ОБ’ЄКТИ ЯКІСНОГО ПІДХОДУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Тетяна Федорівна Плахтій

Анотація


Обґрунтовано необхідність побудови ієрархії об’єктів якісного підходу в бухгалтерському обліку. Виокремлено дванадцять основних підходів дослідників щодо виокремлення об’єктів якісного підходу в бухгалтерському обліку. Визначено основну проблему подальшого застосування якісного підходу в бухгалтерському обліку. Обґрунтовано природу і виокремлено причини виникнення поняття «обліково-аналітична інформація». Визначено особливості розуміння сутності якості бухгалтерського обліку як системи та як процесу. Проаналізовано підходи вчених до розуміння якості облікового продукту та облікового інформаційного ресурсу. Наведено авторське трактування поняття «якість бухгалтерської звітності». Досліджено особливості розуміння якості прибутку в працях дослідників англо-американської та західноєвропейської облікових шкіл. Розглянуто особливості визначення якості обліку активів у банківських установах. Обґрунтовано існування явища багатооб’єктності якісного підходу у бухгалтерському обліку, що впливає на процес побудови системи оцінки якості облікової інформації.

Ключові слова


якісний підхід; якість у бухгалтерському обліку; якість облікової інформації; якість бухгалтерської звітності

Повний текст:

PDF

Посилання


Bud'ko, O.V. (2013), „Shljahy zabezpechennja jakosti oblikovoi' informacii'”, Ekonomichnyj analiz, T. 14, № 2, рр. 183–187.

Glushhenko, A.V. (2010), „Povуshenye kachestva ynformacyy na osnove vnutrennej standartyzacyy uchetnogo processa yntegryrovannуh formyrovanyj holdyngovogo typa”, Vestnyk VolGU, Еkonomyka. Еkologyja, Vуp. № 1 (16), Yzdatel'stvo VolGU, Volgograd, рр. 136–144.

Jershova, N.Ju. (2014), „Jakist' oblikovoi' informacii': metodychnyj pidhid do ocinjuvannja”, Aktual'ni problemy ekonomiky, № 8 (158), рр. 368–374.

„Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni»” (1999), Vidomosti Verhovnoi' Rady, № 40, 365 р.

Ivashhenko, K.O. (2013), „Oblikovyj informacijnyj resurs sub'jektiv vodogospodars'kogo kompleksu”, Naukovi zapysky, Ekonomika, Vyp. 22, рр. 106–109.

Kamins'ka, T.G. (2015), „Vplyv obiznanosti upravlins'kogo ta oblikovogo personalu na jakist' oblikovoi' informacii'”, Rozvytok buhgalters'kogo obliku: teorija, profesija, mizhpredmetni zv’jazky, IH Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (26 ljutogo 2015 r.; m. Kyi'v), NNC «IAE», Kiev, рр. 406–408.

Korabel'nykova, L.S. (2012), „Ocenka kachestva uchetnoj іnformacіі'”, Vestnyk NGUЕU, № 1, рр. 291–297.

Kramarovskyj, L.M. and Maksymova, V.F. (1990), Ocenka kachestva buhgalterskogo ucheta na predpryjatyjah, Fynansу і statystyka, Moskva, 191 р.

Kuznecova, L.N. (2011), „Benchmarkіng kak іnstrument povуshenyja kachestva uchetnoanalytycheskoj іnformacіі'”, Vestnyk Adуgejskogo gosudarstvennogo unyversyteta, Еkonomyka, Vуp. № 2, рр. 1–9.

Kuznecova, S.A. (2007), Buhgalters'kyj oblik v systemi formuvannja upravlins'koi' informacii': metodologija ta praktyka, Tavrijs'kyj derzhavnyj agrotehnologichnyj universytet, Melitopol', 297 р.

Levyc'ka, S.O. and Ivashhenko, K.O. (2013), „Oblikovyj informacijnyj resurs: teoretychnyj aspekt”, Zymovi chytannja, prysvjacheni vydatnym vchenym v galuzi buhgalters'kogo obliku, analizu i kontrolju, ZhDTU, Zhytomyr, рр. 65–68.

Maljavko, A.B. (2009), „Obespechenye kachestva uchetnуh system”, Vestnyk NGU, Socyal'no- еkonomycheskye nauky, T. 9, Vуp. 1, рр. 60–70.

Nazarenko, O.V. (2015), „Oblikova skladova reguljuvannja ta upravlinnja agrarnym zemel'nym kapitalom”, Rozvytok buhgalters'kogo obliku: teorija, profesija, mizhpredmetni zv’jazky, IH Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (26 ljutogo 2015 r.; m. Kyi'v), NNC «IAE», Kiev, рр. 308–311.

Nasakyna, L.A. (2011) „Pokazatelі ocenky vуpolnenyja prіncіpov formіrovanіja uchetnoanalytycheskoj іnformacіі' buhgalterskoj upravlencheskoj otchetnosty, Vestnyk volzhskogo unіversіteta іm. V.N. Tatyshheva, Vуp. № 24, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-otsenkivypolneniya-printsipov-formirovaniya-uchetno-analiticheskoy-informatsii-buhgalterskoyupravlencheskoy

Poplauhyna, T.D. (2011), „Kachestvo uchetno-analytycheskoj іnformacіі' kak nauchnaja kategorіja”, Aktual'nуe voprosу еkonomіkі і upravlenіja (Moskva, aprel' 2011), T. I, RYOR, Moskva, рр. 202–205.

Pravdjuk, N.L. (2009), „Unifikacija oblikovyh system ta i'h uzagal'nennja u zvitnosti”, Ekonomichni nauky, Oblik i finansy, Vyp. 6(1), рр. 88–93.

Prodanchuk, M.A. (2014), „Produkt buhgalters'kogo obliku u systemi pryjnjattja upravlins'kyh rishen'”, Efektyvna ekonomika, № 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3203

Prodanchuk, M.A. (2015), „Teoretyko-metodologichni zasady formuvannja produktu buhgalters'kogo obliku”, Oblik i finansy, № 3 (69), рр. 41–48.

Sadovs'ka, I.B. and Nagirs'ka, K.Je. (2015), „Kryterii' ocinky jakosti upravlins'koi' zvitnosti”, Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, Vyp. 3, рр. 899–904.

Slobodnjak, Y.A. (2011), Systema uchetno-analіtіcheskoj іnformacіі' buhgalterskoj upravlencheskoj otchetnostі kommercheskoj organіzacіі', BGUЕP, Yrkutsk, 261 р.

Sokolova, E.S. (2010), Kachestvo uchеtnoj іnformacіі': teorіja і praktіka ocenkі, MЕSY, Moskva, 304 р.

Solonenko, A.A. (2014) Edіnaja uchetnaja sіstema gruppу vzaіmosvjazannуh organіzacіj: Author’s abstract, Nyzhnyj Novgorod, 44 p.

Ten, V.V., Gerasymov, B.Y. and Dokukyn A.V. (2002) Еkonomycheskye kategoryy kachestva aktyvov kommercheskogo banka, Tamb. gos. tehn. un-ta, Tambov, 104 р.

Harchenko, O.N. and Turovec, A.A. (2015), Formyrovanye systemу buhgalterskogo ucheta na malуh predpryjatyjah, Prospekt, 166 р.

Sheverja, Ja.V. (2014), „Reguljuvannja ta jakist' finansovoi' zvitnosti v Ukrai'ni”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, № 1 (28), рр. 302–318.

Shylova, L.F. (2010), Metodologiya formirovaniya i instrumentariy bukhgalterskoy otchetnosti: Author’s abstract, Joshkar-Ola, 38 p.

Shor, Y.M. and Maljavko, A.B. (2005), „Aspektу kachestva v mnogocelevуh systemah”, Vestnyk VolGU, Seryja 3, Vуp. 9, рр. 71–79.

Shhyrs'ka, A.Ju. (2013), „Sukupnist' harakterystyk jakosti oblikovoi' informacii' dlja upravlinnja pidpryjemstvom”, Buhgalters'kyj oblik, ekonomichnyj analiz ta kontrol' v umovah formuvannja i rozvytku suchasnyh koncepcij upravlinnja : Tezy vystupiv HII Mizhnar. naukovoi' konferencii' ZhDTU, рр. 182–184.

Aboody, D., Hughes J. and Liu J. (2005), „Earnings quality, insider trading, and cost of capital”, Journal of Accounting Research, Vol. 43, № 5, рр. 651–673.

Bhattacharyya, A.K. (2012), Financial accounting for business managers, PHI Learning Pvt.–Ltd., 772 p.

Biddle, G.C., Hilary, G. and Verdi, R.S. (2009), „How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, Issues 2–3, рр. 112–131.

Dechow, P. and Dichev, I. (2002), „The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors”, The Accounting Review, Vol. 77, № 1, рр. 35–59.

Hellstrom, K. (2009), Financial Accounting Quality in a European Transition Economy. The Case of the Czech Republic: dissertation, Stockholm School of Economics, 393 p.

Leitner, S. (2012), Information Quality and Management Accounting A Simulation Analysis of Biases in Costing Systems, Springer-Verlag, Berlin, 187 p.

Lev, B. (1998), «On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and directions from two decades of empirical research», Journal of Accounting Research, Vol. 27, рр. 153–192.

Statement of Financial Accounting Concepts (1978), № 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, 18 p

Wahlen, J., Stephen, Baginski and Mark, Bradshaw (2014), Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation, Cengage Learning, 1200 p.

Yoon, S. (2007), Accounting Quality and International Accounting Convergence, ProQuest, 106 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Будько О.В. Шляхи забезпечення якості облікової інформації / О.В. Будько // Економічний аналіз : зб. наук. пр. – 2013. – Т. 14, №2. – С. 183–187.

2. Глущенко А.В. Повышение качества информации на основе внутренней стандартизации учетного процесса интегрированных формирований холдингового типа / А.В. Глущенко // Вестник ВолГУ /Серия 3 : Экономика. Экология : научно-теоретический журнал. – Волгоград : Издательство ВолГУ, 2010. – Вып. № 1 (16). – С. 136–144.

3. Єршова Н.Ю. Якість облікової інформації: методичний підхід до оцінювання / Н.Ю. Єршова // Актуальні проблеми економіки. – 2014. – № 8 (158). – С. 368–374.

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1999. – № 40. – 365 с.

5. Іващенко К.О. Обліковий інформаційний ресурс суб’єктів водогосподарського комплексу / К.О. Іващенко // Наукові записки / Серія : Економіка. – 2013. – Вип. 22. – С. 106–109.

6. Камінська Т.Г. Вплив обізнаності управлінського та облікового персоналу на якість облікової інформації / Т.Г. Камінська // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки : зб. матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р., м. Київ) ; відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – С. 406–408.

7. Корабельникова Л.С. Оценка качества учетной информации / Л.С. Корабельникова // Вестник НГУЭУ. – 2012. – № 1. – С. 291–297.

8. Крамаровский Л.М. Оценка качества бухгалтерского учета на предприятиях / Л.М. Крамаровский, В.Ф. Максимова. – М. : Финансы и статистика, 1990. – 191 с.

9. Кузнецова Л.Н. Бенчмаркинг как инструмент повышения качества учетно-аналитической информации / Л.Н. Кузнецова // Вестник Адыгейского гос. ун-та / Серия 5 : Экономика. – 2011. – Вып. № 2. – С. 1–9.

10. Кузнецова С.А. Бухгалтерський облік в системі формування управлінської інформації: методологія та практика : монографія / С.А. Кузнецова. – Мелітополь : Таврійський державний агротехнологічний університет, 2007. – 297 с.

11. Левицька С.О. Обліковий інформаційний ресурс: теоретичний аспект / С.О. Левицька, К.О. Іващенко // Зимові читання, присвячені видатним вченим в галузі бухгалтерського обліку, аналізу і контролю : зб. тез Одинадцятої Всеукраїнської наук. Internet-конф. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – С. 65–68.

12. Малявко А.Б. Обеспечение качества учетных систем / А.Б. Малявко // Вестник НГУ / Серия : Социально-экономические науки. – 2009. – Т. 9., Вып. 1. – С. 60–70.

13. Назаренко О.В. Облікова складова регулювання та управління аграрним земельним капіталом / О.В. Назаренко // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки : зб. матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015 р., м. Київ) ; відпов. за вип. Б.В. Мельничук. – К. : ННЦ «ІАЕ», 2015. – С. 308–311.

14. Насакина Л.А. Показатели оценки выполнения принципов формирования учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой отчетности / Л.А. Насакина // Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева. – 2011. – Вып. № 24 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-otsenki-vypolneniya-printsipov-formirovaniya-uchetnoanaliticheskoy-informatsii-buhgalterskoy-upravlencheskoy.

15. Поплаухина Т.Д. Качество учетно-аналитической информации как научная категория / Т.Д. Поплаухина // Актуальные вопросы экономики и управления : матер. междунар. науч. конф. (г. Москва, апрель 2011 г.). – М. : РИОР, 2011. – Т. I. – С. 202–205.

16. Правдюк Н.Л. Уніфікація облікових систем та їх узагальнення у звітності / Н.Л. Правдюк // Економічні науки / Cерія : Облік і фінанси. – 2009. – Вип. 6 (1). – С. 88–93.

17. Проданчук М.А. Продукт бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських рішень / М.А. Проданчук // Ефективна економіка. – 2014. – № 7 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3203.

18. Проданчук М.А. Теоретико-методологічні засади формування продукту бухгалтерського обліку / М.А. Проданчук // Облік і фінанси. – 2015. – № 3 (69). – С. 41–48.

19. Садовська І.Б. Критерії оцінки якості управлінської звітності / І.Б. Садовська, К.Є. Нагірська // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – Вип. 3. – С. 899–904.

20. Слободняк И.А. Система учетно-аналитической информации бухгалтерской управленческой отчетности коммерческой организации : монография / И.А. Слободняк. – Иркутск : БГУЭП, 2011. – 261 с.

21. Соколова Е.С. Качество учётной информации: теория и практика оценки : монография / Е.С. Соколова. – М. : МЭСИ, 2010. – 304 с.

22. Солоненко А.А. Единая учетная система группы взаимосвязанных организаций : автореф дис. … докт. экон. наук : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / А.А. Солоненко. – Нижний Новгород, 2014. – 44 с.

23. Тен В.В. Экономические категории качества активов коммерческого банка / В.В. Тен, Б.И. Герасимов, А.В. Докукин ; под науч. ред. д-ра экон. наук, проф. Б.И. Герасимова. – Тамбов : Тамб. гос. техн. ун-т, 2002. – 104 с.

24. Харченко О.Н. Формирование системы бухгалтерского учета на малых предприятиях : монография / О.Н. Харченко, А.А. Туровец. – Проспект, 2015. – 166 с.

25. Шеверя Я.В. Регулювання та якість фінансової звітності в Україні / Я.В. Шеверя // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – № 1 (28). – С. 302– 318.

26. Шилова Л.Ф. Методология формирования и инструментарий бухгалтерской отчетности : автореф. дис. … д-ра. экон. наук : 08.00.12 «Бухгалтерский учет и статистика» / Л.Ф. Шилова. – Йошкар-Ола, 2010. – 38 с.

27. Шор И.М. Аспекты качества в многоцелевых системах / И.М. Шор, А.Б. Малявко // Вестник ВолГУ. – 2005. – Сер. 3., Вып. 9. – С. 71–79.

28. Щирська А.Ю. Сукупність характеристик якості облікової інформації для управління підприємством / А.Ю. Щирська // Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління : тези виступів ХІІ Міжнар. наук. конф. ЖДТУ, 2013. – С. 182–184.

29. Aboody D. Earnings quality, insider trading, and cost of capital / D.Aboody, J.Hughes, J.Liu // Journal of Accounting Research. – 2005. – Vol. 43, № 5. – P. 651–673.

30. Bhattacharyya A.K. Financial accounting for business managers / A.K.Bhattacharyya. – PHI Learning Pvt. Ltd., 2012. – 772 p.

31. Biddle G.C. How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency? / Gary C. Biddle, G.Hilary, R.S. Verdi // Journal of Accounting and Economics. – 2009. – Vol. 48, Is. 2–3. – P. 112–131.

32. Dechow P. The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors / P.Dechow, I.Dichev // The Accounting Review. – 2002. – Vol. 77, № 1. – P. 35–59.

33. Hellstrom K. Financial Accounting Quality in a European Transition Economy. The Case of the Czech Republic : Dissertation for the Degree of Doctor of Philosophy, Ph.D. / K.Hellstrom. – Stockholm School of Economics, 2009. – 393 p.

34. Leitner S. Information Quality and Management Accounting A Simulation Analysis of Biases in Costing Systems / S.Leitner. – Berlin : Springer-Verlag, 2012. – 187 p.

35. Lev B. On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and directions from two decades of empirical research / B.Lev // Journal of Accounting Research. – 1989. – Vol. 27. – P. 153–192.

36. Statement of Financial Accounting Concepts / Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises. – Financial Accounting Standards Board, 1978. – № 1. – 18 p.

37. Wahlen J. Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation / J.Wahlen, S.Baginski, M.Bradshaw. – Cengage Learning, 2014. – 1200 p.

38. Yoon S. Accounting Quality and International Accounting Convergence / S.Yoon. – ProQuest, 2007. – 106 p.

DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-39-48

Copyright (c) 2016 Тетяна Федорівна Плахтій

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.