ОБ’ЄКТИ ЯКІСНОГО ПІДХОДУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ

Автор(и)

  • Тетяна Федорівна Плахтій Вінницький національний аграрний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-39-48

Ключові слова:

якісний підхід, якість у бухгалтерському обліку, якість облікової інформації, якість бухгалтерської звітності

Анотація

Обґрунтовано необхідність побудови ієрархії об’єктів якісного підходу в бухгалтерському обліку. Виокремлено дванадцять основних підходів дослідників щодо виокремлення об’єктів якісного підходу в бухгалтерському обліку. Визначено основну проблему подальшого застосування якісного підходу в бухгалтерському обліку. Обґрунтовано природу і виокремлено причини виникнення поняття «обліково-аналітична інформація». Визначено особливості розуміння сутності якості бухгалтерського обліку як системи та як процесу. Проаналізовано підходи вчених до розуміння якості облікового продукту та облікового інформаційного ресурсу. Наведено авторське трактування поняття «якість бухгалтерської звітності». Досліджено особливості розуміння якості прибутку в працях дослідників англо-американської та західноєвропейської облікових шкіл. Розглянуто особливості визначення якості обліку активів у банківських установах. Обґрунтовано існування явища багатооб’єктності якісного підходу у бухгалтерському обліку, що впливає на процес побудови системи оцінки якості облікової інформації.

Біографія автора

Тетяна Федорівна Плахтій, Вінницький національний аграрний університет

T.F. Plahtiy

Посилання

Bud'ko, O.V. (2013), „Shljahy zabezpechennja jakosti oblikovoi' informacii'”, Ekonomichnyj analiz, T. 14, № 2, рр. 183–187.

Glushhenko, A.V. (2010), „Povуshenye kachestva ynformacyy na osnove vnutrennej standartyzacyy uchetnogo processa yntegryrovannуh formyrovanyj holdyngovogo typa”, Vestnyk VolGU, Еkonomyka. Еkologyja, Vуp. № 1 (16), Yzdatel'stvo VolGU, Volgograd, рр. 136–144.

Jershova, N.Ju. (2014), „Jakist' oblikovoi' informacii': metodychnyj pidhid do ocinjuvannja”, Aktual'ni problemy ekonomiky, № 8 (158), рр. 368–374.

„Zakon Ukrai'ny «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni»” (1999), Vidomosti Verhovnoi' Rady, № 40, 365 р.

Ivashhenko, K.O. (2013), „Oblikovyj informacijnyj resurs sub'jektiv vodogospodars'kogo kompleksu”, Naukovi zapysky, Ekonomika, Vyp. 22, рр. 106–109.

Kamins'ka, T.G. (2015), „Vplyv obiznanosti upravlins'kogo ta oblikovogo personalu na jakist' oblikovoi' informacii'”, Rozvytok buhgalters'kogo obliku: teorija, profesija, mizhpredmetni zv’jazky, IH Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (26 ljutogo 2015 r.; m. Kyi'v), NNC «IAE», Kiev, рр. 406–408.

Korabel'nykova, L.S. (2012), „Ocenka kachestva uchetnoj іnformacіі'”, Vestnyk NGUЕU, № 1, рр. 291–297.

Kramarovskyj, L.M. and Maksymova, V.F. (1990), Ocenka kachestva buhgalterskogo ucheta na predpryjatyjah, Fynansу і statystyka, Moskva, 191 р.

Kuznecova, L.N. (2011), „Benchmarkіng kak іnstrument povуshenyja kachestva uchetnoanalytycheskoj іnformacіі'”, Vestnyk Adуgejskogo gosudarstvennogo unyversyteta, Еkonomyka, Vуp. № 2, рр. 1–9.

Kuznecova, S.A. (2007), Buhgalters'kyj oblik v systemi formuvannja upravlins'koi' informacii': metodologija ta praktyka, Tavrijs'kyj derzhavnyj agrotehnologichnyj universytet, Melitopol', 297 р.

Levyc'ka, S.O. and Ivashhenko, K.O. (2013), „Oblikovyj informacijnyj resurs: teoretychnyj aspekt”, Zymovi chytannja, prysvjacheni vydatnym vchenym v galuzi buhgalters'kogo obliku, analizu i kontrolju, ZhDTU, Zhytomyr, рр. 65–68.

Maljavko, A.B. (2009), „Obespechenye kachestva uchetnуh system”, Vestnyk NGU, Socyal'no- еkonomycheskye nauky, T. 9, Vуp. 1, рр. 60–70.

Nazarenko, O.V. (2015), „Oblikova skladova reguljuvannja ta upravlinnja agrarnym zemel'nym kapitalom”, Rozvytok buhgalters'kogo obliku: teorija, profesija, mizhpredmetni zv’jazky, IH Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (26 ljutogo 2015 r.; m. Kyi'v), NNC «IAE», Kiev, рр. 308–311.

Nasakyna, L.A. (2011) „Pokazatelі ocenky vуpolnenyja prіncіpov formіrovanіja uchetnoanalytycheskoj іnformacіі' buhgalterskoj upravlencheskoj otchetnosty, Vestnyk volzhskogo unіversіteta іm. V.N. Tatyshheva, Vуp. № 24, available at: http://cyberleninka.ru/article/n/pokazateli-otsenkivypolneniya-printsipov-formirovaniya-uchetno-analiticheskoy-informatsii-buhgalterskoyupravlencheskoy

Poplauhyna, T.D. (2011), „Kachestvo uchetno-analytycheskoj іnformacіі' kak nauchnaja kategorіja”, Aktual'nуe voprosу еkonomіkі і upravlenіja (Moskva, aprel' 2011), T. I, RYOR, Moskva, рр. 202–205.

Pravdjuk, N.L. (2009), „Unifikacija oblikovyh system ta i'h uzagal'nennja u zvitnosti”, Ekonomichni nauky, Oblik i finansy, Vyp. 6(1), рр. 88–93.

Prodanchuk, M.A. (2014), „Produkt buhgalters'kogo obliku u systemi pryjnjattja upravlins'kyh rishen'”, Efektyvna ekonomika, № 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3203

Prodanchuk, M.A. (2015), „Teoretyko-metodologichni zasady formuvannja produktu buhgalters'kogo obliku”, Oblik i finansy, № 3 (69), рр. 41–48.

Sadovs'ka, I.B. and Nagirs'ka, K.Je. (2015), „Kryterii' ocinky jakosti upravlins'koi' zvitnosti”, Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, Vyp. 3, рр. 899–904.

Slobodnjak, Y.A. (2011), Systema uchetno-analіtіcheskoj іnformacіі' buhgalterskoj upravlencheskoj otchetnostі kommercheskoj organіzacіі', BGUЕP, Yrkutsk, 261 р.

Sokolova, E.S. (2010), Kachestvo uchеtnoj іnformacіі': teorіja і praktіka ocenkі, MЕSY, Moskva, 304 р.

Solonenko, A.A. (2014) Edіnaja uchetnaja sіstema gruppу vzaіmosvjazannуh organіzacіj: Author’s abstract, Nyzhnyj Novgorod, 44 p.

Ten, V.V., Gerasymov, B.Y. and Dokukyn A.V. (2002) Еkonomycheskye kategoryy kachestva aktyvov kommercheskogo banka, Tamb. gos. tehn. un-ta, Tambov, 104 р.

Harchenko, O.N. and Turovec, A.A. (2015), Formyrovanye systemу buhgalterskogo ucheta na malуh predpryjatyjah, Prospekt, 166 р.

Sheverja, Ja.V. (2014), „Reguljuvannja ta jakist' finansovoi' zvitnosti v Ukrai'ni”, Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, № 1 (28), рр. 302–318.

Shylova, L.F. (2010), Metodologiya formirovaniya i instrumentariy bukhgalterskoy otchetnosti: Author’s abstract, Joshkar-Ola, 38 p.

Shor, Y.M. and Maljavko, A.B. (2005), „Aspektу kachestva v mnogocelevуh systemah”, Vestnyk VolGU, Seryja 3, Vуp. 9, рр. 71–79.

Shhyrs'ka, A.Ju. (2013), „Sukupnist' harakterystyk jakosti oblikovoi' informacii' dlja upravlinnja pidpryjemstvom”, Buhgalters'kyj oblik, ekonomichnyj analiz ta kontrol' v umovah formuvannja i rozvytku suchasnyh koncepcij upravlinnja : Tezy vystupiv HII Mizhnar. naukovoi' konferencii' ZhDTU, рр. 182–184.

Aboody, D., Hughes J. and Liu J. (2005), „Earnings quality, insider trading, and cost of capital”, Journal of Accounting Research, Vol. 43, № 5, рр. 651–673.

Bhattacharyya, A.K. (2012), Financial accounting for business managers, PHI Learning Pvt.–Ltd., 772 p.

Biddle, G.C., Hilary, G. and Verdi, R.S. (2009), „How Does Financial Reporting Quality Relate to Investment Efficiency?”, Journal of Accounting and Economics, Vol. 48, Issues 2–3, рр. 112–131.

Dechow, P. and Dichev, I. (2002), „The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors”, The Accounting Review, Vol. 77, № 1, рр. 35–59.

Hellstrom, K. (2009), Financial Accounting Quality in a European Transition Economy. The Case of the Czech Republic: dissertation, Stockholm School of Economics, 393 p.

Leitner, S. (2012), Information Quality and Management Accounting A Simulation Analysis of Biases in Costing Systems, Springer-Verlag, Berlin, 187 p.

Lev, B. (1998), «On the usefulness of earnings and earnings research: lessons and directions from two decades of empirical research», Journal of Accounting Research, Vol. 27, рр. 153–192.

Statement of Financial Accounting Concepts (1978), № 1, Objectives of Financial Reporting by Business Enterprises, Financial Accounting Standards Board, 18 p

Wahlen, J., Stephen, Baginski and Mark, Bradshaw (2014), Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation, Cengage Learning, 1200 p.

Yoon, S. (2007), Accounting Quality and International Accounting Convergence, ProQuest, 106 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-04-15

Як цитувати

Плахтій, Т. Ф. (2016). ОБ’ЄКТИ ЯКІСНОГО ПІДХОДУ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ. «Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, (1(75), 39–48. https://doi.org/10.26642/jen-2016-1(75)-39-48

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ