МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПАРАМЕТРИ ТА СТРУКТУРНО-ДИНАМІЧНІ ВИМІРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ

Ольга Олександрівна Демешок

Анотація


 

Здійснено ретроспективну економіко-статистичну оцінку основних макроекономічних показників розвитку промисловості України у цілому та регіональних промислових комплексів зокрема. Охарактеризовано структурно-динамічні трансформації реального сектору економіки та визначено й обґрунтовано можливості щодо розв’язання системно-універсальних проблем у площині забезпечення ефективності його функціонування в ресурсних обмеженнях. Визначено пріоритетні напрями забезпечення результативності управління розвитком добувної промисловості у контексті підвищення рівня енергетичної безпеки України та енергоефективності національного господарства, що можливо здійснити лише за наслідками формування, нарощення та раціоналізації використання стратегічного потенціалу держави, навіть в умовах постійного нагромадження суспільно-політичних загроз і ризиків українському державотворенню. Підтверджено, що регенерація національного господарства й перехід держави та її регіонів до сталого розвитку обумовлюють потребу у нарощенні масштабів розвиненості стратегічного потенціалу промисловості, вихідною детермінантою якого є раціоналізація використання природного газу різного походження.


Ключові слова


реальний сектор економіки держави; макроекономічні, структурно-динамічні та енергоекономічні показники; обсяги енергоспоживання; валова додана вартість (ВДВ)

Повний текст:

PDF

Посилання


Демешок О.О. Проектування механізму управління забезпеченням економічної безпеки функціонування суб’єктів господарювання реального сектору економіки України та обґрунтування критерію його ефективності (пп. 2.1.) / О.О. Демешок, В.В. Микитенко // Формування адаптивної системи забезпечення енергоефективності функціонування суб’єктів господарювання реального сектору економіки України : монографія ; за заг. ред. д.е.н., проф., члена-кореспондента НАПН України І.М. Грищенка, д.е.н., проф. І.А. Ігнатьєвої. – К. : Кафедра, 2012. – 304 с. – С. 99–111.

Про основи національної безпеки України : Закон від 19.06.2003 № 964-IV] / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/964-15.

Про Раду національної безпеки і оборони України : Закон від 05.03.1998 №183/98-ВР / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/183/98-%D0%B2%D1%80.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Статистичний збірник «Україна у цифрах 2013» // Офіційний сайт Державної служби статистки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua.

Статистична база даних реалізації промислової політики в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.esco-ecosys.narod.ru.

Кластери в економіці України : монографія / А.М. Асаул, Н.М. Коваленко, Р.В. Кузьменко та ін. ; за наук. ред. д.е.н., проф. М.П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ МОН України ; ФОП Мельник А.А., 2014. – 1085 с.

Ляшенко В.І. Україна ХХІ: неоіндустріальна держава або «крах проекту»? : монографія / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов. – К. : Інститут економіки промисловості НАН України, 2015. – 196 с.

Рейтингові оцінки за макроекономічними показниками областей України у 2013 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://data.gov.ua/%D0%BA%D0%B0%D1%82% D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0.

Виклики для енергетичної безпеки України: сучасний стан – 2011 : науково-аналітична записка / Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://icps.com.ua/pub/files/58/24/Energy_Strategy_UKR.pdf.

Електронний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.

Модернізація системи державної підтримки суб’єктів господарювання в Україні : аналітична записка. – К. : НІСД при Президентові України, 2013. – 128 с.

Веткин А.С. Мировой опыт налогообложения и правового регулирования горной деятельности : монография / А.С. Веткин, Н.В. Жикаляк. – Донецк : Институт экономики промышленности, 2011. – 236 с.

Жикаляк Н.В. Государственное регулирование рентных отношений в горной промышленности Украины : монография / Н.В. Жикаляк. – Донецк : Институт экономики промышленности, 2013. – 548 с.

Варава Л.Н. Стратегическое управление горнодобывающими предприятиями : монография / Л.Н. Варава. – Донецк : Институт экономики промышленности, 2007. – 356 с.

Finance, Mining and Sustainability Conference / United Nations Environment Program Mining Department, World Bank Group Mining Minerals and Sustainable Development Project. – Washington : DC, 2005. – 27 p. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0117xPA-FinanceMining.pdf.

Forum of the European Geological Surveys Directors // Annual Business Meeting of the IUGS/IAGC and FOREGS Working Groups. – Workshop summary, 14–17 November. – Athens, 2007. – 127 р.

Бавин В.В. Анализ коррупции в системе налоговых отношений в Украине / В.В. Бавин // Економіка промисловості : науково-практичний журнал. – 2011. – № 2/3. – С. 34–44.

Бастіда Е.М. Гірниче законодавство і політика / Е.М. Бастіда // Надрокористування у країнах Європи і Америки : монографія / Е.М. Бастіда, Б.І. Малюк, О.Б. Бобров, М.Д. Красножон. – К. : Географіка, 2007. – 351 с. – С. 111–120.

Демешок О.О. Аналіз результативності функціонування енергетичної та зовнішньоекономічної підсистем у промисловості (пп. 4.3.) / О.О. Демешок / Формування адаптивної системи забезпечення енергоефективності функціонування суб’єктів господарювання реального сектору економіки України : монографія / І.А. Ігнатьєва, В.В. Микитенко, І.С. Гращенко та ін. ; за заг. ред. д.е.н., проф., члена-кореспондента НАПН України І.М. Грищенка, д.е.н., проф. І.А. Ігнатьєвої. – К. : Кафедра, 2012. – 304 с. – С. 249–273.

Стан фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні : науково-аналітична записка / Матеріали слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань науки і освіти від 13.03.2013 р. – К. : ВРУ, 2013. – 615 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/publish/article?art_id=56356&cat_id=54447.

Структурні перетворення в Україні: передумови модернізації економіки: аналітична доповідь / А.П. Павлюк, Д.С. Покришка, Я.В. Белінська та ін. ; під заг. ред. Я.А. Жаліла. – К. : Національний інститут стратегічних дослідження при Президентові України, 2013. – 104 с.

Наукова та інноваційна діяльність в Україні : статистичний збірник. – К. : Державна служба статистики України, 2014. – 314 с.

Мазур І.М. Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки національної економіки : монографія / І.М. Мазур. – Івано-Франківськ : НАІР, 2014. – 648 с.

Мазур І.М. Енергоефективність національної економіки як основа енергетичної безпеки / І.М. Мазур. – Дружківка. – 2014. – Вип. 3. – С. 20–26.

Шнипко О.С. Економічна безпека ієрархічних багаторівневих систем: регіональний аспект / О.С. Шнипко. – К. : Ґенеза, 2006. – 288 с.

Маргасова В.Г. Економічна політика забезпечення стійкості економіки України в системі міжнародної економічної безпеки / В.Г. Маргасова // Вісник Чернігівського держ. технол. ун-ту : збір. наук. пр. – 2014. – № 3 (76). – С. 124–134.

Маргасова В.Г. Формування системи стратегічного забезпечення стійкості національної економіки / В.Г. Маргасова // Держава та регіон : науково-практичний журнал. – 2014. – № 6. – С. 78–84.

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2012–2013 // Центр гуманитарных технологий [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/news/2013/09/05/4949.

Экономико-статистическая база данных – 2013 // World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/economies/#indexId=GCI&economy=UKR.

Економіко-статистичний аналіз – Україна–2013 : інформаційно-аналітичний центр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://infolight.org.ua/content/geografiya-ta-dinamika-vvp-za-pks-na-dushu-naselennya-misce-ukrayini-2013.

INSEAD. The Global Innovation Index 2012, 2013 // Центр гуманитарных технологий [Електронный ресурс]. – Режим доступу : http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info.

Індекс технологічної готовності 2013 / World Economic Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.weforum.org/issues/global-information-technology/the-great-transformation/network-readiness-index.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/jen-2015-4(74)-106-120

Copyright (c) 2016 Ольга Олександрівна Демешок

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Це видання ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.