DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-139-146

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ У НАЦІОНАЛЬНІЙ СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН: КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ, ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНЄ

Дмитро Петрович Мельничук

Анотація


Сформульовано прямі та опосередковані критерії, принагідні для оцінювання результативності процесів, що пов’язані з формуванням та використанням людського капіталу. Проведено відповідний аналіз та аргументовано, що в Україні ситуація у сфері соціально-трудових відносин наразі не сприяє набуттю професійними знаннями, уміннями та трудовими навичками, які формуються в результаті значних інвестицій, ознак капіталу. Це ускладнює прискорений та усіма очікуваний соціально-економічний розвиток держави, вимагаючи визначення й реалізації рішучих кроків, спрямованих на раціоналізацію відносин у досліджуваній сфері.


Ключові слова


капітал; людський капітал; критерії оцінювання; дохід; середній клас; прожитковий мінімум; мінімальна заробітна плата; вартість робочої сили

Повний текст:

PDF

Посилання


Балакірєва О.М. Нерівномірність доходів населення України як соціально-економічна проблема / О.М. Балакірєва, С.М. Черненко // Український соціум. – 2009. – № 3 (34). – С. 49–64.

Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д.Белл ; пер. с англ., под ред. В.Л. Иноземцева. – М. : Academia, 1999. – 956 с.

Боков О. Вдосконалення методології визначення прожиткового мінімуму в контексті досвіду країн Європейського Союзу / О.Боков // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 40–44.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Книжный мир, 2010. – 860 с.

Геворкян П.С. Распределение богатства в обществе и средний класс / П.С. Геворкян, В.И. Малыхин // Труд и социальные отношения. – 2010. – № 12. – С. 90–97.

Грішнова О.А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки : монографія / О.А. Грішнова. – К. : Знання, 2001. – 254 с.

Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 1 / відп. ред. С.В. Мочерний. – К. : Видавничий центр «Академія», 2000. – 864 с.

Економічна енциклопедія : у 3 т. Т. 3 / відп. ред. С.В. Мочерний. – К. : Видавничий центр «Академія», 2002. – 952 с.

Ковязіна К.О. Щодо удосконалення Закону України «Про прожит¬ковий мінімум» / К.О. Ковязіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/articles/1642.

Коровський А.В. Еволюція людського фактора економіки та проб¬леми його формування : монографія / А.В. Коровський. – К. : КНЕУ, 2004. – 184 с.

Лібанова Е.М. Нерівність за доходами в сучасній Україні / Е.М. Лібанова // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. – 2014. – № 2 (8). – С. 26–36.

Лутчин Н. Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата в Україні: статистична оцінка та напрямки вдосконалення методології розра¬хунку / Н.Лутчин // Вісник Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка / Серія економічна. – 2009. – Вип. 41. – С. 366–374.

Людський розвиток в Україні: соціальні та демографічні чинники модернізації національної економіки : колективна монографія / за ред. Е.М. Лібанової. – К. : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 320 с.

Мазаракі А. Ринок споживчих товарів в Україні: посткризові тенденції / А.Мазаракі, В.Лагутін // Економіка України. – 2011. – № 9. – С. 17–26.

Макарова Е.В. Образование в модернизированном обществе: цели и приоритеты для Украины / Е.В. Макарова // Демографія та соціальна економіка. – 2014. – № 1 (21). – С. 37–47.

Мальований М. Теоретичні та практичні аспекти методики розра¬хунку прожиткового мінімуму в Україні / М.Мальований // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 8–15.

Новіков В.М. Подолання надмірної нерівності – пріоритет соціальної політики / В.М. Новіков // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 1. – С. 3–7.

Одегов Ю.Г. Экономика труда : учебник : в 2 т. Т. 2 / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Л.С. Бабынина. – М. : Альфа-прес, 2007. – 924 с.

Петрова І.Л. Роль компетенцій у збалансуванні ринку праці та ринку освітніх послуг / І.Л. Петрова // Ринок праці та освіта: пошук взаємодії : зб. наук. ст. ; за наук. ред. І.Л. Петрової. – К. : Таксон, 2007. – С. 127–135.

Пищуліна О.М. Зміна методики розрахунку прожиткового мінімуму – крок до реформування соціальної політики / О.М. Пищуліна // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 1 (10). – С. 106–114.

Принципи економічної науки : реферат підручника А.Маршалла / референт-укладач В.М. Фещенко. – К. : АДС «УМКЦентр», 2001. – 211 с.

Прожитковий мінімум: методика визначення та напрями використання у якості інструменту державної соціальної політики : інформаційно-аналітичні матеріали до слухань Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та праці / С.Мельник та ін. – Луганськ, 2013.

Романюк С. Міжрегіональні диспропорції у доходах насе¬лення України / С.Романюк // Україна: аспекти праці. – 2013. – № 3. – С. 10–15.

Становлення середнього класу: домінанта національної стратегії України / В.В. Баліцька, В.В. Близнюк, О.І. Крикун та ін. – К. : Четверта хвиля, 2009. – 640 с.

Управление персоналом : энциклопедический словарь / под ред. А.Я. Кибанова. – М. : ИНФРА-М, 1998. – 453 с.

Федосеев В.В. Стратификация населения по среднедушевому доходу / В.В. Федосеев // Труд и социальные отношения. – 2010. – № 2. – С. 100–104.

The Human Capital Report : insight report / Prepared in collaboration with Mercer. – Geneva : World Economic Forum, 2013. – 541 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2016 Дмитро Петрович Мельничук

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.