DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-33-39

ВОДНА РЕНТА: СУТНІСТЬ, ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ТА ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ

Тетяна Станіславівна Осадча

Анотація


У сучасних умовах розвитку економіки країни назріла необхідність переходу на більш високий рівень економічних відносин у системі природокористування. Внаслідок цього потребують невідкладного вирішення такі питання, як формування інформаційного забезпечення для управління водною рентою, встановлення способів розрахунку, розподілу та використання водної ренти. Дослідження присвячено визначенню сутності водної ренти та формування організаційно-методичних положень її відображення в бухгалтерському обліку з метою забезпечення стійкого еколого- економічного розвитку підприємства. У результаті дослідження сформовано класифікацію водної ренти, що впливає на відображення такої ренти в бухгалтерському обліку. Встановлено, що сума водної ренти для відображення в бухгалтерському обліку може бути визначена як різниця між фактичним і нормальним прибутком підприємства-водокористувача. Для відображення в бухгалтерському обліку водної ренти запропоновано низку аналітичних рахунків першого та другого порядків, а також типові кореспонденції рахунків для них. З метою управління розміром водної ренти та витратами, понесеними на її отримання, запропоновано використовувати інформацію зі Звіту про формування водної ренти, що містить дані щодо джерел окупності витрат, понесених на утримання водних об’єктів, а також вплив екологічного стану водного об’єкта на розмір водної ренти. Таким чином, визначення суми водної ренти дасть змогу управлінському персоналу коригувати діяльність підприємства відповідно до стратегічних завдань розвитку підприємства щодо прибутковості та дотримання положень концепції сталого розвитку.

Ключові слова


рента; водна рента; облік ренти; документування ренти; сума водної ренти; охорона водних ресурсів

Повний текст:

PDF

Посилання


“Vodni resursy”, available at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ %D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80% D1%81%D0%B8

Danylyshyn, B.M. and Mishhenko, V.S. (2004), Rentna polityka v Ukrai'ni, NAN Ukrai'ny, Rada po vyvchennju produktyvnyh syl Ukrai'ny, ZAT "Nichlava", Kyiv, Ukraine, 68 p.

Zin', E.A. (2008), Regional'na ekonomika, Vydavnychyj dim «Profesional», Kyiv, Ukraine, 528 p.

Levkovs'ka, L.V. and Ryzhova, K.I. (2013), “Renta jak ekonomichna osnova racional'nogo vykorystannja vodoresursnogo potencialu”, Ekonomika pryrodokorystuvannja i ohorony dovkillja, pp. 56–61.

Mandzyk, V.M., “Osoblyvosti vyluchennja rentnoi' skladovoi' u dohodah ekonomichnyh agentiv”, Efektyvna ekonomika, available at: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=26

Mandzyk, V.M., “Rentni vidnosyny v systemi vodnogo gospodarstva Ukrai'ny: teorija i praktyka”, available at: https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http:// www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r21.docx&prev=search

Danylyshyn, B.M. (Ed.) (2006), Pryrodno-resursna sfera Ukrai'ny: problemy stalogo rozvytku ta transformacii', ZAT «Nich lava», Kyiv, Ukraine, 704 р.

Stepushenkova, O.V. (2008), Vodna renta jak faktor vdoskonalennja ekonomichnogo mehanizmu vodokorystuvannja: Author’s abstract,‒ Moscow, 23 р.

Hvesyk, M. (2015), „Uspishna modernizacija vodogospodars'kogo kompleksu mozhlyva na osnovi dyversyfikacii' dzherel investycijnogo zabezpechennja”, Ekonomist, No. 6, рр. 21–28.

Oliynyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin [The development of economic analysis in terms of institutional changes], ZSTU, Zhytomyr, Ukraine, 653 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Водні ресурси [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%B5% D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8.

2. Данилишин Б.М. Рентна політика в Україні / Б.М. Данилишин, В.С. Міщенко ; НАН України ; Рада з вивчення продуктивних сил України. – К. : ЗАТ "Нічлава", 2004. – 68 с.

3. Зінь Е.А. Регіональна економіка / Е.К. Зінь. – К. : Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 528 с.

 4. Левковська Л.В. Рента як економічна основа раціонального використання водоресурсного потенціалу / Л.В. Левковська, К.І. Рижова // Економіка природокористування і охорони довкілля. – 2013. – С. 56–61.

5. Мандзик В.М. Особливості вилучення рентної складової у доходах економічних агентів / В.М. Мандзик // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=26.

6. Мандзик В.М. Рентні відносини в системі водного господарства України: теорія і практика : реферат циклу наукових праць / В.М. Мандзик [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=uk&u=http:// www.kdpu-nt.gov.ua/sites/default/files/r21.docx&prev=search.

7. Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформації : монографія / за заг. ред. член-кор. НАН України Б.М. Данилишина. – К. : ЗАТ «Ніч лава». – 2006. – 704 с.

8. Степушенкова О.В. Водна рента як фактор вдосконалення економічного механізму водокористування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : спец 08.00.05 «Економіка і управління народним господарством» / О.В. Степушенкова. – М., 2008. – 23 с.

9. Хвесик М. Успішна модернізація водогосподарського комплексу можлива на основі диверсифікації джерел інвестиційного забезпечення / М.Хвесик // Економіст. – 2015. – № 6. – С. 21–28.

10. Олійник, О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.

Copyright (c) 2016 Тетяна Станіславівна Осадча

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.