DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-192-200

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ЯК ОБ’ЄКТ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ

Олексій Олексійович Поплавський

Анотація


Стаття присвячена обґрунтуванню теоретичних засад аналізу страхових компаній та виявленню особливостей його здійснення.

Акцентовано увагу на важливій ролі економічного аналізу в економічній науці, що підтверджено його активним використанням у дослідженнях та практичною спрямованістю. Автором узагальнено класифікацію та принципи аналізу діяльності страхових компаній, доповнено їх специфічними для страховиків принципами зовнішнього середовища, публічності та ризикорієнтованості, що дають можливість більшою мірою врахувати особливості страхових відносин.

Не залишилося поза увагою уточнення елементів аналізу та ключових його напрямів, зокрема, аналізу фінансового забезпечення страховика, аналізу страхових операцій та аналізу інвестиційної діяльності, що дозволить забезпечити ефективне функціонування системи управління ризиками.

Ключові слова


економічний аналіз; страхова компанія; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Аналіз банківської діяльності : підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. ; за ред. А.М. Герасимовича. – К. : КНЕУ, 2004. – 599 с.

Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К. : Центр навч. л-ри, 2013. – 384 с.

Базилевич В.Д. Страхова справа / В.Д. Базилевич, К.С. Базилевич. – К. : Знання, 2005. – 351 с.

Вимоги Банку до страхових компаній-партнерів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.unicredit.ua/files/Vymogy.pdf.

Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: сутність, тенденції та шляхи розвитку : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / О.О. Гаманкова. – К., 2010. – 33 с.

Гриценко К.Г. Нейромережевий метод динамічного аналізу діяльності страховиків / К.Г. Гриценко // Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. – 2012. – № 8 (179), Ч. 2. – С. 264–270.

Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 1969–2009 рр. : бібліогр. покажчик / ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» ; уклад.: Т.О. Коноваленко, Р.О. Вайтешонок, І.Ю. Бойко ; наук. ред. Т.В. Куриленко. – К. : КНЕУ, 2010. – 148 с.

Іонін Д.Є. Механізм управління вартістю страхових компаній : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / Д.Є. Іонін. – Донецьк, 2008. – 20 с.

Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 2006. – 768 с.

Козьменко О.В. Страховий ринок України у контексті сталого розвитку : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2008. – 352 с.

Куликов С.В. Финансовый анализ страховых организаций : учеб. пособие / С.В. Куликов. – Ростов н/Д. : Феникс ; Новосибирск : Сибирское соглашение, 2006. – 224 с.

Лень В.С. Облік і аудит в страхових організаціях : навч. посібник / В.С. Лень. – К. : Центр навч. л-ри, 2009. – 408 с.

Методика определения (pi)-рейтинга устойчивости страховщиков / РА «Експерт-Рейтинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://expert-rating.com/data/upload/PI-ratings/Pi-rating_of_Ins-2011.pdf.

Методика рейтингового оцінювання для страхових компаній / НРА «Рюрік» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rurik.com.ua/documents/methodology/metod_insur-final.pdf.

Методология определения кредитного рейтинга страховой компании. Основные положения / Українське кредитно-рейтингове агенство [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ucra.com.ua/var/upload/files/file/metodology_IC.pdf.

Методология определения рейтинга финансовой устойчивости страховщика NON-LIFE сектора / РА «Стандарт-Рейтинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.standard-rating.com/data/upload/Methods/Methods_SR_non-life.pdf.

Методологія рейтингової оцінки страхової компанії / РА «Кредит-Рейтинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.insurancebiz.org/upload/doc/methodology_insur.pdf.

Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник / Є.В. Мних. – К., 2011. – 630 с.

Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник ; Житомирський держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 652 с.

Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз банківської діяльності : навч.-метод. посібник / І.М. Парасій-Вергуненко. – К. : КНЕУ, 2003. – 347 с.

Полчанов А.Ю. Стратегічне фінансове управління страховими компаніями : дис. на здобуття наукового ступеня : спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» / А.Ю. Полчанов ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир, 2012. – 187 c.

Примостка Л.О. Аналіз банківської діяльності: сучасні концепції, методи та моделі : монографія / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2002. – 316 с.

Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін. – К. : Центр навч. л-ри, 2008. – 430 с.

Розмаинский И.В. История экономического анализа на Западе : текст лекций / И.В. Розмаинский, К.А. Холодилин ; Санкт-Петербургский филиал Нац. исслед. ун-та «Высшая школа экономики». – СПб. : Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ, 2012. – 216 с.

Розпорядження Держфінпослуг «Рекомендації щодо аналізу діяльності страховиків» від 17.03.2005 р., № 3755 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc.

Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства : навч. посібник / Г.В. Савицька. – 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с.

Сидоренко О.О. Фінансовий аналіз ліквідності активів страховиків / О.О. Сидоренко // Економічні науки / Сер. : Економіка та менеджмент. – 2012. – Вип. 9 (2). – С. 469–474 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/ecnem_2012_9(2)__66.pdf.

Экономическая теория : учебник / В.С. Артамонов и др. ; под ред. В.С. Артамонова, С.А. Иванова. – СПб : Питер, 2010. — 528 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Олексій Олексійович Поплавський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.