РОЛЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО ГОСПОДАРСТВА

Ірина Вікторівна Литвинчук, Наталія Олегівна Прохорчук

Анотація


Висвітлено питання вивчення ролі органів місцевого самоврядування в організації місцевого господарства з урахуванням форм управлінського впливу для задоволення потреб адміністративно- територіальної одиниці. З огляду на узагальнення наукових позицій щодо визначення місцевого господарства, подано узагальнене уявлення про його тлумачення. Окреслено склад місцевого господарства, до якого належать підприємства (об’єднання), організації, установи, комунальної власності відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також підприємства (об’єднання), організації, установи, що не належать до комунальної власності, діяльність яких пов’язана переважно з обслуговуванням населення і за згодою власника можуть бути включені до місцевого господарства та об’єкти, створені в результаті трудової участі громадян або придбані на їх добровільні внески, враховані до місцевого господарства за згодою населення та органів місцевого самоврядування. Розглянуто нормативне регулювання місцевого самоврядування в Україні з позиції елементів його системи як суб’єктів, яким делеговано повноваження щодо забезпечення вирішення соціальних, господарських, управлінських та виробничих завдань адміністративно-територіальної одиниці. Узагальнено практику управління об’єктами комунальної власності територіальних громад та обґрунтовано необхідність застосування органами місцевого самоврядування різних форм управлінського впливу з метою якнайповнішого задоволення потреб громади.

Ключові слова


місцеве господарство; місцеве самоврядування; органи місцевого самоврядування; територіальна громада

Повний текст:

PDF

Посилання


Adamov, B.I. (1996), Udoskonalennia upravlinnia komunal'nymy strukturamy mist, NAN Ukrainy, Instytut ekonomiky promyslovosti, Donetsk, 36 p.

Vrublevs'kyj, O.S. (2009), Administratyvno-terytorial'na reforma ta mistseve samovriaduvannia: norma tvorennia ta ekspertni otsinky, Instytut gromadjans'kogo suspil'stva, Kyiv, 56 p.

Aleksieiev, V.M. (2007), Vlasnist' terytorial'nykh hromad v Ukraini: shliakhy rozvytku, Tekhnodruk, Chernivtsi, 336 p.

Babaiev, V.M. (2010), Upravlinnia velykym mistom: teoretychni i prykladni aspekty, KhNAMH, Kharkiv, 307 p.

Zakon pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini. Naukovo-praktychnyj komentar (1999), Instytut zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, Kyiv, 400 p.

Kovalenko, S.O. (2011), “Derzhavne rehuliuvannia finansovoho zabezpechennia innovatsijnoho rozvytku: ukrains'ki realii i zarubizhnyj dosvid”, Efektyvna ekonomika, available at: www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=690

Mamonova, V.V. and Ol'shans'kyj, O.V. (2009), “Korporatyvnyj pidkhid v upravlinni komunal'nymy pidpryiemstvamy”, Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, Vydavnyctvo KharRI NADU “Mahistr”, Kharkiv, Vol. 3 (26), pp. 130–135.

Mamonova, V.V. and Ol'shans'kyj, O.V. (2002), “Komunal'ne hospodarstvo iak osnova efektyvnoho mistsevoho samovriaduvannia”, Aktual'ni problemy derzhavnoho upravlinnia, KharRI UADU, Kharkiv, No. 1 (12), pp. 134–143.

Ol'shans'kyj, O.V. (2008), Upravlinnia mistsevym hospodarstvom: mekhanizm udoskonalennia, Konstanta, Kharkiv, 158 p.

Ol'shans'kyj, O.V. (2007), Mekhanizm vdoskonalennia upravlinnia mistsevym hospodarstvom: Author’s abatract, Nacional'na akademija derzhavnogo upravlinnja pry Prezydentovi Ukrai'ny, Harkivs'kyj regional'nyj instytut derzhavnogo upravlinnja, Kharkiv, 20 p.

Suntsova, O. O. (2010), Mistsevi finansy, Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, 488 p.

Taran, V.V. (2010), “Vykonavchi orhany mistsevykh rad ta ikh mistse v systemi derzhavnoho upravlinnia”, available at: http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/debu/20101/doc/4/12.pdf

Frych, A. O. (2012), “Reformuvannia ta finansove ozdorovlennia zhytlovo-komunal'noho hospodarstva”, in Oharenko V.M. and Monaienko A.O. (Ed.), Aktual'ni problemy ta perspektyvy rozvytku publichnoho upravlinnia v Ukraini: materialy IV Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii 11 zhovtnia 2012 r., KPU, Kyiv, pp. 275–278.

Aleksandrova, M.M. and Vyhovs'ka, N.H. (2012), Rozvytok finansiv v umovakh vidkrytoi ekonomiky, in Petruk, O.M. (Ed.), PP“Ruta”, Zhytomyr, 416 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Адамов Б.І. Удосконалення управління комунальними структурами міст / НАН України ; Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 1996. – 36 с.

2. Адміністративно-територіальна реформ та місцеве самоврядування: норма творення та експертні оцінки / Ін-т грома-дян. Сусп.-ва. – К., 2009. – 56 с.

3. Алексєєв В.М. Власність територіальних громад в Україні: шляхи розвитку : монографія / В.М. Алексєєв. – Чернівці : Технодрук, 2007. – 336 с.

4. Бабаєв В.М. Управління великим містом : теоретичні і прикладні аспекти : монографія / В.М. Бабаєв ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2010. – 307 с.

5. Закон про місцеве самоврядування в Україні. Науково-практичний коментар / Інститут законодавства Верховної Ради України. – К., 1999.

6. Коваленко С.О. Державне регулювання фінансового забезпечення інноваційного розвитку: українські реалії і зарубіжний досвід / С.О. Коваленко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=690.

7. Мамонова В.В. Корпоративний підхід в управлінні комунальними підприємствами / В.Мамонова, О.Ольшанський // Теорія та практика державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2009. – Вип. 3 (26). – С. 130–135.

8. Мамонова В.В. Комунальне господарство як основа ефективного місцевого самоврядування / В.В. Мамонова, О.В. Ольшанський // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : ХарРІ УАДУ, 2002. – № 1 (12). – С. 134–143.

9. Ольшанський О.В. Управління місцевим господарством : механізм удосконалення : монографія / О.В. Ольшанський. – Харків : Константа, 2008. – 158 с.

10. Ольшанський О.В. Механізм вдосконалення управління місцевим господарством : автореф. / О.В. Ольшанський. – 2007.

11. Сунцова О.О. Місцеві фінанси : навч. посіб. / О.О. Сунцова. – К. : Центр навч. літ-ри, 2010. – 488 с.

12. Таран В.В. Виконавчі органи місцевих рад та їх місце в системі державного управління / В.В. Таран [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/e-journals/debu/2010- 1/doc/4/12.pdf.

13. Фрич А.О. Реформування та фінансове оздоровлення житлово-комунального господарства / А.О. Фрич // Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 11 жовт. 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка, А.О. Монаєнка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 275–278.

14. Розвиток фінансів в умовах відкритої економіки : кол. монографія / М.М. Александрова, Н.Г. Виговська та ін. ; за ред. проф. О.М. Петрука. – Житомир : ПП“Рута”, 2012. – 416 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-130-135

Copyright (c) 2016 Ірина Вікторівна Литвинчук, Наталія Олегівна Прохорчук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.