlenie, Ekonomika, Moscow, 256 p.

Vinogradova, M.V. and Panina, Z.I. (2006), Organizatsiya i planirovanie deyatel'nosti predpriyatiy sfery servisa, 2nd ed., Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya “Dashkov i Ko”, Moscow, 464 p.

Gergomentova, M. (2006), “Postroenie sistemy finansovogo planirovaniya na predpriyatiyakh”, Problemy teorii m praktiki upravleniya, No. 10, pp. 91–95.

Mochernyj, S.V. (Ed.) (2001), Ekonomichna encyklopedija, Vol. 1, Vydavnychyj centr “Akademija”, Kyiv, 848 p.

Kobets, E.A. (2006), Planirovanie na predpriyatii, available at: http://planovik.ru/

Markova, V.D. (2004), Vnutrifirmennoe planirovanie, Ekor-kniga, Novosibirsk, 320 p.

Pashuta, M. (2006), “Biznes-planuvannja jak faktor uspishnoi' pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti”, Personal, No. 10, pp. 66–74.

Dreval', O.Ju. (Ed.) (2008), Planuvannja dijal'nosti pidpryjemstva, Vyd-vo SumDU, Sumy, 146 p.

Rogovyj, A.V. (2009), “Finansove planuvannja jak funkcija menedzhmentu pidpryjemstva”, Naukovyj visnyk ChDIEU, No. 2 (3), pp. 120–127.

Savchuk, V.P. (2003), Upravlenie fіnansami predpriyatiya, BINOM. Laboratorіya znaniy, Moscow, 480 p.

Sapozhnikov, E. (2003), “Osobennosti byudzhetirovaniya v rossiyskikh organizatsiyakh”, Finansovyy menedzhment, No. 6, pp. 42–51.

Serebryakova, L.A. (2006), “Printsipy regional'no-otraslevogo planirovaniya APK”, Sbornik nauchnykh trudov SevKavGTU. Seriya “Ekonomicheskie nauki”, No. 3, pp. 22–28.

Tarasjuk, G.M. (2006), Planova dijal'nist' jak systemnyj proces upravlinnja pidpryjemstvom, Zhytomyrs'kyj derzhavnyj tehnologichnyj universytet, Zhytomyr, 469 p.

Tat'janych, L.S. (2010), “Rol' finansovogo planuvannja na pidpryjemstvi v umovah rynkovogo gospodarjuvannja”, Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu, No. 1 (9), pp. 78–83.

Tereshhenko, O.O. (2003), Finansova dijal'nist' sub’jektiv gospodarjuvannja, KNEU, Kyiv, 554 p.

Harko, A.Ju. (2001), “Bjudzhetuvannja v procesi upravlinnja finansovoju dijal'nistju pidpryjemstva”, Finansy Ukrai'ny, No. 9, pp. 87–91.

Fayol', A., Emerson, G., Teylor, F. and Ford, G. (1992), Upravlenie - eto nauka i iskusstvo, Respublika, Moscow, 349 p.

Kirejcev, G.G. (Ed.) (2002), Finansy pidpryjemstva, 2nd ed., CUL, Kyiv, 267 p.

Poddjer'ogin, A.M., Bilyk, M.D. and Burjak, L.D. (2005), Finansy pidpryjemstva, in Poddjer'ogin, A.M. (Ed.), 5th ed., KNEU, Kyiv, 546 p.

Judenko, V.A. (2000), “Analiz finansovyh rezul'tativ pidpryjemstva v umovah reformuvannja buhgalters'kogo obliku”, Finansy Ukrai'ny, No. 8, pp. 140–144.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Акофф Р. Планирование будущего корпорации / Р.Акофф. – М. : Прогресс, 1985. – 320 с.

2. Акофф Р. Планирование в больших экономических системах / Р.Акофф. – М. : Прогресс, 1985. – 326 с.

3. Ансфф И. Стратегическое управление / И.Ансофф. – М. : Экономика, 2003. – 256.

4. Виноградова М.В. Организация и планирование деятельности предприятий сферы сервиса : учеб. пособие / М.В. Виноградова, З.И. Панина. – 2-е изд. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2006. – 464 с.

5. Гергоментова М. Построение системы финансового планирования на предприятиях / М.Гергоментова // Проблемы теории м практики управления. – 2006. – № 10. – С. 91–95.

6. Економічна енциклопедія / Редкол. С.В. Мочерний (від ред.) та ін. – Т 1. – К. : Видавничий центр «Академія», 2001. – 848 с.

7. Кобец Е.А. Планирование на предприятии : учеб. пособие / Е.А. Кобец [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://planovik.ru/.

8. Маркова В.Д. Внутрифирменное планирование / В.Д. Маркова. – Новосибирск : Экор-книга, 2004. – 320 с.

9. Пашута М. Бізнес-планування як фактор успішної підприємницької діяльності / М.Пашута // Персонал. – 2006. – № 10. – С. 66–74.

10. Планування діяльності підприємства : консп. лекцій / укладач О.Ю. Древаль. – Суми : Вид-во СумДУ, 2008. – 146 с.

11. Роговий А.В. Фінансове планування як функція менеджменту підприємства / А.В. Роговий // Науковий вісник ЧДІЕУ. – 2009. – № 2 (3). – С. 120–127.

12. Савчук В.П. Управление фінансами предприятия / В.П. Савчук. – М. : БИНОМ. Лабораторія знаний, 2003. – 480 с.

13. Сапожников Е. Особенности бюджетирования в российских организациях / Е.Сапожников // Финансовый менеджмент. – 2003. – С. 42–51.

14. Серебрякова Л.А. Принципы регионально-отраслевого планирования АПК / Л.А. Серебрякова // Сборник научных трудов СевКавГТУ / Серия : «Экономические науки». – 2006. – № 3. – С. 22–
28.

15. Тарасюк Г.М. Планова діяльність як системний процес управління підприємством : монографія / Г.М. Тарасюк. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 469 с.

16. Татьянич Л.С. Роль фінансового планування на підприємстві в умовах ринкового господарювання / Л.С. Татьянич // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2010. – № 1 (9) – С. 78–83.

17. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання / О.О. Терещенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с.

18. Управление – это наука и искуство / А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тэйлор, Г.Форд. – М. : Республика, 1992. – 349 с.

19. Фінанси підприємства / за заг. ред. Г.Г. Кірейцева. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦУЛ, 2002. – 267 с.

20. Фінанси підприємства : підручник / А.М. Поддєрьогін, М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін. ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А.М. Поддєрьогін. – 5-те вид., перероб. та допов. – К. : КНЕУ, 2005. – 546 с.

21. Харко А.Ю. Бюджетування в процесі управління фінансовою діяльністю підприємства / А.Ю. Харко // Фінанси України. – 2001. – № 9. – С. 87–91.

22. Юденко В.А. Аналіз фінансових результатів підприємства в умовах реформування бухгалтерського обліку / В.А. Юденко // Фінанси України. – 2000. – № 8. – С. 140–144.

Copyright (c) 2016 Алла Василівна Оверчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.