ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА СТАН АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ

Яна Вікторівна Лебедзевич

Анотація


Виявлено фактори, що впливають на обсяг податкових надходжень до бюджету на макро- та мікроекономічному рівнях. Визначено загальний рівень податкового навантаження в Україні. Узагальнено зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на систему адміністрування податків. Виокремлено макроекономічні фактори впливу на фіскальний результат функціонування системи адміністрування податків в Україні. Наведено перелік загальнодержавних та місцевих податків і зборів сучасної податкової системи України. Виявлено чинники ефективності національної системи адміністрування податків. Розраховано показники стану виконання плану податкових надходжень до Державного бюджету України за 2003–2013 рр. Виокремлено проблемні аспекти функціонування системи адміністрування податків в Україні та запропоновано шляхи їх подолання.


Ключові слова


норма оподаткування; податки; податкові надходження; податкове навантаження; податкова система; рівень оподаткування; система адміністрування податків; фіскальна та регулююча функції податків; ухилення від оподаткування

Повний текст:

PDF

Посилання


Бечко П.К. Податкова система : навч. посібник / П.К. Бечко. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 368 с.

Веб-портал Державної казначейської служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.

Дропа Я. Податкове навантаження та його вплив на економіку України / Я.Дропа, І.Чабан // Формування ринкової економіки в Україні. – 2013. – № 19 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lnu.edu.ua/faculty/ekonom/Form_Rynk_Econ/2013_19/32_%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0,%20%D1%87%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD.pdf.

Податковий менеджмент : підручник / Ю.Б. Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова. – К. : Знання, 2008. – 525 с.

Інтернет-сайт – інформаційний ресурс компанії «Перша рейтингова система» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rate1.com.ua/ua/ekonomika/finansi/1244/.

Інформаційно-аналітичний портал «Лізинг в Україні»: Концепція реформування податкової системи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://leasinginukraine.com/ua/leasing/base/?pid=645.

Кушнірчук Ю.М. Оптимізація рівня фіскального навантаження з метою економічного убезпечення держави / Ю.М. Кушнірчук // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.11 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/20_11/161_Kusz.pdf.

Лебедзевич Я.В. Гармонізація взаємостосунків суб’єктів податкових правовідносин / Я.В. Лебедзевич // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнар. зб. наук. пр. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (20). – 532 с.

Лондар С.Л. Фінанси / С.Л. Лондар // Бібліотека українських підручників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/15840720/finansi/finansi_-_londar_sl.

Олейнікова Л.Г. Підвищення фіскальної й економічної результативності податкового адміністрування в Україні / Л.Г. Олейнікова // Фінанси України. – 2010. – № 10.

Опарін В.М. Фінанси (загальна теорія) : навч. посібник / В.М. Опарін. – 2-ге вид., доп. і перероб.. – К. : КНЕУ, 2001. – 238 с.

Осовська Г.В. Основи менеджменту : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.В. Осовська. – К. : Кондор, 2003. – 556 с.

Оспіщев В.І. Фінанси : навч. посібник / В.І. Оспіщев, Л.І. Лачкова, О.П. Близнюк ; за ред. В.І. Оспіщева. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 366 с.

Стратегічний план розвитку державної податкової служби України на період до 2014 року / Офіційний сайт Державної податкової служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://sts.gov.ua/modernizatsiya-dps-ukraini/.

Проценко Т.О. Правове регулювання адміністрування податків і митних платежів : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук / Т.О. Проценко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – К., 2008. – 36 с.

Сітшаєва Л.З. Аналіз динаміки обсягів податкових надходжень в загальних обсягах доходів Державного бюджету України в період з 2003 – початок 2013 р. / Л.З. Сітшаєва // Наукові конференції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/sitshaeva-lz-analiz-dinamiki-obsyagiv-podatkovih-nadhodzhen-v-zagalnih-obsyagah-dohodiv-derzhavnogo-byudzhetu-ukrayini-v-period-z-2003-pochatok-2013-r/.

Тимченко О.М. Податковий менеджмент : навч.-метод. посібник / О.М. Тимченко. – К. : КНЕУ, 2001. – 150 с.

Ткаченко Н.М. Податкові системи країн світу та України. Облік і звітність : навчально-методичний посібник / Н.М. Ткаченко, Т.М. Горова, Н.О. Ільєнко ; під заг. ред. Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2004. – 554 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-166-175

Copyright (c) 2016 Яна Вікторівна Лебедзевич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.