ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Наталія Вікторівна Шандова

Анотація


Розглянуто аспекти формування соціальної відповідальності українських компаній. Потреба в аналізі факторів розвитку концепції корпоративної соціальної відповідальності бізнесу викликана зміною взаємодії влада–бізнес–суспільство. В результаті досліджень корпоративна соціальна відповідальність являє собою специфічну реакцію компанії на вимоги суспільства відобразити в своїх діях інтереси, цінності та очікування зацікавлених сторін. Визначено та систематизовано основні зовнішні (політика наднаціональних і національних органів влади в області розвитку корпоративної соціальної відповідальності, рівень розвитку економіки, державна підтримка підприємницької діяльності, суспільна думка про корпоративну соціальну відповідальність і зовнішній тиск інших зацікавлених осіб) та внутрішні фактори (економічна ефективність підприємства, співвідношення вигоди й витрат на реалізацію корпоративної соціальної відповідальності, особисті переконання власників та акціонерів, корпоративна культура організації), що впливають на розвиток корпоративної соціальної відповідальності компанії. Дослідження факторів розвитку корпоративної соціальної відповідальності забезпечить масове розповсюдження соціально-відповідального бізнесу, сприятиме створенню власних моделей соціальної відповідальності.

Ключові слова


корпоративна соціальна відповідальність; розвиток; бізнес; суспільство; стейкхолдери

Повний текст:

PDF

Посилання


Bajura, D. (2009), «Korporatyvna social'na vidpovidal'nist' u systemi korporatyvnogo upravlinnja», Ukrai'na: aspekty praci, № 1, рр. 22–26.

Social'na vidpovidal'nist': teorija i praktyka rozvytku (2012), za nauk. red. prof. Kolota, A.M., KNEU, Kyev, 500 р.

Petrashko, L. (2011), «Korporatyvna social'na vidpovidal'nist' v ukrai'ns'kij biznes praktyci», Mizhnarodna ekonomichna polityka, Vyp. 1–2, рр. 115–141.

Zhosan, G.V. (2014), Social'na vidpovidal'nist' u zabezpechenni rezul'tatyvnosti dijal'nosti pidpryjemstva: author’s abstract, Hersons'kyj nac. tehn. un-t, Herson, 20 р.

Grishnova, O. (2010), «Social'na vidpovidal'nist' biznesu: sutnist', znachennja, strategichni naprjamy rozvytku v Ukrai'ni», Ukrai'na: aspekty praci, № 1, рр. 3–8.

Mel'nyk, S. (2008), «Stanovlennja social'no orijentovanogo biznesu v Ukrai'ni jak skladova derzhavnoi' social'noi' polityky», Ukrai'na: aspekty praci, № 5, рр. 32–36.

Lazorenko, O., Kolyshko, R. and in. (2008), Posibnyk iz KSV. Bazova informacija z korporatyvnoi' social'noi' vidpovidal'nosti, Energija, Kyev, 96 р.

Bowen, H. (1953), „Social responsibilities of the businessman”, Harper & Row, N. Y.

Kozer, L.A. (2000), Funktsii sotsial'nogo konflikta, per. s angl. Nazarovoy, O., pod obshch. red. Ionina, L.G., Dom intellektual'noy knigi: Ideya-press, Moskva, 295 р.

Davis, K. (1960), „Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities?”, California Management Review.

Carroll, A. (1979), „A three-dimensional conceptual model of corporate performance”, Academy of Management Review.

Fridman, M. (2006), Kapitalizm i svoboda, Novoe izdatel'stvo, Moskva, рр. 157.

Freeman, R. (1984), Edward Strategic Management: A stakeholder approach, Pitman, Boston.

Values and Value (2004), Communicating Geneva : the Strategic Importance of Corporate Citizenship to Investors, W.E.F., р. 4.

«Sotsial'naya aktivnost' kak sredstvo povysheniya kapitalizatsii kompanii, ukrepleniya ee reputatsii», (2006), Biznes i sotsial'naya otvetstvennost', available at: www.businessethics.ru/analytics


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Баюра Д. Корпоративна соціальна відповідальність у системі корпоративного управління / Д.Баюра // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал. – 2009. – № 1. – С. 22–26.

2. Соціальна відповідальність : теорія і практика розвитку / за наук. ред. проф. А.М. Колота. – К. : КНЕУ, 2012. – 500 с.

3. Петрашко Л. Корпоративна соціальна відповідальність в українській бізнес практиці / Л.Петрашко // Міжнародна економічна політика. – 2011. – Вип. 1–2. – С. 115–141.

4. Жосан Г.В. Соціальна відповідальність у забезпеченні результативності діяльності підприємства : автореф. … канд. екон. наук : спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Г.В. Жосан. – Херсон : Херсонський нац. техн. ун-т, 2014. – 20 с.

5. Грішнова О. Соціальна відповідальність бізнесу: сутність, значення, стратегічні напрями розвитку в Україні / О.Грішнова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно- політичний журнал. – 2010. – № 1. – С. 3–8.

6. Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики / С.Мельник // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно- політичний журнал. – 2008. – № 5. – С. 32–36.

7. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / кол. авт. : О.Лазоренко, Р.Колишко та ін. – К. : Енергія, 2008. – 96 с.

8. Bowen H. Social responsibilities of the businessman / H.Bowen // Harper & Row. – N. Y., 1953.

9. Козер Л.А. Функции социального конфликта / Л.А. Козер ; пер. с англ. О.Назаровой ; под общ. ред. Л.Г. Ионина. – М. : Дом интеллектуальной книги: Идея-пресс, 2000. – 295 с.

10. Davis K. Can Business Afford to Ignore Social Responsibilities? / K.Davis // California Management Review. – 1960.

11. Carroll A. A three-dimensional conceptual model of corporate performance / A.Carroll // Academy of Management Review. – 1979.

12. Фридман М. Капитализм и свобода / М.Фридман. – М. : Новое издательство, 2006. – С. 157.

13. Freeman R. Edward Strategic Management: A stakeholder approach / Freeman R. Edward. –Boston : Pitman, 1984.

14. Values and Value. Communicating the Strategic Importance of Corporate Citizenship to Investors. – Geneva : W.E.F., 2004. – P. 4.

15. Социальная активность как средство повышения капитализации компании, укрепления ее репутации / Бизнес и социальная ответственность, 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.businessethics.ru/analytics/.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-123-129

Copyright (c) 2016 Наталія Вікторівна Шандова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.