DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-3(77)-46-52

РОЗВИТОК ОСВІТНЬОГО МАРКЕТИНГУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ольга Іванівна Вікарчук, Олена Олександрівна Калініченко, Ірина Олександрівна Пойта

Анотація


Статтю присвячено гострим проблемам розвитку освітнього маркетингу в сучасному українському суспільстві, його впливу на модернізацію національної системи освіти. Охарактеризовано процес розвитку освітніх послуг в Україні. Авторами досліджено теоретичні засади поняття «освітній маркетинг», а також значення маркетингової діяльності навчальних закладів у досягнені їх комерційних та некомерційних цілей. Аргументовано висновок щодо
необхідності створення концепції надання освітніх послуг, яка має розпочинатися аналізом попиту потенційних клієнтів, вивченням ринку освітніх послуг, дослідженням ринку праці, маючи на меті розвиток та вироблення програм маркетингових заходів. Для цього має бути створена система цільового ринку освіти, невід’ємною частиною якої є формування чіткого профілю ринку за допомогою сегментування. Освітні заклади, з точки зору маркетингу,
формують пропозиції, надають послуги у просуванні як освітніх, так і супутніх послуг на ринок. Проте сам ринок освітніх послуг має ряд невирішених питань, що невигідно відображаються на
якості наданих послуг. Відкритість системи освіти означає, що визначення її цілей не обмежується державним замовленням, а розширюється потребами в освіті, які привносять учні, їх батьки, учителі; програми задають базовий, тобто необхідний, орієнтир-мінімум, загальне ядро знань, яке відкрите для доповнень, що залежать від культурних, регіональних, етнічних та інших умов.


Ключові слова


маркетинг; освіта; освітня сфера; суспільство; освітній маркетинг; заклади освіти; комунікації; реклама; пропаганда; PR

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksunin, V.A. (2001), Marketing v otrasliakh i sferakh deiatelnosti [Marketing is in industries and spheres of activity], Dashkov i Ko, Moscow, 612 p.

Batalova, O.S. (2012), “Specific of marketings communications at the market of educational services”, Ekonomicheskaia nauka i praktika : materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Economic Science and Practice: Proceedings of the international scientific conf.], Chita, Russia, pp. 110–114.

Veselov, S.V. (2002), Marketing v reklame, Vol. 1, Reklamnyj rynok i ego izuchenie, Izdatel'stvo Mezhdunarodnogo instituta reklamy, Moscow, 316 p.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016), Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], official website, available at: www.ukrstat.gov.ua (accessed 25 February 2016).

Dolzhenko, D.S. (2001), “Modern methods of marketing of educational services: dynamics, prospects”, Stratehiia marketynhu v upravlinni rehionom ta pidpryiemstvom: zbirnyk naukovykh prats DonDAU, Iss. 7, Vol. 2, pp. 10–14.

Kotler, F. (2002), Marketing menedzhment [Marketing management], Piter, St. Petersburg, 752 p.

Lisova, N.V. “Marketing of educational services”, available at: http://intkonf.org/lisova-nv-marketingosvitnih- poslug/ (accessed 20 January 2016).

Nikolaievska, V. (2013), “Marketing is in the system of education”, Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnnoho universytetu, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_3_31 (accessed 25 January 2016).

Saveliev, Ye.V. (2008), Novitnii marketynh [Newest marketing], Znannia, Kyiv, 420 p.

Saginova, O.V. (1999), “Marketing of educational services”, Marketing v Rossii i za rubezhom, No. 3, pp. 48–49.

Sychenko, V.V. (2007), “The essence and peculiarities of marketing of educational services in Ukraine”, available at: www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007-2/doc/2/10.pdf (accessed 27 January 2016).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Алексунин В.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / В.А. Алексунин. – М., 2001. – 612 с.

2. Баталова О.С. Специфика маркетинговых коммуникаций на рынке образовательных услуг / О.С. Баталова // Экономическая наука и практика : материалы междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2012 г.). – Чита : Издательство Молодой ученый, 2012. – С. 110–114.

3. Веселов С.В. Маркетинг в рекламе : в 3-х ч. Рекламный рынок и его изучение / С.В. Веселов. – Ч.1. – М. : Изд-во Междунар. ин-та рекл., 2002. – 316 с.

4. Державна служба статистики України : офіційний веб-сайт [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

5. Долженко Д.С. Современные методы маркетинга образовательных услуг: динамика, перспективы / Д.С. Долженко // Стратегія маркетингу в управлінні регіоном та підприємництвом: зб. наук. пр. ДонДАУ. – Вип. 7. – Т. 2. – Серія : Державне управління. – Донецьк : ДонДАУ, 2001. – С. 10–14.

6. Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Ф.Котлер ; пер. с англ. – СПб. : Питер, 2002. – 752 c.

7. Лісова Н.В. Маркетинг освітніх послуг / Н.В. Лісова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/lisova-nv-marketing-osvitnih-poslug.

8. Ніколаєвська В. Маркетинг в системі освіти / В.Ніколаєвська : зб. наук. пр. Уманського дер. педагогіч. ун-ту. - Ч. 3. – 2013. – С. 202–208 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpudpu_2013_3_31.

9. Савельєв Є.В. Новітній маркетинг / Є.В. Савельєв. – К. : Знання, 2008. – 420 с.

10. Сагинова О.В. Маркетинг образовательных услуг / О.В. Сагинова // Маркетинг в России и за рубежом. – 1999. – № 3. – С. 48–49.

11. Сиченко В.В. Сутність та особливості маркетингу освітніх послуг в Україні / В.В. Сиченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2007- 2/doc/2/10.pdf.

Copyright (c) 2016 Ольга Іванівна Вікарчук, Олена Олександрівна Калініченко, Ірина Олександрівна Пойта

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.