DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-75-83

ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ: АКТИВІЗАЦІЯ ЙОГО РОЗВИТКУ

Ольга Петрівна Мельничук

Анотація


Викладено погляди автора щодо необхідності розширення досліджень трудового потенціалу, оцінювання його кількісних показників і якісних характеристик на особистісному, регіональному рівнях та держави в цілому задля розробки механізмів його розвитку. Існуючі на сьогодні методики оцінювання трудового потенціалу в основному побудовані на вірогідністному підході з урахуванням зовнішніх і внутрішніх чинників. У разі оцінювання трудового потенціалу окремо взятого підприємства за найбільш прийнятною для цього виробництва методикою можуть бути відпрацьовані механізми його розвитку. Однак для держави в умовах певного знецінення ресурсного, майнового, фінансового та інших потенціалів, агресивного прояву кризових явищ, глобалізаційних процесів тощо нагальною для вирішення залишається проблема активізації розвитку якісних характеристик трудового потенціалу на усіх його рівнях. У цьому контексті важливим є використання потенційних можливостей вітчизняної освіти та науки, що наразі продовжують реформуватися, задля досягнення європейських стандартів якості, використовуючи передовий досвід інших країн. Для цього мають бути використані усі можливі важелі нормативно-правового, фінансового, управлінського та організаційного впливу.

Ключові слова


трудовий потенціал; активізація розвитку трудового потенціалу; інноваційне поле розвитку; інтеграція освіти; науки і виробництва; соціально-економічний механізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Stakanova, O.V. (1981), “O strukture trudovogo potencyala”, Socyologycheskye yssledovanyja, No. 2, p. 75.

Pankratov, A.S. (1988), Upravlenye vosproyzvodstvom trudovogo potencyala, MGU, Moscow, 279 p.

Bogynja, D.P. and Grishnova, O.A. (2001), Osnovy ekonomiky praci, Znannja-Pres, Kyiv, 313 p.

Pyrozhkov, S.I. (2008), Demografichnyj i trudovyj potencial, Vol. 1, Vybrani naukovi praci, Kyi'vs'kyj nacional'nyj torgovo-ekonomichnyj universytet, Kyiv, 934 p.

Chalenko, O.Ju. (2013), “Metodyka vyznachennja ekonomichnogo potencialu”, Ekonomika Ukrai'ny, No. 8, pp. 40–54.

Duda, T.S. and Popivnjak, S.V. (2013), “Trudovyj potencial pidpryjemstva: ocinjuvannja ta zasoby pidvyshhennja efektyvnosti vykorystannja”, Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Vol. 23.3, pp. 370–375.

Sidorenko, V.V. (2011), “Integral'na ocinka trudovogo potencialu mashynobudivnyh pidpryjemstv”, Visnyk Hmel'nyc'kogo nac. un-tu, Vol. 1, No. 5, pp. 106–110.

Bendasjuk, O.O. (2010), “Osoblyvosti rozvytku trudovogo potencialu Ukrai'ny v umovah perehodu do innovacijnoi' modeli ekonomiky”, Regional'na ekonomika, No. 1, pp. 172–177.

Il'i'ch, L.M. (2006), Trudovyj potencial Ukrai'ny ta efektyvnist' jogo vykorystannja: dissertation, Derzhavnyj komitet statystyky Ukrai'ny, Kyiv, 223 p.

Kravchenko, M.V. (2007), “Problemy ta perspektyvy rozvytku trudovogo potencialu Ukrai'ny: regional'nyj vymir”, Derzhavne budivnyctvo, No. 1, Vol. 2, available at: www.nbuv.gov.ua

Verhovna Rada Ukrai'ny (2012), Pro profesijnyj rozvytok pracivnykiv, available at: http:// zakon4.rada.gov.ua

Kabiet Ministriv Ukrai'ny (2011), Pro zatverdzhennja nacional'noi' ramky kvalifikacii', available at: http://zakon4.rada.gov.ua

Shaul's'ka, L.V. (2006), Trudovyj potencial: bagatorivneva strategija zberezhennja ta rozvytku: dissertation, NAN Ukrai'ny, Instytut ekonomiky promyslovosti, Donetsk, 460 p.

Sukov, G.S. and Tupyk, Y.Ja. (2008), Upravlenye razvytyem personala na mashynо stroytel'nom zavode. Teoryja y praktyka, in Danjuk, V.M. (Ed.), KNEU, Kyiv, 232 p.

Rapic'kyj, T.I. (2010), “Konceptual'ni zasady strategichnogo upravlinnja rozvytkom trudovogo potencialu Ukrai'ny”, Ekonomichni nauky: zbirnyk naukovyh prac' Kirovograds'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Vol. 18, I, available at: www.br.com.ua/ referats/Economical_topics/78014.htm

Mel'nyk, L.G. (2003), Fundamental'nye osnovy razvytyja, YTD "Unyversytetskaja knyga", Sumy, 288 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Стаканова О.В. О структуре трудового потенциала / О.В. Стаканова // Социологические исследования. – 1981. – № 2. – С. 75.

2. Панкратов А.С. Управление воспроизводством трудового потенциала / А.С. Панкратов. – М. : МГУ, 1988. – 279 с.

3. Богиня Д.П. Основи економіки праці : навч. посібник / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – К. : Знання- Прес, 2001. – 313 с.

4. Пирожков С.І. Вибрані наукові праці : у 2 т. Т. 1. Демографічний і трудовий потенціал / С.І. Пирожков. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2008. – 934 с.

5. Чаленко О.Ю. Методика визначення економічного потенціалу / О.Ю. Чаленко // Економіка України. – 2013. – № 8. – С. 40–54.

6. Дуда Т.С. Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання / Т.С. Дуда, С.В. Попівняк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.3. – С. 370–375.

7. Сідоренко В.В. Інтегральна оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств / В.В. Сідоренко // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. – 2011. – Т. 1, № 5. – С. 106–110.

8. Бендасюк О.О. Особливості розвитку трудового потенціалу України в умовах переходу до інноваційної моделі економіки / О.О. Бендасюк // Регіональна економіка. – 2010. – № 1. – С. 172– 177.

9. Ільїч Л.М. Трудовий потенціал України та ефективність його використання : дис. ... канд. екон. наук : 08.09.01 / Л.М. Ільїч ; Державний комітет статистики України. — К., 2006. — 223 с.

10. Кравченко М.В. Проблеми та перспективи розвитку трудового потенціалу України: регіональний вимір / М.В. Кравченко // Державне будівництво. – Харків : ХарРІ НАДУ, 2007. – № 1, Ч. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : // http://www.nbuv.gov.ua.

11. Закон України «Про професійний розвиток працівників» від 12.01.2012 № 4312-VI // Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // zakon4.rada.gov.ua.

12. Постанова КМУ «Про затвердження національної рамки кваліфікації» від 23.11.2011 № 1341 // Законодавство України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua.

13. Шаульська Л.В. Трудовий потенціал: багаторівнева стратегія збереження та розвитку : дис. ... д-ра екон. наук : 08.09.01 / Л.В. Шаульська ; НАН України; Інститут економіки промисловості. – Донецьк, 2006. – 460 с.

14. Суков Г.С. Управление развитием персонала на машиностроительном заводе. Теория и практика : монография / Г.С. Суков, И.Я. Тупик ; под ред. В.М. Данюка. – К. : КНЕУ, 2008. – 232 с 

15. Рапіцький Т.І. Концептуальні засади стратегічного управління розвитком трудового потенціалу України / Т.І. Рапіцький // Економічні науки : зб. наук. пр. Кіровоградського нац. тех. ун-ту. – Вип. 18, Ч. I. – 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.br.com.ua/ referats/Economical_topics/78014.htm.

16. Мельник Л.Г. Фундаментальные основы развития / Л.Г. Мельник. – Сумы : ИТД "Университетская книга", 2003. – 288 с

 

Copyright (c) 2016 Ольга Петрівна Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.