МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ В ЗОВНІШНІЙ ТОРГІВЛІ

Валентина Віталіївна Ксендзук

Анотація


Розвиток ринкової національної економіки країни тісно пов’язаний з міжнародними економічними відносинами. Тому вітчизняні суб’єкти господарювання активно беруть участь у зовнішній торгівлі, а їх позитивні результати впливають не лише на стан та доходи власників, але й формують економічний потенціал всієї країни. Під час дослідження охарактеризовано основні показники зовнішньої торгівлі та обґрунтовано вплив операцій експорту й імпорту на економічний розвиток України, зокрема на показник валового внутрішнього прибутку країни. На підставі цього, враховуючи негативні тенденції зміни валютних курсів, розглянуто види валютних ризиків, що супроводжують зовнішньоекономічні операції, та ідентифіковано межі доцільності застосування методів управління валютними ризиками. Також під час дослідження систематизовано методи управління валютними ризиками, розглянуто переваги їх застосування для діяльності підприємства та проаналізовано стан і готовність фінансового ринку України до забезпечення належних умов для функціонування системи управління валютними ризиками на вітчизняних підприємствах.

Ключові слова


методи управління ризиками; зовнішня торгівля; експорт; імпорт; валюта; валютні ризики

Повний текст:

PDF

Посилання


„Arkhiv valyutnykh kursov”, available at: http://index.minfin.com.ua/arch/?2015-12-31

Vіtlіns'kiy, V.V. and Velikoіvanenko, G.І. (2004), Rizikologіya v ekonomіtsі ta pіdpriemnitstvі, KNEU, Kyev, 480 р.

Granaturov, V.M. (1999), Ekonomicheskiy risk: sushchnost', metody izmereniya, puti snizheniya, Delo i Servis, Moskva, 112 р.

„Derzhavna sluzhba statistiki”, available at: www.ukrstat.gov.ua

Dolіns'kiy, L.B. (2005), Fіnansovі obchislennya ta analіz tsіnnikh paperіv, Mayster-klas, Kyev, 192 р.

Efimov, A.A. (2010), „Finansovye metody khedzhirovaniya valyutnykh riskov na promyshlennykh predpriyatiyakh”, Vestnik Udmurtskogo universiteta, Vyp. 3, рр. 13–21.

Zemljachova, O.A. and Savochka, L.S. (2012), „Klasyfikacija finansovyh ryzykiv ta metody i'h znyzhennja”, Naukovyj visnyk: Finansy, banky, investycii', № 3, рр. 50–57.

Zlupko, S.M. (2005), „Istorija ekonomichnoi' teorii' Navchal'nyj posibnyk”, Znannja, Kyev, 719 р., available at: http://ualib.com.ua/b_101.html

„Zona vil'noi' torgivli Ukrai'na-JeS pochala dijaty z 1 sichnja 2016 roku”, available at: www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/1/7042941

Lukashov, A.V. (2005), «Mezhdunarodnye korporativnye finansy i upravlenie valyutnymi riskami v nefinansovykh korporatsiyakh», Upravlenie korporativnymi finansami, № 1 (7), рр. 36–52.

Marshall, Dzh. and Vipul, K.Bansal (1998), Finansovaya inzheneriya: polnoe rukovodstvo po finansovym novovvedeniyam, per. s angl., INFRA-M, Moskva, 784 р.

Repa, L.V. (2008), Upravlіnnya valyutnim rizikom: polіtekonomіchniy aspekt: author’s abstract, Donets'k, available at: http://avtoreferat.net/content/view/11616/46

Glazyrin, A.E., Kulikov, V.A., Yudin, I.E. and Serikov, P.Yu. (2012), «Upravlenie valyutnymi riskami», Nauka i tekhnologii, № 3, рр. 34–39.

Ioda, E.V., Ioda, Yu.V., Meshkova, L.L. and Bolotina, E.N. (2002), Upravlenie predprinimatel'skimi riskami, 2-e izd. ispr. i pererab., Tamb. gos. tekhn. un-ta, Tambov, 212 р.

Fabotstsi, F. and Mani, S. (2008), Spravochnik po tsennym bumagam s fiksirovannoy protsentnoy stavkoy, per. s angl., 7-e izd., T. 1, Osnovy, OOO «I.D. Vil'yams», Moskva, 928 р.

Chernova, G.V. and Kudryavtsev, A.A. (2003), Upravlenie riskami, TK Velbi, Prospekt, Moskva, 160 р.

Shapkin, A.S. (2003), Ekonomicheskie i finansovye riski. Otsenka, upravlenie, portfel' investitsiy, Izdatel'sko-torgovaya korporatsiya «Dashkov i K», Moskva, 544 р.

Sheremet'eva, O.Yu. (2007), Pravovі osnovi regulyuvannya valyutnikh rizikіv: author’s. abstract, Kyev, available at: http://disser.com.ua/content/244428.html

Lech, A. (2003), Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji, wyd. Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.

Miciuła, I. (2012), „Współczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie», Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, № 28, available at: www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip28-2012/SiP-28-67.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Архив валютных курсов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://index.minfin.com.ua/arch/?2015-12-31.

2. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.

3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения : учеб. пособие / В.М. Гранатуров. – М. : Дело и Сервис, 1999. – 112 с.

4. Державна служба статистики [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

5. Долінський Л.Б. Фінансові обчислення та аналіз цінних паперів : навч. посібник / Л.Б. Долінський. – К. : Майстер-клас, 2005. – 192 с.

6. Ефимов А.А. Финансовые методы хеджирования валютных рисков на промышленных предприятиях / А.А. Ефимов // Вестник Удмуртского университета. – 2010. – Вып. 3. – С. 13–21.

7. Землячова О.А. Класифікація фінансових ризиків та методи їх зниження / О.А. Землячова, Л.С. Савочка // Фінанси, банки, інвестиції : наук. вісн. – 2012. – № 3. – С. 50–57.

8. Злупко С.М. Історія економічної теорії : навч. посібник / С.М. Злупко. – К. : Знання, 2005. – 719 c. [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://ualib.com.ua/b_101.html.

9. Зона вільної торгівлі Україна–ЄС почала діяти з 1 січня 2016 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eurointegration.com.ua/news/2016/01/1/7042941/.

10. Лукашов А.В. Международные корпоративные финансы и управление валютными рисками в нефинансовых корпорациях / А.В. Лукашов // Управление корпоративными финансами. – 2005. – № 1 (7). – С. 36–52.

11. Маршалл Дж. Финансовая инженерия: полное руководство по финансовым нововведениям / Дж.Маршалл, К.Бансал Випул : пер. с англ. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 784 с.

12. Репа Л.В. Управління валютним ризиком: політекономічний аспект : автореф. дис. … канд. екон. наук : спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Л.В. Репа. – Донецьк, 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://avtoreferat.net/content/view/11616/46/.

13. Управление валютными рисками / А.Е. Глазырин, В.А. Куликов, И.Е. Юдин, П.Ю. Сериков // Наука и технологии. – 2012. – № 3. – С. 34–39.

14. Управление предпринимательскими рисками : монография / Е.В. Иода, Ю.В. Иода, Л.Л. Мешкова, Е.Н. Болотина. – 2-е изд. испр. и перераб. – Тамбов : Тамб. гос. техн. ун-т, 2002. – 212 с.

15. Фабоцци Ф. Справочник по ценным бумагам с фиксированной процентной ставкой / Ф.Фабоцц, С.Мани. – 7-е изд. ; пер. с англ. – М. : ООО «И.Д. Вильямс», 2008. – Т. 1. Основы. – 928 с.

16. Чернова Г.В. Управление рисками : учеб. пособие / Г.В. Чернова, А.А. Кудрявцев. – М. : ТК Велби ; Проспект, 2003. – 160 с.

17.Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций : монография / А.С. Шапкин. – М. : ИТК «Дашков и К», 2003. – 544 с.

18.Шереметьєва О.Ю. Правові основи регулювання валютних ризиків : автореф. дис. … канд. екон. наук : спеціальність 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / О.Ю. Шереметьєва. – К., 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://disser.com.ua/content/244428.html.

19. Lech A. Zarządzanie ryzykiem kluczem do stabilizacji / A.Lech. – Warszawa : wyd. Warszawski Instytut Bankowości, 2003.

20. Miciuła I. Wspydłczesne metody i instrumenty zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie / I.Miciuła // Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. – № 28 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/sip/sip28-2012/SiP-28-67.pdf.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-142-151

Copyright (c) 2016 Валентина Віталіївна Ксендзук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.