КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Ірина Василівна Саух

Анотація


Доведено, що однією з причин недостатнього розвитку туристичної сфери в Україні є відсутність цілісних наукових концепцій щодо визначення системи туризму, розкриття його сутності, різноспрямованість теоретичних підходів до формування мети, завдань, видів, форм та засобів туризму. Це обумовлює суперечливість категоріально-понятійного апарату, який в подальшому є основою нормативно-правових актів, що регламентують сферу туризму. Туризм досліджено у вузькому та широкому аспектах. У широкому розумінні до туризму належить будь-який маршрут переміщення людини у просторі, що виходить за межі буденності або повсякденних справ. У вузькому значенні до туристичних належать всі спеціально організовані маршрути по переміщенню громадян, що здійснюються за їх рахунок (або за рахунок організацій, що їх відправили), крім переміщень, пов’язаних із виконанням професійних обов’язків. Фактично організацією туризму у вузькому значенні займаються спеціальні організації (туристичні фірми, бюро, агентства та ін.), які є суб’єктами туристичної діяльності. Різноспрямованість наукових підходів до трактування туризму обумовлює доцільність застосування системного підходу до його дослідження. Виходячи з наданої характеристики складових туризму, для побудови його концептуальної моделі доцільно виокремити суб’єктно- об’єктну, функціональну та забезпечувальну підсистеми системи туризму. Запропонована модель сприятиме уточненню теоретичних основ туризму та розробці напрямів його розвитку в сучасних умовах України.

Ключові слова


система туризму; мета туризму; функції туризму; завдання туризму; функціональна підсистема туризму; суб’єктно-об’єктна підсистема туризму; забезпечувальна підсистема туризму; форми туризму; внутрішній туризм; виїзний туризм

Повний текст:

PDF

Посилання


«Turystychna dijal'nist' v Ukrai'ni u 2013 roci» (2014), Kyev, available at: http://ukrstat.gov.ua

Azarov, V.I. and Tumanov, S.Yu. (1998), „Ekonomika turisticheskogo rynka”, Ekonomika turisticheskogo rynka, IPK gossluzhby, Moskva.

Birzhakov, M.B. (2000), Vvedenie v turizm, Izdatel'skiy dom «Gerda», Sankt-Peterburg, 192 р.

Buylenko, V.F. (2008), Turizm, Feniks, Rostov n/D, 416 р.

Ljubiceva, O.O. (2002), Rynok turystychnyh poslug (geoprostorovyj aspekt), Al'tepreks, Kyev.

Sokol, T.G. (2006), Osnovy turyzmoznavstva, ZAT «Slov’jans'kyj dim», Kyev, 76 р.

Kyfjak, V.F. (2008), Organizacija turyzmu, Knygy-HHI, Chernivci, 344 р.

Chornen'ka, N.V. (2006), Organizacija turystychnoi' industrii', Atika, Kyev.

„International tourism generates US$ 1.4 trillion in export earnings” (2014), Barometr Svitovogo Turyzmu JuNVTO, available at: http://media.unwto.org/press-release/2014-05-13/international-tourism-generatesus-14-trillion-export-earnings (Accessed 20, June 2014)

«Growth in receipts equals growth in international arrivals in 2013» (2014), International tourism receipts, available at: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/ unwto_barom14_02_apr_excerpt_0.pdf

Balashova, R.I. (2008), „Rozvytok metodiv ocinky efektyvnosti dijal'nosti turystychnyh pidpryjemstv”, Visnyk DITB, № 12, рр. 99–105.

Shvab, L.I. and Kostrycja, M.M. (2007), Mizhnarodni standarty turystychnyh poslug, ZhDTU, Zhytomyr, 196 р.

Bojko, M.G. (2009), „Fenomen turyzmu: peredumovy formuvannja cinnisno-orijentovanyh aspektiv upravlinnja”, Visnyk DITB, № 13, рр. 12–25.

Bilec'ka, I.M. (2009), Formuvannja ekonomichnoi' modeli strategichnogo upravlinnja turystychnym pidpryjemstvom: dissertation, Ternopil's'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet, Ternopil'.

Kucherenko, V.S. Osoblyvosti ta suchasni tendencii' upravlinnja turystychnoju sferoju, Instytut mizhnarodnyh vidnosyn Nacional'nogo aviacijnogo universytetu, available at: http://zavantag.com/docs/index-22506858.html?page=28 5

Gorbуleva, Е.M. (2011), Еkonomyka predpryjatyj turyzma, BGEU, Mynsk, 295 р.

Zakon Ukrai'ny «Pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny «Pro turyzm» vid 15.01.2015 : № 124-VIII, VVR (2015), № 14.

Macuk, V.M. (2011), „Suchasni tendencii' ta perspektyvy rozvytku turyzmu v Ukrai'ni”, Visnyk Mariupol's'kogo derzhavnogo universytetu, Serija : Ekonomichni nauky, Vyp. 1, рр. 43–48.

Mal's'ka, M.P., Hudo, V.V. and Cybuh, V.I. (2004), Osnovy turystychnogo biznesu, Centr navch. l-ry, Kyev, 272 р.

Aleksandrova, A.Ju. (2004), Mezhdunarodnуj turyzm, Aspekt Press, Moskva, 470 р.

Kostrycja, M. (2006), Sil's'kyj turyzm: teorija, metodologija, praktyka, ZhDTU, Zhytomyr, 196 р.

Ysmyeva, R.T. (2011), Upravlenye еffektyvnost'ju funkcyonyrovanyja organyzacyj turystycheskogo byznesa: author’s abstract, Mahachkala.

Almashij, Ja.I. (2012), „Teoretyko-metodologichni zasady efektyvnoi' dijal'nosti turyzmu v suchasnij rynkovij ekonomici”, Visnyk Chernivec'kogo torgovel'no-ekonomichnogo instytutu, Vyp. 2, available at: http://tourlib.net/statti_ukr/almashij.htm

Blank, Y.A. (1999), Osnovу fynansovogo menedzhmenta, Nyka-Centr, Kyev, T. 1, 592 р., T. 2, 512 р.

Efremova, Y.N. (2010), Formyrovanye strategycheskogo upravlencheskogo ucheta і analyza zatrat v sel'skohozjajstvennуh organyzacyjah: dissertation, Orlovskyj gos. tehnycheskyj un-t, Orel.

Zalevskyj, V.A. (2009), Upravlencheskaja uchetno-analytycheskaja systema proyzvodstvennуh zatrat dlja celej strategycheskogo menedzhmenta: teoryja і metodologyja: dissertation, Orel, 35 р.

Kudla, N.Je. (2012), Menedzhment turystychnogo pidpryjemstva, Znannja, Kyev, 343 р.

”Oficijnyj sajt upravlinnja kul'tury Zhytomyrs'koi' oblasnoi' derzhavnoi' administracii'„, available at: http://ukt.zhitomir-region.gov.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Статистичний бюлетень «Туристична діяльність в Україні у 2013 році». – К., 2014 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukrstat.gov.ua.

2. Азаров В.И. Экономика туристического рынка / В.И. Азаров, С.Ю. Туманов // Экономика туристического рынка. – М. : ИПК госслужбы, 1998.

3. Биржаков М.Б. Введение в туризм / М.Б. Биржаков. – СПб. : Издательский дом «Герда», 2000. – 192 с.

4. Буйленко В.Ф. Туризм / В.Ф. Буйленко. – Ростов н/Д. : Феникс, 2008. – 416 с.

5. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторовий аспект) / О.О. Любіцева. – К. : Альтепрекс, 2002.

6. Сокол Т.Г. Основи туризмознавства : навч. посібник / Т.Г. Сокол. – К. : ЗАТ «Слов’янський дім», 2006. – 76 с.

7. Кифяк В.Ф. Організація туризму : навч. посібник / В.Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2008. – 344 с.

8. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навч. посібник / Н.В. Чорненька. – К. : Атіка, 2006.

9. Барометр Світового Туризму ЮНВТО (2014), «International tourism generates US$ 1.4 trillion in export earnings» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.unwto.org/pressrelease/2014-05-13/international-tourism-generates-us-14-trillion-export-earnings (Accessed 20, June 2014).

10. International tourism receipts (2014), «Growth in receipts equals growth in international arrivals in 2013» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_barom14_02_apr_excerpt_0.pdf.

11. Балашова Р.І. Розвиток методів оцінки ефективності діяльності туристичних підприємств / Р.І. Балашова // Вісник ДІТБ. – 2008. – № 12. – С. 99–105.

12. Шваб Л.І. Міжнародні стандарти туристичних послуг / Л.І. Шваб, М.М. Костриця. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 196 с.

13. Бойко М.Г. Феномен туризму: передумови формування ціннісно-орієнтованих аспектів управління / М.Г. Бойко // Вісник ДІТБ. – 2009. – № 13. – С. 12–25.

14. Білецька І.М. Формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством : рукопис. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (підприємства туристично-рекреаційного комплексу) / І.М. Білецька. – Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, 2009.

15. Кучеренко В.С. Особливості та сучасні тенденції управління туристичною сферою / В.С. Кучеренко // Інститут міжнародних відносин Національного авіаційного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zavantag.com/docs/index-22506858.html?page=28 5.

16. Горбылева Э.М. Экономика предприятий туризма / Э.М. Горбылева. – Минск : БГЭУ, 2011. – 295 с.

17. Закон України «Про внесення змін до Закону України "Про туризм"» від 15.01.2015 ; № 124-VIII, ВВР. – 2015. – № 14.

18. Мацук В.М. Сучасні тенденції та перспективи розвитку туризму в Україні / В.М. Мацук // Вісн. Маріупольського держ. ун-ту / Серія : Економічні науки. – 2011. – Вип. 1. – С. 43–48.

19. Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 272 с.

20. Александрова А.Ю. Международный туризм : учебник / А.Ю. Александрова. – М. : Аспект Пресс, 2004. – 470 с.

21. Костриця М. Сільський туризм: теорія, методологія, практика : монографія / М.Костриця. – Житомир : ЖДТУ, 2006. – 196 с.

22. Исмиева Р.Т. Управление эффективностью функционирования организаций туристического бизнеса : автореф. дис. … канд. экон. наук : спец. 08.00.05 / Р.Т. Исмеева. – Махачкала, 2011.

23. Алмашій Я.І. Теоретико-методологічні засади ефективної діяльності туризму в сучасній ринковій економіці / Я.І. Алмашій // Вісн. Чернівецького торг.-екон. ін-ту. – 2012. – Вип. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/almashij.htm.

24. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента / И.А. Бланк. – К. : Ника-Центр, 1999. – Т. 1. – 592 с. – Т. 2. – 512 с.

25. Ефремова И.Н. Формирование стратегического управленческого учета и анализа затрат в сельскохозяйственных организациях : дис. … канд. экон. наук : 08.00.12 / И.Н. Ефремова // Орловский гос. техн. ун-т. – Орел, 2010.

26. Залевский В.А. Управленческая учетно-аналитическая система производственных затрат для целей стратегического менеджмента: теория и методология : дис. … д-ра экон. наук : 08.00.12 / В.А. Залевский. – Орел, 2009. – 35 с.

27. Кудла Н.Є. Менеджмент туристичного підприємства : підручник / Н.Є. Кудла. – К. : Знання, 2012. – 343 с.

28. Офіційний сайт управління культури Житомирської обласної державної адміністрації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ukt.zhitomir-region.gov.ua/.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-113-122

Copyright (c) 2016 Ірина Василівна Саух

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.