ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ВИТРАТ І ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА ОРГАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Яніна Петрівна Мельничук

Анотація


Стаття зосереджена на дослідженні первинного обліку витрат та виходу органічної продукції рослинництва. Вирішено ключові питання, що виникають у первинному обліку органічної продукції рослинництва. Під час дослідження були використані загальнонаукові методи: індукції та дедукції, діалектичний, історичний та системний, а також деякі специфічні методи бухгалтерського обліку, до яких належать документування, інвентаризація, оцінка, калькуляція, бухгалтерські рахунки, подвійний запис, бухгалтерський баланс та бухгалтерська звітність. Порушуючи питання документального оформлення витрат і виходу продукції рослинництва органічного походження, варто зазначити, що документація – важливим елементом методу бухгалтерського обліку, оскільки слугує основою первинного спостереження за господарськими операціями і є обов'язковою умовою для відображення їх в обліку. Висвітлено особливості ведення органічного землеробства та документального оформлення витрат виробництва і оприбуткування продукції рослинництва органічного походження, а також досліджено порядок оформлення земельних ділянок в операційну оренду для виробництва органічної продукції. Внесено пропозиції щодо вдосконалення документального оформлення витрат і виходу органічної продукції рослинництва з метою формування достовірної інформації про витрати на виробництво та про вирощену продукцію рослинництва органічного походження для прийняття управлінських рішень.

Ключові слова


органічне землеробство; первинні документи; рослинництво; документація, оприбуткування готової продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


The Verkhovna Rada of Ukraine (2013), Pro vyrobnyctvo ta obig organichnoi' sil's'kogospodars'koi' produkcii' ta syrovyny [About production and the circulation of organic agricultural products and raw materials], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18 (Accessed 3 September 2013).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2000), Pro melioraciju zemel' [About land melioration], available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1389-14 (Accessed 14 January 2000).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1998), Pro orendu zemli [On land lease], available at: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/161-14 (Accessed 6 October 1998).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2006), Pro ohoronu zemel' [On land Protection], available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15 (Accessed 19 June 2006).

The Ministry of Finance of Ukraine (1995), Polozhennja pro dokumental'ne zabezpechennja zapysiv u buhgalters'komu obliku [Regulation on the provision of documentary records in the accounting], available at: http:// zakon.rada.gov.ua/go/z0168-95 (Accessed 05 May 1995).

Bilik, M.D. (2003), Organizatsiya i metodika auditu silskogospodarskih pidpriemstv [The organization and methods of auditing farms], KNEU, Kyiv, Ukraine, 628p.

Gudz, V.P., Primak, I.D., Budonniy, Yu.V. and Tanchik, S.P. (2010), Zemlerobstvo [Agriculture], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine, 464 р.

Moroz, Yu.Yu. (2013), Organizatsiya obliku virobnitstva i obigu organichnoyi silskogospodarskoyi produktsiyi i sirovini [Organization of accounting of production and circulation of organic agricultural products and raw materials], ZNAU, Zhytomyr, Ukraine. -

Ogiychuk, M.F., Plaksienko, V.Ya. and Belenkova, M.I. (2011), Finansoviy ta upravlinskiy oblik za natsionalnimi standartami [Financial and management accounting by national standards], Alerta, Kyiv, Ukraine, 1042 р.

Shvets, V.G. (2004), Teoriya buhgalterskogo obliku [Theory of accounting], Znannya, Kyiv, Ukraine, 447 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини : Закон України [прийнято Верхов. Радою 3 вересня 2013 р. № 425-VII] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/425-18.

2. Про меліорацію земель : Закон України [прийнято Верховною Радою 14 січня 2000 р. № 1389- XIV] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1389-14.

3. Про оренду землі : Закон України [прийнято Верховною Радою 6 жовтня 1998 р. № 161-XIV] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/161-14.

4. Про охорону земель : Закон України [прийнято Верхов. Радою 19 червня 2006 р. № 962-IV] [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/962-15.

5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88/ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95.

6. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств : підручник / М.Д. Білик. – К. : КНЕУ, 2003. — 628 с.

7. Землеробство : підручник / В.П. Гудзь, І.Д. Примак, Ю.В. Будьонний, С.П. Танчик ; за ред. В.П. Гудзя. – 2-ге вид. перероб. та доп. – К. : Центр навч. л-ри, 2010. – 464 с.

8. Мороз Ю.Ю. Організація обліку виробництва і обігу органічної сільськогосподарської продукції і сировини / Ю.Ю. Мороз. – Житомир : Житомирський нац. агроекологічний ун-т, 2013.

9. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. ; за ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 6-те вид., перероб. і доп. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с.

10. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г. Швець. — К. : Знання, 2004. – 447 с.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-2(76)-27-32

Copyright (c) 2016 Яніна Петрівна Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.